Öğretmenlere Eş durumu Atamaları MÜJDESİ

Öğretmenlere Eş durumu Atamaları MÜJDESİ

Öğretmenlere Eş durumu Atamaları MÜJDESİ

T.C.

BATMAN

İDARE MAHKEMESİ

ESAS NO : 2012/102


YÜRÜTMENİN DURDURULMASINI

İSTEYEN (DAVACI) :……………….


VEKİLİ : AV. DİLEK ATAK

Bayındır 2 Sokak No:46 Kızılay/ANKARA


KARŞI TARAF (DAVALI) : MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI / ANKARA


İSTEMİN ÖZETİ : Batman İli, Sason İlçesi, …………………Okulu’nda Sınıf Öğretmeni olarak görev yapan davacının; Aralık 2011 yılı Öğretmenlerin Özür Durumuna Bağlı Yer Değiştirme döneminde eşinin görev yaptığı yer olan Manisa İli Kula İlçesi'ne atanma talebiyle elektronik ortamda yaptığı başvurusunun, 2011 yılı Aralık Özür Klavuzunda bankaların özel sandıklarına kesilen primlere yer verilmediğinden bahisle reddine ilişkin 23.12.2011 tarihli işlemin; Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 37. maddesinde eşinin banka çalışanı olması sebebi ile yer değiştirmeyeceğine ilişkin herhangi bir düzenlemenin mevcut olmadığı, 5510 sayılı Kanunun amacına ve kapsamına aykırı olarak S.S.K ve Bağ-Kur ayrımı tekrar canlandırılarak kasıtlı bir şekilde anayasaya aykırı davranıldığı ve banka çalışanlarının yok sayıldığı, 506 sayılı Kanunun geçici 20. maddesinin, 5510 sayılı Kanunun geçici 20. maddesinde belirtilen devir işlemlerinin tamamlanmasından sonra yürürlükten kaldırılacağı, eşinin durumunun 5510 sayılı Yasa uyarınca sigortalananların durumuyla aynı olduğu, devir konusunda söz hakkı olmayan eşinden dolayı aile bütünlüğünün kabul edilmemesinin ve eşinin banka çalışanı olduğu için mağdur edilmesinin kabul edilemez bir durum olduğu, yıllardır bu durumda olan kişilerin yer değiştirmelerinde herhangi bir ayrıma gidilmeksizin özür grubu atamalarında başvuruda bulunulduğu ve atamaların yapıldığı, 2011 şubat döneminde de bu durumda olanlara yer değişikliği hakkı tanındığı, idarece tesis olunan işlemlerin sık sık değişmesinin hukuki istikrar ve güvenlik ilkesine aykırı olduğu iddialarıyla yürütmenin durdurulması ve iptali istenilmektedir.

SAVUNMA NIN ÖZETİ : Davalı idarece; davacının eşinin, kamu kurum ve kuruluşları dışında çalıştığından eş durumuna bağlı yer değiştirme isteminin değerlendirilebilmesi için geriye dönük son iki yıllık süre içinde en az 360 gün sigortalı hizmeti olduğunu ve sigortalılığın halen devam ettiğini gösterir belge ibraz edilmesi gerektiği, oysa davacının eşinin, 506 sayılı Kanun’un 20. maddesine göre, bankalar için kurulmuş özel emeklilik sandığına tabi olarak çalıştığı için Sosyal Güvenlik Kurumuna son iki yıl içinde 360 gün sigortası bulunduğuna ilişkin bir belge bulunmadığı için işlemin mevzuata ve hukuka uygun olarak tesis edildiği ileri sürülerek davanın ve yürütmenin durdurulması isteminin reddi gerektiği savunulmuştur.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Batman İdare Mahkemesi'nce işin gereği görüşüldü:

Dava, Batman ili, Sason ilçesi, ………………………….Okulu’nda Sınıf Öğretmeni olarak görev yapan davacının, Aralık 2011 yılı Öğretmenlerin Özür Durumuna Bağlı Yer Değiştirme döneminde eşinin görev yaptığı yer olan Manisa İli Kula İlçesi’ne atanma talebiyle elektronik ortamda yaptığı başvurusunun reddine ilişkin 28.12.2011 tarihli işlemin yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle açılmıştır.

Anayasanın 41. maddesinde, “Aile Türk Toplumunun temelidir. Devlet, ailenin huzur ve refahı özellikli ananın ve çocukların korunması ve aile planlamasının öğretimi ile uygulanmasını sağlamak için gerekli tedbirleri alır. Teşkilatı kurar “ hükmü yer almıştır.

652 sayılı Milli Eğitim Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin “Kadrolar” başlıklı 38. maddesinin 2. fıkrasında, “Bakanlığa tahsis edilmiş bulunan serbest kadrolar; Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığının görüşü alınarak Bakanlık tarafından hazırlanan yönetmelikte belirlenen norm kadro sayılarına uygun olarak öğretmen kadroları dışındaki kadrolar merkez ve taşra birimlerine, öğretmen kadroları ise branşlar esas alınarak okul ve kurumlara dağıtılır.” hükmü yer almıştır.

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun Geçici 20. maddesinin 1. bendinde; “506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesi kapsamındaki bankalar, sigorta ve reasürans şirketleri, ticaret odaları, sanayi odaları, borsalar veya bunların teşkil ettikleri birlikler personeli için kurulmuş bulunan sandıkların iştirakçileri ile aylık veya gelir bağlanmış olanlar ile bunların hak sahipleri herhangi bir işleme gerek kalmaksızın bu maddenin yayımı tarihinden itibaren üç yıl içinde Sosyal Güvenlik Kurumuna devredilerek bu Kanun kapsamına alınır. Üç yıllık süre Bakanlar Kurulu kararı ile en fazla iki yıl daha uzatılabilir. Devir tarihi itibarıyla sandık iştirakçileri bu Kanunun 4 üncü maddesinin (a) bendi kapsamında sigortalı sayılırlar.” hükmü yer almıştır.

Öte yandan, 04.03.2006 tarih ve 26098 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nin 23. maddesinin 1. fıkrasında; “ Öğretmenlerin sağlık, eş ve öğrenim durumu özürleri nedeniyle aşağıda belirtilen şartlarda yer değiştirme suretiyle atamaları yapılabilir.” kuralına, eş durumu özrü: başlıklı 1. bendinde de; “Öğretmenlerin zorunlu çalışma yükümlülüğünün bulunup bulunmadığı veya bulundukları görev yerinde, yerleşim yerinde ya da ilde çalışmaları gereken süreyi tamamlayıp tamamlamadıklarına bakılmaksızın bu özür durumundan yer değiştirme isteğinde bulunabilmesi için eşinin, atanmak istediği yerde herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna bağlı olarak çalıştığını belgelendirmesi gerekmektedir.” kuralına yer verilmiştir.

Diğer yandan, 2011 yılı Aralık Öğretmenlerin Eş Durumu Özrüne Bağlı Yer Değiştirme Klavuzunda, eşi yer değiştirmek istenen yerde sosyal güvenlik kurumuna bağlı olarak çalışanların, geriye dönük son iki yıl içinde, 360 gün sigortası bulunanların ve sigortalılığı hâlen devam edenlerin yer değiştirme isteğinde bulunabileceği, eşi, kamu kurum ve kuruluşları dışında, 31.05.2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 4. maddesinin (a) ve (b) bentleri kapsamında sigortalı olarak çalışanlardan; geriye dönük son iki yıllık süre içinde en az 360 gün sigortalı hizmeti olduğunu ve sigortalılığın hâlen devam ettiğini gösterir belgenin isteneceği belirtilmiştir.

Dava dosyasının incelenmesinden, Batman İli, Sason İlçesi, …………………………Okulu’nda Sınıf Öğretmeni olarak görev yapan davacının; Aralık 2011 yılı Öğretmenlerin Özür Durumuna Bağlı Yer Değiştirme döneminde eş durumu özrü nedeniyle eşinin görev yaptığı Manisa İli, Kula İlçesi’ne naklen atanma istemiyle elektronik ortamda yaptığı başvurusunun,dava konusu işlemle, 2011 yılı Aralık Ayı Özür Klavuzunda bankaların özel sandıklarına kesilen primlere yer verilmediğinden bahisle reddi üzerine bu işlemin iptali istemiyle bakılmakta olan davanın açıldığı anlaşılmıştır.

Yukarıda hükmü aktarılan Anayasal ve yasal düzenlemelere göre, Devletin aile birliğini korumak bireyleri bir arada tutmak suretiyle ailenin huzur ve mutluluğunu devam ettirmek ve bu yolla kamu görevlilerinin ailevi kaygılardan uzak bir biçimde kamu hizmetlerini verimli, etkin ve sağlıklı bir biçimde yürütmelerini sağlamak için gerekli koşulları hazırlama görevleri arasında sayılmıştır.

Olayda, davalı idarece, davacının eşinin bankalar için kurulmuş özel emeklilik sandığına tabi olarak çalıştığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu’na son iki yıl içinde 360 gün sigortası bulunduğuna ilişkin bir belge bulunmadığından bahisle davacının elektronik ortamda yaptığı başvurusu reddedilmiş ise de; yukarıda hükmü aktarılan yasa ve yönetmelik hükümlerine göre, davacının eş durumu özrüne bağlı olarak atanmak istediği yerde eşinin herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna bağlı olarak çalıştığı ve geriye dönük son iki yıl içerisinde bankacılar için kurulan özel sandığa tabi 360 gün sigortası bulunduğu da sabit olduğundan, davalı idarece, klavuz hükümleri ile yasa ve yönetmelik hükümlerini daraltıcı bir düzenleme ile dava konusu işlemle 2011 yılı Aralık özür klavuzunda bankaların özel sandıklarına kesilen primlere yer verilmediğinden bahisle başvurunun reddine ilişkin davalı idare işleminde hukuka uyarlık görülmemiştir.

Kaldı ki; 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun Geçici 20. maddesi uyarınca, 506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesi kapsamındaki banka personeli için kurulmuş bulunan sandıkların iştirakçileri ile aylık veya gelir bağlanmış olanlar ile bunların hak sahipleri herhangi bir işleme gerek kalmaksızın bu maddenin yayımı tarihinden itibaren üç yıl içinde Sosyal Güvenlik Kurumuna devredilerek bu Kanun kapsamına alınacağı, devir tarihi itibarıyla sandık iştirakçileri bu Kanunun 4 üncü maddesinin (a) bendi kapsamında sigortalı sayılacağı hükmü de gözönüne alındığında dava konusu işlem bu yönüyle de hukuki dayanaktan yoksundur.son.jpg

Açıklanan nedenlerle, hukuka aykırı bulunan ve uygulanması halinde ileride telafisi güç veya imkansız zararlara sebebiyet verebileceği anlaşılan dava konusu işlemin 2577 sayılı Yasanın 27. maddesi uyarınca teminat alınmaksızın yürütülmesinin durdurulmasına, kararın tebliğini izleyen günden itibaren (7) gün içerisinde Diyarbakır Bölge İdare Mahkemesine itiraz yolu açık olmak üzere 07.03.2012 tarihinde oybirliğiyle karar verildi. memurlar net

Başkan

YASİN KARABABA

94896 Üye

MEHMET TOSUN

97693 Üye

HALİL İBRAHİM ÖZGÜN

101850

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.