Personel alımında ikamet şartı bulunmamaktadır.

Personel alımında ikamet şartı bulunmamaktadır.

İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği bünyesinde istihdam edilmek üzere 12 personel alınacaktır. Personel alımında ikamet şartı bulunmamaktadır.

Uzman Yardımcısı alımı için adaylarda aranan nitelikler
Kılavuzda belirtilen bölümlerden Lisans mezunu olmak.
2020 – 2021 yılı KPSS sınavından KPSSP1 ve KPSSP3 puan türlerinden en az 70 puan almış olmak.
2020 – 2021 yılı YDS sınavından İngilizce-Almanca-Fransızca dillerinden en az 70 puan veya uluslararası kabul gören dil sınavlarından ÖSYM tarafından yayımlanan Yabancı Dil Eşdeğerlik Tablosuna göre 70 puana karşılık gelen asgari puanı almış olmak. (İkinci yabancı dil tercih sebebidir)
35 yaşını doldurmamış olmak.
İdari Memur alımı için adaylarda aranan nitelikler
2020 – 2021 yılı KPSS sınavından KPSSP44 puan türünden en az 70 puan almış olmak.
Kılavuzda belirtilen bölümlerden Lisans mezunu olmak.
35 yaşını doldurmamış olmak.
Şoför alımı için adaylarda aranan nitelikler
En az Ön Lisans Mezunu olmak.
2020 yılı KPSS sınavından KPSSP93 puan türünden en az 70 puan almış olmak.
En az beş yıldır (B) sınıfı ehliyete sahip olmak ve aktif araç kullanıyor olmak.
35 yaşını doldurmamış olmak.

1. İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'ne Uzman Yardımcısı kadrosu için 9 (dokuz), İdari Memur kadrosu için 1 (bir), Şoför kadrosu için 2 (iki) olmak üzere, aşağıda belirtilen kriterler çerçevesinde sözlü sınavla, toplam 12 (oniki) personel alınacaktır.

2. Sınava Katılma Genel Şartları

Sınava girecek adayların aşağıdaki genel şartları sağlaması zorunludur.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
Askerlik görevini yapmış veya erteletmiş veya bu görevden muaf olmak,
18 yaşını bitirmiş olmak,
Üniversite veya fakültelerin aşağıdaki tablolarda belirtilen bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından onaylanmış yabancı fakülte veya yüksekokullardan mezun olmak,
01.01.2021 tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak,
Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle ya da devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme suçlarından mahkûm olmamak,
Görevini devamlı yapmasına engel herhangi bir özrü bulunmamak;
TİM ve İhracatçı Birliklerinden veya daha önce çalıştıkları iş yerlerinden 4857 sayılı İş Kanunu'nun 25'inci maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendinde belirtilen nedenlerle sözleşmesi feshedilmiş olmamak,

 

UZMAN YARDIMCILIĞI BAŞVURU ŞARTLARI

2020 veya 2021 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarında Tablo 1 ve Tablo 2'de belirtilen puan türünden en az 70 ve yukarı puan almış olmak.
2020 veya 2021 yıllarına ait Yabancı Dil Sınavlarından (YDS /e-YDS) İngilizce, Almanca veya Fransızca yabancı dil bilgisinden, en az 70 puan veya uluslararası kabul gören dil sınavlarından ÖSYM tarafından yayımlanan Yabancı Dil Eşdeğerlik Tablosuna göre 70 puana karşılık gelen asgari puanı almış olmak, (İkinci yabancı dil tercih sebebi olacaktır.)

 

TABLO.1

UNVAN

FAKÜLTE/BÖLÜM

ÖĞRENİM SÜRESİ

PUAN TÜRÜ

ALINACAK PERSONEL SAYISI

YABANCI DİL BİLGİSİ

Uzman Yardımcısı

 

En az dört yıllık eğitim veren İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyasal Bilgiler Fakültesinden;

 

veya Diğer dört yıllık eğitim veren üniversite ve fakültelerin; Endüstri Mühendisliği, İşletme Mühendisliği, Kamu Yönetimi, İktisat, İşletme, Maliye, Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler, Siyasal Bilimler, Siyaset Bilimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Sosyal ve Siyasal Bilimler, Uluslararası Ekonomik İlişkiler, Uluslararası İlişkiler, Uluslararası İşletme Yönetimi, Uluslararası Ticaret, Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik, Uluslararası Ticaret ve Lojistik bölümlerinden;

 

veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yabancı fakülte veya yüksekokullardan mezun;

 

Veya dört yıllık fakülte veya yüksekokul mezunu olmak kaydıyla yukarıda belirtilen alanlardan en az birinde yüksek lisans derecesi olmak.

4 YIL

 

KPSS P3

 

7

 

İngilizce, Almanca veya Fransızca dillerinden biri veya birkaçı

 

TABLO.2

UNVAN

BÖLÜM

ÖĞRENİM SÜRESİ

PUAN TÜRÜ

ALINACAK PERSONEL SAYISI

YABANCI DİL BİLGİSİ

Uzman Yardımcısı

En az Dört yıllık eğitim veren üniversite ve fakültelerin; Bilgisayar Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Yazılım Geliştirme, Matematik ve Bilgisayar Bilimleri,

Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri, Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri, Bilgisayar ve Enformasyon Sistemleri,

Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar Sistemleri Mühendisliği, Adli Bilişim Mühendisliği, Endüstri ve Sistem Mühendisliği, Matematik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği bölümlerinden mezun;

 

veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yabancı fakülte veya yüksekokullardan mezun;

 

veya dört yıllık fakülte veya yüksekokul mezunu olmak kaydıyla yukarıda belirtilen alanlardan en az birinde yüksek lisans derecesi olmak.

 

4 YIL

 

KPSS P1

 

2

 

İngilizce, Almanca veya Fransızca dillerinden biri veya birkaçı

 

İDARİ MEMUR BAŞVURU ŞARTLARI

2020 veya 2021 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarında Tablo 3'de belirtilen puan türünden en az 70 ve yukarı puan almış olmak.
 

TABLO.3

UNVAN

FAKÜLTE/BÖLÜM

ÖĞRENİM SÜRESİ

PUAN TÜRÜ

ALINACAK PERSONEL SAYISI

İdari Memur

 

En az dört yıllık eğitim veren İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Fakültesi, İşletme Fakültesi, Siyasal Bilgiler Fakültesinden;

 

veya Diğer dört yıllık eğitim veren üniversite ve fakültelerin; Bankacılık ve Finans, Ekonomi, Ekonomi ve Finans, İktisat, İstatistik, İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri, İşletme, Maliye, Muhasebe ve Denetim, Muhasebe ve Finans Yönetimi, Uluslararası Finans, Uluslararası Finans ve Bankacılık, Uluslararası Ticaret ve Finans, Uluslararası Ticaret ve Finansman bmlerinden mezun;

 

veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yabancı fakülte veya yüksekokullardan mezun;

 

veya dört yıllık fakülte veya yüksekokul mezunu olmak kaydıyla yukarıda belirtilen alanlardan en az birinde yüksek lisans derecesi olmak.

4 YIL

 

KPSS P44

 

1

 

ŞOFÖR BAŞVURU ŞARTLARI

2020 yıllında yapılan Önlisans Kamu Personeli Seçme Sınavından Seçme Tablo 4'de belirtilen puan türünden en az 70 ve yukarı puan almış olmak.
En az beş yıldır (B) sınıfı ehliyete sahip olmak ve aktif araç kullanıyor olmak.

 

TABLO.4

UNVAN

FAKÜLTE/BÖLÜM

PUAN TÜRÜ

ALINACAK PERSONEL SAYISI

Şoför

 

En az Ön Lisans Mezunu olmak

 

KPSS P93

2

 

 

3. Yarışma sınavına katılmak üzere başvuran adaylar arasından, her bir unvan için, duyuruda belirtilen eleme sınavında, ilgili puan türünden aldıkları puana göre sıralamaya tabi tutularak, ilgili unvan için 10 adaydan az olmamak üzere belirtilen kontenjanın dört katı kadar aday sınava çağrılır. Sınava başvuranların sayısının 10'dan az olması halinde sınava başvuranların tamamı sınava çağrılır. Son sıradaki adayla aynı puana sahip adaylar da sınava çağrılır.

 

4. Başvuruda İstenilen Belgeler

Genel Sekreterliğimiz web sitesinden temin edilecek (www.itkib.org.tr) iş talep formu ve Kişisel Verilerin Korunması Çalışan / Stajyer Adayı Aydınlatma Metni (imzalı olarak)
T.C. Kimlik numarası yazılı beyanı (Nüfus Cüzdan fotokopisi üzerine “doğruluğunu beyan ederim” ibaresinin yazılarak imzalanması)
İki adet vesikalık fotoğraf,
Barkodlu Mezuniyet Belgesi,
Barkodlu KPSS Sonuç Belgesi,
Yabancı Dil sınavından asgari puanı aldığını gösterir barkodlu belge,
Güncel Özgeçmiş (CV)
Şoför kadrosu başvuruları için Ehliyet (Ehliyet fotokopisi üzerine “doğruluğunu beyan ederim” ibaresinin yazılarak imzalanması)
Şoför Kadrosu için var ise Psikoteknik sonuç belgesinin eklenmesi.
*Sınavı kazanan adaylardan belge asılları istenecektir.

 

5. Başvuru Adresi

Başvurular, 4'üncü maddede belirtilen belgeler ile, İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği en geç 8 Kasım 2021 saat 17:30'a kadar şahsen ya da posta yoluyla yapılacaktır. Son başvuru tarihinden sonra gelen başvurular dikkate alınmayacaktır. Ayrıca, belge ve bilgileri eksik olan adayların başvuruları işleme konulmayacaktır. Aday evrak fotokopilerinin aslının aynı olduğunu taahhüt etmiş sayılır; aksinin tespiti halinde kazanmış olsa dahi sınava ilişkin tüm hakları iptal edilir.

 

 6. Sözlü Sınav

Sınava kabul edilecek adayların listesi, sınav tarihi ve yeri Genel Sekreterliğimiz internet adresinden duyurulacaktır. Ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Sözlü sınav, adayların, genel kültür, iletişim ve analitik düşünme yeteneği, hal, tavır ve davranışlarındaki genel görünüm ile mesleki bilgi gibi hizmetin gerektirdiği niteliklere sahip olup olmadıklarının değerlendirileceği ve yabancı dil bilgilerinin ölçüleceği bir mülakat niteliğinde olacaktır. Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için her bir üyeden 100 puan üzerinden en az 50 puan almak kaydıyla ortalama en az 70 puan almak gerekmektedir.

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin, sınavı kazansalar dahi atamaları yapılmayacak, yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.

 

7. Kimlik Belgesi

Adaylar, sözlü sınavda kimlik tespitinde kullanılmak üzere yanlarında fotoğraflı ve geçerli bir kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, pasaport vb.) bulunduracaklardır.

 

Saygıyla duyurulur.

 

        İLETİŞİM BİLGİLERİ
 

TELEFON / WEB ADRESİ

ADRES

İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği (İTKİB)

0(212) 454 03 63

www.itkib.org.tr

Dış Ticaret Kompleksi B Blok 3.Kat

Yenibosna Merkez Mahallesi Sanayi Caddesi No: 3 Bahçelievler / İstanbul Posta Kodu: 34196

www.itkib.org.tr

KOLAY İŞ BULMAK İÇİN 4 ŞEY YAPIN!

  1. 30 Bin Personel Alımını kaçırmamak için hemen buraya tıklayıp Türkiye'nin En iyi Youtube iş ilanları kanalına abone olup Bildirim zilini açın!
  2. 100 bin kişinin cebine indirdiği Türkiye'nin En iyi Cep uygulamasını indirin iş ilanlarını ücretsiz cebinize iletelim!
  3. TÜRKİYE'NİN EN İYİ İŞ İLANLARI TELEGRAM GRUBU. 2000 KİŞİ ANLIK YAZIŞIYOR HİÇBİR İŞ İLANINI KAÇIRMIYOR TIKLA SENDE ARAMIZA GEL
  4. FACEBOOKTA TÜRKİYENİN EN İYİ TYP VE İŞ İLANLARI KPSS MEMUR ALIMLARI GRUBU TIKLA SENDE ARAMIZA GEL

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.