Kamu personeli alımı internet başvuruları alınmaya başladı

Kamu personeli alımı internet başvuruları alınmaya başladı

Yeni kamu personeli alımı internet başvuruları alınmaya başladı

 Finans ve İhale Birimi Başkanlığı tarafından İnsan Kaynakları ve İdari İşler Bölümünce yayımlanan ilana başvurular internet üzerinden alınmaya başladı. “Merkezi Finans ve İhale Birimi Seçme ve Giriş Sınavı İlanı (Uzman Personel)” alımları yapacak.

15 kadroya başvuru şartları, kontenjanlar ve hangi mezunların başvuru yapabilecek?

Bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği, sistem mühendisliği, elektronik ve haberleşme mühendisliği, bilişim sistemleri mühendisliği, matematik, istatistik, kontrol ve bilgisayar mühendisliği mezunu olma
 
UZMAN PERSONELİN MEZUNİYETLERİ

Uzman Personel 1. Grup: Hukuk alanında 2,

Uzman Personel 2. Grup: Matematik, İstatistik, İstatistik-Matematik alanında 2,

Uzman Personel 3. Grup: İktisat, Maliye, Ekonomi, Maliye ve Ekonomi alanında 2,

Uzman Personel 4. Grup: Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri alanında 1,

Uzman Personel 5. Grup: İlanda belirtilen Mühendislik Programları alanında 2,

Uzman Personel 6. Grup: Bilgisayar Mühendisliği, Sistem Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği alanında 2,

Uzman Personel 7. Grup: Görsel İletişim Tasarımı, Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı, Medya ve Görsel Sanatlar, İletişim Tasarımı, İletişim Tasarımı ve Yönetimi, İletişim Tasarımı ve Medya, İletişim Tasarımı ve Yeni Medya, Medya ve İletişim, Medya ve Uygulamalı Görsel Sanatlar alanında 1,

Uzman Personel 8. Grup: Biyoloji, Kimya, Biyoloji-Kimya alanında 1 olmak üzere 13 kadro verildi.

İlan Bilgileri
5671 sayılı Merkezi Finans ve İhale Biriminin İstihdam ve Bütçe Esasları Hakkında Kanun ile
20.10.2007 tarih ve 26676 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Merkezi
Finans ve İhale Birimi Personel Yönetmeliği hükümleri uyarınca, toplam 15 adet Uzman
Personel pozisyonu için 2 Ağustos - 20 Ağustos 2021 tarihleri arasında Seçme ve Giriş
Sınavı yapılacaktır. Ancak Covid-19 salgını nedeniyle idari izin, karantina, sokağa çıkma
yasağı vb. gibi yasal zorunluluklar nedeniyle sınav tarihlerinde değişiklik yapılabilir.
A) Seçme Sınavı; kurumlarından aylıksız izinli sayılarak ya da geçici görevli
olarak istihdam edilecek kamu personeline uygulanacak sınavı ifade etmekte olup bu
kapsamda alımı planlanan 2 Uzman Personel, “Bilgi Teknolojileri Yöneticisi” pozisyonunda
görevlendirilecektir
Bilgi Teknolojileri Yöneticisi (Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım
mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği, elektrik-elektronik
mühendisliği, sistem mühendisliği, elektronik ve haberleşme mühendisliği, bilişim sistemleri
mühendisliği, matematik, istatistik, kontrol ve bilgisayar mühendisliği bölümlerinin birinden
mezun olmak): 2
B) Giriş Sınavı; açıktan istihdam edilecek personele uygulanacak olan sınavı ifade etmekte
olup bu kapsamda alımı planlanan 13 adet Uzman Personelin mezuniyet alanları itibarıyla
dağılımı aşağıdaki şekilde olacaktır:
Uzman Personel I. Grup (Hukuk): 2
Uzman Personel II. Grup (Matematik, İstatistik, İstatistik-Matematik): 2
Uzman Personel III. Grup (İktisat, Maliye, Ekonomi, Maliye ve Ekonomi): 2
Uzman Personel IV. Grup (Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri): 1
Uzman Personel V. Grup (İlanda belirtilen Mühendislik Programları): 2
Uzman Personel VI. Grup (Bilgisayar Mühendisliği, Sistem Mühendisliği, Bilişim
Sistemleri Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği): 2
Uzman Personel VII. Grup (Görsel İletişim Tasarımı, Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim
Tasarımı, Medya ve Görsel Sanatlar, İletişim Tasarımı, İletişim Tasarımı ve Yönetimi, 
İletişim Tasarımı ve Medya, İletişim Tasarımı ve Yeni Medya, Medya ve İletişim, Medya ve
Uygulamalı Görsel Sanatlar): 1
Uzman Personel VIII. Grup (Biyoloji, Kimya, Biyoloji-Kimya): 1
Birim, yapılacak Seçme ve Giriş sınavları sonucunda yukarıda belirtilen alanlarda ve sayıda
başvuru gelmediği ya da başarılı aday bulunmadığı takdirde, başarılı aday sayısı kadar
personel istihdam edebilir veya yukarıda belirtilen sınavlar, alanlar ve sayılar arasında
değişiklik yapabilir.
SEÇME - GİRİŞ SINAVI ESASLARI
Seçme ve Giriş sınavı sadece “sözlü sınav” olmak üzere tek aşamalı olarak yapılacaktır.
Giriş Sınavı (Açıktan istihdam edilecek personel); Kamu Personeli Seçme Sınavı
sonuçlarına göre başvuran adaylardan, en yüksek puana sahip olandan başlanarak bölümler
için belirlenen kontenjanın dört katı aday (son sıradaki adayla eşit puan alanlar dahil olmak
üzere) sözlü sınava çağrılacaktır.
Seçme sınavı (Aylıksız izinli veya geçici görevli olarak istihdam edilecek kamu
personeli) ise Birimde çalışmak üzere yapılan başvurulardan, Birimin insan kaynakları
planlamasına uyan ve MFİB Personel Yönetmeliğinde sayılan şartları taşıyan adaylar sözlü
sınava çağırılacaktır.
Başvurusu kabul edilip seçme/giriş sınavına çağrılacak adayların listesi Birimin internet
adresinde (https://www.cfcu.gov.tr) duyurulacak olup adaylara e-posta yoluyla da
bilgilendirme yapılacaktır. Ayrıca adaylar sınavlarına ilişkin bilgileri Kariyer
Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir.
Sözlü sınavda, adayların Birim hizmetlerinin gerektirdiği niteliklere sahip olup olmadıkları da
göz önüne alınarak, Komisyon üyelerince her adaya ayrı ayrı not verilir. Bu notların aritmetik
ortalaması sözlü sınav sonucunu gösterir ve bir tutanakla tespit edilir. Sözlü sınavda başarılı
sayılabilmek için her bir üyeden yüz (100) tam puan üzerinden en az altmış (60) puan almak
kaydı ile ortalamanın en az yetmiş (70) puan olması gerekir. Sözlü sınav Türkçe ve İngilizce
dillerinde gerçekleştirilecek olup, sınavda uzman personel adaylarının, mesleki bilgisi,
Birimin Mutabakat Zaptındaki görevlerine ilişkin konular hakkındaki bilgi düzeyi, yabancı
dili kullanma becerisi, genel kültür düzeyi, muhakeme, kavrayış, ifade ve temsil kabiliyeti
değerlendirilir.
Sınavda genel hatlarıyla;
- Birimin Mutabakat Zaptındaki görevleri,
- Türkiye- Avrupa Birliği mali işbirliği sürecinin genel işleyişi,
- Genel AB kültürü (yapılar, kurumlar, kişiler, genişleme süreci),
- Adayın mezun olduğu bölüm ve mesleği ile ilgili konular,
- Genel kültür ve muhakeme düzeyini ölçmeye yönelik sorular sorulacak olup, bu alanların
dışına çıkılması da mümkündür.
Giriş Sınavında başarılı olanların sayısı ilan edilen sayıdan fazla ise en yüksek puan alan
adaydan başlamak üzere sıralama yapılarak belirtilen görevlendirme sayısı kadar “asil aday”;
gerek görülmesi halinde alınacak personel sayısının yüzde yirmisinden fazla olmamak
kaydıyla “yedek aday” belirlenir. Başarılı olan asil ve yedek uzman personel adaylarının
listesi Birim Başkanı tarafından Ulusal Yetkilendirme Görevlisi’nin onayına sunulur. Ulusal
Yetkilendirme Görevlisi tarafından onaylanan uzman personel adaylarından asil listede
bulunanlar Birimde istihdam edilmeye hak kazanmış sayılırlar. Yedek listede bulunanlar ise 
asil listeden göreve başlamayanlar bulunması halinde ve başarı sırasına göre bu hakkı elde
ederler. Sadece giriş sınavında yetmiş ve üzerinde puan almış olmak, Birimde istihdam
edilmek için kazanılmış hak teşkil etmez.
Birimde istihdam edilmeye hak kazanan adaylar, bu durumun kendilerine tebliğini takip eden
on beş iş günü içerisinde göreve başlatılacaktır. Bu süre içerisinde göreve başlamayan asil
adaylar yerine, varsa başarı sırasına göre yedek adaylar göreve başlatılır. Göreve başlamayan
adaylar bu hakkından feragat etmiş sayılır.
Seçme sınavda başarılı bulunan kamu personelinin listesi ise Birim Başkanı tarafından Ulusal
Yetkilendirme Görevlisinin onayına sunulur. Ulusal Yetkilendirme Görevlisince istihdamı
uygun bulunan personel, kurumlarından gerekli muvafakatin alınmasını müteakip Birimde
göreve başlatılacaktır.
BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ
Başvurular 15/06/2021 – 16/07/2021 tarihleri arasında Kariyer
Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden gerçekleştirilecek olup duyuruda
belirtilen süre içinde elektronik ortamda yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.Seçme
Sınavı (Aylıksız izinli veya geçici görevli olarak istihdam edilecek kamu personeli)için
başvuru yapacak kişilerin, e-Devlet başvurusu aşamasında ilgili alanda, “geçici görevli
olarak” veya "kurumundan aylıksız izinli sayılarak" Birimimizle “hizmet sözleşmesi
imzalamak suretiyle” çalışma seçeneklerinden birini belirtmeleri zorunludur.
BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER
Adayların, Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden başvuru
yapması gerekmektedir.
Başvuru sırasında istenen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin
sınavları geçersiz sayılır ve görevlendirmeleri yapılmaz. Bunların görevlendirmeleri yapılmış
olsa dahi iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Türk Ceza
Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda
bulunulur.
DİĞER HUSUSLAR
Uzman Personel, mali hakları bakımından “Merkezi Finans ve İhale Biriminin İstihdam ve
Bütçe Esasları Hakkında Kanun” ile “Merkezi Finans ve İhale Birimi Personel Yönetmeliği"
hükümlerine tabii olup Birimdeki diğer çalışma koşulları hakkında bilgi edinmek isteyen
adaylar aynı dokümanları inceleyebilirler.
SEÇME VE GİRİŞ SINAVI
Sınava çağrılacak adayların mülakat tarihleri Birimimizin internet adresinde yayımlanacak
olup e-posta ile de kendilerine bildirilecektir. Ayrıca adaylar sınavlarına ilişkin bilgileri
Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir.
İLETİŞİM:
E-posta: kariyerkapisi@cfcu.gov.trcfcu_info@cfcu.gov.tr

KOLAY İŞ BULMAK İÇİN 4 ŞEY YAPIN!

  1. 30 Bin Personel Alımını kaçırmamak için hemen buraya tıklayıp Türkiye'nin En iyi Youtube iş ilanları kanalına abone olup Bildirim zilini açın!
  2. 100 bin kişinin cebine indirdiği Türkiye'nin En iyi Cep uygulamasını indirin iş ilanlarını ücretsiz cebinize iletelim!
  3. TÜRKİYE'NİN EN İYİ İŞ İLANLARI TELEGRAM GRUBU. 2000 KİŞİ ANLIK YAZIŞIYOR HİÇBİR İŞ İLANINI KAÇIRMIYOR TIKLA SENDE ARAMIZA GEL
  4. FACEBOOKTA TÜRKİYENİN EN İYİ TYP VE İŞ İLANLARI KPSS MEMUR ALIMLARI GRUBU TIKLA SENDE ARAMIZA GEL

İlgili Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.