Mesleki ve Teknik Eğitim Yönetmeliğinde değişiklik

Mesleki ve Teknik Eğitim Yönetmeliğinde değişiklik

4 Ekim 2012 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28431

4 Ekim 2012 PERŞEMBEResmî GazeteSayı : 28431

YÖNETMELİK

Millî Eğitim Bakanlığından:

MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 3/7/2002 tarihli ve 24804 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mesleki ve Teknik Eğitim Yönetmeliğinin 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (k), (l) ve (m) bentleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (k), (l) ve (m) bentleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 3 – Bu Yönetmelik, 14/6/1973 tarihli ve 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu, 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu, 25/8/2011 tarihli ve 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile 26/1/2006 tarihli ve 5450 sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Bağlı Okulların Millî Eğitim Bakanlığına Devredilmesi ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Meslek Yüksekokulu”, “Meslekî ve Teknik Eğitim Bölgesi”, “Meslekî ve Teknik Orta Öğretim Başarı Puanı”, “Alana Yöneltme Tavsiye Formu” tanımları yürürlükten kaldırılmış ve “Öğrenci Tercihlerini Değerlendirme ve Yerleştirme Formu” tanımı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Öğrenci Tercihlerini Değerlendirme ve Yerleştirme Formu: Dokuzuncu sınıf yıl sonu başarı puanının % 60’ı ve ortaokul sınıflarının yıl sonu başarı puanlarının aritmetik ortalamasının% 40’ı etkilendirilerek öğrencinin alana yerleştirme puanının belirlendiği formu,”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (h) ve (u) bentleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (e) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“e) O yerleşim birimindeki ortaokul veya imam-hatip ortaokullarının son sınıf öğrenci sayıları ile meslekî ve teknik eğitim okul ve kurumlarındaki öğrenci, çırak ve kursiyer sayıları,”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesinin birinci fıkrası ile beşinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Kurumlara kayıt-kabulde; T.C. kimlik numarası ve 19 yaşını dolduran çıraklardan askerlikle ilişkisi bulunmadığına dair yazılı beyan ile ortaokul veya imam-hatip ortaokulunu tamamladığına dair öğrenim belgesi veya tasdikname, fotoğraf ve çıraklık eğitiminde ayrıca sözleşme istenir. e -Kayıt sistemiyle kayıt yapan okullarda, gerekli belgeler kesin kayıt sırasında okul yönetimine teslim edilir.”

“a) Yaygın mesleki ve teknik eğitim programlarına kayıt için mecburi ilköğretim çağı dışına çıkılmış olması gerekir. Okuma yazma bilmeyenler kurslara kabul edilmez. Diplomaya götüren programlara kayıt olacaklarda, ortaokul veya imam-hatip ortaokulunu tamamlamış olma zorunluluğu aranır.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 39 uncu maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Bu kurumlarda, yatılı olarak eğitime devam etmek isteyen kursiyer sayısının kontenjandan fazla olması durumunda, ortaokul veya imam-hatip ortaokulunun Türkçe ve matematik dersleri öğretim programlarına uygun olarak kurumda sıralama sınavı yapılır ve sınav sonucuna göre kontenjan kadar kursiyerin yatılı olarak kaydı yapılır. Sınav sonucu, yalnız sınavın yapıldığı kurs programı için geçerlidir.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 42 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 42 – Kayıtları yapılan öğrencilerin dosyası, geldikleri okuldan bir ay içinde istenir. Dosyanın alındığı, geldiği okula bildirilmez ancak alınmadığı bildirilir. Mesleki Açık Öğretim Lisesi yüz yüze eğitim programları, çıraklık eğitimi ve bir yıldan az süreli yaygın mesleki ve teknik eğitim programlarına kayıt olanların dosyaları istenmez. e-Kayıt sistemiyle kayıt yaptıran veya e-okul sisteminde kayıtlı öğrenciler hariç dosyası gelmeyenler, kütük defterine veya yerine geçen elektronik kayda yazılmaz ve kendilerine tasdikname verilmez. Ancak öğrencilerin derslere devamı sağlanır. Dosyası tamamlanmadan başka bir okul/kuruma kaydolmak isteyenlerin kayda esas belgeleri, nakil olmak istenilen okul/kuruma gönderilir.

Belgesi eksik olan öğrenciler;

a) Öğrenim belgeleri tamamlanıncaya,

b) Öğrenim derecelerinin saptanması ya da öğrenim durumlarının açıklanması için haklarında yapılan yazışma sonuçlanıncaya,

c) Yönetmelikte belirlenen yaş haddinden büyük olup yaşlarının düzeltilmesi için mahkemeye başvurduklarını belgelemeleri hâlinde ilâm gelinceye kadar kuruma aday kayıtları yapılır ve devam ettirilirler. Bu süre, devam sürelerinin hesaplanmasında dikkate alınır. Adaylar, kaydedildikleri tarihten itibaren (a) bendinde belirtilen belgeleri iki ay içinde yönetime teslim eder.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 49 uncu maddesinin beşinci ve yedinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Listedeki sıraya göre ortaokul veya imam-hatip ortaokulu öğrenim belgesinin aslı ile kesin kayıt yapılır. Kesin kayıtlar sonunda da açık kontenjan bulunması durumunda, ders yılının başladığı haftanın son günü çalışma saati bitimine kadar yedek listeden sırası gelenlerin kayıtları yapılır.”

“Kayıt-kabul döneminde, kaydını yaptıran öğrencilerden isteyenlerin nakilleri velilerinin yazılı başvurusu hâlinde gitmek istedikleri okula e-Okul sistemi üzerinden yapılır. Bu öğrencilerin kayıt-kabul dönemi içinde tekrar aynı kuruma dönmek istemeleri durumunda, açık kontenjan bulunması hâlinde okul müdürlüğünce başvuruları değerlendirilir.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 52 nci maddesinin altıncı fıkrasının (b) bendi ile yedinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir

“b) Başvuru süresi sonunda öğrenciler, Öğrenci Tercihlerini Değerlendirme ve Yerleştirme Formu (Ek-2) kullanılarak belirlenen alana yerleştirme puanı esas olmak üzere tercih ettikleri alanlara göre sıralanırlar. Alana yerleştirmede, ilgili alanın kontenjanı göz önünde bulundurulur.”

“Bu puanlara göre yapılacak sıralama ile kontenjan kadar öğrencinin asıl ve yedek olmak üzere listeleri düzenlenir.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 56 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 56 – Olgunlaşma enstitüsü programları ile turizm eğitim merkezlerine en az ortaokul veya imam-hatip ortaokulunu tamamlayanlar, Bakanlıkça belirlenecek alan/dallara ise alan/dalın özelliğine göre ilgili ortaöğretim programı mezunları alınır.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 89 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Bakanlıkça belirlenen alan/dallarda, meslekî ve teknik orta öğretim programlarından mezun olmak isteyen genel lise mezunları ile ortaokul veya imam-hatip ortaokulunu tamamlayan kalfa ve ustalara, valilik/kaymakamlıklarca belirlenen kurumlarda telâfi eğitimi programları uygulanır.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 92 nci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Başvurunun kontenjandan fazla olması durumunda; başvuranların yaşı en küçükten başlanarak tercihleri ve lise diploma notları; kalfa ve ustalarda ise alan/dalında en fazla çalışma süresi olandan başlanarak sıralama yapılır. Lise mezunları ile kalfa ve ustalara ayrı ayrı kontenjan ayrılabilir.”

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 122 nci maddesinin ikinci fıkrasının (g) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“g) Ortaokul veya imam-hatip ortaokulu tamamladığına dair öğrenim belgeleri, belgelerin arkasına son öğrenim durumu yazılarak onaylı bir örneği dosyasına konulduktan sonra mezunlara geri verilebilir.”

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 181 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Kanun'da belirtilen sayıdan az personel çalıştıran işletmelerden; öğrencilere, mesleki eğitim yaptıracağını yazılı olarak kurum müdürlüğüne bildirenlerin mesleki eğitime uygun olup olmadığı, işletme belirleme komisyonunca incelenir. Komisyon tarafından uygun görülen işletmelerde de mesleki eğitim yapılabilir.”

MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 231 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Belge sahibinin ortaokul veya imam-hatip ortaokulunu tamamlaması gerekir. 1996-1997 Öğretim Yılı ve daha önceki yıllarda ilkokulu bitirmiş olanların değerlendirme işlemleri ilkokul diploması ile yapılır.”

MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin 238 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 238 – Kalfalık ve ustalık belgesi olanlardan;

a) 1996-1997 Öğretim Yılı öncesi ilkokul mezunu olup Açık Öğretim Ortaokuluna kayıt yaptırmak isteyenlere “Millî Eğitim Bakanlığı Açık Öğretim Ortaokulu Yönetmeliği”, 1996-1997 Öğretim Yılı sonrası ilköğretim okulu mezunu olup Açık Öğretim Lisesine kayıt yaptırmak isteyenlere “Millî Eğitim Bakanlığı Açık Öğretim Lisesi Yönetmeliği” hükümleri uygulanır.”

b) Ortaokul veya imam-hatip ortaokulu öğrenimini tamamlamış olup Millî Eğitim Bakanlığı Mesleki Açık Öğretim Lisesi programlarına devam etmek isteyen kalfa ve ustalar, 9 uncu sınıfta okutulan ortak derslerden sorumlu tutulmazlar. Ancak, bu durumda olanların branşları itibarıyla hangi mesleki ve teknik eğitim programına kayıt yaptıracakları ve bu programın hangi derslerinden sorumlu tutulmayacakları Başkanlıkça belirlenir.”

MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğin 242 nci maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendinde yer alan “İlköğretim Okulunu” ibaresi “Ortaokul veya imam-hatip ortaokulunu” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 20 – Aynı Yönetmeliğin 293 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) 10 uncu maddesine göre 14 yaşını doldurmayanları, en az ortaokul veya imam-hatip ortaokulunu tamamlayamayanlar ile bünyeleri ve sağlık durumları girecekleri mesleğin gerektirdiği işleri yapmaya uygun olmayanları çalıştıranlara;”

MADDE 21 – Aynı Yönetmeliğin 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310 uncu maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 22 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan (EK-1) Alana Yöneltme Tavsiye Formu yürürlükten kaldırılmış ve Öğrenci Tercihlerini Değerlendirme ve Yerleştirme Formu (EK-2) ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 23 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 24 – Bu Yönetmeliğin 20 nci maddesi hükümlerini Millî Eğitim Bakanı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, diğer hükümlerini ise Millî Eğitim Bakanı yürütür.

EK-2

ÖĞRENCİ TERCİHLERİNİ DEĞERLENDİRME VE YERLEŞTİRME FORMU
ÖĞRENCİ BİLGİLERİ
Kimlik ve Okul Bilgileri 9. Sınıf     İlköğretim Bilgileri:
T.C. Kimlik No         Tamamladığı Okul    
Adı Soyadı    
Okul No    
Kayıtlı Olduğu Okul         Ortaokul sınıflarının yıl sonu başarı puanlarının aritmetik ortalaması    
9. Sınıf Yıl Sonu Başarı Puanı    
TERCİH BİLDİRİM FORMU VE DEĞERLENDİRME TABLOSU
Sıra No     Tercih Edilen     9. Sınıf Yılsonu Başarı Puanı x 0,60 (A)     Ortaokul sınıflarının yıl sonu başarı puanlarının aritmetik ortalaması x 0,40 (B)     Alana Yerleştirme Puanı C = A + B
Alan Adı     Okul Adı
1.                        
2.                        
3.                        
4.                        
5.                        
6.                        
7.                        
8.                        
9.                        
10.                        
11.                        
12.                        
13.                        
14.                        
15.                        
Tercihler tarafımızdan yapılmıştır.     Görülmüştür
Öğrencinin Adı Soyadı:         Velinin Adı Soyadı:         Müdür Yardımcısının Adı Soyadı:    
İmza     İmza     İmza
                                                       

Not: Bu Form 2 adet düzenlenecek, müdür yardımcısı tarafından imzalandıktan sonra bir örneği öğrenci veya velisine verilecektir.

………………………………………………………………. Meslek Lisesi Müdürlüğüne

Velisi bulunduğum, yukarıda kimlik bilgileri yazılı bulunan öğrencimin tercihlerimiz doğrultusunda ön kaydının yapılması hususunu arz ederim.

…./…./20..

Öğrenci Velisi :

Adı soyadı :……………………………………

İkamet adresi :……………………………………

…………………………………………………….........

Velinin imzası

Telefon/Cep Telefonu:…………………………………..

E-posta : …………………………………………………

YERLEŞTİRME

Tercih formuna göre yapılan değerlendirme sonuçları aşağıya çıkarılmıştır.
Asıl Listede Kayıt Hakkı Kazanılan Alan ve Sırası     Yedek Listede Kayıt Hakkı Kazanılan Alan ve Sırası


HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.