Şehir Hastaneleri ilk okul , orta okul, lise ve üniversite mezunu 89 Personel Alımı

Şehir Hastaneleri ilk okul , orta okul, lise ve üniversite mezunu 89 Personel Alımı

Şehir Hastaneleri ilk okul , orta okul, lise ve üniversite mezunu 89 Personel Alımı Yapacağını Duyurmuştur

Başvurular 18 Haziran 2021 tarihine kadar online olarak Üniversite internet sitesinden yapılabilecektir. KPSS’den tüm mezuniyetler için 60 puan şartı istenmektedir. Eczacı unvanı için KPSS istenmemektedir.
 
KONTENJAN DAĞILIMI

62 Hemşire, 1 Diyetisyen, 1 Laborant, 1 Ebe, 6 Röntgen Teknisyeni, 4 Eczacı, 24 Sağlık Teknikeri alımı yapılacak.

Tekniker branşları: Ağız ve Diş Sağlığı, Eczane Teknikerliği, Patoloji Laboratuvar Teknikeri, Diş Protez Teknikeri, Ameliyathane Teknikeri, Ameliyathane Teknikeri, Anestezi Teknikeri, Acil Tıp Teknisyeni, Perfüzyonist, Tıbbi Sekreter kadrolarında olacak.

Mezuniyetler bazında kontenjanlara ve mezuniyet şartlarına aşağıdaki başvuru kılavuzundan direkt erişim sağlayabilirsiniz.

Dicle Üniversitesi Rektörlüğünden
SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI
Üniversitemiz Hastanelerinde istihdam edilmek ve giderleri Özel Bütçeden karşılanmak suretiyle, 657
sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) maddesine göre tam zamanlı olarak çalıştırılmak
üzere, 28.06.2007 tarihli ve 26566 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına
İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslarda yer alan Ek 2. maddesinin (b) fıkrasına göre KPSS
(B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle, aşağıda belirtilen unvan ve nitelikle sözleşmeli personel alımı
yapılacaktır.
KODU UNVANI ÖĞRENİM PUAN
TÜRÜ ADEDİ NİTELİKLERİ
HM 01 Hemşire Lisans KPSS
P3 59
a) Hemşirelik Lisans bölümünden mezun olmak.
b) 2020 yılı KPSS’den en az 60 puan almış olmak
HM 02 Hemşire Lise KPSS
P94 2
a) Sağlık Meslek Lisesi Hemşirelik alanından mezun
olmak
b)Organ Nakli yoğun bakım ünitelerinde en az 2 yıl
deneyim sahibi olmak
c) 2020 yılı KPSS’den en az 60 puan almış olmak
HM 03 Hemşire Lise KPSS
P94 1
a) Sağlık Meslek Lisesi Hemşirelik alanından mezun
olmak
b) Çocuk yoğun bakım veya sterilizasyon ünitelerinde en
az 1 yıl deneyim sahibi olmak
c) 2020 yılı KPSS’den en az 60 puan almış olmak
DYT 01 Diyetisyen Lisans KPSS
P3 1
a) Lisans düzeyinde eğitim veren Beslenme ve Diyetetik
bölümünden mezun olmak.
b) 2020 yılı KPSS’den en az 60 puan almış olmak.
LAB 01 Laborant Ön lisans KPSS
P93 1
a) Sağlık Laboratuvarı, Tıbbi Laboratuvar, Tıbbi
Laboratuvar Teknikleri ön lisans programlarının birinden
mezun olmak.
b) 2020 yılı KPSS ’den en az 60 puan almış olmak.
EBE 01 Ebe Lisans KPSS
P3 1
a)Ebelik Lisans Programından mezun olmak
b) 2020 yılı KPSS’ den en az 60 puan almış olmak.
RÖNT 01Röntgen Teknisyeni Ön lisans KPSS
P93 6
a) Radyoloji, Tıbbi Görüntüleme Teknikleri ön lisans
programlarından mezun olmak.
b) 2020 yılı KPSS’den en az 60 puan almış olmak.
ECZ 01 Eczacı* Lisans
KPSS
şartı
yoktur.
4
a)Eczacılık Fakültesi mezunu olmak.
b) En az 2 yıl kamu veya özel sektörde çalışmış olmak
ST 01
Sağlık Teknikeri
(Ağız ve Diş Sağlığı) Ön lisans KPSS
P93 5
a)Ağız ve Diş Sağlığı Teknikerliği Ön lisans
Programından mezun olmak.
b)2020 KPSS’den en az 60 Puan almış olmak.
ST 02
Sağlık Teknikeri
(Eczane
Teknikerliği)
Ön lisans KPSS
P93 3
a) Eczane Teknikerliği, Eczane Hizmetleri ön lisans
programlarının birinden mezun olmak.
b) 2020 KPSS’den en az 60 Puan almış olmak.
ST 03
Sağlık Teknikeri
(Patoloji Laboratuvar
Teknikeri)
Ön lisans KPSS
P93 1
a) Patoloji Laboratuvar, Patoloji Laboratuvar Teknikleri
ön lisans Programından mezun olmak
b) 2020 KPSS’den en az 60 Puan almış olmak
ST 04 Sağlık Teknikeri (Diş
Protez Teknikeri) Ön lisans KPSS
P93 2
a) Diş Protez, Diş Protez Teknikerliği, Diş Protez
Teknolojisi ön lisans Programından mezun olmak
b) 2020 KPSS’den en az 60 Puan almış olmak
ST 05
Sağlık Teknikeri
(Ameliyathane
Teknikeri)
Ön lisans KPSS
P93 1
a) Ameliyathane Teknikerliği, Cerrahi Teknikerliği,
Ameliyathane Hizmetleri, Cerrahi ön lisans
Programından mezun olmak
b) Son 2 yıl içerisinde en az 200 karaciğer nakli
ameliyatında deneyim sahibi olmak
c) 2020 KPSS’den en az 60 Puan almış olmak
ST 06
Sağlık Teknikeri
(Ameliyathane
Teknikeri)
Ön lisans KPSS
P93 1
a) Ameliyathane Teknikerliği, Cerrahi Teknikerliği,
Ameliyathane Hizmetleri, Cerrahi ön lisans
Programından mezun olmak
b) Endoskopi ve kolonoskopi cerrahisi yapılan
ameliyathanelerde en az 2 yıl deneyim sahibi olmak
c) Karaciğer ve böbrek nakli ameliyatlarında deneyim
sahibi olmak
d) 2020 KPSS’den en az 60 Puan almış olmak
ST 07
Sağlık Teknikeri
(Anestezi Teknikeri) Ön lisans KPSS
P93 3
a) Anestezi veya Anestezi Teknikerliği ön lisans
Programından mezun olmak
b)Organ nakli yapılan ameliyathanelerde en az 5 yıl
deneyim sahibi olmak
c)En az 50 pediatrik karaciğer nakli ameliyatı deneyimine
sahip olmak
d) En az 200 yetişkin karaciğer nakli ameliyatı
deneyimine sahip olmak
e) 2020 KPSS’den en az 60 Puan almış olmak
DS 01
Diğer Sağlık
Personeli (Acil Tıp
Teknisyeni)
Lise KPSS
P94 2
a) Sağlık Meslek Lisesi Acil Tıp Teknisyeni veya Acil
Sağlık Hizmetleri Alanından mezun olmak
b) 2020 KPSS’den en az 60 Puan almış olmak.
DS 02
Diğer Sağlık
Personeli
(Perfüzyonist)
Lisans KPSS
P3 2
a) Perüzyon alanından lisans eğitimi veren fakülte veya
yüksekokulu mezunu olmak veya diğer lisans eğitimleri
üzerine perfüzyon alanında yüksek lisans mezunu olmak.
b) 2020 KPSS’den en az 60 Puan almış olmak.
DS 03
Diğer Sağlık
Personeli (Tıbbi
Sekreter)
Ön lisans KPSS
P93 4
a) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik ön lisans
programından mezun olmak.
b) 2020 KPSS’den en az 60 Puan almış olmak.
TOPLAM 99
*Eczacı; lisans mezuniyet notu derecesine göre belirlenecektir. Notların eşitliği halinde adaylar arasından
diploma tarihi itibariyle önce mezun olana, bunun da eşit olması halinde yaşı büyük olana öncelik
verilecektir.
I - GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR
1 - 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 48. Maddesinde belirtilen şartları taşımak.
2 - Türk Ceza Kanunu’nun 53. Maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile kasten işlenen bir suçtan
dolayı 1 (bir) yıl veya daha fazla süre ile hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine
karşı suçlar Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, Milli Savunmaya karşı suçlar, Devlet
sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye
kullanma, hile iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı
değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
3 - Lisans mezunları için 2020 KPSS(P3), ön lisans mezunları için 2020 KPSS (P93) ve Lise mezunları için
2020 KPSS- P94 sınavına girmiş olmak.
4 - Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
5 - Adayların; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler,
hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi ve
sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı 
feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel
pozisyonlarında istihdam edilemezler” hükmüne uygun olması.
6 - Erkekler için; askerlikle ilgisi bulunmamak, muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya
yedek sınıfına geçirilmiş olmak
7 - Adaylarla yapılacak hizmet sözleşmesinde belirtilen şartları yerine getirmeyenlerin sözleşmeleri
feshedilecektir.
8 - Kanun Hükmünde Kararname kapsamında kurumlarıyla ilişiği kesilenler veya sözleşmesi tek taraflı
fesih edilenler başvuruda bulunamazlar.
9 - Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumunun bulunmaması.
10 - Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamazlar.
II - ONLİNE BAŞVURUDA SİSTEME EKLENMESİ GEREKEN BELGELER
1-Başvuru Formu (sistemden Online olarak doldurulacaktır.)
2-Nüfus cüzdanı tarayıp eklenecek.
3 - Diploma veya Geçici mezuniyet belgesi (noter tasdikli veya barkotlu e-devlet çıktısı kabul edilecektir.)
4 - Lisans mezunları için 2020 KPSS(P3), ön lisans mezunları için 2020 KPSS (P93) ve Lise için 2020
KPSS- P94 puan türü sınav sonuç belgesi sistemden çekilecek.
5 - Lisans Programından mezuniyet derece belgesi-transkript 100’ lük sistem (Eczacı için)
6 - Başvurulan unvanda isteniyor ise iş tecrübesini gösterir onaylı belge veya sertifika
Dicle Üniversitesinin http://pbs.dicle.edu.tr/ web adresindeki Online başvuru sistemine bilgiler eksiksiz ve
doğru bir şekilde doldurularak, istenilen belgelerin de eklenmesiyle birlikte elektronik ortamda başvuru
yapılacaktır. Başvurular, ilanın Resmî Gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 10 (on) gün içinde
Üniversitemizin http://pbs.dicle.edu.tr/ adresinden Online olarak yapılacaktır. (Son başvuru günü saat
23.59’a kadardır.) Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvurabilecektir. (Birden fazla
pozisyona başvuru yapan adayların her iki başvurusu da geçersiz sayılacaktır.) Adayların şahsen veya posta
yolu ile yapacakları başvurular kabul edilmeyecektir.
III - BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARININ DUYURULMASI
Elektronik ortamda yapılan başvurular incelendikten sonra, yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın lisans
mezunları için 2020 KPSS (P3), ön lisans mezunları için 2020 KPSS (P93) ve Lise için 2020 KPSS- P94
puan sıralaması esas alınarak atanmaya hak kazanan ilan edilen pozisyon sayısı kadar asıl ve 3 katı kadar
yedek aday belirlenecektir.
Yerleştirme sonuçları 15 (On beş) iş günü içerisinde Üniversitemiz http://www.dicle.edu.tr/ web adresi
duyurular bölümünde ilan edilecektir. Asıl adaylar atanmak üzere başvuru yapmadığı takdirde, yedek
kazananlar sırası ile çağrılacaktır. Asıl kazananlardan süresi içerisinde başvuran olmadığı takdirde veya
aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek adaylardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır. Bu
ilan tebliğ mahiyetinde olacağından ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Atanmaya hak kazanan adaylar
sonuçların www.dicle.edu.tr adresinde yayımlandığı tarihten itibaren 7 (Yedi) iş günü içerisinde İşe
başlamaları için gerekli evrakları tamamlayarak şahsen Personel Daire Başkanlığına teslim etmeleri
gerekmektedir.
Göreve başlayanlardan, aranan şartları taşımadığı sonradan tespit edilenlerin sözleşmeleri feshedilecektir.
İdaremiz tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.
İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır. Başvuru yapan adaylara evrak iadesi
yapılmayacaktır. Değerlendirme sonrasında asıl ve yedek olarak belirlenenler web sayfamızda
yayımlanacaktır. Bu ilan atanmaya hak kazananlara tebliğ mahiyetinde olacağından, ilgililere ayrıca
tebligat yapılmayacaktır.
ADRES : Dicle Üniversitesi
Personel Daire Başkanlığı
Üniversite Kampüsü/DİYARBAKIR
İrtibat Tel : 0 412 241 10 15 / Destek Tel: 2981 5182-5136
İlk başvuru Tarihi : 09.06.2021
Son Başvuru Tarihi : 18.06.2021(saat 23:59’kadar )

KOLAY İŞ BULMAK İÇİN 4 ŞEY YAPIN!

  1. 30 Bin Personel Alımını kaçırmamak için hemen buraya tıklayıp Türkiye'nin En iyi Youtube iş ilanları kanalına abone olup Bildirim zilini açın!
  2. 100 bin kişinin cebine indirdiği Türkiye'nin En iyi Cep uygulamasını indirin iş ilanlarını ücretsiz cebinize iletelim!
  3. TÜRKİYE'NİN EN İYİ İŞ İLANLARI TELEGRAM GRUBU. 2000 KİŞİ ANLIK YAZIŞIYOR HİÇBİR İŞ İLANINI KAÇIRMIYOR TIKLA SENDE ARAMIZA GEL
  4. FACEBOOKTA TÜRKİYENİN EN İYİ TYP VE İŞ İLANLARI KPSS MEMUR ALIMLARI GRUBU TIKLA SENDE ARAMIZA GEL

İlgili Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.