Memurların Öğretmen olmasına DAVA

Memurların Öğretmen olmasına DAVA

MEMURLARIN KPSS PUANINA GÖRE ÖĞRETMENLİĞE ATANMASI İŞLEMİNE DAVA AÇILDI

YÜRÜTMENİN DURDURULMASI TALEPLİDİR
DANIŞTAY BAŞKANLIĞI'NA
Gönderilmek Üzere
NİĞDE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE
DAVACI : Mustafa AĞRALI
Adres: Fatih Mahallesi 72'inci Sokak No:10 Bor/NİĞDE
DAVALI :T.C. Milli Eğitim Bakanlığı
Adres: Ankarasaglik1.jpg
DAVA KONUSU : Memur olarak görev yapan öğretmenlerin, hizmet puanı üstünlüğüne göre de atanma şartını kaldırıp, sadece KPSS puan üstünlüğüne göre atanma şartı getiren ve ilgili yönetmeliğin yürürlülük tarihini atama başvurusuna 2 gün kalan 2012-2 Ağustos dönemi atama döneminide kapsar şekilde belirleyen , 31.08.2012 tarih ve 28397 sayılı resmi gazetede yayınlanan Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin ilgili maddelerinin (5 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi, 12 nci maddesinin birinci fıkrasının ( c ) bendi, 15 ıncı maddesi, 17 nci maddesinin üçüncü fıkrası, 18 inci maddesinin üçüncü fıkrasının ( b ) bendi, 21 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “15,” ibaresi ile (d) ve (e) bentleri, 22 nci maddesi) yürütmesinin durdurulması ve devamında iptali talebinden ibarettir.
AÇIKLAMALAR: Niğde Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde memur olarak görev yapmaktayım.Aynı zamanda Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği mezunuyum. 07.07.2012 tarihinde yapılan KPSS'na, memur olarak çalışanların öğretmenliğe başvurularında hizmet puanı üstünlüğü de esas alındığı için girmedim.Ancak;Öğretmen atamalarına başvuru yapmaya hazırlandığım sırada başvuru tarihine 2 gün kala,Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 31 Ağustos 2012 tarihli ve 28397 Sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yönetmelikle 6 Mayıs 2010 tarihli ve 27573 sayılı Resmî Gazete 'de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin hizmet süresi ile yapılan Kurumlar arası İlk Atama ve Açıktan İlk Atamayı düzenleyen maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır.www.memurlarahaber.comGöreve devam eden Devlet memurları öğretmenliğe atanmaları için Kamu Personeli Seçme Sınavına girmeleri şart haline gelmiştir.Sınav Lisans mezunları için 07.07.2012 tarihinde yapılmıştır.2012 KPSS sınavına katılıp,2012-2 öğretmen atamasında puan üstünlüğüne göre atanma şansımın olmadığı yüce mahkemenizce de takdir edilecektir.
3 Mayıs 2002 tarihli 24744 sayılı Resmi Gazete yayınlanan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmeliğe göre Öğretmenlik B grubu kadrolar arasındadır. B grubu kadrolar için yapılan KPSS nitelik ölçmez, nitelikleri diploma ile kanıtlanmış adayları sıraya koyar. Sıraya koyma ihtiyacı, adayların fazlalığından ortaya çıkmakadır. Bu durum, yıllara göre öğretmen istihdamından da anlaşılmaktadır. Ayrıca Danıştay Onikinci Dairenin 2007/763 Esas Sayılı kararına göre Öğretmenlik, B grubu kadrolar arasında kabul edilmiştir.

Öğretmenlik kadrolarına başvuran memurlar, Talim Terbiye Kurulu'nun belirlediği öğretmenliğe kaynak programlardan mezun, öğretmenlik nitelikleri ve yeterliliklerini ispatlayan diplomalara haiz adaylardır.
Hizmet süresi ile KPSS farklı kriterlerdir. Birbirinden bağımsızdırlar. Aralarında geçişlilik, birbirini olumlu etkileyen içeriğe sahip değildirler. Hizmet süresi kriterinin kaldırılarak, KPSS'ye girerek nicelikleri ölçülmüş memurların tekrar aynı formatta olan sınava tabii tutulmaları adaletli değildir.

4 Mart 2006 tarihli ve 26098 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nde devlet memurlarının sadece hizmet süresi ile Kurumlar arası İlk Atama ve Açıktan İlk atama ile öğretmenliğe başvurabileceği belirtilmiştir.

6 Mayıs 2010 tarihli 27573 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde devlet memurlarının öğretmenliğe geçmek için ister hizmet süresi ile isterlerse KPSS ile başvurabileceği belirtilmiştir. Ayrıca, Kurumlar arası İlk Atama ile Açıktan İlk Atamaya genel kontenjanın %3'ü oranında kontenjan verilerek, bu atama çeşitlerinde iyileştirme yapılmıştır.
Hizmet süresi ile Kurumlar arası İlk Atama ve Açıktan İlk Atama, yıllardır uygulanan atamalardır. Devlet memuru olan öğretmen adayları, öğrenim ve öğretmenlik mesleği ilgili planlamalarını, Milli Eğitim Bakanlığının Atama ve Yer değiştirme Yönetmeliklerine göre yapmaktadırlar. www.memurlarahaber.com Devlet memurları, zaten B grubu bir kadroya KPSS ile atanmışlardır. Aynı gruptaki bir kadro için tekrardan KPSS'ye girmeleri hakkaniyet dahilinde değildir.
2012 yılı Ağustos ayında yapılması planlanan öğretmen atamalarının sınav başvuruları 09.04.2012-18.04.2012 tarihleri arasında olmuştur. Sınav tarihi ise 07.07.2012 tarihindedir. Sınav tercihleri ise 03.09.2012 tarihinde başlamıştır. Bu süreç içerisinde Kurumlar arası ilk atamayı kaldıran yönetmelik 31.08.2012 tarihinde tercihlere 2 gün kala kaldırılmıştır. Milli Eğitim Bakanlığınca bu süreçten önce ve bu süreç dahilinde Kurumlar arası ilk atamanın kaldırılacağına dair hiçbir resmi bilgilendirme yapılmamıştır. Bilgilendirme yapılmadığı için Kurumlar arası atama ile tercihlerde bulunacağımız için sınava girmedim. Temmuz ayında yapılan KPSS sınavına girmediğim için bu yönetmelik değişikliğine göre bir sonraki KPSS sınavına kadar bu haktan faydalanamayarak ikinci kez mağdur oldum. Ayrıca Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden sonra bu uygulamaya ilk defa tabi olacaklar Yönetmelikler yayımlandığı andan itibaren ileriye dönük hüküm ifade ettiğinden dolayı artık bu duyurudan sonra haklı beklenti, kazanılmış haklara saygı ve idareye güven ilkesi gereği, Bakanlığın Yönetmelik değişikliğini hiçbir surette bu 40.000 kadrolu öğretmen ataması döneminde(Ağustos 2012) uygulamaması gerekirdi.

Yıllarca uygulanan ve 06.05.2010 tarihli Yönetmeliğe istinaden hizmet süresi ile gönül verdikleri öğretmenlik mesleğine geçmeleri akılcı ve olumlu bir sisteme bağlanan memurlar, sistemin aynen uygulanmaya devam edeceğini planlamaktaydı. Genel kontenjanın %3'ü kadar kontenjan ayrılan hizmet süresi ile ‘'Kurumlar arası İlk Atama'' ile ‘'Açıktan İlk Atama'', öğretmen atamalarını olumsuz bir yönde etkilemediği gibi, memurlukta kazanılan tecrübelerin öğretmenlik ve idarecilikte çok olumlu katkılarının olacağı kesindir.

2006 tarihli Yönetmelikte devlet memurları sadece hizmet süresi ile başvurabiliyorken, 05.06.2010 tarihli yönetmelikte hizmet süresi ile KPSS isteğe bağlı seçenek haline getirilmiş, 31.08.2012 tarihli değişiklikle KPSS şart haline getirilmiştir. Bu düzenleme ile memur hukuku ilkelerinin aksine memur haklarını daraltan bir uygulama yürürlüğe konmuştur.www.memurlarahaber.com

Davalı idarenin hizmet süresi ile atamayı kaldırarak memurlar için KPSS sınavını atanmaya koşul olarak ortaya koymasında hiçbir kamu yararı söz konusu değildir. Öğretmenliğe geçmek isteyen memurlar için hizmet süresi üstünlüğünün atamaya esas olması akılcıdır. Hizmet süresi üstünlüğü ile yapılan Kurumlar arası İlk Atama ile Açıktan İlk Atamanın kaldırılması, öğretmenliğe kaynak yükseköğretim kurumlarında eğitim gören, görevlerine devam eden devlet memurlarını telafisi güç biçimde zarara uğratmaktadır. Hangi makul gerekçe ile Kurumlar arası İlk Atama ve Açıktan İlk Atamanın kaldırıldığı anlaşılacak bir durum değildir.

Bütün gerekçeler dışında Yönetmeliğin öğretmen atama başvurularına 2 gün kala değiştirilmesi ve yönetmelikte yapılan değişikliklere dair sınav başvurularından önce bilgi verilmemesi ne sınava hazırlanabilmeme ne de sınava girerek aldığım puanla tercih yapabilme imkânı sağlamıştır.
Yukarıda izah edilen hususlar nedeni ile 2577 sayılı yasanın 27. Maddesi uyarınca ileride telafisi güç veya imkânsız zararların meydana gelmemesi ve hukuka aykırılığın açık olması nedeniyle yürütmeyi durdurma kararının verilmesi elzemdir. Takdir makamınızındır.

HUKUKİ DELİLLER : 1- 4 Mart 2006 tarihli ve 26098 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği
2- 6 Mayıs 2010 tarihli 27573 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği

SONUÇ VE TALEP : Yukarıda arz ile izahına çalıştığım ve mahkemenin re, 'sen gözeteceği sair hususlar nedeni ile; memur olarak görev yapan öğretmenlerin, hizmet puanı üstünlüğüne göre de atanma şartını kaldırıp, sadece KPSS puan üstünlüğüne göre atanma şartı getiren ve ilgili yönetmeliğin yürürlülük tarihininin atama başvurusuna 2 gün kalan 2012-2 Ağustos dönemi atama döneminide kapsar şekilde belirleyen , wwww.memurlarahaber.com 31.08.2012 tarih ve 28397 sayılı resmi gazetede yayınlanan Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin ilgili maddelerinin ,2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 27. maddesinde öngörülen koşulların gerçekleşmiş olması sebebiyle, dava konusu işlemin öncelikle YÜRÜTMESİNİN DURDURULMASI ve devamında İPTALİNE; Tüm yargılama giderlerinin karşı taraf üzerinde bırakılmasına karar verilmesini yüce mahkemeden saygılarımla arz ile talep ederim.
Davacı Mustafa AĞRALI     BUNUN GİBİ HABERLERİMİZİ KAÇIRMAMAK İÇİN RESMİ FACEBOOK SAYFAMIZA TIKLA BEĞEN


HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
2 Yorum