Orman Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yö

Orman Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yö

Orman Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

22 Haziran 2012 CUMAResmî GazeteSayı : 28331

YÖNETMELİK

Orman Genel Müdürlüğünden:

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME

VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde, hizmet gerekleri ve personel planlaması esas alınarak Orman Genel Müdürlüğü personelinin, görevde yükselme ve unvan değişikliğine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Orman Genel Müdürlüğünde 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev yapan personelden görevde yükselme ve unvan değişikliği suretiyle atanacakları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; Devlet Memurları Kanunu, 31/10/1985 tarihli ve 3234 sayılı Orman Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun ile 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Alt görev: 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha alt hiyerarşi içindeki görevleri,

b) Aynı düzey görev: Hiyerarşi, görev, yetki ve sorumluluk açısından aynı grupta ya da grup içinde alt gruplar olması halinde aynı alt grupta gösterilen görevleri,

c) Bakanlık: Orman ve Su İşleri Bakanlığını,

ç) Bölge müdürlüğü: Orman Bölge Müdürlüğünü,

d) Genel müdürlük: Orman Genel Müdürlüğünü,

e) Genel yönetmelik: Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliği,

f) Görev unvanı: 5 inci maddede sayılan hizmet grupları içinde belirtilen görev unvanlarını,

g) Görevde yükselme: Devlet Memurları Kanununa tabi görevlerden 5 inci maddede sayılan ve görevde yükselmeye tabi olan görevlere aynı veya başka hizmet sınıflarından yapılacak görevde yükselme niteliğindeki atamaları,

ğ) Görevde yükselme eğitimi: Görevde yükselmeye ilişkin olarak görevlerin özelliklerine göre verilecek hizmet içi eğitimi,

h) Görevde yükselme sınavı: Görevde yükselme eğitimini tamamlayanların tabi tutulacağı yazılı sınavı,

ı) Hizmet birimi: Orman Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunda belirtilen merkez ve taşra teşkilatı birimlerini,

i) Hizmet grubu: Hiyerarşi, görev, yetki ve sorumluluk açısından benzer ve/veya aynı düzeydeki unvanlardan oluşan grubu,

j) Hizmet süresi: Aylıksız izinli olarak geçen süreler hariç, muvazzaf askerlikte geçen süreler dahil olmak üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendi çerçevesinde hesaplanan süreleri,

k) İş günü: Ulusal bayram ile genel ve hafta sonu tatil günleri hariç, diğer günleri,

l) İşletme şefi: İşletme müdürlüğü ve fidanlık müdürlüğüne bağlı şefliklerde mühendis (orman mühendisi) kadrosunda olup işletme şefliği görevini yürütenleri,

m) Kadastro komisyon başkanı: 15/7/2004 tarihli ve 25523 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6831 sayılı Orman Kanununa Göre Orman Kadastrosunun Uygulanması Hakkındaki Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen görevliyi,

n) Kadastro komisyonu ormancı üyesi: 6831 sayılı Orman Kanununa Göre Orman Kadastrosunun Uygulanması Hakkındaki Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen görevliyi,

o) Unvan değişikliği sınavı: En az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere atanabilmek için, eğitime tabi tutulmaksızın yapılan yazılı sınavı,

ö) Üst görev: 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha üst hiyerarşi içindeki görevleri,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliğine İlişkin Aranan Nitelik ve Esaslar

Hizmet grupları

MADDE 5 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında görevde yükselme ve unvan değişikliğine tabi kadrolar aşağıda belirtilmiştir.

(2) Görevde yükselmeye tabi kadrolar;

a) Yönetim hizmetleri grubu;

1) Şube müdürü, fidanlık müdürü, yedek parça depo müdürü, eğitim merkezi müdürü, başmühendis,

2) Fidanlık müdür yardımcısı, yedek parça depo müdür yardımcısı,

3) İşletmeler saymanı, sayman,

4) Şef,

b) Hukuk hizmetleri grubu;

1) Hukuk müşaviri,

c) Araştırma ve planlama hizmetleri grubu;

1) Eğitim uzmanı, uzman, sivil savunma uzmanı,

ç) Bilgi işlem hizmetleri grubu;

1) Çözümleyici,

d) İdari hizmetler grubu;

1) Bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, memur, daktilograf, ambar memuru, mutemet, veznedar, santral memuru, haberleşme memuru, matbaacı, orman muhafaza memuru, şoför,

e) Destek hizmetleri grubu;

1) Bekçi, hizmetli, teknisyen yardımcısı, aşçı, kaloriferci.

(3) Unvan değişikliğine tabi kadrolar;

a) Mühendis, mimar, jeolog, arkeolog, jeomorfolog, istatistikçi, ekonomist, fizyoterapist, fizikçi, kimyager, biyolog, psikolog, diyetisyen, avukat, programcı, mütercim, tekniker, teknisyen, çocuk gelişimcisi, hemşire, laborant, sağlık memuru, sağlık teknisyeni, çocuk eğitimcisi.

Görevde yükselme sınavına tabi olmadan yapılacak atamalarda aranılacak şartlar

MADDE 6 – (1) I. Hukuk müşaviri, daire başkanı, bölge müdürü, bölge müdür yardımcısı, işletme müdürü, enstitü müdürü, işletme müdür yardımcısı ve enstitü müdür yardımcısı kadrolarına sınavsız atama yapılır. Ancak, bu kadrolara yapılacak atamalarda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen atanabilme şartlarının yanı sıra aşağıdaki şartlar aranır.

a) I. Hukuk müşaviri kadrosuna atanabilmek için;

1) Hukuk fakültesi mezunu olmak,

2) Hizmetinin en az 3 yılını genel müdürlük birimlerinde avukat olarak veya bir yılını hukuk müşaviri olarak geçirmiş olmak,

3) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 132 nci maddesinde belirtilen süre sınırları içerisinde kalmak kaydıyla; bu Kanunun 125 inci maddesinin (C) ve (D) bentlerine göre ceza almamış olmak,

b) Daire başkanı kadrosuna atanabilmek için;

1) Atanılacak kadronun niteliklerini taşıyan fakülte veya dört yıllık yüksek okulların ilgili bölümlerinden mezun olmak,

2) Başmühendislik, işletme müdürü, fidanlık müdürü, enstitü müdürü, eğitim merkezi müdürü, şube müdürü, müdür yardımcısı görevlerinden birinde çalışmış olmak,

3) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 132 nci maddesinde belirtilen süre sınırları içerisinde kalmak kaydıyla; bu Kanunun 125 inci maddesinin (C) ve (D) bentlerine göre ceza almamış olmak,

c) Bölge müdürü kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakültelerin orman mühendisliği bölümü mezunu olmak,

2) Başmühendislik, işletme müdürü, fidanlık müdürü, enstitü müdürü, eğitim merkezi müdürü, şube müdürü, müdür yardımcısı görevlerinden birinde çalışmış olmak,

3) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 132 nci maddesinde belirtilen süre sınırları içerisinde kalmak kaydıyla; bu Kanunun 125 inci maddesinin (C) ve (D) bentlerine göre ceza almamış olmak,

ç) Bölge müdür yardımcısı kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakültelerin orman mühendisliği bölümü mezunu olmak,

2) Başmühendislik, işletme müdürü, fidanlık müdürü, enstitü müdürü, eğitim merkezi müdürü, şube müdürü, yedek parça depo müdürü, işletme müdür yardımcısı, fidanlık müdür yardımcısı, enstitü müdür yardımcısı, yedek parça müdür yardımcısı görevlerinden birinde çalışmış olmak,

d) İşletme müdürü kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakültelerin orman mühendisliği bölümü mezunu olmak,

2) İşletme müdür yardımcısı veya fidanlık müdür yardımcısı kadrolarında veya 3 yıl süreyle başmühendislik veya kadastro komisyon başkanlığı görevlerinde çalışmış olmak,

e) Enstitü müdürü kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakültelerin orman mühendisliği bölümü mezunu olmak,

2) Enstitüsü müdür yardımcısı olarak veya en az 3 yıl süre ile araştırma başmühendisi, işletme müdürü, şube müdürü görevlerinden birinde çalışmış olmak,

f) İşletme müdür yardımcısı kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakültelerin orman mühendisliği bölümü mezunu olmak,

2) Hizmetinin en az 5 yılını işletme şefi, başmühendisliklerde mühendis veya kadastro komisyonu ormancı üyesi olarak çalışmış olmak,

g) Enstitü müdür yardımcısı kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakültelerin orman mühendisliği bölümü mezunu olmak,

2) Enstitüsü müdürlüklerinde en az 5 yıl süre ile mühendis olarak görev yapmış olmak kaydıyla, sonuçlanmış araştırma projelerinde proje lideri veya yürütücüsü olarak görev yapmış olmak veya en az 2 yıl süre ile araştırma başmühendisi veya işletme müdür yardımcısı görevinde çalışmış olmak.

Görevde yükselme suretiyle atanacaklarda aranacak genel şartlar

MADDE 7 – (1) Bu Yönetmelikte belirtilen kadrolara görevde yükselme suretiyle atama yapılabilmesi için aşağıda belirtilen genel şartlar aranır.

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen atanabilme şartlarını taşımak,

b) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

Görevde yükselme suretiyle atanacaklarda aranılacak özel şartlar

MADDE 8 – (1) Bu Yönetmelikte belirtilen kadrolara görevde yükselme suretiyle atanacaklarda aşağıda belirtilen şartlar aranır.

a) Şube müdürü (teknik) kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya dört yıllık yüksekokulların atanılacak kadronun görev alanıyla ilgili konularda eğitim ve öğretim veren ilgili bölümlerinden mezun olmak,

2) Hizmetinin en az 5 yılını genel müdürlük hizmet birimlerinde mühendis veya mimar olarak geçirmiş olmak,

b) Şube müdürü (idari) kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Hizmetinin en az 7 yılını genel müdürlük büro hizmet birimlerinde çalışmış olmak,

c) Başmühendis kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakültelerin orman mühendisliği bölümü mezunu olmak,

2) Hizmetinin en az 3 yılını genel müdürlük hizmet birimlerinde çalışmış olmak,

3) Araştırma başmühendisliği için enstitüsü müdürlüklerinde en az 5 yıl süre ile mühendis olarak görev yapmış olmak kaydıyla sonuçlanmış araştırma projelerinde proje lideri veya yürütücüsü olarak görev yapmış olmak ya da bu bendin (1) numaralı alt bendinde aranan öğrenim şartını taşımayanlar için bu bent de yazılı diğer şartlarla birlikte orman fakültelerinde ormancılık biliminde doktora yapmış olmak,

4) Etüt proje başmühendisliği, odun dışı ürünler başmühendisliği, amenajman başmühendisliği, amenajman rehberlik ve denetim başmühendisliği, orman kadastro başmühendisliği ve toprak muhafaza başmühendisliği için atanacağı başmühendislik hizmet biriminde en az 2 yıl süreyle çalışmış olmak,

5) (3) ve (4) numaralı alt bentlerde yer almayan başmühendislikler için bu bendin sadece (1) ve (2) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak,

ç) Fidanlık müdürü kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakültelerin orman mühendisliği bölümü mezunu olmak,

2) Hizmetinin en az 3 yılını genel müdürlük hizmet birimlerinde geçirmiş olmak,

3) İşletme müdür yardımcısı veya fidanlık müdür yardımcısı kadrolarında veya 3 yıl süreyle başmühendislik veya kadastro komisyon başkanlığı görevlerinde çalışmış olmak,

d) Eğitim merkezi müdürü kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakültelerin orman mühendisliği bölümü mezunu olmak,

2) Hizmetinin en az 5 yılını genel müdürlük hizmet birimlerinde çalışmış olmak,

e) Yedek parça depo müdürü kadrosuna atanabilmek için;

1) Atanılacak kadronun görev alanıyla ilgili konularda eğitim ve öğretim veren mühendislik fakültesinden mezun olmak,

2) Hizmetinin en az 7 yılını genel müdürlük hizmet birimlerinde çalışmış olmak,

f) Fidanlık müdür yardımcısı kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakültelerin orman mühendisliği bölümü mezunu olmak,

2) Hizmetinin en az 5 yılını, işletme şefi, başmühendisliklerde mühendis, kadastro komisyonu ormancı üyesi görevlerinden birinde çalışmış olmak,

g) Yedek parça depo müdür yardımcısı kadrosuna atanabilmek için;

1) Atanılacak kadronun görev alanıyla ilgili konularda eğitim ve öğretim veren mühendislik fakültesinden mezun olmak,

2) Hizmetinin en az 5 yılını, genel müdürlük hizmet birimlerinde çalışmış olmak,

ğ) İşletmeler saymanı ve sayman kadrosuna atanabilmek için;

1) En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Hizmetinin en az 1 yılını genel müdürlük muhasebe birimlerinde geçirmiş olmak,

h) Şef kadrosuna atanabilmek için;

1) En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) En az 5 yılını genel müdürlük büro hizmet birimlerinde çalışmış olmak,

ı) Hukuk müşaviri kadrosuna atanabilmek için;

1) Hukuk fakültesi mezunu olmak,

2) Hizmetinin en az 3 yılını genel müdürlük birimlerinde avukat olarak geçirmiş olmak,

i) Eğitim uzmanı, uzman ve sivil savunma uzmanı kadrosuna atanabilmek için;

1) En az fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Hizmetinin en az 5 yılını genel müdürlük büro hizmet birimlerinde çalışmış olmak,

j) Çözümleyici kadrosuna atanabilmek için;

1) En az fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Genel müdürlük hizmet birimlerinde en az 2 yıl çalışmış olmak,

3) Bilgisayar sistemleri yönetimi ile sistem çözümleme veya sistem programlama konularında tecrübeli olduğunu belgelemek,

4) En az iki bilgisayar işletim sisteminin uygulamasını bildiğini belgelemek,

k) Bilgisayar işletmeni veya veri hazırlama ve kontrol işletmeni kadrosuna atanabilmek için;

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) Genel müdürlük hizmet birimlerinde en az 2 yıl çalışmış olmak,

3) Bilgisayar kullanım bilgisine sahip olmak,

l) Ambar memuru, mutemet, veznedar, santral memuru, haberleşme memuru, memur, daktilograf, matbaacı kadrosuna atanabilmek için;

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) Genel müdürlük hizmet birimlerinde en az 2 yıl çalışmış olmak,

m) Orman muhafaza memuru kadrosuna atanabilmek için;

1) En az ön lisans mezunu olmak,

2) Hizmetinin 2 yılını genel müdürlük hizmet birimlerinde geçirmiş olmak kaydıyla, müracaat tarihi itibariyle 40 yaşından gün almamış olmak,

3) Arazide çalışmak üzere bedenen ve ruhen uygun olduğu ve silah kullanmasına mani bir hali olmadığına dair tam teşekküllü hastaneden sağlık kurulu raporu almış olmak,

n) Şoför kadrosuna atanabilmek için;

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) Genel müdürlük hizmet birimlerinde en az 2 yıl çalışmış olmak,

3) En az 3 yıllık (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,

gerekir.

Unvan değişikliği suretiyle atanacaklarda aranılacak şartlar

MADDE 9 – (1) Bu maddede belirtilen kadrolara unvan değişikliği suretiyle yapılacak atamalarda Unvan değişikliği sınavında başarılı olma şartının yanı sıra aşağıdaki şartlar aranır:

a) Mühendis, mimar, arkeolog, jeolog, jeomorfolog, kimyager, istatistikçi, ekonomist, fizyoterapist, biyolog, psikolog, diyetisyen, tekniker, sağlık teknisyeni, çocuk gelişimcisi, mütercim, hemşire, laborant, sağlık memuru, çocuk eğitimcisi, teknisyen kadrolarına atanabilmek için;

1) Öğrenim durumu itibarıyla atanacağı unvanı ihraz etmiş olmak,

b) Avukat kadrosuna atanabilmek için;

1) Hukuk fakültesi mezunu olmak,

2) Avukatlık ruhsatına sahip olmak,

c) Programcı kadrosuna atanabilmek için;

1) En az iki yıllık yüksekokulların bilgisayar programcılığı bölümünden mezun olmak veya dört yıl süreli yükseköğretim mezunu olup, Milli Eğitim Bakanlığından onaylı programcı sertifikasına sahip olmak,

2) En az iki programlama dilini bildiğini belgelemek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Görevde Yükselme Eğitimi ve Unvan Değişikliğine İlişkin Duyuru,

Başvuru ve Eğitim Hususları

Duyuru

MADDE 10 – (1) Genel müdürlükçe uygun görülecek boş kadrolara, görevde yükselme veya unvan değişikliği suretiyle atama yapılacak kadroların unvanı, adedi ve niteliklerine göre başvuru şartları sınavlardan en az kırk beş gün önce personele duyurulur.

Başvuru

MADDE 11 – (1) Yapılacak duyuru üzerine beş iş gününden az olmamak üzere ilanda belirtilen başvuru süresinin son günü itibariyle aranan nitelikleri taşıyanlar, son başvuru tarihine kadar Genel Yönetmeliğin ekinde yer alan personel değerlendirme formunu eksiksiz doldurarak ve ibraz edilmesi zorunlu belgelerin kurumca onaylı suretlerini ekleyerek birimleri aracılığıyla başvuru yaparlar. Merkezde daire başkanları, taşrada bölge müdürleri ya da yetkilendireceği personel tarafından belgelerin doğruluğu kontrol edilerek tasdik olunduktan sonra müracaatlar gönderilir.

Görevde yükselme ve unvan değişikliğine ilişkin başvuruların incelenmesi

MADDE 12 – (1) Görevde yükselme eğitimine katılacakların sayısı ilan edilen boş kadro sayısının üç katını geçemez. Başvurular Genel Yönetmeliğin ekinde yer alan personel değerlendirme formunda belirtildiği şekilde puanlama yapılmak suretiyle, toplam puanı en fazla olandan başlamak üzere, kadro sayısının üç katı kadar personel belirlenerek eğitime çağrılır. Ancak, yapılan puanlama sonunda eşitlik olması halinde, sırasıyla;

a) Hizmet süresi fazla olanlara,

b) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,

c) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara

öncelik verilir.

(2) Atama yapılacağı duyurulan boş kadro sayısının üç katından az istekli bulunması halinde, başvuru şartlarını taşıyan başvuru sahibi tüm personel görevde yükselme eğitimine alınır.

(3) Unvan değişikliği sınavı kapsamındaki görevlere, kurum personeli başvurabilir. Başvuruda bulunanların durumları, 5 inci ve 9 uncu maddeleri çerçevesinde değerlendirilir.

(4) Unvan değişikliği sınavına katılmak üzere başvuruda bulunanlarda, kurumda veya öğrenim durumları ile ilgisi bulunmayan görevlerde belirli bir süre hizmet yapmış olma şartı aranmaz. Ancak, aday memurların başvuruları değerlendirmeye alınmaz.

Görevde yükselme eğitimine alınma

MADDE 13 – (1) Başvuruda bulunanların bu Yönetmeliğe göre gerekli şartları taşıyıp taşımadıkları Personel Dairesi Başkanlığı tarafından kurumun internet sitesinde ilan edilir. İlan edilen sonuçlar; merkezde daire başkanları, taşrada bölge müdürlerinin yetkilendireceği personel tarafından ilgililere tebliğ edilir. Beş iş günü içinde tebliğ belgesi Personel Dairesi Başkanlığına iletilir.

(2) Durumları hakkında yeniden inceleme talebinde bulunmak isteyenler tebellüğ tarihinden itibaren beş iş günü içinde, Personel Dairesi Başkanlığına yazılı olarak müracaat edebilirler. Müracaatlar beş iş günü içinde karara bağlanıp kesinleşmiş liste ilan edilerek birimler aracılığıyla tebliğ edilir.

(3) Kesinleşmiş listenin ilanından sonra intikal eden talepler değerlendirilmeye alınmaz.

Eğitim ve sınav tarihleri

MADDE 14 – (1) Görevde yükselme eğitimi ve sınavı ile unvan değişikliği sınavına alınacaklara, eğitimin veya sınavın yeri ve zamanı en az on beş gün önce Dış İlişkiler, Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanlığı aracılığıyla tebliğ edilir.

(2) Aylıksız izinde bulunanlar da dâhil olmak üzere, ilgili mevzuatı uyarınca verilmesi zorunlu olan izinleri kullanmakta olan kurum personelinin, görevde yükselme eğitimi ve sınavına katılmaları mümkündür.

Görevde yükselme eğitimini verecek birim

MADDE 15 – (1) Eğitim; Dış İlişkiler, Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanlığınca, görevde yükselmeye katılacaklara ilişkin görevin özelliğine göre diğer birimlerle işbirliği yapılarak yürütülür.

(2) Hizmet içi eğitim programının konusu, eğitimi verecek personel, eğitimin başlama tarih ve süresi, bitirme belgesi verme ve diğer hususlar Dış İlişkiler Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanlığınca ilgililere duyurulmak üzere, birimlere ve sınav kuruluna bildirilir.

Görevde yükselme eğitimi

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında bulunan personelin görevde yükselme mahiyetindeki atamalarının yapılabilmesi amacıyla, atama yapılacak görevler için, en az yetmiş beş saat olmak üzere, düzenlenecek görevde yükselme eğitim programına katılmaları gerekir.

(2) Ancak, ilgili mevzuatı uyarınca verilmesi zorunlu olan izinler süresince eğitime katılma şartı aranmaz. Aylıksız izinde bulunanlar, eğitim programı ile öngörülen toplam sürenin en az yarısı kadar eğitime katılmaları kaydıyla, bu eğitim sonunda düzenlenecek görevde yükselme sınavına girebilirler.

(3) İkinci fıkradaki izinler dışında, zorunlu olduğu belgelendirilen hallerde, eğitim süresince izin kullanmamış olan personele on saate kadar izin verilebilir.

Görevde yükselme eğitiminin konuları

MADDE 17 – (1) Görevde yükselme eğitimi aşağıdaki konuları kapsar;

a) T.C. Anayasası,

1) Genel esaslar,

2) Temel hak ve ödevler,

3) Devletin temel organları,

b) Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi, ulusal güvenlik,

c) Devlet teşkilatı ile ilgili mevzuat,

ç) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve ilgili mevzuat,

d) Türkçe dil bilgisi ve yazışmayla ilgili kurallar,

e) Halkla ilişkiler,

f) Etik davranış ilkeleri,

g) Atama yapılacak görevin alanı ve niteliği ile ilgili konular.

(2) Genel müdürlükçe düzenlenecek görevde yükselme eğitimi programlarında birinci fıkranın (g) bendinde belirtilen konulara ilişkin eğitim ve sınav sorularının ağırlığı yüzde altmışın altında olamaz.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı Esasları

Sınav

MADDE 18 – (1) Görevde yükselmeye tabi unvanlar için görevde yükselme eğitiminin tamamlanmasına veya unvan değişikliği sınavına tabi unvanlar için yapılan başvurularının toplanmasına müteakip, bir ay içinde Dış İlişkiler, Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanlığınca; Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğü veya yükseköğretim kurumlarından birisine görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavı yaptırılmak üzere başvurulur.

Sınavın konusu ve şekli

MADDE 19 – (1) Görevde yükselme ve unvan değişikliğine tabi unvanlar için yapılacak sınav, 17 nci maddede belirtilen konulardan aynı unvan için yılda en fazla bir kez yazılı olarak yaptırılır.

Sınav kurulu

MADDE 20 – (1) Sınav Kurulu beş asil ve üç yedek üyeden oluşur.

(2) Sınav Kurulu; Orman Genel Müdürü veya görevlendireceği Genel Müdür Yardımcısının başkanlığında, Personel Dairesi Başkanı ve Dış İlişkiler Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanının katılımı ile Orman Genel Müdürünce belirlenecek diğer üyelerden oluşur.

(3) Sınav Kurulunu teşkil eden üyeler, sınava alınacak personelden, öğrenim ve ihraz ettikleri unvanlar itibariyle daha düşük seviyede olamazlar.

(4) Sınav Kurulunun başkan ve üyelerinin görevde yükselme sınavına eşlerinin, ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve kayın hısımlarının katıldığının tespit edilmesi halinde, bu üye veya üyeler sınav kurulu üyeliğinden çıkartılır ve bunların yerine yeni üye veya üyeler görevlendirilir.

(5) Sınav Kurulu üye tamsayısı ile toplanır. Kararlar oy çokluğuyla alınır ve çekimser oy kullanılamaz.

(6) Sınav Kurulunun sekretarya işlemleri Personel Dairesi Başkanlığınca yürütülür.

Sınav kurulunun görev ve yetkileri

MADDE 21 – (1) Sınav Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır;

a) 17 nci maddeyle öngörülen, belirlenecek görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliği ile ilgili konuları ihtiva eden notların hazırlanması veya hazırlattırılması ve ilgili personele verilmesinin sağlanması,

b) Sınavın düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlamak,

c) Sınavla ilgili tutanakları düzenleyip imzalamak,

ç) Sınav sonuçlarının ilanı,

d) Sınava ilişkin yapılan itirazları incelemek ve karara bağlamak,

e) Sınavla ilgili diğer işleri yürütmek.

Sınav sonuçlarının açıklanması ve geçerliliği

MADDE 22 – (1) Sınavlarda yüz puan üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılırlar.

(2) Sınav Kurulu, sınav sonuçlarını kendisine intikal ettiği tarihten itibaren beş iş günü içerisinde kurumun internet sitesinde ilan eder. Ayrıca, merkezde daire başkanları, taşrada bölge müdürlerinin yetkilendireceği personel tarafından beş iş günü içinde ilgililere yazılı olarak tebliğ edilmek üzere personel dairesi başkanlığına bildirilir.

(3) Sınava herhangi bir sebeple katılmayanlar ile sınavda başarısız olanlar veya başarılı olup da sınav tarihinden itibaren iki yıllık süreyi aşmamak üzere, aynı unvanla ilgili müteakip sınava kadar atanmamış olanlar; bu unvanla ilgili düzenlenecek eğitim ve sınava ilişkin bütün usul ve esaslara tabidirler.

Sınav sonuçlarına itiraz

MADDE 23 – (1) Sınava katılanlar sınav sonuçlarının kendilerine tebliğ edildiği tarihten itibaren beş iş günü içinde, sınav kuruluna yazılı olarak itiraz edebilirler. İtirazlar sınav kurulu tarafından beş iş günü içinde karara bağlanır ve ilgililere yazılı olarak bildirilir.

(2) Yapılan sınavlarda hatalı sorulara tekabül eden puanlar eşit şekilde diğer sorulara dağıtılır. Ancak, soruların yüzde beşinden fazlasının hatalı olduğunun süresi içinde yapılan itirazlar üzerine veya herhangi bir şekilde tespit edilmesi halinde, sınav iptal edilir ve en kısa sürede yeni sınav yapılır.

Sınavların ertelenmesi ve geçersiz sayılması

MADDE 24 – (1) Yazılı sınav sorularının sınav öncesi çalındığının tespit edilmesi veya deprem, sel ve benzeri doğal afetler nedeniyle sınavlar ertelenebilir.

(2) Sınavda kopya çekenler, kopya verenler veya bunlara teşebbüs edenler, sınav kağıtlarına belirtici işaret koyanlar sınav salonundan çıkarılır ve düzenlenecek bir tutanakla sınavları geçersiz sayılır. Ayrıca bu kişilerin haklarında disiplin işlemi uygulanır. Sınavlarda kopya çektikleri sonradan tespit edilenlere de aynı işlem uygulanır.

(3) Sınava girecek adayın yerine başka bir kişinin sınava girdiğinin anlaşılması halinde, adayın sınavı geçersiz sayılır ve bu husus bir tutanakla belirlenir. Ayrıca her ikisi hakkında da kanuni işlem yapılır.

(4) Eğitim ve sınavlarda aranan nitelik ve şartları taşımadıkları halde, sınavlara girip başarılı olanların sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir.

Sınavı kazananların atanması

MADDE 25 – (1) Görevde yükselme veya unvan değişikliği sonucunda başarılı olanlar arasından, üç ay içinde tercihleri doğrultusunda başarı sıralamasına göre duyurulan boş kadrolara atamaları yapılır. Başarı puanlarının eşit olması halinde, Genel Yönetmeliğin ekinde yer alan personel değerlendirme formundaki puanlama esas alınır. Ancak, yapılan puanlama sonunda eşitliğin devam etmesi durumunda, sırasıyla;

a) 17 nci maddenin birinci fıkrasının (g) bendine ilişkin puanı yüksek olanlara,

b) Hizmet süresi fazla olanlara,

c) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,

ç) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara,

öncelik verilir.

(2) İlana çıkılan kadrolardan,

a) Atanma şartlarını taşımadıkları için sınavların geçersiz sayılması veya bu sebeple atamaların iptal edilmesi, atanılan göreve geçerli bir mazeret olmaksızın süresi içinde başlanılmaması ya da atanma hakkından vazgeçilmesi,

b) Emeklilik, ölüm, memurluktan çekilme veya çıkarılma, başka unvanlı kadrolara ya da başka bir kuruma naklen atanma,

sebepleriyle boş kalan veya boşalanlara, görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavı tarihinden itibaren iki yıllık süreyi aşmamak üzere aynı unvanlı kadrolar için yapılacak müteakip sınava kadar, sınavı kazandıkları halde kadro yetersizliği nedeniyle ataması yapılamayan personelin başarı sırasına göre atamaları yapılabilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Gruplar arası geçişler

MADDE 26 – (1) 5 inci maddede belirtilen görev grupları arasındaki geçişler aşağıdaki esaslar çerçevesinde yapılır.

a) Atanılacak kadronun gerektirdiği nitelikleri ve özellikleri taşımak kaydıyla, ihraz edilen unvanla aynı alt görev grubu içerisinde düzenlenen görevlere veya alt görevlere sınavsız atanılabilir.

b) Gruplar arası görevde yükselme niteliğindeki geçişler ve alt görevden üst göreve geçişler görevde yükselme eğitimi ve sınavına tabidir. Ancak, genel müdürlükte veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında daha önce bulunulan görevler ile bu görevlerle aynı düzey görevlere veya alt görevlere görevde yükselme eğitim ve sınavına tabi tutulmadan atama yapılabilir.

c) Unvan değişikliğine tabi kadrolar ile bu kadrolar arasındaki geçişler, ilgili kadro için düzenlenen unvan değişikliği sınavı sonucuna göre yapılır.

ç) Doktora öğrenimini bitiren personelden, atanılacak görev için aranan ve 8 inci maddede belirtilen hizmet süresine sahip olmaları ve mevzuatla aranan öğrenim şartını taşımaları kaydıyla uzman veya aynı düzeydeki görevler ile daha alt görevlere yapılacak atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

d) Bu Yönetmelik kapsamındaki personelden doktora öğrenimini bitirmiş olanlar, unvan değişikliği sınavına katılmaksızın öğrenimle ihraz edilen görevlere atanabilirler.

Kazanılmış haklar

MADDE 27 – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki unvanları ilgili mevzuatları uyarınca kazananların hakları saklıdır.

Kurum içi ve kurum dışından yapılacak atamalar

MADDE 28 – (1) Görevlerinden herhangi bir şekilde ayrıldıktan sonra tekrar dönmek isteyenler, gerekli koşulları taşımaları ve boş kadro bulunması durumunda, ihtiyaç ve hizmet gerekleri doğrultusunda ayrıldıkları göreve, aynı düzey görevlerden birine ya da bir alt göreve atanabilirler.

(2) Kamu kurum ve kuruluşlarından naklen atama talebinde bulunan personel; bu Yönetmelikte belirlenen şartları taşımaları koşuluyla, Kurumdaki aynı unvanlı kadrolara ya da aynı düzeyde görevlere veya daha alt düzeyde yer alan diğer unvanlı kadrolara atanabilir.

(3) 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanunun 22 nci maddesi uyarınca, özelleştirilen kuruluşlardan ilk defa naklen yapılan atamalarda, bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 29 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 30 – (1) 10/4/2011 tarihli ve 27901 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Orman Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Öğrenim durumu

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 18/4/1999 tarihinde görevde bulunan ve aynı tarih itibariyle, iki veya üç yıllık yükseköğrenim mezunu olanlar diğer koşullara sahip oldukları takdirde 8 inci maddenin uygulanması bakımından dört yıllık yükseköğrenim mezunu kabul edilirler.

Yürürlük

MADDE 31 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 32 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Orman Genel Müdürü yürütür.

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.