Milli Savunma Bakanlığı 555 personel alımı ilanı kapsamında kadro dağılımı

Milli Savunma Bakanlığı 555 personel alımı ilanı kapsamında kadro dağılımı

 Kamu personeli alımı ilanı iki kurum için de farklı türde yayımlandı. 

 Kamu personeli alımı ilanı iki kurum için de farklı türde yayımlandı. 
176 Mühendis,
62 Destek Personeli,
27 Büro Personeli,
26 Tekniker,
11 Teknisyen,
3 laborant,
2 Diğer Teknik Hizmet Personeli
2 Hemşire,
2 Mütercim Tercüman,
2 Müze Görevlisi,
2 Restoratör,
1 Kütüphaneci,
1 Mimar,
1 Psikolog,
1 Tabip,
Milli Savunma Üniversitesi 236 personel alımı kontenjan dağılımı ise şöyledir;

151 Destek Personeli ( Boyacı, Terzi, Kaloriferci, Şoför, berber, Aşçı, Garson, Hizmetli )
33 Büro Personeli,
23 Tekniker,
14 Teknisyen,
5 Kütüphaneci,
4 Diğer Teknik Hizmet personeli,
2 Psikolog,
1 Mütercim tercüman ( İngilizce ),
1 Diyetisyen,
1 Veteriner Hekim,
1 Mühendis,
Başvuru Tarihleri
Başvurular, 02 – 31 Aralık 2022 tarihleri arasında http://personeltemin.msb.gov.tr adresi üzerinden çevrimiçi (online) yapılacaktır.

Adaylar, https://personeltemin.msb.gov.tr sitesine girerek e-Devlet şifresi ile başvuru ekranını açtıktan sonra başvuru sihirbazını kullanarak ilerleyip tüm aşamaları tamamlayarak ‘Tercih Yap’ ekranına yönlendirilecek buradan ilgili alımı tıklayarak tercih yapabilecektir. Tercih işlemini tamamladıktan sonra ‘Tercihlerimi Göster’ butonuna tıklayarak kayıtlı tercihlerini kontrol edebilecektir.

KPSS Şartı
Adayların başvuru yapabilmesi için Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından 2022 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavına katılmış ve puan almış olması gerekmektedir.

3. SINAV BAŞVURU ŞEKLİ:
a) Başvurular, 02 – 31 Aralık 2022 tarihleri arasında http://personeltemin.msb.gov.tr adresi üzerinden çevrimiçi (online) yapılacaktır.
NOT: Genel ağ (İnternet) ortamı dışında dilekçe, mektup, posta vb. yöntemlerle yapılacak ön başvurular kabul edilmeyecek, bu dilekçelere cevap
verilmeyecek ve işlem yapılmayacaktır.
b) Adaylar, https://personeltemin.msb.gov.tr sitesine girerek e-Devlet şifresi ile başvuru ekranını açtıktan sonra başvuru sihirbazını kullanarak ilerleyip
tüm aşamaları tamamlayarak ‘Tercih Yap’ ekranına yönlendirilecek buradan ilgili alımı tıklayarak tercih yapabilecektir. Tercih işlemini tamamladıktan sonra
‘Tercihlerimi Göster’ butonuna tıklayarak kayıtlı tercihlerini kontrol edebilecektir.
4. SINAV TARİHİ VE YERİ:
a) Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların sözlü sınav tarihi ve yeri https://personeltemin.msb.gov.tr adresinde tebliğ niteliğinde yayımlanacaktır.
Ayrıca T.C. Millî Savunma Bakanlığı sosyal medya hesaplarında ön başvuru sonuçlarının açıklandığına dair duyuru yayımlanacaktır.
b) Adayların belirttiği elektronik posta adresine veya cep telefonuna kısa mesaj (SMS) ile bilgilendirme yapılacaktır.
5. SINAVA GELİRKEN ADAYLARIN YANINDA GETİRECEĞİ BELGELER:
Adaylar aşağıda belirtilen belgeleri sırasına göre üstü şeffaf altı mavi plastik dosyaya takılı olarak beraberinde getireceklerdir. Belgelerin asılları
dosyaya takılmayacak, adayların kendilerinde kalacaktır.
a) Sınav çağrı belgesi,
b) T.C. Kimlik Kartı/Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi,
c) Öğrenim belgesi (diploma) veya geçici mezuniyet belgesi aslı veya kurum veya noterden onaylı sureti ya da yabancı üniversitelerden mezun
olunması halinde Yükseköğretim Kurulu onaylı denklik belgesinin aslı ve fotokopisi veya onaylı sureti,
ç) Müracaat ettiği unvana ait Ustalık-Kalfalık belgesi, MEB onaylı Sertifika, Sürücü Belgesi (Ehliyet), Uluslararası geçerliliği bulunan ve ÖSYM
tarafından eşdeğerliği kabul edilen belgelerinin aslı ve fotokopisi veya onaylı sureti,
d) Askerlikle ilişkisinin olmadığına dair askerlik durum belgesi (e-Devletten alınan belge veya Askerlik Şubesi Başkanlığınca onaylı suret),

e) Kamu Kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel pozisyonlarında tam zamanlı olarak görev yapmakta iken kurumlarınca sözleşmesi
feshedilen ya da sözleşmesini tek taraflı fesheden adayların, bir yıllık bekleme süresini doldurduklarını belgeleyebilmeleri için görev yaptıkları eski
kurumlarından alınmış onaylı Hizmet Belgesi,
f) Adli sicil belgesi (Verileceği kurum türünün resmi kurum olması zorunludur.) (E-devlet üzerinden alınan belge kabul edilecektir.)
6. SINAV ŞEKLİ:
Başvuru kılavuzunda bulunan şartları taşıyan tüm adaylar, ilgili KPSS puan türü esas alınarak en yüksek puandan başlanıp en düşük puana doğru
sıralanacak olup sözlü sınava, atama yapılacak kadro sayısının en fazla 10 (on) katına kadar aday çağrılacaktır. Son sıradaki adayla eşit puan alan adaylar da
sözlü sınava çağrılacaktır.
7. SINAV KONULARI VE DEĞERLENDİRME:
a) Sınav Komisyonu tarafından adaylar;
(1) Bilgi düzeyi,
(2) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
(3) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,
(4) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
(5) Genel yetenek ve genel kültürü,
(6) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı yönlerinden ayrı ayrı puan verilmek suretiyle değerlendirilecektir.
b) Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, komisyon başkan ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az
yetmiş olması gerekir.
c) Değerlendirme neticesinde her unvan için asil ve yedek liste ayrı ayrı belirlenecektir.
8. DİĞER HUSUSLAR:
a) Kamu kurum ve kuruluşlarında herhangi bir 4/B sözleşmeli pozisyonda çalışmakta iken sözleşmesi feshedilen adayların, fesihten önce görev
yaptıkları 4/B sözleşmeli personel pozisyonuyla aynı unvanlı pozisyona başvuruda bulunmaları halinde, son müracaat tarihi itibariyle bir yıllık bekleme süresini
tamamlamış olması gerekmektedir.
b) İlk defa işe alınma prosedürüne riayet edilmesi şartıyla sözleşmesini;
(1) Kısmi zamanlı veya proje süresi ile sınırlı çalışanlardan,

(2) Bakanlar Kurulunun Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar konulu kararının Ek-4 üncü madde çerçevesinde unvan değişikliği
yapanlardan,
(3) Eş veya sağlık durumu nedeniyle yer değişikliği talebinde bulunmakla beraber; geçiş yapacağı hizmet birimi bulunmaması, birim bulunmakla
beraber o birimde aynı unvan ve niteliği haiz boş pozisyon bulunmaması veya en az bir yıllık fiili çalışma şartını karşılayamaması nedenlerinden herhangi
birine bağlı olarak, Bakanlar Kurulunun Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar konulu kararının Ek-3 üncü maddenin (b) veya (c) bendi hükmü
kendilerine uygulanamayanlardan, tek taraflı feshedenler, durumlarını belgeleyerek bir yıllık süre şartına tabi tutulmadan yeniden istihdam edilebilirler.
c) Sağlık Raporu İşlemleri;
(1) Sözlü sınavda başarılı olan adayların tam teşekküllü bir Devlet hastanesinden görevini devamlı yapmaya engel olabilecek akıl hastalığı olmadığına
dair aldıkları sağlık raporlarını elden veya posta yolu ile Millî Savunma Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Personel Temin Daire Başkanlığına göndermeleri
gerekmektedir.
(2) Sınav sonuç duyurusunun yayımlandığı tarihten itibaren en geç 30 gün içerisinde (adayın sağlık raporuna itiraz ederek itiraz/hakem hastaneye
gitmesi üzerine geçen süreler dâhil) Millî Savunma Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Personel Temin Daire Başkanlığına ulaştırılmayan raporlardan ve
posta gecikmelerinden bakanlığımız sorumlu değildir.
ç) Aday Bilgilendirme işlemleri:
(1) Sözlü sınava girmeye hak kazananlara ilişkin duyuru ve sınav sonuç duyurusu https://personeltemin.msb.gov.tr adresinde tebliğ niteliğinde
yayımlanacaktır. Adaylara ayrıca bir belge gönderilmeyecektir.
(2) Duyuruların yayımlandığına dair bilgilendirme, adaylara kısa mesaj çekilerek ve bakanlığımız sosyal medya hesaplarında yayımlanarak
yapılacaktır.
(3) Atamaya hak kazanan adayların tebligatları yazılı olarak posta yolu ile yapılacaktır. İletişim adreslerinin değişmesi halinde bu durumlarını yazılı
olarak bildireceklerdir. Gerekli görüldüğü takdirde adayların belirttiği elektronik posta adresine veya cep telefonuna kısa mesaj (SMS) ile bilgilendirme
yapılacaktır.
(4) 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu hükümleri gereğince adayların https://personeltemin.msb.gov.tr genel ağ adresinde yayımlanan bilgiler
hakkındaki bilgi edinme başvurularına işlem yapılmayacaktır.
d) Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır. Atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecektir.
Kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir

KAMUDA İŞ SAHİBİ OLMAK İÇİN;

1- Youtube TYP ve kamu iş ilanları kanalımıza tıklayın hemen abone olun

2- Android uygulamızı indirin kamuda iş ilanlarını cep telefonlarınıza ücretsiz bir bildirimle gönderelim. iş ilanlarını kaçırmayın tıklayınız

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.