KPSS 55 Puanla Kamu Personeli Alımları GELDİ!

KPSS 55 Puanla Kamu Personeli Alımları GELDİ!

KPSS 55 Puanla Kamu Personeli Alımları

KPSS 55 puanla daimi kadroda 2 unvanda kamu personeli alımı yapılacağı belirtilmektedir.

Sivas İli Akıncılar Belediyesi bünyesinde görevlendirilmek üzere daimi kadroda KPSS 55 puanla Mühendis ve İtfaiye Eri alınacaktır.

Adaylar için başvuru zamanı

Adaylar başvurularını 27 – 29 Temmuz 2021 tarihleri arasında (29 Temmuz dahil) yapacaklardır.

Adaylar için başvuru şekli ve yeri

Adaylar başvurularını, Şahsen veya iadeli taahhütlü posta yoluyla Akıncılar İlçesi, Fikret Tekin Cad. No: 2 adresindeki Akıncılar Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğüne yapabileceklerdir.

Adaylarda aranan ortak nitelikler

Türk vatandaşı olmak, Kamu haklarından mahrum bulunmamak, Affa uğramış olsa bile belirli suçlardan mahkum olmamak, Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak, 2020 yılı KPSS sınavından belirtilen puan türünden istenen puanı almış olmak ve Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak şartları aranmaktadır.

Mühendis için aranan nitelikler (1 personel)

Lisans düzeyinde eğitim veren fakültelerin İnşaat Mühendisliği bölümlerinden mezun olmak ve KPSSP3 puan türünden en az 55 puan almış olmak.

İtfaiye Eri için aranan nitelikler (1 personel)

Lisans düzeyinde eğitim veren fakültelerin Kamu Yönetimi veya Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümlerinin birinden mezun olmak, En az C sınıfı sürücü belgesine sahip olmak ve KPSSP3 puan türünden en az 55 puan almış olmak.

Adaylarda aranan özel nitelikler

Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak, İtfaiye Eri için erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (±)10 kilogramdan fazla fark olmaması ve sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak ve İtfaiye Eri için sağlık açısından kapalı mekan, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydıyla itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmak şartları aranmaktadır.

Sivas İli Akıncılar Belediye Başkanlığından:
İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI
Akıncılar Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi
olarak istihdam edilmek üzere; Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama
Yönetmeliği ve Belediye İtfaiye Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi,
adedi, nitelikleri, KPSS türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş
kadroya açıktan atama yoluyla Memur alınacaktır.
Sıra
No
Kadro
Unvanı
Sınıfı
Kadro
Derecesi
Adedi Niteliği Cinsiyeti
KPSS
Türü
KPSS
Puanı
1 Mühendis TH 8 1
-Lisans düzeyinde eğitim veren
fakültelerin İnşaat Mühendisliği
bölümlerinden mezun olmak.
Kadın/
Erkek
KPSSP3
En az 55
Puan
almış
olmak
2 İtfaiye Eri GİH 9 1
-Lisans düzeyinde eğitim veren
fakültelerin Kamu Yönetimi
veya Siyaset Bilimi ve Kamu
Yönetimi bölümlerinin birinden
mezun olmak.
-En az C sınıfı sürücü
belgesine sahip olmak.
Erkek KPSSP3
En az 55
Puan
almış
olmak
BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI:
Belediyemizin yukarıda belirtilen boş memur kadroları için yapılacak başvurularda
uyulması gereken genel ve özel şartlar aşağıdadır.
1) BAŞVURU GENEL ŞARTLARI:
İlan edilen memur kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet
Memurları Kanununun 48. maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip
olmaları gerekmektedir.
• Türk vatandaşı olmak.
• Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
• Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten
işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile
devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet,
irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye
fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama
veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
• Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya
askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini
yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
• Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli
bulunmamak.
• İlan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.
• Hangi kadroya başvuru yaptığına ilişkin dilekçe vermek, (Her aday eğitim durumuna
göre ilan edilen yalnızca bir kadroya başvuru yapacaktır.)
2) BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI:
a. İlan edilen unvanlar için son olarak mezun olunan okul itibarıyla öğrenim şartını
taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak, 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) alım
yapılacak unvanların karşısında belirtilen puan türlerinden, asgari KPSS puanını almış olmak,
b. Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki
nedenlerle çıkarılmış olmamak,
c. İtfaiye Eri kadrosu için en az C sınıfı sürücü belgesi sahibi olmak,
d. İtfaiye Eri kadrosuna başvuracaklar için; 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A)
fıkrasında belirtilen genel şartların yanı sıra Belediye İtfaiye Yönetmeliğinin 15/A maddesinde
yer alan özel şartlara göre itfaiye eri kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme
aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en
az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (±)10
kilogramdan fazla fark olmaması ve sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak. Boy
ve kilo tespitleri Belediyemizce yapılacaktır.
e. İtfaiye Eri kadrosuna başvuru yapacaklar için sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını
doldurmamış olmak.
f. İtfaiye Eri için sağlık açısından kapalı mekan, dar alan ve yükseklik gibi fobisi
olmamak kaydıyla itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmaları.
3) BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER:
Başvuru formu Kurumumuzdan veya Belediyemizin www.akincilar.bel.tr internet
adresinden temin edilecektir.
Başvuru formuna aşağıdaki belgeler eklenecektir.
• Nüfus cüzdanı aslı veya kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi,
• Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-Devlet üzerinden
alınacak barkotlu mezuniyet belgesi, (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik
edilebilir.)
• Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya Noter onaylı sureti (Aslı ibraz
edilmek kaydıyla fotokopisi Belediyemizce onaylanabilir.)
• KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM’nin sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı,
• Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,
• Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,
• 2 Adet Fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak)
• Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı sureti (Aslı ibraz edilmek kaydıyla fotokopisi
Belediyemizce onaylanabilir.)
4) BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ:
Adaylar, sözlü ve uygulamalı sınava katılabilmek için;
Adaylar, başvuru esnasında istenilen belgeleri ile birlikte 27.07.2021-29.07.2021 tarihleri
arasında ve mesai saatleri içerisinde (08:00-12:00 / 13:00-17:00) müracaatlarını yapabileceklerdir.
Adaylar başvuru belgelerini:
• Şahsen veya iadeli taahhütlü posta yoluyla Akıncılar İlçesi, Fikret Tekin Cad. No: 2
adresindeki Akıncılar Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğüne gönderilebilecektir. (Geciken
postalardan Belediyemiz sorumlu olmayacaktır.)
• İtfaiye Eri kadrosuna başvurular şahsen yapılacak olup adaylar yukarıda belirtilen
tarihlerde boy ve kilo ölçümü yapmak üzere Akıncılar Belediye Başkanlığı Yazı işleri
Müdürlüğüne istenen belgelerle birlikte şahsen müracaat ederek başvuru sürecini
tamamlayacaklardır.
• Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular,
Belediyemiz tarafından değerlendirmeye alınmayacaktır.
• Postadaki gecikmeler ve duyuruda belirtilen süre içinde yapılmayan başvurular dikkate
alınmayacaktır.
5) BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ- BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN
İLANI:
• Belediye, T.C. Kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumunu kontrol etmek
suretiyle adayları KPSS puanlarına göre sıralayarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere
atama yapılacak boş kadro sayısının beş katı oranında adayı; İtfaiye Eri kadroları için sözlü ve
uygulamalı sınava, memur kadroları için sözlü sınava çağıracaktır.
• Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylar da sınava
çağrılacaktır,
• Sınava girmeye hak kazanan adaylar ve KPSS puanları ile sınav yeri ve zamanı
30.07.2021 tarihinde Belediyemize ait resmi internet sitesi olan www.akincilar.bel.tr adresinde ve
ilan panosunda ilan edilecektir.
• Başvuruları kabul edilip sınava çağrılan adaylara Belediyemizce düzenlenen ve
adayların kimlik bilgileri ile sınav yeri ve tarihinin bulunduğu "Sınav Giriş Belgesi"
gönderilecektir, bu belge sınava girişte ibraz edilecektir.
• Sınava katılma hakkı elde edemeyen adaylara herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.
6) SINAVIN YERİ, ZAMANI VE KONULARI:
Sözlü ve uygulamalı sınav;
İtfaiye Eri kadrolarına başvuran adaylar için sözlü ve uygulamalı, diğer adaylar için sözlü
sınav yapılacaktır. Sözlü sınavlar 06/08/2021 tarihinde Akıncılar Belediye Başkanlığı
Akıncılar/SİVAS adresinde yapılacaktır. İtfaiye Eri için yapılacak uygulamalı sınav 06.08.2021
tarihinde Akıncılar Belediyesi İtfaiye Teşkilatı-Akıncılar/SİVAS adresinde yapılacaktır. Sözlü
sınav saat 09.00’da başlayacaktır. İtfaiye Eri için yapılacak uygulamalı sınav saat 14.00’de
başlayacaktır.
Sözlü ve uygulamalı sınav, aynı gün içerisinde bitirilemez ise ertesi gün devam
edilecektir.
Sınava girmeye hak kazandığı halde, ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan ve/veya
mazeretine binaen katılamayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır.
Sözlü sınav:
• Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,
• Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi,
• 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,
• Mahalli İdareler ile ilgili temel mevzuat konuları ile kadro unvanına ilişkin mesleki ve
uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesini kapsar.
İtfaiye Eri için uygulamalı sınav; kadro unvanına ilişkin mesleki bilgi ve yeteneğin
ölçülmesi ile araç kullanımı veya sportif dayanıklılık gibi özelliklerin ölçülmesini kapsayacak
şekilde yapılır.
7) SINAV DEĞERLENDİRME - SONUÇLARA İTİRAZ:
İtfaiye Eri sınavında değerlendirme;
• Sözlü Sınav; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, 657
sayılı Devlet Memurları Kanunu, Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat konularında 25’er
puan olmak üzere toplamda 100 puan ve uygulamalı sınav ise 100 puan üzerinden yapılır.
• Sınavda değerlendirme; Sözlü sınavı % 40’ı uygulamalı sınavın %60’ı alınarak sınav
puanı hesaplanacaktır. Sınavda başarılı sayılmak için en aza 60 puan alınması şarttır.
• Adayların Atanmaya esas başarı puanı bu maddenin (b) bendinde belirtilen sınav puanı
ile KPSS puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenecek ve belediyenin internet
adresinden ilan edilecektir.
• Adayların Atanmaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde KPSS puanı yüksek
olana öncelik tanınır.
• En yüksek başarı puanından başlanmak üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl
aday ve asıl aday sayısı kadarda yedek aday belirlenecektir. Asıl ve yedek adaylar Belediyemizin
internet (www.akincilar.bel.tr) adresinde ilan edilecektir.
Mühendis kadrosu sınavında değerlendirme;
• Sözlü sınav; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, 657
sayılı Devlet Memurları Kanunu, Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat konularında 15’er
puan kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesinde ise 40 puan
olmak üzere toplamda 100 tam puan üzerinden yapılır ve sınav kurulu üyelerince verilen puanlar
ayrı ayrı tutanağa geçirilir.
• Sınavda değerlendirme; Sınavda başarılı sayılmak için en az 60 puan almak şarttır.
• Adayların Atanmaya esas başarı puanı bu maddenin (b) bendin de belirtilen sınav puanı
ile KPSS puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenecek ve belediyenin internet
adresinden ilan edilecektir.
• Adayların Atanmaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde KPSS puanı yüksek
olana öncelik tanınır.
• En yüksek başarı puanından başlanmak üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl
aday ve asıl aday sayısı kadarda yedek aday belirlenecektir. Asıl ve yedek adaylar belediyemizin
internet (www.akincilar.bel.tr) adresinde ilan edilecektir.
Sınav Kurulu; sınav sonunda personel alımı için ilana çıktığı kadrolardan, başarı
puanlarını düşük bulduğu veya yeterli bulmadığı takdirde sınav duyurusunda ilan edilenlerin bir
kısmını ya da hiçbirini alıp almama hakkına sahiptir.
Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde
gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bunların atamaları yapılmaz. Bu
gibi durumları tespit edilenlerin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir. Bu kişiler
hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda
bulunulacaktır.
Sınav sonuçlarına, başarı listesinin belediyenin internet adresinde ilanından itibaren yedi
gün içinde yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar, sınav kurulu tarafından yedi gün içerisinde
sonuçlandırılır ve ilgiliye yazılı olarak bilgi verilir.
İlan olunur.

KOLAY İŞ BULMAK İÇİN 4 ŞEY YAPIN!

  1. 30 Bin Personel Alımını kaçırmamak için hemen buraya tıklayıp Türkiye'nin En iyi Youtube iş ilanları kanalına abone olup Bildirim zilini açın!
  2. 100 bin kişinin cebine indirdiği Türkiye'nin En iyi Cep uygulamasını indirin iş ilanlarını ücretsiz cebinize iletelim!
  3. TÜRKİYE'NİN EN İYİ İŞ İLANLARI TELEGRAM GRUBU. 2000 KİŞİ ANLIK YAZIŞIYOR HİÇBİR İŞ İLANINI KAÇIRMIYOR TIKLA SENDE ARAMIZA GEL
  4. FACEBOOKTA TÜRKİYENİN EN İYİ TYP VE İŞ İLANLARI KPSS MEMUR ALIMLARI GRUBU TIKLA SENDE ARAMIZA GEL

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.