Memur ve Zabıta Memurları Alınacaktır

Memur ve Zabıta Memurları Alınacaktır

İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR VE ZABITA MEMURU ALIM İLANI

ye Başkanlığından:

İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR VE ZABITA MEMURU ALIM İLANI

Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak istihdam edilmek üzere; Mahalli İdarelere İlk

Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği ve Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri,

KPSS türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla memur ve zabıta memuru alınacaktır.

Sıra

No

Kadro Unvanı Sınıfı

Kadro

Derecesi Adedi Niteliği Cinsiyeti

KPSS

Türü

KPSS

Puanı

1 Mühendis TH 7 2 Fakültelerin Yazılım Mühendisliği veya Bilgisayar

Mühendisliği Lisans programından mezun olmak.

Kadın /

Erkek

P3

En az 70

puan

2 Mühendis TH 7 2

Fakültelerin Elektrik Mühendisliği Lisans programından

mezun olmak.

Kadın /

Erkek

P3

En az 70

puan

3 Mühendis TH 7 1

Fakültelerin Elektrik-Elektronik Mühendisliği Lisans

programından mezun olmak.

Kadın /

Erkek

P3

En az 70

puan

4 Mühendis TH 7 3 Fakültelerin Harita Mühendisliği Lisans programından mezun

olmak.

Kadın /

Erkek

P3

En az 70

puan

5 Şehir Plancısı TH 7 5 Fakültelerin Şehir ve Bölge Planlama Lisans programlarından mezun olmak. Kadın / Erkek P3 En az 70 puan 

23.01.2021 “CUMARTESİ

” NAMIK

 468

“EBYS”

“ÇEŞİTLİ İLANLAR”

6 Avukat AH 6 4 Üniversitelerin Hukuk Fakültelerinden mezun olmak. Avukatlık ruhsatına sahip olmak. Kadın / Erkek P3 En az 70 puan

7

Veri

Hazırlama ve

Kontrol

İşletmeni

GİH 8 59

Herhangi bir Lisans programından mezun olmak. Milli

Eğitim Bakanlığı onaylı bilgisayar işletmeni sertifikasına

sahip olmak veya bitirdiği okulun ders müfredatında en az iki

dönem bilgisayarla ilgili ders aldığını belgelemek veya

bilgisayara ilişkin konularda kurumlarca açılan en az 60

saatlik hizmet içi eğitimlere katılıp başarılı olduğunu gösterir

belgeye sahip olmak.

Kadın /

Erkek P3 En az 60 puan

8

Veri

Hazırlama ve

Kontrol

İşletmeni

GİH 12 6

Herhangi bir Ortaöğretim kurumundan (lise veya dengi okul)

mezun olmak. Milli Eğitim Bakanlığı onaylı bilgisayar

işletmeni sertifikasına sahip olmak veya bitirdiği lisenin ders

müfredatında en az iki dönem bilgisayarla ilgili ders aldığını

belgelemek veya bilgisayara ilişkin konularda kurumlarca

açılan en az 60 saatlik hizmet içi eğitimlere katılıp başarılı

olduğunu gösterir belgeye sahip olmak.

Kadın /

Erkek P94 En az 60 puan

9 Bilgisayar İşletmeni GİH 12 5

Herhangi bir Ortaöğretim kurumundan (lise veya dengi okul)

mezun olmak. Milli Eğitim Bakanlığı onaylı bilgisayar

işletmeni sertifikasına sahip olmak veya bitirdiği lisenin ders

müfredatında en az iki dönem bilgisayarla ilgili ders aldığını

belgelemek veya bilgisayara ilişkin konularda kurumlarca

açılan en az 60 saatlik hizmet içi eğitimlere katılıp başarılı

olduğunu gösterir belgeye sahip olmak.

Kadın /

Erkek P94 En az 60 puan

10

Belediye

Trafik

Memuru

GİH 8 10 Herhangi bir Lisans programından mezun olmak. En az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak. Kadın/ Erkek P3 En az 60 puan

11 Zabıta Memuru GİH 9 15 Herhangi bir Lisans programından mezun olmak. En az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak. Kadın/ Erkek P3 En az 60 puan 

23.01.2021 “CUMARTESİ

” NAMIK

 468

“EBYS”

“ÇEŞİTLİ İLANLAR”

BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI:

Büyükşehir Belediyemizin yukarıda belirtilen boş memur ve zabıta memuru kadroları için yapılacak başvurularda uyulması gereken genel ve özel

şartlar aşağıdadır.

1) BAŞVURU GENEL ŞARTLARI:

İlan edilen memur ve zabıta memuru kadrolarına atanmak için başvuracak adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesi’nin

(A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.

a) Türk vatandaşı olmak,

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c) Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle

hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet,

hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan

malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş

ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,

f) İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak,

g) Hangi kadroya başvuru yaptığına dair dilekçe (Her aday eğitim durumuna göre ilan edilen yalnızca bir kadroya başvuru yapacaktır.

2) BAŞVURU İÇİN ÖZEL ŞARTLAR:

a) İlan edilen unvanlar için mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2020 yılı Kamu Personeli Seçme

Sınavından (KPSS) alım yapılacak unvanların karşısında belirtilen puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanı almış olmak.

b) Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.

c) Zabıta memuru kadrosuna başvuracaklar için; 657 sayılı Kanunun 48’inci maddesi’nin (A) fıkrasında belirtilen şartların yanı sıra Belediye Zabıta

Yönetmeliği’nin 13/A maddesinde yer alan özel şartlara göre zabıta memuru kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına ve çıplak

ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1,67 metre, kadınlarda en az 1,60 metre boyunda olmak 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (±) 10 kg. dan

fazla fark olmamak. Boy ve kilo tespitleri belediyemizce yapılacaktır.

d) Zabıta Memuru kadrosu için; Sınavın yapılacağı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.

e) Zabıta Memuru ve Belediye Trafik Memuru kadroları için; 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen en

az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak. 

23.01.2021 “CUMARTESİ

” NAMIK

 468

“EBYS”

“ÇEŞİTLİ İLANLAR”

3) BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER:

Başvuru sırasında;

a) Başvuru Formu Belediyemizin www.van.bel.tr internet adresinden temin edilecektir.

b) Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının fotokopisi (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),

c) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-Devlet üzerinden alınacak barkotlu mezuniyet belgesi (Aslı ibraz edilmek

kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),

d) Yabancı okul mezunları için denklik belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik

edilebilir),

e) KPSS sonuç belgesinin ÖSYM web sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı,

f) Erkek adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,

g) Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,

h) 4 adet biyometrik fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak),

i) Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni ile Bilgisayar İşletmeni kadroları için; Milli Eğitim Bakanlığı onaylı bilgisayar işletmeni sertifikası veya

mezun olduğu okulda bilgisayar dersi gördüğüne dair transkript belgesi aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce

tasdik edilebilir),

j) Avukatlık kadrosu için avukatlık ruhsatı aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),

k) Sürücü belgesinin aslı veya fotokopisi (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),

4) BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ:

Zabıta Memuru kadrosu için sözlü ve uygulamalı, diğer Memur kadroları için sözlü sınava katılabilmek için;

a) Adaylar, başvuru esnasında istenilen belgeleri ile birlikte 08.03.2021 tarihinden 12.03.2021 Cuma gününe kadar (mesai saatleri arasında)

müracaatlarını yapabileceklerdir.

b) Zabıta Memuru kadrosuna yapılacak başvurular için; adayların başvuru için gerekli belgelerle birlikte belirtilen adrese şahsen başvurması

gerekmektedir.

Diğer kadrolar için;

c) Elektronik ortamda, Belediyemiz www.van.bel.tr internet adresine,

d) Şahsen veya iadeli taahhütlü posta yolu ile Van Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı (Seyit Fehim Arvasi

Mahallesi Özdemir Sok. No: 5 İpekyolu / VAN) gönderebileceklerdir.

e) Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular, Belediyemizce değerlendirmeye alınmayacaktır. 

23.01.2021 “CUMARTESİ

” NAMIK

 468

“EBYS”

“ÇEŞİTLİ İLANLAR”

f) Postadaki gecikmeler ve duyuruda belirtilen süre içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

g) COVİD-19 Pandemisi nedeniyle zabıta memuru kadrosu dışındaki başvuruların mümkün mertebe www.van.bel.tr web sitemiz üzerinden

yapılması önerilmektedir.

5) BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ-BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN İLANI:

a) Belediyemiz tarafından adayların T.C. Kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumu kontrol edilmek suretiyle KPSS puanlarına göre

sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının beş katı oranında aday sözlü sınava çağrılacaktır,

b) Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylar da sınava çağrılacaktır.

c) Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar ve KPSS puanları ile sınav yeri ve zamanını 05.04.2021 Pazartesi günü Belediyemiz www.van.bel.tr

internet adresinden ilan edilecektir.

d) Belediyemizce düzenlenen ve adayların kimlik bilgileri ile sınav yeri ve tarihinin bulunduğu “Sınav Giriş Belgesi” düzenlenecektir. Sınava

girmeye hak kazanan adaylar sınav giriş belgelerine 05.04.2021 tarihinden itibaren Belediyemizin (http://www.van.bel.tr) resmi internet sayfasından

erişebileceklerdir. Ayrıca; Sınav Giriş Belgeleri sınava girmeye hak kazanan adaylara başvuru formunun iletişim bilgileri bölümünde belirtilmiş olduğu

adrese gönderilecektir. Başvuru formunda belirtilmiş olan adres tebligat adresi olup, hatalı adres bildirimleri başvuranın sorumluluğundadır. Bu belge sınava

girişte ibraz edilecektir.

e) Sınava katılma hakkı elde edemeyen adaylara herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

6) SINAVIN YERİ, ZAMANI VE KONULARI:

- Zabıta Memuru alımı için; sözlü ve uygulamalı sınav yapılacak olup, sözlü sınav ve uygulamalı sınav 12.04.2021-16.04.2021 günleri arasında

başlamak üzere, Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı hizmet binası (Altıntepe Mahallesi Zeve Caddesi Trenyolu üstü Tuşba/VAN)

adresinde yapılacaktır. Sözlü ve uygulamalı sınav aynı gün içerisinde bitirilemez ise ertesi gün devam edilecektir.

- Diğer Memur kadrolarının alımı için; sözlü sınav yapılacak olup, sözlü sınav 19.04.2021-07.05.2021 tarihleri arasında Van Büyükşehir Belediyesi

ana hizmet binası 1 nolu toplantı salonunda (Seyit Fehim Arvasi Mahallesi Özdemir Sok. No: 5 İpekyolu / VAN) yapılacaktır. Sözlü sınav aynı gün içinde

bitirilemez ise ertesi günü devam edilecektir.

Sınav Konuları:

a) Sözlü sınav;

• Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,

• Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi,

• 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,

• Mahalli İdareler İle İlgili Temel Mevzuat, konuları ile

Kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesini kapsar. 

23.01.2021 “CUMARTESİ

” NAMIK

 468

“EBYS”

“ÇEŞİTLİ İLANLAR”

b) Zabıta Memuru için uygulamalı sınav; kadro unvanına ilişkin mesleki bilgi ve yeteneğin ölçülmesi ve sportif dayanıklılık gibi özelliklerin

ölçülmesini kapsayacak şekilde yapılır.

7) SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ:

Memur kadroları sınavında değerlendirme:

Sözlü sınav, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Mahalli İdareler ile ilgili

Temel Mevzuat konularında 15'er puan, kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesinde ise 40 puan olmak üzere toplamda

100 tam puan üzerinden yapılır. Sınavda başarılı sayılmak için sınav kurulu üyelerince verilen puanların aritmetik ortalamasının en az 60 olması şarttır.

Adayların atamaya esas başarı puanı; belediye tarafından yapılan sözlü sınav puanı ile KPSS puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle

belirlenecek ve belediyenin internet adresinde ilan edilecektir.

Zabıta memuru sınavında değerlendirme;

Sözlü sınav, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Mahalli İdareler ile ilgili

Temel Mevzuat konularında 25’er puan olmak üzere toplamda 100 puan ve uygulamalı sınav ise 100 tam puan üzerinden yapılır.

Sınavda değerlendirme; sözlü sınavın %50 si, uygulamalı sınavın %50 si alınarak sınav puanı hesaplanacaktır. Sınavda başarılı sayılmak için en az

60 puan alınması şarttır.

Adayların atamaya esas başarı puanı, Belediyemiz tarafından yapılan sözlü ve uygulamalı sınav sonucu hesaplanan sınav puanı ile KPSS puanının

aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenecek ve Belediyemizin internet adresinde ilan edilecektir.

Adayların atanmaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde KPSS puanı yüksek olana öncelik tanınır. En yüksek başarı puanından başlamak

üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl aday ve asıl aday sayısı kadar da yedek aday belirlenecektir. Asıl ve yedek aday listeleri belediyemizin internet

adresinden ilan edilecek ve listede yer alanlara ayrıca yazılı tebligat yapılacaktır.

Sınav Kurulu; sınav sonunda personel alımı için ilana çıktığı kadrolardan, başarı puanlarını düşük bulduğu veya yeterli bulmadığı takdirde sınav

duyurusunda ilan edilenlerin bir kısmını ya da hiçbirini alıp almama hakkına sahiptir.

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz

sayılır ve bunların atamaları yapılmaz. Bu gibi durumları tespit edilenlerin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep

edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

Sınav sonuçlarına, başarı listesinin belediyenin internet adresinde ilanından itibaren yedi gün içinde yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar, sınav

kurulu tarafından yedi gün içerisinde sonuçlandırılır ve ilgiliye yazılı olarak bilgi verilir. 

screenshot-2-4.png

KOLAY İŞ BULMAK İÇİN 4 ŞEY YAPIN!

  1. 1- 30 Bin Personel Alımını kaçırmamak için hemen buraya tıklayıp Türkiye'nin En iyi Youtube iş ilanları kanalına abone olup Bildirim zilini açın!
  2. 2- Türkiye'nin En iyi Cep uygulamasını indirin iş ilanlarını ücretsiz cebinize iletelim!
  3. TÜRKİYE'NİN EN İYİ İŞ İLANLARI TELEGRAM GRUBU. 1000 KİŞİ ANLIK YAZIŞIYOR HİÇBİR İŞ İLANINI KAÇIRMIYOR TIKLA SENDE ARAMIZA GEL
  4. FACEBOOKTA TÜRKİYENİN EN İYİ TYP VE İŞ İLANLARI KPSS MEMUR ALIMLARI GRUBU TIKLA SENDE ARAMIZA GEL

screenshot-3-6.png

 

İlgili Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.