KPSS 60 ve 65 puanlarla düz devlet memuru alımı ile zabıta alımları yapılacak

KPSS 60 ve 65 puanlarla düz devlet memuru alımı ile zabıta alımları yapılacak

Düz devlet memuru alımı ile zabıta alımları yapılacak

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI NELERDİR?

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu DMK’da yer alan genel hususlara haiz olmak gerekiyor. Diğer başvuru özel hususları şu şekildedir:

BOY ve KİLO ŞARTI

Zabıta alımlarında boy ve kilo şartı şu şekildedir: erkeklerde en az 1,67 metre, kadınlarda en az 1,60 metre boyunda olmak 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (±) 10 kg. dan fazla fark olmamak. Boy ve kilo tespitleri belediyede zabıta alımları esnasında şahsen yapılacaktır.

2 Memur alımı GİH sınıfı 8. derece kadrolara olacak. Muhasebe ve vergi uygulamaları ile maliye bölümü önlisans programlarının birinden mezun olmak gerekiyor.
 
1 Memur alımı GİH sınıfı 8. derece kadrolara olacak. Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Öğretmenliği Lisans programlarının birinden mezun olmak gerekiyor.

1 Zabıta Memuru alımı GİH sınıfı 8. derece kadrolara olacak. Harita ve kadastro, İşletme, Maliye bölümü önlisans programlarının birinden mezun olmak, Kadın/ Erkek adayların başvuru yapacağı kadro için KPSSP93 en az 65 puan isteniyor.

2 Zabıta Memuru alımı GİH sınıfı 8. derece kadrolara olacak. Yerel Yönetimler, Mahalli İdareler, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, İletişim ve Halkla İlişkiler, Muhasebe ve vergi uygulamaları, Bankacılık, İşletme Yönetimi, Maliye, önlisans programlarının birinden mezun olmak, Kadın/ Erkek adayların başvuru yapacağı kadro için KPSSP93 en az 65 puan isteniyor.

KPSS – EHLİYET ŞARTI

2 memur alımı için KPSS 65, 1 memur alımı için ve zabıta alımları için KPSS’den en az 65 isteniyor. Zabıta alımları için ise en az (B) sınıfı ehliyete sahip olmak gerekmektedir.

YAŞ ŞARTI

Zabıta Memuru kadrosu için; Sınavın yapılacağı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak gerekiyor.

BAŞVURU SÜRECİ

Başvurular zabıta alımlarında sadece şahsen yapılması gerekiyor. Memur alımı için ise başvurular şahsen, posta ile veya belediye internet sitesinden yapılabilecektir. Başvurular 10 Ağustos ile 12 ağustos tarihleri arasında

ALTINEKİN BELEDİYE BAŞKANLIĞINA İLK DEFA ATANMAK ÜZERE
MEMUR ALIM İLANI
Konya - Altınekin Belediye Başkanlığı bünyesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi
olarak istihdam edilmek üzere; Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği
ile Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS
puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama
yoluyla memur alınacaktır.
Sıra
No
Kadro Unvanı Sınıfı
Kadro
Derecesi
Adedi Niteliği Cinsiyeti
KPSS
Türü
KPSS
Puanı
1
Memur GİH 8 2
Muhasebe ve vergi uygulamaları ile
maliye bölümü ön lisans
programlarının birinden mezun
olmak.
Kadın /
Erkek
P93 En az
65
puan
2
Memur GİH 8 1
Bilgisayar Mühendisliği,Bilgisayar
Öğretmenliği Lisans programlarının
birinden mezun olmak.
Kadın/
Erkek
P3 En az
60
puan
3
Zabıta
Memuru
GİH 8 1
Harita ve kadastro, İşletme, Maliye
bölümü ön lisans programlarının
birinden mezun olmak. En az (B)
sınıfı ehliyete sahip olmak
Kadın/
Erkek
P93
En az
65
puan
4
Zabıta
Memuru
GİH 8 2
Yerel Yönetimler, Mahalli İdareler,
Halkla İlişkiler ve Tanıtım, İletişim ve
Halkla İlişkiler, Muhasebe ve vergi
uygulamaları, Bankacılık, İşletme
Yönetimi, Maliye, ön lisans
programlarının
birinden mezun olmak.En az (B)
sınıfı ehliyete sahip olmak
Kadın/
Erkek
P93 En az
65
puan
BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI:
Belediyemizin yukarıda belirtilen boş memur ve zabıta memuru kadroları için yapılacak başvurularda
uyulması gereken genel ve özel şartlar aşağıdadır.
1) BAŞVURU GENEL ŞARTLARI:
İlan edilen memur ve zabıta memuru kadrolarına atanmak için başvuracak adayların, 657 sayılı Devlet
Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları
gerekmektedir.
a) Türk vatandaşı olmak,
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
c) Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan
dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı
suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık,
sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan
kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş
bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek
sınıfa geçirilmiş olmak,
e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,
f) İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak,
g) Hangi kadroya başvuru yaptığına dair dilekçe (Her aday eğitim durumuna göre ilan edilen yalnızca bir
kadroya başvuru yapacaktır.)
2) BAŞVURU İÇİN ÖZEL ŞARTLAR:
a) İlan edilen unvanlar için mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak
2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak unvanların karşısında belirtilen puan
türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanı almış olmak.
b) Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış
olmamak.
c) Zabıta memuru kadrosuna başvuracaklar için; 657 sayılı Kanunun 48’inci maddesi’nin (A) fıkrasında
belirtilen şartların yanı sıra Belediye Zabıta Yönetmeliği’nin 13/A maddesinde yer alan özel şartlara göre
zabıta memuru kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına ve çıplak ayakla olmak
kaydıyla erkeklerde en az 1,67 metre, kadınlarda en az 1,60 metre boyunda olmak 1 metreden fazla olan kısmı
ile kilosu arasında (±) 10 kg. dan fazla fark olmamak. Boy ve kilo tespitleri belediyemizce yapılacaktır.
d) Zabıta Memuru kadrosu için; Sınavın yapılacağı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.
e) Zabıta Memuru kadrosuna başvuru yapacaklar 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu
hükümlerince verilen ve tablonun nitelik kısmında belirtilen en az (B) sınıfı sürücü belgelerine sahip olmak.
3) BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER:
Başvuru sırasında;
a) Başvuru Formu Kurumumuzdan veya Belediyemizin internet sayfasından (www.altinekin.bel.tr ) temin
edilebilecektir.
b) Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı veya kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi,
c) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-Devlet üzerinden alınacak barkotlu
mezuniyet belgesi (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),
d) Yabancı okul mezunları için denklik belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla
suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),
e) KPSS sonuç belgesinin ÖSYM web sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı,
f) Erkek adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,
g) Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,
h) Zabıta Memuru kadrosuna başvuru yapacaklar için sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı
ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),
i) 2 adet vesikalık fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak),
4) BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ:
Adaylar, sözlü ve uygulamalı sınava katılabilmek için;
a) Adaylar, başvuru esnasında istenilen belgeleri ile birlikte 10/08/2021 İle 12/08/2021 tarihleri arasında
(mesai saatleri arasında) Ölmez Mahallesi Belediye meydanı No: 1 Altınekin/KONYA binası içinde Yazı
İşleri Müdürlüğüne müracaatlarını yapabileceklerdir.
b) Elektronik ortamda, Belediyemizin altinekin.bel.tr internet adresine,
 c) Şahsen veya iadeli taahhütlü posta yolu ile Ölmez Mahallesi Belediye Meydanı No:1
 Altınekin/KONYA adresine gönderebileceklerdir.
 d) Postadaki gecikmeler ve duyuruda belirtilen süre içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.
e) Zabıta memuru kadrolarına başvurular şahsen yapılacak olup, adaylar yukarıda belirtilen tarihlerde boy ve kilo
ölçümü yapmak üzere Altınekin Belediye Başkanlığı Yazı işleri Müdürlüğü’ne istenilen belgelerle birlikte şahsen
müracaat ederek başvuru sürecini tamamlayacaklardır.
f) Posta ile veya diğer şekillerde yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
g) Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular değerlendirmeye
alınmayacaktır.
h) Duyuruda belirtilen süre içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.
5) BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ-BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN İLANI:
a) Belediyemizce, T.C. Kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumu kontrol edilmek suretiyle KPSS
puanlarına göre sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının beş katı 
oranında adayı; zabıta memuru kadroları için sözlü ve uygulamalı sınava, memur kadroları için sözlü sınava
çağrılacaktır,
b) Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylar da sınava çağrılacaktır.
c) Sınava katılmaya hak kazanan adaylar ve KPSS puanları ile sınav yeri ve zamanını 18/08/2021 tarihinde
Belediyemiz www.altinekin.bel.tr internet adresinden ilan edilecektir.
d) Başvuruları kabul edilip sınava çağrılan adaylara Belediyemizce düzenlenen ve adayların kimlik bilgileri ile
sınav yeri ve tarihinin bulunduğu “Sınav Giriş Belgesi” gönderilecektir. Bu belge sınava girişte ibraz
edilecektir.
e) Sınava katılma hakkı elde edemeyen adaylara herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.
f) Sınav giriş belgeleri sınava girmeye hak kazanan adaylara başvuru formunun iletişim bilgileri bölümünde
belirtmiş olduğu adrese gönderilecektir. Başvuru formunda belirtilmiş olan adres tebligat adresi olarak kabul
edilecek olup, hatalı adres bildirimleri başvuranın sorumluluğundadır.
g)Hatalı adres bildirimi sebebiyle postada oluşabilecek gecikmeler veya postanın ulaşmamasından
Belediyemiz sorumlu tutulamayacaktır.
6) SINAVIN YERİ, ZAMANI VE KONULARI:
- Zabıta Memuru alımı için; sözlü ve uygulamalı sınav yapılacak olup, sözlü sınav ve uygulamalı
sınav 31/08/2021 tarihinde saat :10:00’da Konya-Altınekin Belediye Başkanlığı merkez hizmet binası (Ölmez
Mahallesi Belediye Meydanı No:1 Altınekin/KONYA) adresinde yapılacaktır.. Sözlü ve uygulamalı sınav aynı
gün içerisinde bitirilemez ise ertesi günlerde devam edilecektir.
- Memur alımı için; sözlü sınav yapılacak olup, sözlü sınav 31/08/2021 tarihinde saat :13.30’da Konya
Altınekin Belediye Başkanlığı merkez hizmet binasında yapılacaktır. Sözlü sınav aynı gün içinde bitirilemez
ise ertesi günü devam edilecektir.
Sınav Konuları:
a) Sözlü sınav;
• Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,
• Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi,
• 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,
• Mahalli İdareler İle İlgili Temel Mevzuat, konuları ile
Kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesini kapsar.
b) Zabıta Memuru için uygulamalı sınav; kadro unvanına ilişkin mesleki bilgi ve yeteneğin ölçülmesi ve
sportif dayanıklılık gibi özelliklerin ölçülmesini kapsayacak şekilde yapılır.
7) SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ:
Memur kadrosu sınavında değerlendirme:
Sözlü sınav, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, 657 sayılı Devlet
Memurları Kanunu, Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat konularında 15'er puan, kadro unvanına ilişkin
mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesinde ise 40 puan olmak üzere toplamda 100 tam puan
üzerinden yapılır. Sınavda başarılı sayılmak için sınav kurulu üyelerince verilen puanların aritmetik
ortalamasının en az 60 olması şarttır. Adayların atamaya esas başarı puanı; belediye tarafından yapılan sözlü
sınav puanı ile KPSS puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenecek ve Belediyemizin internet
adresinde ilan edilecektir.
Zabıta memuru sınavında değerlendirme;
Sözlü sınav, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, 657 sayılı Devlet
Memurları Kanunu, Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat konularında 25’er puan olmak üzere toplamda
100 puan ve uygulamalı sınav ise 100 tam puan üzerinden yapılır.
Sınavda değerlendirme; Sözlü sınavın %50 si, uygulamalı sınavın % 50 si alınarak sınav puanı
hesaplanacaktır. Sınavda başarılı sayılmak için en az 60 puan alınması şarttır. Adayların atamaya esas başarı
puanı, Belediyemiz tarafından yapılan sözlü ve uygulamalı sınav sonucu hesaplanan sınav puanı ile KPSS
puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenecek ve Belediyemizin internet adresinde ilan
edilecektir. 
Adayların atanmaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde KPSS puanı yüksek olana öncelik
tanınır. En yüksek başarı puanından başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl aday ve asıl aday
sayısı kadar da yedek aday belirlenecektir. Asıl ve yedek aday listeleri belediyemizin internet adresinden ilan
edilecek ve listede yer alanlara ayrıca yazılı tebligat yapılacaktır.
Sınav Kurulu; sınav sonunda personel alımı için ilana çıktığı kadrolardan, başarı puanlarını düşük
bulduğu veya yeterli bulmadığı takdirde sınav duyurusunda ilan edilenlerin bir kısmını ya da hiçbirini alıp
almama hakkına sahiptir.
 Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği
sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bunların atamaları yapılmaz. Bu gibi durumları tespit
edilenlerin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve
haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.
 Sınav sonuçlarına, başarı listesinin belediyenin internet adresinde ilanından itibaren yedi gün içinde
yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar, sınav kurulu tarafından yedi gün içerisinde sonuçlandırılır ve ilgiliye
yazılı olarak bilgi verilir.

İlan olunur.

KOLAY İŞ BULMAK İÇİN 4 ŞEY YAPIN!

  1. 30 Bin Personel Alımını kaçırmamak için hemen buraya tıklayıp Türkiye'nin En iyi Youtube iş ilanları kanalına abone olup Bildirim zilini açın!
  2. 100 bin kişinin cebine indirdiği Türkiye'nin En iyi Cep uygulamasını indirin iş ilanlarını ücretsiz cebinize iletelim!
  3. TÜRKİYE'NİN EN İYİ İŞ İLANLARI TELEGRAM GRUBU. 2000 KİŞİ ANLIK YAZIŞIYOR HİÇBİR İŞ İLANINI KAÇIRMIYOR TIKLA SENDE ARAMIZA GEL
  4. FACEBOOKTA TÜRKİYENİN EN İYİ TYP VE İŞ İLANLARI KPSS MEMUR ALIMLARI GRUBU TIKLA SENDE ARAMIZA GEL

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.