Polis Kolejlerine 2013 Giriş Yönetmeliği Değişti

Polis Kolejlerine 2013 Giriş Yönetmeliği Değişti

14 Aralık 2012 CUMA

    
 
Resmî Gazete
     
 
Sayı : 28497
 
YÖNETMELİK
 
İçişleri Bakanlığı (Emniyet Genel Müdürlüğü)'ndan:
 
POLİS KOLEJİNE GİRİŞ YÖNETMELİĞİ
 
BİRİNCİ BÖLÜM
 
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
 
Amaç
 
MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı Polis Kolejine alınacak aday öğrencilerle ilgili usul ve esasları düzenlemektir.
 
Kapsam
 
MADDE 2 - (1) Bu Yönetmelik, Polis Kolejine alınacak aday öğrencileri kapsar.
 
Dayanak
 
MADDE 3 - (1) Bu Yönetmelik, 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanunu ile 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.
 
Tanımlar
 
MADDE 4 - (1) Bu Yönetmelikte geçen;
 
a) Bakan: İçişleri Bakanını,
 
b) Genel Müdür: Emniyet Genel Müdürünü,
 
c) Genel Müdürlük: Emniyet Genel Müdürlüğünün merkez, taşra ve yurt dışı teşkilâtını,
 
ç) Müdür: Polis Koleji Müdürünü,
 
d) Polis Koleji: Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı Polis Kolejini,
 
e) Sağlık Yönetmeliği: Emniyet Teşkilâtı Sağlık Şartları Yönetmeliğini,
 
ifade eder.
 
İKİNCİ BÖLÜM
 
Giriş ile İlgili Esaslar
 
Öğrenci kaynağı
 
MADDE 5 - (1) Polis Kolejinin öğrenci kaynağı Milli Eğitim Bakanlığınca ilköğretim mezunu kabul edilen öğrencilerdir.
 
Alınacak öğrenci sayısı
 
MADDE 6 - (1) Emniyet Teşkilatının ihtiyacı ile Polis Kolejinin kapasitesi dikkate alınarak Polis Kolejine kız yahut erkek öğrenci alınacağı ve alınacak öğrenci sayısı Müdürün teklifi ve Genel Müdürün onayı ile belirlenir.
 
Adayların nitelikleri
 
MADDE 7 - (1) Polis Kolejine alınacak öğrencilerde aranılacak şartlar aşağıda belirtilmiştir:
 
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
 
b) Genel Müdürlükçe tespit edilecek başarı puanını almış olmak.
 
c) Sağlık Yönetmeliğinde belirtilen sağlık şartlarını taşımak.
 
ç) İlkokul dördüncü sınıftan sonra yaş tashihi yapmış olanların, tashihten önceki yaşları geçerli olmak üzere, Polis Kolejine giriş sınavının yapıldığı yılın 1 Ocak tarihi itibarıyla 16 yaşından gün almamış olmak.
 
d) İlköğretimi bitirdikten sonra öğrenime ara vermemiş veya lise ve dengi okullara devam etmemiş olmak.
 
e) Herhangi bir okuldan disiplinsizlik sebebiyle çıkarılmamış olmak.
 
f) Alkol ve kumar alışkanlığı bulunmamak, uyuşturucu veya psikotrop maddeler hiç kullanmamış olmak.
 
g) Genelev, birleşme evi, randevu evi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde aracılık ve bekleyicilik türünden bir iş ile iştigal etmemiş olmak, genel ahlaka aykırı oyun, temsil, film, video band, teyp kaseti,vcd, şarkı sözü ve teknolojinin gelişimi ile ortaya çıkan zararlı yayın, yayım ve benzeri işlerde çalışmamış olmak, veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak, bu sayılan suçlardan herhangi birinin uzlaşma yoluyla sonuçlandırılmamış veya yine bu suçlardan herhangi biriyle ilgili olarak mahkemece hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmemiş olmak ya da başka bir tedbire çevrilmemiş olmak.
 
ğ) Anarşi ve terör eylemleri ile, bu tür toplantı, yürüyüş ve mitinglere karışmamış, desteklememiş, katılmamış olmak.
 
h) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezası öngörülen kasten işlenmiş suçlar ile 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (5) numaralı alt bendinde sayılan suçlardan dolayı;
 
1) Affa uğramış veya yasaklanmış haklar geri verilmiş olsa dahi mahkûmiyeti bulunmamak,
 
2) Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmemiş olmak,
 
3) Kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak.
 
ı) Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.
 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
 
Başvuru ile İlgili Esaslar
 
Başvuru şekli, yeri ve zamanı
 
MADDE 8 - (1) Polis Koleji Sınavı başvuru şekli, yeri ve zamanı Polis Koleji Müdürlüğünce tespit edilir.
 
Polis Koleji Sınavına katılacak adayların tespiti
 
MADDE 9 - (1) Polis Koleji Sınavına katılmak isteyen adaylar, Polis Koleji Müdürlüğünce tespit edilen esaslara göre başvururlar.
 
(2) Polis Koleji Sınavı için müracaat eden adaylar, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ortaöğretim kurumlarına yerleştirmede esas alınan puana göre en yüksek puandan en düşük puana doğru sıralanarak o yıl Polis Kolejine alınacak öğrenci sayısının on katı kadar aday Polis Koleji Sınavına katılmaya hak kazanır. Ancak bu sayı Müdürün teklifi ve Genel Müdürün onayı ile otuz katına kadar arttırılabilir.
 
Adaylara sınav tebliği
 
MADDE 10 - (1) Polis Koleji sınavına girmeye hak kazanan adaylar Polis Koleji Müdürlüğünce ilan edilir ve adayların kimlik bilgileri ilgili İl Emniyet Müdürlüklerine bildirilir.
 
(2) İl Emniyet Müdürlüklerince, sınava katılmak isteği ile kendilerine müracaat eden adaylara, sınavın tarihi, yeri ve saati tebliğ edilir ve tebligat sonuçları Polis Koleji Müdürlüğüne bildirilir.
 
Arşiv kayıtlarından sorgulama
 
MADDE 11 - (1) Polis Koleji Sınavına katılmaya hak kazanan adayların arşiv araştırmaları Polis Koleji Müdürlüğü tarafından merkezde Genel Müdürlüğe yaptırılır ve 7 nci maddede belirtilen şartları taşımadığı anlaşılan adaylar sınava alınmazlar.
 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
 
Sınav ile İlgili Esaslar
 
Sınavın şekli ve yeri
 
MADDE 12 - (1) Polis Koleji Sınavı, Polis Koleji Müdürlüğünün tespit edeceği ve Genel Müdürün onaylayacağı yer ve zamanda; mülakat, fiziki yeterlilik, yazılı sınav ile intibak eğitimi ve değerlendirilmesi olarak dört aşamalı şekilde yapılır.
 
Mülakat ve Fiziki Yeterlilik Sınav Komisyonu
 
MADDE 13 - (1) Mülakat ve fiziki yeterlilik sınavları Müdürün teklifi ve Genel Müdürün onayı ile oluşturulacak Mülakat ve Fiziki Yeterlilik Sınav Komisyonu tarafından yapılır. Adayların sayısı dikkate alınarak sınav komisyonu sayısı birden fazla olabilir.
 
(2) Mülakat ve Fiziki Yeterlilik Sınav Komisyonu, komisyon başkanı, iki rütbeli personel, bir hekim ve bir rehberlik ve psikolojik danışmandan oluşur.
 
(3) Mülakat ve Fiziki Yeterlilik Sınav Komisyonunda görevlendirilen Emniyet Hizmetleri Sınıfı personelin etkili mülakat yapma teknikleri konusunda eğitim almış olma şartı, komisyon başkanlarının ise, daha önceden mülakat komisyonlarında en az iki kez görev almış olması şartı aranır.
 
Mülakat sınavı
 
MADDE 14 - (1) Mülâkatta adayın Polis Koleji öğrencisi olmasında; ifade kabiliyeti, konuşma düzgünlüğü, fizikî görünüşü, kendine güven derecesi, kavrama kabiliyeti ile sağlık yönünden engel bir halin olup olmadığı değerlendirilir.
 
(2) Mülakatta;
 
a) İfade kabiliyeti değerlendirilirken; Türkçeyi doğru, güzel ve etkili kullanıp kullanmamasına, duygu ve düşüncelerini ifade edip edememesine ve girdiği ortama uyum sağlayıp sağlayamamasına,
 
b) Konuşma düzgünlüğü değerlendirilirken; adayın harfleri düzgün çıkarıp çıkaramadığına, kekemelik bulunup bulunmadığına, sesin seviyesi veya titremesi veya hızlı konuşma gibi nedenlerle konuşulanların yeterince anlaşılıp anlaşılmadığına,
 
c) Fiziki görünüş değerlendirilirken; adayın yazlık kıyafet giydiği zaman görünebilecek yerlerinde eşkâlini belirlemede kolaylık sağlayacak bir farklılığın ve vücut yapısının normal olup olmadığına,
 
ç) Kendine güven derecesi değerlendirilirken; adayın aşırı heyecanlanıp heyecanlanmamasına,
 
d) Kavrama kabiliyeti değerlendirilirken; adayın kendisine yöneltilen soruları ve konuşulanları anlayıp anlamamasına, dikkatini toplayıp toplayamamasına,
 
e) Polis Koleji öğrencisi olmasına sağlık yönünden engel bir halin olup olmadığı değerlendirilirken; komisyondaki hekim tarafından Sağlık Yönetmeliğine göre yapılan ön sağlık kontrolüne göre adayın Polis Koleji öğrencisi olmasına engel bir halin olup olmadığına,
 
bakılır.
 
(3) Birinci fıkrada belirtilen hususların tamamından yeterli görülen aday, Fiziki Yeterlilik Sınavına girmeye hak kazanır.
 
(4) Mülakat Sınavı sonuçları aynı gün herkes tarafından görülebilecek şekilde ilan edilir.
 
(5) Mülakat sınav sonuçlarına itiraz edilemez.
 
Fiziki yeterlilik sınavı
 
MADDE 15 - (1) Fiziki Yeterlilik Sınavı, Müdürün teklifi Genel Müdürün onayı ile adayın bedeni kabiliyeti ile fiziki yapısını değerlendirecek şekilde önceden tespit edilen parkurda, uygulamalı olarak yapılır.
 
(2) Fiziki Yeterlilik Sınavı sonuçları aynı gün herkes tarafından görülebilecek şekilde ilan edilir.
 
(3) Fiziki Yeterlilik Sınavında başarılı olan adaylar kendilerine duyurulacak yer ve zamanda yazılı sınava alınırlar.
 
(4) Fiziki yeterlilik sınavı sonuçlarına itiraz edilemez.
 
Yazılı Sınav Soru Hazırlama Komisyonu
 
MADDE 16 - (1) Yazılı sınav soruları Müdürün teklifi ve Genel Müdürün onayı ile oluşturulan komisyon tarafından ilköğretim okullarının öğrenim programları dikkate alınarak hazırlanır.
 
(2) Yazılı sınav sorularının ağırlıkları Polis Koleji Müdürlüğünce tespit edilip Genel Müdürce onaylanan Türkçe, matematik, fen, sosyal ve yabancı dil konularında test usulü ile yapılır.
 
(3) Yazılı sınava ait sorulara “GİZLİ” gizlilik dereceli evraka yapılacak işlemler uygulanır.
 
Yazılı Sınav ve Yazılı Sınav Komisyonu
 
MADDE 17 - (1) Yazılı sınav sorularının teslim alınmasından cevap kâğıtlarının yazılı sınav değerlendirme komisyonuna teslimine kadar yapılacak işlemler, Müdürün teklifi ve Genel Müdürün onayı ile oluşturulacak komisyon tarafından yürütülür.
 
(2) Sınavlar, tüm sınav salonlarında aynı gün ve saatte yapılır.
 
(3) Sınav soru kitapçığının numunesi ve cevap kâğıtları Polis Koleji tarafından 1 yıl süreyle saklanır.
 
Yazılı Sınav Değerlendirme Komisyonu, sonuçların ilanı ve itiraz
 
MADDE 18 - (1) Yazılı sınav cevap kâğıtları Müdürün teklifi ve Genel Müdürün onayı ile görevlendirilen Yazılı Sınav Değerlendirme Komisyonunun sorumluluğunda değerlendirilir.
 
(2) Polis Koleji yazılı sınav sonuçları herkes tarafından görülebilecek şekilde ilan edilir.
 
(3) Kesin aday listelerinin ilanını takip eden 2 gün içerisinde bu listelere ilişkin itirazlar adayın kendisi veya velisi tarafından şahsen Polis Koleji Müdürlüğüne yazılı olarak yapılır. İtirazlar Yazılı Sınav Değerlendirme Komisyonu tarafından itiraz süresinin bitiminden sonra en geç 24 saat içerisinde incelenir ve sonuç ilgiliye yazılı olarak bildirilir.
 
Başarı listesinin tanzimi
 
MADDE 19 - (1) Polis Kolejinde yapılan yazılı sınavda en yüksek puandan başlanarak başarılı olanların listesi, asıl ve yedek olarak düzenlenir ve duyurulur.
 
(2) Puanların eşitliği hâlinde, sırası ile fiziki yeterlilik sınavı, Türkçe, matematik, fen, sosyal ve yabancı dil grupları puanları öncelik için dikkate alınır. Yine de eşitlik olması halinde kura ile belirlenir.
 
(3) Başarı listesi, o yıl Polis Kolejine alınacak öğrenci sayısı kadar asıl ve aynı sayıda yedek adaydan meydana gelir.
 
Adayların yerleştirilmesi
 
MADDE 20 - (1) Polis Koleji sayısının birden fazla olması durumunda sınavı kazanan adayların kolejlere yerleştirilme işlemleri sağlık raporları sonuçlandıktan sonra başarı sıralaması ve tercihleri dikkate alınarak yapılır. Asıl adaylar yerleştirildikten sonra sırası gelen yedek adaylar tercihlerine bakılmaksızın kontenjanı boş kalan koleje yerleştirilir.
 
BEŞİNCİ BÖLÜM
 
Sağlık Raporu ve Kayıt Esasları
 
Sağlık kurulu raporu
 
MADDE 21 - (1) Sınavı asıl olarak kazanan adaylara ve Polis Koleji Müdürlüğünce uygun görülecek sayıda yedek adaya sağlık kurulu raporu aldırılır.
 
(2) Sağlık kurulu raporu için çağrıldığı tarihten itibaren 24 saat içerisinde gelmeyen veya geç kalacağını geçerli bir mazeret ile bildirmeyen ve bunu belgelendiremeyen adaylar haklarından vazgeçmiş sayılırlar.
 
(3) Rapor işlemleri süresince Polis Kolejinde kalmak isteyen adayların barınma ve beslenme giderleri Polis Koleji Müdürlüğünce karşılanır.
 
(4) Sağlık kurulu raporuyla Polis Koleji öğrencisi olması uygun görülenler intibak eğitimine katılmaya hak kazanırlar.
 
Geçici kayıt
 
MADDE 22 - (1) İntibak eğitimi ve değerlendirilmesi için Polis Kolejine gelen adayların geçici kayıtları Müdürün onayı ile yapılır.
 
İntibak Eğitimi Değerlendirme Komisyonu
 
MADDE 23 - (1) İntibak eğitimine çağrılan adayların Polis Kolejine alınmasına veya alınmamasına karar vermek üzere Müdürün teklifi ve Genel Müdürün onayı ile İntibak Eğitimi Değerlendirme Komisyonu oluşturulur.
 
(2) İntibak Eğitimi Değerlendirme Komisyonu, bir başkan, en az üç rütbeli personel ve en az bir rehberlik ve psikolojik danışmandan oluşur.
 
İntibak eğitimi ve değerlendirilmesi
 
MADDE 24 - (1) Adaylar eğitim öğretim başlamadan önce Polis Koleji Müdürlüğünce tespit edilip Genel Müdür tarafından onaylanan sürede intibak eğitimine tabi tutulurlar. Bu süre üç günden az olamaz.
 
(2) İntibak eğitimi için Polis Kolejinde hazır bulunacağı tarihten itibaren 24 saat içinde gelmeyen veya geç kalacağını geçerli bir mazeret ile bildirmeyen ve bunu belgelendiremeyen adaylar haklarından vazgeçmiş sayılırlar ve yerlerine sıradaki yedek adaylar çağrılır. Tebliğ tarihinden itibaren 24 saat içinde gelmeyen veya geç kalacağını geçerli bir mazeret ile bildirmeyen ve bunu belgelendiremeyen yedek adaylar da haklarından vazgeçmiş sayılır ve yerine sıradaki adaylar çağrılır.
 
(3) İntibak eğitimi sırasında adaylar; birinci sınıflar amiri, sorumlu komiseri ve psikolojik danışmanı tarafından Polis Kolejine uyum sağlayıp, sağlayamadığı konusunda gözlemlenir. İntibak eğitimi sonunda hazırlanan intibak değerlendirme formuna göre, İntibak Eğitimi Değerlendirme Komisyonu tarafından adayların Polis Kolejine alınmasına ya da alınmamasına karar verilir.
 
(4) En az üç gün intibak eğitimine katılan ancak belirlenen intibak eğitimi süresini tamamlamadan hakkında olumsuz intibak değerlendirme formu düzenlenen adayların durumu, İntibak Eğitimi ve Değerlendirme Komisyonu tarafından hemen karara bağlanır. Komisyonun, aday hakkında “Polis Koleji öğrencisi olamaz” kararı vermesi halinde adayın ilişiği Müdürün onayı ile kesilir.
 
(5) İntibak eğitimi süresince adayların beslenme ve barınma giderleri Polis Koleji Müdürlüğünce karşılanır.
 
(6) İntibak eğitimi değerlendirme sonuçlarına itiraz edilemez.
 
Adaylar hakkında yapılacak güvenlik soruşturması
 
MADDE 25 - (1) Polis Koleji sınavında başarılı olan adaylar hakkında güvenlik soruşturması yaptırılır ve 7 ncimaddede belirtilen şartları taşımadığı anlaşılan adayların ilişiği kesilir.
 
Kesin kayıt
 
MADDE 26 - (1) Yüklenme ve kefalet senetleri ile diplomalarının asıllarını getiren ve yapılan tahkikat neticesi olumlu olan adayların kesin kayıtları Müdürün teklifi ve Genel Müdürün onayı ile yapılır.
 
ALTINCI BÖLÜM
 
Çeşitli ve Son Hükümler
 
Komisyonlar
 
MADDE 27 - (1) Bu Yönetmelikte belirtilen komisyonların görevleri dışında kalan, Polis Koleji sınavına yönelik olarak yapılacak diğer iş ve işlemler, Müdürün onayı ile kurulacak komisyonlar marifetiyle yürütülebilir.
 
(2) Bu Yönetmeliğe göre kurulacak komisyonlar üye tam sayısı ile toplanır ve salt çoğunluk ile karar verir.
 
Şehit ve vazife malulü çocukları
 
MADDE 28 - (1) Emniyet Teşkilatı personeli şehit veya vazife malullerinin çocukları ile Türk Silahlı Kuvvetleri personeli şehit, muharip ve malul gazi çocuklarına Polis Koleji Yazılı Sınavında aldıkları puanın %5'i oranında puan eklenerek oluşan puan sıralamasına göre asıl ve yedek aday listeleri düzenlenir.
 
Sınav görev ve sorumluluğu
 
MADDE 29 - (1) Polis Koleji sayısının birden fazla olması durumunda; sınav için ön hazırlık çalışmalarının yapılması, alınacak öğrenci sayısının belirlenmesi, Polis Koleji Sınavı için adayların çağrılması, sınavın gerçekleştirilmesi, değerlendirmenin yapılması, aday öğrencilerin sağlık raporlarının aldırılması, adayların kolejlere yerleştirilmesi ve gerektiğinde yedek adayların çağrılması Ankara Polis Koleji Müdürlüğü'nün görev ve sorumluluğu altında gerçekleştirilir.
 
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
 
MADDE 30 - (1) 6/4/1998 tarihli ve 23309 sayılı Resmî Gazete' de yayımlanan Polis Kolejine Giriş Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
 
Yürürlük
 
MADDE 31 - (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
 
Yürütme
 
MADDE 32 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.


HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.