Maliyeden 2013 Maaş Gelegesi

Maliyeden 2013 Maaş Gelegesi

Maliye'den 2013 Maaş Gelegesi

T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü
 
Sayı : B.07.0.BMK.0.22.115913 maliye.20130104004405.jpg
Konu : Mali ve sosyal haklar
GENELGE
1- Bilindiği üzere, 1/6/2012 tarihli ve 28310 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış olan 29/5/2012 tarihli ve 2012/1 sayılı Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararıyla kamu görevlilerinin mali ve sosyal haklarına ilişkin bazı kararlar alınmıştır. Söz konusu Kararın;
 
6 ncı maddesinde;
 
"(1) Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan 2003=100 Temel Yıllı Tüketici Fiyatları Endeksinin;
 
b) 2012 yılı Aralık ayı endeksinin 2012 yılı Haziran ayı endeksine göre altı aylık değişim oranının 4 üncü maddenin ikinci fıkrasında 2012 yılının ikinci altı aylık dönemi için öngörülen artış oranını,
 
 
aşması halinde, 4 üncü maddenin ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkralarında yer alan katsayılar, sözleşme ücreti artış oranları ile ücret tavanları, söz konusu altı aylık dönemlere ilişkin enflasyon rakamının ilan edildiği ayın 1 'inden geçerli olmak üzere aşan kısım kadar artırılır."
 
4 üncü maddesinin beşinci fıkrasında;
 
"(5) Maliye Bakanlığı, 6 ncı maddede öngörülen hallerin gerçekleşmesi durumunda ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkralarda belirlenmiş olan katsayıları, sözleşme ücreti artış oranlarını ve ücret tavanlarını, anılan fıkralarda belirlenmiş olan artış oranı ile 6 ncı madde uyarınca verilecek enflasyon farkını yansıtacak şekilde yeniden belirler ve duyurur. "
 
şeklinde düzenleme yer almaktadır.
 
3 Ocak 2013 tarihinde Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan 2003=100 Temel Yıllı Tüketici Fiyatları Endeksinde, 2012 Yılı Aralık ayında 2012 Yılı Haziran ayına göre %4.14 oranında artış gerçekleşmiştir.
 
Söz konusu Kararın 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen durumun gerçekleşmiş olması nedeniyle, Kararın 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrasıyla belirlenmiş olan katsayılar, sözleşme ücret artış oranları ve ücret tavanları anılan Kararın 4 üncü maddesinin beşinci fıkrasında yer alan düzenlemeye istinaden yeniden belirlenmiştir.
 
Buna göre, 1/1/2013-30/6/2013 döneminde geçerli olmak üzere;
 
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 154 üncü maddesi uyarınca aylık gösterge tablosunda yer alan rakamlar ile ek gösterge rakamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak aylık katsayısı (0,073837), memuriyet taban aylığı göstergesine uygulanacak taban aylık katsayısı (0,98798), iş güçlüğü, iş riski, temininde güçlük ve mali sorumluluk zamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak yan ödeme katsayısı ise (0,0234128) olarak yeniden belirlenmiştir.
 
b) 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesinin (c) bendi uyarınca sözleşmeli olarak çalıştırılan personelin ücret tavanı 3.873,90 TL'ye yükseltilmiştir.
 
c) 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan ücret tavanı 3.435,27 TL'ye yükseltilmiştir.
 
ç) 30/11/1984 tarihli ve 84/8813 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Başbakanlıkta Çalıştırılacak Sözleşmeli Personel Hakkında Hizmet Sözleşmesi Esaslarının 8 inci maddesinde yer alan Başbakanlık Müsteşarının aylık sözleşme ücret tutan 3.996,50 TL'ye yükseltilmiştir.
 
d) Mevzuatı uyarınca istihdam edilen sözleşmeli personelin hizmet sözleşmesi esaslarında yer alan ve 2012/1 sayılı Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararının 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (d) bendiyle yükseltilmiş bulunan taban ve tavan ücretleri %3.14 oranında artırılmıştır.
 
e) Mevzuatı uyarınca vize edilmiş sözleşmeli personel pozisyonlarının, 2012/1 sayılı Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararının 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (e) bendiyle yükseltilmiş bulunan taban ve tavan ücretleri %3.14 oranında artırılmıştır.
 
f) Çeşitli statülerde 2012 yılında sözleşmeli olarak çalıştırılanlardan 2013 yılında da görevlerine devam etmeleri ilgili kamu idarelerince uygun görülenlerin, Kararın 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (f) bendiyle yükseltilmiş bulunan mevcut brüt sözleşme ücretleri %3.14 oranında artırılmıştır.
 
2- 488 sayılı Damga Vergisi Kanununa ekli (1) sayılı tabloda yer alan kağıtlar için 2012 yılında uygulanan vergi oranları, 1/1/2013 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 24/12/2012 tarihli ve 2012/4116 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla 1/1/2013 tarihinden geçerli olmak üzere artırılmış ve buna ilişkin 56 Seri Nolu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği anılan Resmi Gazetede yayınlanmış bulunmaktadır. Buna göre, 1/1/2013 tarihinden itibaren aylık ve ücretlerin ödenmesine ilişkin düzenlenen kağıtlar binde 7.59 oranında damga vergisine tabi tutulacaktır.
 
3- 2013 yılında asgari geçim indiriminin hesaplanmasında esas alınacak brüt asgari ücret tutarı 978,60 TL'dir.
 
4- Aylık ve ücretlerin hesaplanması, yukarıda belirtilen açıklamalar dikkate alınmak suretiyle gerçekleştirilecek olup, 1/1/2013-14/1/2013 tarihleri arasındaki fark tutarları ise hesaplanmalarını müteakiben ödenecektir.
 
5- 1/1/2013 tarihinden itibaren işçilere ödenecek kıdem tazminatının yıllık tavan tutarı 3.129,25 TL'dir.
 
6- 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 28 (A) fıkrası uyarınca ödenecek ek tazminatın aylık tutarı erbaş ve erler için 1/1/2013-31/12/2013 tarihleri arasında 212 TL'yi geçmeyecektir.
 
7- 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 12 nci maddesinin ikinci fıkrasıyla 31/12/2011 tarihi itibarıyla yürürlükten kaldırılan ancak anılan Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 15 inci maddesi uyarınca 31/12/2012 tarihine kadar devam olunması öngörülen fazla çalışma ücreti ödemeleri anılan tarihte sona erdiğinden, 1/1/2013 tarihinden itibaren bu kapsamda ödeme yapılmasına imkan bulunmamaktadır.
 
8- Anayasa Mahkemesi tarafından, internet sayfasının "Gündem" başlıklı bölümünde "27 Aralık 2012 Perşembe Saat 09.30'da Yapılan Mahkeme Toplantısında Görüşülen Dosyalar ve Sonuçları-2" başlığıyla yapılan duyuruda, 11/10/2011 günlü, 666 sayılı Kamu Görevlilerinin Mali Haklarının Düzenlenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin bazı maddelerinin iptaline ve bu iptal kararlarının bazılarının iptal hükmünün Kararın Resmi Gazetede yayımlanmasından başlayarak dokuz ay soma yürürlüğe girmesine karar verilmiş olduğu açıklanmıştır. Söz konusu Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 12 nci maddesindeki iptale karar verilen düzenlemelerin yürürlükten kalkmış olması ve diğer iptal kararlarına ilişkin olarak Kararın Resmi Gazetede yayımlanmasından itibaren dokuz aylık bir süre verilmesi nedeniyle, Anayasanın 153 üncü maddesi ve 6216 sayılı Kanunun 66 ncı maddesinde yer alan hükümler muvacehesinde, 666 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin iptale konu olan hükümlerine ilişkin uygulamalara devam edilecek, mevcut uygulamaya ilişkin herhangi bir değişikliğe gidilmeyecektir.
 
9- 19/4/1990 tarihli ve 3628 sayılı Kanun uyarınca yürürlüğe konulan Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmeliğin 8 inci maddesi uyarınca Bakanlığımızca ilan edilmesi gereken genel idare hizmetleri sınıfında birinci derecenin birinci kademesindeki şube müdürüne ödenen her türlü zam ve tazminatlar dahil net aylık tutarı, 1/1/2013 tarihi itibarıyla 3.058,06 TL'dir.
 Gereğini arz / rica ederim.
 Mehmet ŞİMŞEK
Maliye Bakanı


HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.