Maliye 400 Vergi Müfettişi Alım ilanı

Maliye 400 Vergi Müfettişi Alım ilanı

Adayların siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler, hukuk, iktisat, işletme fakültesi veya endüstri, işletme mühendisliği bölümü mezunu olmaları gerekiyor. Başvurular 12 ila 30 Kasım arasında alınacak.

MaliyeBakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığından:
kpss.jpg
VERGİ MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

I - SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER:

- Sınavı Açan Birim : MaliyeBakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı

- Atama Yapılacak Kadro Unvanı ve Sayısı: Vergi Müfettiş Yardımcısı, 400 adet.

- KPSS Puan Türleri ve Taban Puan :KPSSP40, KPSSP54 ve KPSSP57 puan türlerinin herhangi birinden 80 veüzeri puan alanlar.

- KPSS Puanının Geçerlilik Yılı : 9- 10 Temmuz 2011 ve 7 - 8 Temmuz 2012 tarihli Kamu Personel Seçme Sınavları

- Yazılı ve Sözlü Sınav Esası : GirişSınavı önce klasik usulde yazılı, sonra da sözlü olarak yapılır. Yazılı sınavdabaşarılı olamayanlar sözlü sınava giremezler.

II - SINAV TARİHİ VE YERİ:

- Giriş Sınavının yazılı bölümü 15- 16 Aralık 2012 (Cumartesi ve Pazar günleri) tarihlerinde Ankara ve İstanbul'da sabah ve öğleden sonra olmaküzere dört oturum halinde yapılacaktır.

- Giriş Sınavının yazılı bölümüne katılmaya hak kazananadaylar ile yazılı sınavın yapılacağı adres ve sınav saatleri; e-Devlet portalı (www.turkiye.gov.tr), Maliye Bakanlığı(www.maliye.gov.tr) ve Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı (www.vdk.gov.tr)internet sayfalarında yazılı sınavdan en az 10 gün önce ilan edilecektir.Adaylar için ayrıca sınava giriş belgesi düzenlenmeyecektir.

- Yazılı sınavda başarılı olan adaylar Ankara’da sözlüsınava tabi tutulacak olup, sözlü sınav tarihi, yeri ve saati(www.maliye.gov.tr) ve (www.vdk.gov.tr) internet sayfalarında ayrıca ilanedilecektir.

III - SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI:

- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 incimaddesinde yazılı nitelikleri haiz olmak.

- Yazılı sınavın yapıldığı tarihte 35 yaşınıdoldurmamış olmak.

- En az dört yıllık lisans eğitimi veren SiyasalBilgiler, Hukuk, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerindenveya Endüstri Mühendisliği ile İşletme Mühendisliği Bölümlerinden ya da bunlaradenkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt içi ve yurt dışındaki öğretimkurumlarından birini bitirmiş olmak.

- Daha önce Vergi Müfettiş Yardımcılığı Sınavınakatılmamış veya en fazla bir kez katılmış olmak.

- Başvuruyu, Vergi Denetim Kurulu Başkanlığıncayayımlanan Giriş Sınavı Duyurusunda belirtilen şartlara uygun olarak süresiiçerisinde yapmış olmak.

9 -10 Temmuz 2011 ve 7 -8 Temmuz 2012 tarihli KamuPersonel Seçme Sınavlarının KPSSP40, KPSSP54 ve KPSSP57 puan türlerininherhangi birinden 80 ve üzeri puan almak kaydıyla, başvuruda bulunanlardan enyüksek puan sıralamasına göre ilk 2000 aday arasında bulunmak. Eşit puan almışolmaları nedeniyle son sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde, buadayların tümü sınava çağrılacaktır.

- Sağlık durumunun Türkiye'nin her yerinde görev veyolculuk yapmaya elverişli olduğuna dair yazılı beyanda bulunmak.

- Yapılacak soruşturma sonucunda Vergi Müfettişliğimesleğinin gerektirdiği nitelikleri haiz bulunduğu anlaşılmış olmak.

IV - SINAV BAŞVURUSU:

- Başvurular 12 Kasım 2012 Pazartesi günü başlayıp 30Kasım 2012 Cuma günü sona erecektir.

- Adaylar Giriş Sınavına Vergi Denetim KuruluBaşkanlığının internet sayfasındaki Başvuru Formunu doldurmak suretiylebaşvuracaklardır. Başvuru Formunun doldurulmasına ilişkin açıklamalar internetsayfasında yer almaktadır.

- Adayların doldurmuş oldukları Başvuru Formununbilgisayar çıktısını imzalayarak kendi el yazılarıyla hazırladıklarıözgeçmişleriyle birlikte en geç yazılı sınav saatinden önce sınava girecekleri salonungörevlisine teslim etmeleri gerekmektedir. Aksi takdirde başvuruları geçersizsayılarak sınava alınmayacaklardır.

- Elektronik ortamda meydana gelebilecek aksaklıklardandolayı, 30 Kasım 2012 Cuma günü mesai saati sonuna kadar (Saat:17:30) Vergi Denetim Kurulu Başkanlığına ulaşmayanbaşvurular dikkate alınmayacağından adayların başvurularını son günebırakmamaları gerekmektedir.

V - SINAV ŞEKLİ VE SINAV KONULARI:

- Vergi Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı yazılı vesözlü olarak yapılır. Sınavda, adayların mali, hukuki, iktisadi olaylarıdeğerlendirmelerini, tartışmalarını, yorumlamalarını ve sorunlara çözüm yollarıönermelerini sağlayacak sorulara da yer verilebilir. Sınav konuları aşağıdakigibidir:

- MALİYE: Maliye teorisi ve maliye politikası, Vergiteorisi ve Türk vergi sistemi, Kamu maliyesi

- İKTİSAT: Mikro ve makro iktisat, İktisadi düşüncelertarihi, Para teorisi ve politikası, Türkiye ekonomisi, Uluslararası iktisat veiktisadi kuruluşlar

- HUKUK: Anayasa hukuku, İdare hukukunun genel esaslarıve idari yargı, Ceza hukuku ve ceza muhakemeleri usulünün genel esasları,Medeni hukuk (Aile hukuku ve miras hukuku hariç), Borçlar hukuku, Ticarethukuku (Deniz ticareti ve sigorta hukuku hariç)

- MUHASEBE: Genel muhasebe, Şirketler muhasebesi,Maliyet muhasebesi, Mali tablolar analizi

VI - DEĞERLENDİRME:

- Giriş Sınavı notları, yazılı ve sözlü sınavnotlarından meydana gelir. Tam not, her bir yazılı sınav grubu ile sözlü sınaviçin ayrı ayrı olmak üzere 100'dür.

- Giriş Sınavında başarılı olmak için:

a) Yazılı sınav gruplarının her birinden alınannotların 50'den, notlar ortalamasının da 65'den aşağı olmaması gerekir.

b) Yazılı sınav sonucunda başarılı olan adaylardan, enyüksek puan alan adaydan başlamak üzere, atama yapılacak kadro sayısının ikikatına kadar aday sözlü sınava çağrılır. Son sıradaki adayla eşit puan alanadaylar da sözlü sınava çağrılır. Yazılı sınavdan 65 ve üzerinde puan almışolmak, sözlü sınava çağrılmayan adaylar için müktesep hak teşkil etmez.

c) Sözlü sınavda başarılı olmak için sözlü sınavpuanının 65'den az olmaması gerekir.

- Giriş Sınavı puanı, sözlü sınavda başarılı olanadayların sözlü sınav puanı ile yazılı sınav puanının aritmetik ortalamasıalınarak hesaplanır.

- Adayların başarı derecesi tespit edilirken, GirişSınavı puanının eşit olması halinde, yazılı sınav puanı yüksek olan adaya;yazılı sınav puanının da eşit olması halinde KPSS puanı yüksek olan adayaöncelik tanınır.

- Giriş sınavından 65 ve üzerinde puan almış olmak,atama yapılacak kadro sayısının dışında kalan adaylar için müktesep hak teşkiletmez.

VII - SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI VE İTİRAZ:

- Giriş Sınavında başarılı olan adaylar ile başarısırasına göre en başarılı %20’nin ad ve soyadları ile aday numaralarının yeraldığı listeler Maliye Bakanlığı (www.maliye.gov.tr) ve Vergi Denetim Kurulu Başkanlığının (www.vdk.gov.tr) internet sitelerindeyayımlanmak suretiyle ilan edilecektir. Sınavda başarılı olan adaylarasonuç, yazılı olarak bildirilecektir.

- En başarılı %20’nin tespitinde ondalık kısım üstetamamlanır.

- Sınav sonuçlarına, duyuruların yapıldığı günü takipeden tarihten itibaren 7 gün içerisinde, gerekçeleri belirtilmek kaydıyla veyazılı olarak, itiraz edilebilir. İtirazlar Vergi Denetim Kurulu Başkanlığınayapılır. Sınav Kurulu tarafından incelenir ve on iş günü içerisinde kararabağlanıp, sonuç ilgiliye yazılı olarak bildirilir.

VIII - DİĞER HUSUSLAR:

- Adaylar, sınavda kimlik tespitinde kullanılmak üzerenüfus cüzdanı veya T.C. kimlik numarası olan fotoğraflı ve onaylı özel birkimlik belgesini yanlarında bulunduracaktır.

- Sözlü sınav öncesi adaylardan, bir örneği onaylanarakalınmak üzere diploma veya mezuniyet belgesinin aslı ve gerekmesi halindedenklik belgesi ile başvuru formunda yer alan beyanların doğrulanmasına ilişkinbelgeler istenir.

- Vergi Müfettişliği Mesleği ve Giriş Sınavı ilebaşvurularla ilgili ayrıntılı bilgiler (www.vdk.gov.tr) adresinden teminedilebilir.

-Adaylar, sınav notlarını (www.vdk.gov.tr) adresindenöğrenebileceklerdir.

- Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerhakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzereCumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

- Başvuru Formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğutespit edilenler, Giriş Sınavında başarılı olsalar bile, sınavları geçersizsayılarak atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi bu atamalar iptaledilir ve bunlar hiçbir hak talep edemezler.İlan olunur.

BUNUN GİBİ YENİ MEMUR ALIM İLANLARINI KAÇIRMAMAK İÇİN RESMİ FACEBOOK SAYFAMIZA TIKLA BEĞEN


HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.