KPSS 60 puanla lise ve önlisans mezunu 25 itfaiye eri alımı

KPSS 60 puanla lise ve önlisans mezunu 25 itfaiye eri alımı

KPSS 60 puanla lise ve önlisans mezunu 25 itfaiye eri alımı başvuruları sona eriyor

Aksaray Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye İtfaiye Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla memur alınacaktır.

Adaylar 6 Temmuz 2020 tarihinden 10 Temmuz 2020 tarihi mesai bitimine kadar, başvuru formu ve yukarıda sayılan belgeler ile birlikte tabip gözetiminde boy ve kilo ölçümü yapmak üzere Aksaray Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Zincirli Mahallesi 44. Cadde No:55 68100 AKSARAY adresine şahsen müracaat ederek başvuru sürecini tamamlayacaklardır. Posta ve mail yolu ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır.

Aksaray Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam
edilmek üzere; Belediye İtfaiye Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri,
KPSS türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla
memur alınacaktır.
S
N
Alınacak
Kadro
Unvanı
Sınıfı
Kadro
Derecesi
Adedi Niteliği Cinsiyeti
KPSS
Puan
Türü
KPSS
Puanı
1 İtfaiye Eri G.İ.H
.
10 10
Lise veya dengi okul
mezunu olmak. En az
B Sınıfı sürücü
belgesine sahip
olmak.
Erkek/
Kadın P94
En az
60
Puan
2 İtfaiye Eri G.İ.H
.
10 10
Lise veya dengi okul
mezunu olmak. En az
C Sınıfı sürücü
belgesine sahip
olmak.
Erkek/
Kadın P94
En az
60
Puan
3 İtfaiye Eri G.İ.H
.
9 5
İtfaiyecilik ve Yangın
Güvenliği veya Sivil
Savunma ve
İtfaiyecilik önlisans
programlarının
birinden mezun
olmak. En az C Sınıfı
sürücü belgesine
sahip olmak.
Erkek/
Kadın P93
En az
60
Puan
GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI: Aksaray Belediye Başkanlığının boş bulunan itfaiye eri kadroları için
yapılacak başvurularda uyulması gereken genel ve özel şartlar aşağıdadır.
1. BAŞVURU GENEL ŞARTLARI: İlan edilen itfaiye eri kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657
sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde belirtilen aşağıdaki genel
şartlara sahip olmaları gerekmektedir.
● Türk vatandaşı olmak.
● Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
● Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir
suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin
güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap,
rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma,
edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık
suçlarından mahküm olmamak.
● Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına
gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut
ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
● Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak.
● İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.
2. BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI:
● İlan edilen itfaiye eri kadro unvanı için son olarak mezun olunan okul itibariyle öğrenim şartlarını
taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2018 yılı Kamu Personel Seçme Sınavından (KPSS) grubu
sınavına girmiş olmak ve ilgili puan türünden en az 60 (altmış) puan almış olmak,
● Tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre,
kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında
(+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmaması ve Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.
Boy ve kilo tespitleri belediyemizce yapılacaktır.
● Sağlık açısından kapalı mekan, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydıyla itfaiye teşkilatının
çalışma şartlarına uygun olmaları,
● Sınav açılan kadrolardan, birinci sıradaki 10 adet Lise veya dengi okul mezunu adayların başvuracağı
kadrolar için, 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen en az
(B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,
● Sınav açılan kadrolardan, ikinci sıradaki 10 adet Lise veya dengi okul mezunu adayların başvuracağı
kadrolar için, 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen en az
(C) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,
● Sınav açılan kadrolardan, üçüncü sıradaki 5 adet İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği veya Sivil Savunma
ve İtfaiyecilik önlisans programlarından mezun olan adayların başvuracağı kadrolar için, 13/10/1983
tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen en az (C) sınıfı sürücü belgesine
sahip olmak,
● Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış
olmamak.
3. BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER:
Başvuru sırasında;
Sınava girmek isteyen adaylar, https://www.aksaray.bel.tr adresi üzerinden temin edecekleri BAŞVURU
FORMUNA aşağıdaki belgeleri ekleyecektir.
● Nüfus cüzdanı veya Kimlik Kartının fotokopisi,
● Diploma veya Mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri
belediyemizce tasdik edilebilir),
● Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz edilmek
kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),
● KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı,
● Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce
tasdik edilebilir),
● Askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,
● Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,
● Adli sicil kaydı belgesi (E-Devlet üzerinden alınmış çıktı),
● 2 Adet biyometrik fotoğraf (1 adedi başvuru formuna yapıştırılacak)
4. BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ:
Adaylar, 06/07/2020 tarihinden 10/07/2020 tarihi mesai bitimine kadar, başvuru formu ve yukarıda
sayılan belgeler ile birlikte tabip gözetiminde boy ve kilo ölçümü yapmak üzere Aksaray Belediye Başkanlığı
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Zincirli Mahallesi 44. Cadde No:55 68100 AKSARAY adresine şahsen
müracaat ederek başvuru sürecini tamamlayacaklardır. Posta ve mail yolu ile yapılacak başvurular dikkate
alınmayacaktır.
5. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ- BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN İLANI:
Sınava katılma şartlarını taşıyan adaylar arasından, KPSS puanlarına göre yapılacak sıralama sonrasında
en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak boş kadro sayısının 5 (beş) katı oranında aday sınava
çağrılacaktır. Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylar da sınava çağrılacaktır.
Sınava girmeye hak kazanan adayların listesi, 17/07/2020 tarihinde https://www.aksaray.bel.tr
adresinden ilan edilecektir.
Başvuruları kabul edilip sınava çağrılan adaylara belediyemizce düzenlenen ve adayların kimlik
bilgileri ile sınav yeri ve tarihinin bulunduğu “Sınav Giriş Belgesi’’ gönderilecektir,
Bu belge sınava girişte ibraz edilecektir. Sınava katılma hakkı elde edemeyen adaylara herhangi bir
bildirimde bulunulmayacaktır.
6. SINAVIN YERİ, ZAMANI VE KONULARI:
Sözlü ve uygulamalı sınav Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünde; 27/07/2020 Pazartesi saat
09.00’da başlayacak olup, Sözlü sınavı müteakip uygulamalı sınav yapılacaktır. Sınavlar aynı gün içinde
bitirilemez ise ertesi gün devam edilecektir.
Sınava girmeye hak kazandığı halde, ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan ve/veya mazeretine
binaen katılamayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır.
Sözlü sınav;
a) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,
b) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi,
c) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,
ç) Mahalli idarelerle ilgili temel mevzuat
konularını kapsar.
Uygulamalı sınav; kadro unvanına ilişkin mesleki bilgi ve yeteneğin ölçülmesi ile araç kullanımı ve
sportif dayanıklılık gibi özelliklerin ölçülmesini kapsayacak şekilde yapılacaktır.
7. SINAV DEĞERLENDİRME - SONUÇLARA İTİRAZ:
Sözlü sınav; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, 657 sayılı Devlet
Memurları Kanunu, Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat konularında 25’er puan olmak üzere toplamda 100
tam puan üzerinden yapılır ve sınav kurulu üyelerince verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir.
Uygulamalı sınav; 100 tam puan üzerinden yapılır ve sınav kurulu üyelerince verilen puanlar ayrı ayrı
tutanağa geçirilir.
Sınavda değerlendirme; sınavın sözlü bölümünün % 40’ı, uygulamalı bölümünün %60’ı alınarak sınav
puanı hesaplanır ve sınav kurulu üyelerince verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Sınavda başarılı sayılmak
için en az 60 puan alınması şarttır.
Adayların atamaya esas başarı puanı, Belediye tarafından yapılan sınav puanı ile KPSS puanının aritmetik
ortalaması alınmak suretiyle belirlenir ve Belediyemiz internet adresinde ilan edilir.
Adayların atanmaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde KPSS puanı yüksek olana öncelik tanınır.
En yüksek başarı puanından başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl aday ve asıl aday sayısı
kadar da yedek aday belirlenebilecektir. Asıl ve yedek aday listeleri Belediyenin internet adresinden ilan edilecek
ve listede yer alanlara ayrıca yazılı tebligat yapılacaktır.
Sınav Kurulu; sınav sonunda personel alımı için ilana çıktığı kadrolardan, başarı puanlarını düşük
bulduğu veya yeterli bulmadığı takdirde sınav duyurusunda ilan edilenlerin bir kısmını ya da hiçbirini alıp
almama hakkına sahiptir.
Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği
sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bunların atamaları yapılmaz. Bu gibi durumları tespit
edilenlerin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında
Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.
Sınav sonuçlarına, başarı listesinin kurumumuzun genel ağ sayfasında (https://www.aksaray.bel.tr)
ilanından itibaren yedi gün içinde yazılı olarak, Sınav Kuruluna itiraz edilebilir. İtirazlar, sınav kurulu tarafından
yedi gün içerisinde sonuçlandırılarak ilgilisine yazılı olarak bilgi verilir.
İlan olunur.

YOUTUBE KANALIMIZA ABONE OL GÜNCEL İŞ İLANLARINI ORADA DA KAÇIRMA TIKLA

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.