KAMUYA DAİMİ 196 İŞÇİ ALIMI YAPILACAKTIR

KAMUYA DAİMİ 196 İŞÇİ ALIMI YAPILACAKTIR

Aşçı, bahçıvan, çocuk eğitimcisi, garson, hizmetli, hemşire, terzi, berber ve daha pek çok branşlardan memur alımı gerçekleştirilecek

Memur Alımı Hangi Mesleklerden Yapılacak?

10 aşçı, 5 bahçıvan, 2 çocuk eğitimcisi, 10 garson, 10 hizmetli, 10 hemşire, 1 istatistikçi, 1 iş güvenliği uzmanı, 3 kaloriferci, 8 mal sorumlusu, 1 muhasebeci, 7 memur, 9 bilgisayar mühendisi, 1 çevre mühendisi, 1 endüstri mühendisi, 1 elektrik mühendisi, 2 makine mühendisi, 1 inşaat mühendisi, 1 mimar, 1 Almanca mütercim, 2 İngilizce mütercim, 1 Yunanca mütercim, 4 şoför, 4 bilgisayar teknikeri, 2 bilgisayar programlama teknikeri, 12 harita kadastro teknikeri, 1 elektrik-elektronik teknikeri, 2 elektrik teknikeri, 2 mekatronik teknikeri, 1 matbaa teknisyeni, 1 acil tıp teknisyeni, 3 sıhhi tesisat teknisyeni, 2 elektrik teknisyeni, 2 kaporta teknisyeni, 1 terzi, 30 uzman, 1 berber, 1 hesap sorumlusu, 9 koruma ve güvenlik görevlisi, 15 veri hazırlama ve kontrol işletmeni Milli Savunma Bakanlığı Harita Genel Müdürlüğü için açıktan alım.

5 avukat Milli Savunma Bakanlığı ana kadro için açıktan alım.

1 makine teknisyeni, 1 kimya mühendisi, 1 kimya teknikeri, 1 kimya teknisyeni Kara Kuvvetleri Komutanlığı için açıktan alım.

1 elektronik mühendisi, 1 inşaat mühendisi, 1 makine mühendisi Hava Kuvveleri Komutanlığı için açıktan alım.

2 muhasebeci, 1 veri hazırlama ve kontrol işletmeni ise Deniz Kuvvetleri Komutanlığı için açıktan alım şeklinde memur alımı gerçekleştirilecektir.

Mili Savunma Bakanlığı Memur Alımı Başvuru Şartları

Başvurulacak olan unvana göre ortaöğretim ile lisans arası şartları sağlıyor olmak.


2022 yılında yapılan KPSS sınavına girmiş olmak ve başvurulacak olan pozisyona göre KPSSP94, KPSSP03 veya KPSSP93 puan türüne ait şartları yerine getiriyor olmak.

Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesindeki genel şartlara sahip olmak.

Başvuru tarihleri arasında başvurusunu tamamlamış ve gerekli başvuru belgeler ile birlikte istenen bilgileri sunmuş olmak.

Mülakat sınavından başarıyla geçen adaylar, herhangi bir devlet hastanesinden alacakları, görevini sürdürebilmesine engel olabilecek herhangi bir akıl hastalığının olmadığını belgeleyen evrak sunmalılar.


Başvuru Tarihleri ve Temin Süreci

Memur alımları temin süreci; ön başvuru, kayıt kabul, mülakat sınavı, sağlık raporu işlemleri ve güvenlik soruşturması aşaması şeklinde gerçekleşecektir. İlk aşaması olan ön başvuru için ise sunulan bilgiler şu şekilde.

Bildirilen başvuru tarihleri; 29 Aralık 2022 ile 31 Ocak 2023 günleri aralığındaki 1 aylık süreci kapsamaktadır. Herhangi bir değişiklik bildiriminin olması durumuna karşın, başvuru süresince adayların ilanda yapılacak güncellemeleri takip etmeleri gerekmektedir. Başvurular sadece Personel Temin adresi üzerinden yapılacak.


Sınav yeri ve saati ile bilgiler, adayların başvuru sırasında belirttiği elektronik posta adresine ve cep telefonuna kısa mesaj (SMS) yoluyla bilgilendirme yapılacaktır.

2. SINAV BAŞVURU ŞARTLARI:
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesindeki genel şartları taşımak,
b) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından 2022 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavına katılmış ve puan almış
olmak,
c) Başvuru tarihi itibariyle üst öğrenim durumuna göre nitelik tablosunda (Tablo-2) bulunan her bir kadro unvanı için belirlenen niteliklere sahip
olmak,
ç) Süresi içinde başvurmuş ve başvuru belgesi ile birlikte istenen belge ve bilgileri vermiş bulunmak,
3. SINAV BAŞVURU ŞEKLİ:
a) Başvurular 29 Aralık 2022 – 31 Ocak 2023 tarihleri arasında https://personeltemin.msb.gov.tr adresi üzerinden çevrimiçi (online) yapılacaktır.
NOT: Genel ağ (İnternet) ortamı dışında dilekçe, mektup, posta vb. yöntemlerle yapılacak ön başvurular kabul edilmeyecek, bu dilekçelere cevap
verilmeyecek ve işlem yapılmayacaktır.
b) Adaylar, https://personeltemin.msb.gov.tr sitesine girerek e-Devlet şifresi ile başvuru ekranını açtıktan sonra başvuru sihirbazını kullanarak ilerleyip
tüm aşamaları tamamlayarak ‘Tercih Yap’ ekranına yönlendirilecek buradan ilgili alımı tıklayarak tercih yapabilecektir. Tercih işlemini tamamladıktan sonra
‘Tercihlerimi Göster’ butonuna tıklayarak kayıtlı tercihlerini kontrol edebilecektir.
4. SINAV TARİHİ VE YERİ:
a) Mülakat sınavına girmeye hak kazanan adayların mülakat sınav tarihi ve yeri https://personeltemin.msb.gov.tr adresinde tebliğ niteliğinde
yayımlanacaktır. Ayrıca T.C. Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesaplarında ön başvuru sonuçlarının açıklandığına dair duyuru yayımlanacaktır.
b) Adayların belirttiği elektronik posta adresine ve cep telefonuna kısa mesaj (SMS) ile bilgilendirme yapılacaktır.
5. SINAVA GELİRKEN ADAYLARIN YANINDA GETİRECEĞİ BELGELER:
Adaylar aşağıda belirtilen belgeleri sırasına göre üstü şeffaf altı mavi plastik dosyaya takılı olarak beraberinde getireceklerdir. Belgelerin asılları
dosyaya takılmayacak, adayların kendilerinde kalacaktır.
a) Sınav çağrı belgesi,
b) T.C. Kimlik Kartı/Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi,

c) Yükseköğrenim diploması veya mezuniyet belgesinin aslı veya kurum veya noterden onaylı sureti veya e-Devletten alınan belge ya da yabancı
üniversitelerden mezun olunması halinde Yükseköğretim Kurulu onaylı denklik belgesinin aslı veya onaylı sureti ve fotokopisi,
ç) Müracaat ettiği unvana ait Ustalık-Kalfalık Belgesi, MEB Onaylı Sertifika, Ehliyet, İş Güvenliği Uzmanı Sertifikası, Avukatlık Ruhsatı, Özel
Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartı/Sertifikasının aslı veya onaylı sureti.
d) Erkek Adaylardan;
(1) Askerlik hizmetini yapmamış olanlar için askerlik durum belgesi (e-Devletten alınan belge veya Askerlik Şubesi Başkanlığınca onaylı suret),
(2) Askerlik hizmetini yapmış olan adaylar için terhis belgesi (Belgenin aslı ve fotokopisi veya e-Devletten alınan belge veya Askerlik Şubesi
Başkanlığınca onaylı suret),
(3) Askerlikten muaf olan adaylar için askerlikten muaf olduğuna dair belge (Belgenin aslı ve fotokopisi veya e-Devletten alınan belge veya Askerlik
Şubesi Başkanlığınca onaylı suret),
e) Şehit, gazi eş ve çocuklarının; anne, baba veya eşinin bu durumunu gösterir belgenin aslı ve fotokopisi,
f) Adli Sicil veya Adli Sicil Arşiv Kaydının olmadığına dair e-Devletten alınan belge, (Adli sicil kaydı bulunan adaylar ilgili mahkeme
kararı/kesinleşme şerhinin aslını ve fotokopisini de beraberinde getirecektir.)
6. SINAV ŞEKLİ:
Başvuru kılavuzunda bulunan şartları taşıyan tüm adaylar, ilgili KPSS puan türü esas alınarak en yüksek puandan en düşük puana doğru sıralanacak,
mülakat sınavına; atama yapılacak kadro sayısının 10 (on) katı aday çağrılacaktır. Son sıradaki adayla eşit puan alan adaylar da mülakat sınavına çağrılacaktır.
7. SINAV KONULARI VE DEĞERLENDİRME:
a) Sınav Komisyonu tarafından adaylar;
(1) Bilgi düzeyi (Temin alanı ile ilgili sorulan sorulara, MSB mevzuatına, TSK mevzuatına, uluslararası hukuka, Anayasa ve idare hukukuna ilişkin
bilgi düzeyi),
(2) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
(3) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,
(4) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
(5) Genel yetenek ve genel kültürü,
(6) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, yönlerinden ayrı ayrı puan verilmek suretiyle değerlendirilecektir. ((1) bendi için elli puan, (2) (3) (4)
(5) (6) bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için onar puan)

b) Mülakat sınavında başarılı sayılmak için, komisyon başkan ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az
yetmiş olması gerekir.
c) Değerlendirme neticesinde her unvan için asil ve yedek liste ayrı ayrı belirlenecektir.
8. DİĞER HUSUSLAR:
a) Sağlık Kurulu Raporu İşlemleri:
(1) Mülakat sınavında başarılı olan adaylar, Millî Savunma Bakanlığına İlk Defa Devlet Memuru Olarak Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında
Yönetmeliğin 14. Maddesinin (4) üncü fıkrasında belirtilen “Görevini devamlı yapmaya engel olabilecek akıl hastalığı olmadığına dair tam teşekküllü birDevlet
hastanesindenalınan sağlık raporu.” sağlık raporlarını elden veya posta yolu ile Millî Savunma Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Personel Temin Daire
Başkanlığına gönderecektir.
(2) Sınav sonuç duyurusunun yayımlandığı tarihten itibaren en geç 30 gün içerisinde (adayın sağlık raporuna itiraz ederek itiraz/hakem hastaneye
gitmesi üzerine geçen süreler dâhil) Millî Savunma Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Personel Temin Daire Başkanlığına ulaştırılmayan raporlardan ve
posta gecikmelerinden bakanlığımız sorumlu değildir.
b) Aday Bilgilendirme işlemleri:
(1) Mülakat sınavına girmeye hak kazananlara ilişkin duyuru ve sınav sonuç duyurusu https://personeltemin.msb.gov.tr adresinde tebliğ niteliğinde
yayımlanacaktır. Adaylara ayrıca bir belge gönderilmeyecektir.
(2) Duyuruların yayımlandığına dair bilgilendirme, adaylara kısa mesaj çekilerek ve bakanlığımız sosyal medya hesaplarında yayımlanarak
yapılacaktır.
(3) Atamaya hak kazanan adayların tebligatları yazılı olarak posta yolu ile yapılacaktır. İletişim adreslerinin değişmesi halinde bu durumlarını yazılı
olarak bildireceklerdir. Gerekli görüldüğü takdirde adayların belirttiği elektronik posta adresine ve cep telefonuna kısa mesaj (SMS) ile bilgilendirme
yapılacaktır.
(4) 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu hükümleri gereğince adayların https://personeltemin.msb.gov.tr genel ağ adresinde yayımlanan bilgiler
hakkındaki bilgi edinme başvurularına işlem yapılmayacaktır. c) Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.
Atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecektir. Kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.