KPSS Taban Puansız  Sözleşmeli Memur Alımı Güncel Başvuru İlanı

KPSS Taban Puansız Sözleşmeli Memur Alımı Güncel Başvuru İlanı

KPSS Taban Puansız Sözleşmeli Memur Alımı Güncel Başvuru İlanı başvuru ekranı açılmıştır

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi sözleşmeli tekniker alımları başvuru şartları ve tüm detaylar

2 Sağlık Teknikeri alımı için Meslek Yüksekokulu Ağız ve Diş Sağlığı Ön Lisans Programlarından mezun olmak, aanında 1 yıl çalışmış olmak ve bunu belgelemek,

1 Sağlık Teknikeri alımı için Meslek Yüksekokulu Diş Protez Teknolojisi Ön Lisans Programlarından mezun olmak, alanında 1 yıl çalışmış olmak ve bunu belgelemek,
 
1 Sağlık Teknikeri alımı için Meslek Yüksekokulu Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Ön Lisans Programlarından mezun olmak, alanında 1 yıl çalışmış olmak ve bunu belgelemek,

1 Sağlık Teknikeri alımı için Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programından mezun olmak,

1 Sağlık Teknikeri alımı için Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Patoloji Laboratuvar Teknikleri Programından mezun olmak,

1 Sağlık Teknikeri alımı için Üniversitelerin Elektronörofizyoloji Bölümü mezun olmak gerekiyor.

BAŞVURU SÜRECİ NASIL OLACAKTIR

Başvurular resmi gazetede yayımlandıktan sonra 15 gün içerisinde yapılması gerekmektedir. Başvurular üniversite hastanesi internet sitesinden sadece şahsen yapılması gerekmektedir

TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN
SÖZLEŞMELİ PERSONEL (657 SAYILI KANUNUNUN 4/B) ALIM İLANI
Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığı ile Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Hastanesine
(giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4. maddesinin (B) fıkrasına
göre istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566
sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik
Yapılmasına Dair Esaslar’ da yer alan ek 2’inci maddenin (b) fıkrasına göre KPSS (B) gurubu puan sırası esas
alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara toplam 10 (on) adet sözleşmeli personel alınacaktır.
UNVANI NİTELİK
KODU
POZİSYON
TOPLAM ARANAN NİTELİKLER
Sağlık Teknikeri
(Diş Hekimliği Fakültesi) 2101 2
* Meslek Yüksekokulu Ağız ve Diş Sağlığı Ön Lisans
Programlarından mezun olmak.
* Alanında 1 yıl çalışmış olmak ve bunu belgelemek.
Sağlık Teknikeri
(Diş Hekimliği Fakültesi) 2102 1
* Meslek Yüksekokulu Diş Protez Teknolojisi Ön
Lisans Programlarından mezun olmak.
* Alanında 1 yıl çalışmış olmak ve bunu belgelemek.
Sağlık Teknikeri
(Diş Hekimliği Fakültesi) 2103 1
* Meslek Yüksekokulu Biyomedikal Cihaz
Teknolojisi Ön Lisans Programlarından mezun
olmak.
* Alanında 1 yıl çalışmış olmak ve bunu belgelemek.
Sağlık Teknikeri
(Tekirdağ Namık Üniv.Hast.) 2104 4
* Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi
Laboratuvar Teknikleri Programından mezun
olmak.
Sağlık Teknikeri
(Tekirdağ Namık Üniv.Hast.) 2105 1
* Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Patoloji
Laboratuvar Teknikleri Programından mezun
olmak
Sağlık Teknikeri
(Tekirdağ Namık Üniv.Hast.) 2106 1
* Üniversitelerin Elektronörofizyoloji Bölümü
mezun olmak
I- GENEL ŞARTLAR:
1- Başvuracak adaylarda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde belirtilen aşağıdaki
genel şartlar aranır.
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı
bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar,
Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik,
güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan
malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş veya 
askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya göreve başlamasına engel
hali bulunmamak.
e) 657 Sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla, görevini devamlı yapmasına engel
olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.
II- ÖZEL ŞARTLAR:
1 - KPSS sınavına girmiş olmak, 2020 yılı KPSS P93 puanı esas alınacaktır. Adayların KPSS puanının,
başvurduğu ilan kodunda aranan öğrenim şartına uygun olması gerekmektedir).
2 - Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
3 - Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumumun bulunmaması.
4 - Başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesinin "Bu şekilde istihdam
edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin
feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi
tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel
pozisyonlarında istihdam edilemezler" hükmü gereğince bu maddeye aykırı durumu tespit edilenlerin atamaları
yapılmayacaktır.
5- Güvenlik Soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak.
III- İSTENEN BELGELER:
1 - Başvuru Formu (Bilgisayar ortamında eksiksiz olarak doldurulup ilgili alana yüklenecektir).
2 - Diploma veya Mezuniyet Belgesi Fotokopisi (E-devletten alınabilir).
3 - KPSS sınav sonuç belgesi
4 - Fotoğraf
5 - Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
6 – İş Deneyim belgesi (Sadece İş Deneyimi istenilen unvanlar için)
7 – SGK Hizmet Döküm Belgesi (Sadece İş Deneyimi istenilen unvanlar için)
NOT:
1- Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesinin basvuru.nku.edu.tr/personel web adresinde ilan edilecek olan
online başvuru sistemine ait bağlantıdaki Başvuru Formu eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurularak,
istenilen belgelerin de eklenmesiyle birlikte elektronik ortamda gönderilecektir.
IV- BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI:
1 - Müracaatlar, ilanın resmi gazetede yayımlandığı günü izleyen 15 gün içinde (mesai bitimine kadar)
Üniversitemiz web adresinden https://www.nku.edu.tr online başvuru şeklinde yapılacaktır. Şahsen veya posta
yolu ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
Adaylar;
* İstenilen belgeler (Diploma/Mezuniyet belgesi, KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi, fotoğraf, nüfus cüzdanı
vb.) ilgili alanlara yükleyecektir.
* İstenilen belgeler ilgili alanlara yüklendikten sonra "Belgelerimin doğruluğunu kabul ediyor ve onaylıyorum"
seçeneğini işaretleyecektir.
* En altta yer alan "BAŞVURUYU TAMAMLA" tuşuna basmak suretiyle online başvurularını tamamlamış
olacaklardır.
2 - Adaylar sadece tek bir unvan için başvuru yapacaklardır. Birden fazla unvana başvuru yapıldığı takdirde her
iki başvuru da geçersiz sayılacaktır.
3 - Başvuru formunu hatalı dolduran, eksik ya da hatalı belge ibraz edenlerin müracaatları kesinlikle kabul
edilmeyecektir. Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu sonradan tespit edilenler ile
istenilen belgeleri ibraz etmeyenlerin müracaatları geçersiz sayılacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal
edilecektir.
4 - Yerleşmeye hak kazanan adaylardan, daha sonra online başvuru sırasında beyanda bulundukları belgelerin
(Diploma/Mezuniyet belgesi, istenen unvanlar için deneyim ve/veya sertifika belgeleri) asıllarının veya onaylı
suretlerinin ibrazı istenecektir. Gerçeğe aykırı belge beyan/teslim edenler hakkında yasal işlem yapılacaktır.
V- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN DUYURULMASI:
1 - Adaylar tarafından online ortamda eklenen belgeler Değerlendirme Komisyonu tarafınca incelenir.
2 - Tüm başvurular ilgili alanların KPSS puanları baz alınarak değerlendirilecektir.
4 - Atanmaya hak kazanan asil ve yedek adaylar, ilanın başvuru süresinin bitiminden 7 (yedi) işgünü içerisinde
web sitemizde duyurulacaktır.
5 - Adaylar başvuru sonuçlarını ve işe başlamaları için gerekli evraklar ile evrakların teslim edileceği yer ve
zaman bilgilerini Üniversitemiz http://www.nku.edu.tr internet adresinden takip edebileceklerdir. Her kadronun
4 (dört) katı kadar yedek aday belirlenecektir.
6 - Asil kazananlardan süresi içerisinde başvurmayan veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine
yedek kazananlardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır.
7 - Atanmaya hak kazanan adaylar; sonuçların ilan edilmesinden itibaren 15 (on beş) iş günü içerisinde istenilen
belgeleri tamamlayarak Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığına şahsen
teslim etmesi gerekmektedir. Bu süre içerisinde istenilen belgeleri teslim etmeyen adaylar atama hakkını
kaybeder.
8 - Göreve başlayanlardan, aranan şartları taşımadığı sonradan tespit edilenlerin sözleşmeleri feshedilecektir.
İdaremiz tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir. İlanda
bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır.
9 - Başvuru yapan adaylara evrak iadesi yapılmayacaktır. Bu ilan atanmaya hak kazananlara tebliğ mahiyetinde
olacağından, ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
Adres : Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı Rektörlük Binası 8. Kat.
Namık Kemal Mah. Kampüs Caddesi Süleymanpaşa/TEKİRDAĞ
Detaylı Bilgi İçin : 0282- 250 14 09

KOLAY İŞ BULMAK İÇİN 4 ŞEY YAPIN!

  1. 30 Bin Personel Alımını kaçırmamak için hemen buraya tıklayıp Türkiye'nin En iyi Youtube iş ilanları kanalına abone olup Bildirim zilini açın!
  2. 100 bin kişinin cebine indirdiği Türkiye'nin En iyi Cep uygulamasını indirin iş ilanlarını ücretsiz cebinize iletelim!
  3. TÜRKİYE'NİN EN İYİ İŞ İLANLARI TELEGRAM GRUBU. 2000 KİŞİ ANLIK YAZIŞIYOR HİÇBİR İŞ İLANINI KAÇIRMIYOR TIKLA SENDE ARAMIZA GEL
  4. FACEBOOKTA TÜRKİYENİN EN İYİ TYP VE İŞ İLANLARI KPSS MEMUR ALIMLARI GRUBU TIKLA SENDE ARAMIZA GEL

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.