OGM 1128 Orman Muhafaza Memuru alımı yapacaktır

OGM 1128 Orman Muhafaza Memuru alımı yapacaktır

Türkiye genelinde toplamda 1.128 sözleşmeli memurun alınacağı memur ilanına başvuran 4512 aday (alınacak memur sayısının 4 katı kadar) sözlü ve yazılı sınava katılım fırsatını yakalayacak.

Türkiye genelinde toplamda 1.128 sözleşmeli memurun alınacağı memur ilanına başvuran 4512 aday (alınacak memur sayısının 4 katı kadar) sözlü ve yazılı sınava katılacaktır.

4512 kişi ise, 2022 yılında katılınmış olan KPSS sınavının P93 puan türüne bakılarak, en yüksekten geriye doğru sıralanması ile seçilecek. Son sıradaki puana sahip olan birden fazla adayın olması durumunda, eşit puana sahip olan tüm adaylar sınava çağrılacak.

Adaylarda aranacak genel özellikler ve şartlar;

Devlet Memurları Kanunu’nun 48. Maddesindeki şartları sağlıyor olabilmek.

2022 yılında yapılmış olan KPSS sınavına katılmış olmak ve P93 puan türünden en az 65 puana sahip olmak.

Önlisans programlarından; Orman İşletmeciliği, Ormancılık, Ormancılık ve Orman Ürünleri, Odun Dışı Orman Ürünleri, Orman Ürünleri, Fidan ve Fidecilik, Fidan Yetiştiriciliği, Fidan Yetiştirme, Budama ve Aşılama, Yaban Hayatı veya Avcılık ve Yaban Hayatı bölümlerinin en az birinden mezun olmuş olmak.

Sözleşme imzalamaya hak kazanan adaylar için, tam teşekküllü bir sağlık kurumundan “Yurdun her yerinde görev yapabilir ve silah kullanabilir” ibareli sağlık raporu.

Orman Genel Müdürlüğü taşra teşkilatında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4.
Maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar
Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların “Sınav
Şartı” başlıklı Ek 2 nci maddesine 14/5/2018 tarihli ve 2018/11809 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile
eklenen hüküm çerçevesinde EK-1 de yer alan iller için sözlü ve uygulamalı sınavla sözleşmeli
personel pozisyonunda 1128 adet orman muhafaza memuru alımı yapılacaktır.
Adaylara yapılacak tüm tebligat/duyurular (Başvuru şartlarını taşımadığı anlaşılan ve bu
suretle işlemleri sonlandırılan adayların bilgilendirilmesi dahil) Orman Genel Müdürlüğünün
www.ogm.gov.tr internet adresi üzerinden yapılacaktır. Ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır.
1. ADAYLARDA ARANACAK GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. Maddesinde belirtilen genel ve özel şartlara
sahip olmak,
b) 2022 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından (2022-KPSSP93) en az 65 puan
almış olmak,
c) Yükseköğrenim kurumlarına bağlı ön lisans programlarından; Ormancılık ve Orman
Ürünleri, Orman İşletmeciliği, Ormancılık, Orman Ürünleri, Odun Dışı Orman Ürünleri, Fidan
Yetiştiriciliği, Fidan Yetiştirme, Fidan ve Fidecilik, Budama ve Aşılama, Avcılık ve Yaban Hayatı,
Av ve Yaban Hayatı bölümlerinin birinden mezun olmak,
ç) Tam Teşekküllü Sağlık Kurum ve Kuruluşlarından (Yurdun her yerinde görev yapabilir
ve silah kullanabilir ibareli) sağlık kurulu raporu almak. (Sözleşme imzalamaya hak kazanan
adaylardan istenecektir.)
d) 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre sözleşmeli personel statüsünde
çalışmakta iken; hizmet sözleşmeleri sona erenler veya Ek-1'de yer alan sözleşmeli personel
pozisyonuna yerleştirilmek üzere başvuruda bulunanlar hakkında 657 sayılı Kanunun 4 üncü
maddesinin (B) fıkrasında ve 6.6.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe
konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 1 inci maddesinin üçüncü ve
dördüncü fıkralarında yer alan hükümlerin uygulanacağı göz önünde bulundurulmalıdır. Bu
pozisyonlara yerleşenlerden, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 1 inci
maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarında belirtilen istisnalar kapsamına girmeyenlerin atamaları
yapılmayacaktır.
e) Adaylar başvuru tarihinin son günü itibariyle genel ve özel şartlarda belirtilen şartların
tamamını sağlıyor olması gerekmekte olup ilanda belirtilen nitelikleri taşımayan ve
belgeleyemeyenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir. Ayrıca, herhangi bir tarihte ibraz ettiği
belgenin sahte/geçersiz olduğu, gerçeğe aykırı belge düzenlediği anlaşılanların “Sözleşme
imzalanarak göreve başlatılmış olsalar bile" sözleşmeleri feshedilerek haklarında yasal işlem
yapılacaktır ve idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte
tazmin edilecektir.
2. BAŞVURU YERİ VE TARİHLERİ
Adaylar 26/01/2023 – 06/02/2023 tarihleri arasında e-Devlet üzerinde Orman Genel
Müdürlüğü – Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı
https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresi üzerinden e-Devlet şifreleri ile başvuru yapacaklardır.
Başvuru işlemleri 06/02/2023 gecesi saat 23:59'da sona erecektir. Bu süre kesinlikle
uzatılmayacaktır. Şahsen, posta, dilekçe veya diğer şekilde yapılacak başvurular kabul
edilmeyecektir. Adayların başvuru işleminden önce e-Devlet şifresi edinmeleri gerekmektedir.
Adayların KPSS puanı, mezuniyeti, adli sicil, askerlik ve kimliğine dair bilgileri e-Devlet
üzerinden ilgili kurumların web servisleri aracılığı ile temin edileceğinden adaylardan başvuru
aşamasında bu belgeler istenilmeyecektir. Adayların söz konusu bilgilerinde hata mevcut ise başvuru
yapmadan önce ilgili kurumlardan gerekli güncelleme/düzeltmeleri yaptırmaları gerekmektedir.
Başvuru işleminin süresi içinde hatasız, eksiksiz ve bu ilanda belirtilen hususlara uygun
olarak yapılmasından başvuruda bulunan adaylar sorumludur. Bu hususlara riayet etmeyen adaylar
herhangi bir hak talebinde bulunamayacaktır.
3. SÖZLÜ VE UYGULAMALI SINAVA ALINACAK ADAY SAYISI, YERİ VE
TARİHİ
2022 yılı KPSSP93 puanı en yüksek olan adaydan başlayarak yapılacak sıralama sonucu,
belirlenen pozisyon sayısının (1128) 4 katına kadar aday ve son adayla eşit puana sahip adayların
olması halinde bunlar da son adayla birlikte sözlü ve uygulamalı sınava girmeye hak kazanacaktır.
Sözlü ve uygulamalı sınava katılmaya hak kazanan adayların sınavları Adana, Antalya,
Mersin, Muğla ve İzmir illerinde kurulması planlanan Sınav Merkezlerinin bir veya birkaçında
yapılacak olup adayların isimleri, sınava katılacakları yer, tarih ve saati Genel Müdürlüğümüz
internet adresinde (www.ogm.gov.tr) duyurulacaktır. Sözlü ve uygulamalı sınavların ilk başlangıç
tarihi 01/03/2023 olarak öngörülmektedir, ayrıca ilgililere tebligat yapılmayacak olup adayların
Genel Müdürlüğümüz internet adresini (www.ogm.gov.tr) takip etmeleri önemle rica olunur.
Adayların sınava gelirken yanlarında fotoğraflı ve onaylı kimlik belgesini (Nüfus cüzdanı,
sürücü belgesi veya pasaport) bulundurmaları zorunludur.
4. SÖZLÜ VE UYGULAMALI SINAV KONULARI VE PUANI
Sözlü ve uygulamalı sınava girmeye hak kazanan adaylar aşağıda belirtilen sözlü ve
uygulama sınav konularından sınava tabi tutulacaktır.
1- Sözlü sınav konuları;
a) Genel kültürü, 10 puan
2- Uygulamalı sınav konuları;
a) Orman yangınlarına müdahale yöntemlerine yönelik uygulamalar, 20 puan
b) Amenajman planı ve harita okuma bilgisine yönelik uygulamalar, ormanların yasadışı
faaliyetlerden korunması yöntemlerine yönelik uygulamalar, orman sağlığını tehdit eden zararlı
organizmalar ve bunların meydana getirdiği zararlar ile mücadele yöntemlerine ilişkin uygulamalar,
15 puan
c) Fidan üretimi, dikimi, bakımı ve silvikültür tekniklerine yönelik uygulamalar, 15 puan
ç) Ağaçların kesilmesi, kesilmiş ağaçlardan en yüksek değerdeki ürün kompozisyonunu elde
etmeye yönelik boylama (TS 1350 ve TS 2378) ve mesaha işlemlerine ilişkin uygulamalar, 20 puan
d) Mesleğe yönelik fiziki dayanıklılık ve yeterlilik hususları, 20 puan
Sınav komisyonunun her bir üyesi tarafından verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir ve
üyelerin yüz tam puan üzerinden verdikleri notların aritmetik ortalaması alınarak adayların sözlü ve
uygulamalı sınav puanı tespit edilir. Sözlü ve uygulamalı sınavda yüz üzerinden toplam en az 70
puan alanlar başarılı sayılır.
5. ASİL VE YEDEK NİHAİ BAŞARI LİSTESİ
Adayların, 2022 – KPSSP93 puanı ile sözlü ve uygulamalı sınavda aldıkları puanların
aritmetik ortalaması alınmak suretiyle en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere, başarı sırası
belirlenecektir. Başarı puanlarının eşit olması halinde, KPSSP93 puanı yüksek olan adaya öncelik
tanınır. Ayrıca başarılı olanlar arasından sınav ilanında belirtilen pozisyon sayısı kadar yedek liste
belirlenir. Sözlü ve uygulamalı sınav sonuçlarına ilişkin ilan Genel Müdürlüğümüz internet
adresinden (www.ogm.gov.tr) duyurulacak olup ayrıca ilgililere tebligat yapılmayacaktır.
6. YERLEŞTİRME İŞLEMİ
Yapılacak sözlü ve uygulamalı sınav neticesinde asil olarak başarılı kabul edilen adaylar Ek1’de yer alan iller arasından tercihte bulunmak suretiyle tercihleri ve başarı puanları doğrultusunda
yerleştirilecektir.
Tercih işlemlerine ilişkin hususlar ile EK-1 de yer alan illere yerleştirmesi yapılarak
sözleşme imzalamaya hak kazanan adayların işe başlamaları için gerekli belgeleri, bu belgelerin
teslim edileceği yer ve zaman, Genel Müdürlüğümüz internet adresinden (www.ogm.gov.tr)
duyurulacak olup ayrıca ilgililere tebligat yapılmayacaktır. Genel Müdürlüğümüz internet adresinde
yayımlanacak olan duyuruda belirtilecek süre içerisinde istenilen belgeleri teslim etmeyen veya
müracaat etmeyen adaylar hakkını kaybetmiş sayılır.
Adayların verdikleri beyanlar ile sundukları başvuru belgelerinin sorumluluğu kendilerine
aittir. Yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunan adaylar, yerleştirmeden doğan tüm haklarını
kaybedecek olup gerçeğe aykırı belge beyan/teslim edenler hakkında yasal işlem başlatılacaktır. Bu
durumun atamadan sonra ortaya çıkması halinde ise atama işlemleri iptal edilir ve İdare tarafından
kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilir, sözleşme yapılmış
olsa dahi sözleşmeleri feshedilir.
Yerleştirme işlemine ilişkin sonuçlar, evrakların kontrolü sonucunda adayların başvuru
şartlarını sağlama durumlarına göre kesinlik arz edeceğinden, yerleştirme işlemleri adaylar için tek
başına bir hak doğurmamaktadır.
Asil olarak başarılı olanlardan;
• Belirtilen tarihler arasında evraklarını teslim etmeyen,
• Sözleşme imzalamaya hak kazandığı halde verilecek süre içerisinde müracaat etmeyen,
• İlanda belirtilen şartları taşımadığı sonradan tespit edilen,
• Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması tahkikatı olumsuz sonuçlanan,
Adayların yerine, yedek olarak belirlenen listede yer alan adaylardan tercih alınmak suretiyle
yerleştirmeleri yapılacak olup yedeklerin yerleştirilmesine ilişkin ilan Genel Müdürlüğümüz internet
adresinden (www.ogm.gov.tr) duyurulacaktır. Ayrıca ilgililere tebligat yapılmayacaktır. Yedek
listenin geçerlilik süresi yeni sınav yapılmaması halinde altı ay olup başvurusu kabul edilen ve
yerleştirmesi yapılmak suretiyle Hizmet Sözleşmesi imzalayan ve görevine başlayan personelin
pozisyonunun sonradan herhangi bir sebepten dolayı boşalması durumunda bu pozisyona
yerleştirme yapılmayacaktır.

POZİSYONU: ORMAN MUHAFAZA MEMURU
TEŞKİLATI: TAŞRA
İLİ ADET
Adana 10
Adıyaman 8
Afyonkarahisar 11
Ağrı 3
Amasya 2
Ankara 17
Antalya 50
Ardahan 6
Artvin 18
Aydın 30
Balıkesir 49
Bartın 4
Batman 9
Bayburt 2
Bilecik 18
Bingöl 5
Bitlis 7
Bolu
5
Burdur 20
Bursa 44
Çanakkale 53
Çankırı 10
Çorum
4
Denizli 25
Diyarbakır 11
Edirne 14
Erzincan 12
Erzurum
2
Eskişehir 47
Gaziantep
2
Giresun 10
Gümüşhane
4
Hakkari
5
Hatay 16
Isparta 10
İstanbul 37
İzmir 46
Kahramanmaraş
5
Karabük
1
Karaman
5
Kars
5
Kastamonu
2
Kayseri
7
Kırklareli 24
Kırşehir
2
Kilis
2
Kocaeli 28
Konya 18
Kütahya 51
Malatya
7
Manisa 33
Mardin
7
Mersin 16
Muğla 52
Muş
4
Ordu 19
Rize 23
Sakarya 50
Samsun 13
Siirt
6
Sinop
6
Sivas 30
Şanlıurfa
4
Şırnak
8
Tekirdağ 12
Tokat
3
Trabzon
9
Tunceli
7
Uşak
5
Van
5
Yalova 14
Yozgat 17
Zonguldak
2
TOPLAM 1128

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.