Şoför, İdari Memur, Hizmetli, Uzman yardımcısı unvanlarında başvuruları alınacak

Şoför, İdari Memur, Hizmetli, Uzman yardımcısı unvanlarında başvuruları alınacak

İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri “İTKİB” 13 kadroya Şoför, İdari Memur, Hizmetli, Uzman personel alımları için başvuru kılavuzu yayımlandı. Şoför, İdari Memur, Hizmetli, Uzman yardımcısı unvanlarında başvuruları alınacak

Uzman Yardımcısı kadrosu için 5, İdari Memur kadrosu için 5, İdari Memur (Engelli) kadrosu için 1, Şoför kadrosu için 1, Hizmetli kadrosu için 1 olmak üzere 13 kamu personeli alımı başvuruları alınıyor.
 
BAŞVURU

Başvurular 30 Haziran 2021 tarihine kadar şahsen veya e-posta adresine gerekli belgeler teslim edilerek yapılabilecek.

GENEL ŞARTLARI NELERDİR?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Askerlik görevini yapmış veya erteletmiş veya bu görevden muaf olmak,

18 yaşını bitirmiş olmak,

1 Ocak 2021 tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak,

Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

Görevini devamlı yapmasına engel herhangi bir özrü bulunmamak,

TİM ve İhracatçı Birliklerinden veya daha önce çalıştıkları iş yerlerinden 4857 sayılı İş Kanunu'nun 25'inci maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendinde belirtilen nedenlerle sözleşmesi feshedilmiş olmamak,

KPSS’den en az 70 isteniyor. Ayrıca sadece uzman yardımcısı alımı için ayrıca YDS şartı da var. 2019-2020-2021 yıllarına ait Yabancı Dil Sınavlarından (YDS /e-YDS) İngilizce, Almanca veya Fransızca yabancı dil bilgisinden en az 70 puan almak gerekiyor.

Uzman Yardımcısı alımı için Siyasal bilgiler, hukuk, iktisadi ve idari bilimler, iktisat, işletme, iletişim ve mühendislik fakülteleri ile diğer dört yıllık eğitim veren üniversite ve fakültelerin kamu yönetimi, uluslararası ticaret, matematik, istatistik ekonometri bölümleri lisans mezunu olmak,

İdari Memur alımı için Siyasal bilgiler, hukuk, iktisadi ve idari bilimler, iktisat, işletme, iletişim ve mühendislik fakülteleri ile diğer dört yıllık eğitim veren üniversite ve fakültelerin kamu yönetimi, uluslararası ticaret, matematik, istatistik ekonometri bölümleri lisans mezunu olmak,

İdari Memur alımı için Siyasal bilgiler, hukuk, iktisadi ve idari bilimler, iktisat, işletme, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, iletişim ve mühendislik fakülteleri ile diğer dört yıllık eğitim veren üniversite ve fakültelerin kamu yönetimi, uluslararası ticaret, matematik, istatistik ekonometri bölümleri lisans mezunu olmak,

İdari Memur alımı için (Engelli) en az Önlisans mezunu olmak,

Şoför alımı için en az Lise Mezunu olmak,

Hizmetli alımı için en az Lise Mezunu olmak gerekiyor.

İSTANBUL TEKSTİL VE KONFEKSİYON İHRACATÇI
BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ (İTKİB) PERSONEL
ALIMI DUYURUSU
İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'ne Uzman Yardımcısı kadrosu için 5 (beş),
İdari Memur kadrosu için 5 (beş), İdari Memur (Engelli) kadrosu için 1 (bir), Şoför kadrosu için 1 (bir), Hizmetli
kadrosu için 1 (bir) olmak üzere, aşağıda belirtilen kriterler çerçevesinde sözlü sınavla, toplam 13 (onüç) personel
alınacaktır.
2. Sınava Katılma Genel Şartları
Sınava girecek adayların aşağıdaki genel şartları sağlaması zorunludur.
a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b. Askerlik görevini yapmış veya erteletmiş veya bu görevden muaf olmak,
c. 18 yaşını bitirmiş olmak,
d. Üniversite veya fakültelerin aşağıdaki tablolarda belirtilen bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yüksek
Öğretim Kurulu tarafından onaylanmış yabancı fakülte veya yüksekokullardan mezun ya da sınav tarihi
itibariyle mezun olabilecek durumda olmak,
e. 01.01.2021 tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak,
f. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
g. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan
dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle ya da devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu
düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk,
zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye
fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama,
kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme suçlarından mahkûm olmamak,
h. Görevini devamlı yapmasına engel herhangi bir özrü bulunmamak;
i. TİM ve İhracatçı Birliklerinden veya daha önce çalıştıkları iş yerlerinden 4857 sayılı İş Kanunu'nun 25'inci
maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendinde belirtilen nedenlerle sözleşmesi feshedilmiş
olmamak,
UZMAN YARDIMCILIĞI BAŞVURU ŞARTLARI
j. 2019 veya 2020 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarında Tablo 1'de belirtilen puan
türünden en az 70 ve yukarı puan almış olmak.
k. 2019-2020-2021 yıllarına ait Yabancı Dil Sınavlarından (YDS /e-YDS) İngilizce, Almanca veya
Fransızca yabancı dil bilgisinden, en az 70 puan veya uluslararası kabul gören dil sınavlarından
ÖSYM tarafından yayımlanan Yabancı Dil Eşdeğerlik Tablosuna göre 70 puana karşılık gelen asgari
puanı almış olmak, (İkinci yabancı dil tercih sebebi olacaktır.)
TABLO.1
UNVAN FAKÜLTE/BÖLÜM ÖĞRENİM
SÜRESİ
PUAN
TÜRÜ
ALINACAK
PERSONEL
SAYISI
YABANCI
DİL BİLGİSİ
Uzman
Yardımcısı
Siyasal bilgiler, hukuk,
iktisadi ve idari bilimler,
iktisat, işletme, iletişim ve
mühendislik fakülteleri ile
diğer dört yıllık eğitim veren
4 YIL KPSS
P3 5 İngilizce,
Almanca veya
Fransızca 
üniversite ve fakültelerin
kamu yönetimi, uluslararası
ticaret, matematik, istatistik
ekonometri bölümleri
dillerinden
biri veya
birkaçı
İDARİ MEMUR BAŞVURU ŞARTLARI
l. 2019 veya 2020 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarında Tablo 2 ve Tablo 3'de belirtilen
puan türünden en az 70 ve yukarı puan almış olmak.
TABLO.2
UNVAN FAKÜLTE/BÖLÜM ÖĞRENİM
SÜRESİ
PUAN
TÜRÜ
ALINACAK
PERSONEL
SAYISI
İdari Memur
Siyasal bilgiler, hukuk, iktisadi ve
idari bilimler, iktisat, işletme,
iletişim ve mühendislik fakülteleri
ile diğer dört yıllık eğitim veren
üniversite ve fakültelerin kamu
yönetimi, uluslararası ticaret,
matematik, istatistik ekonometri
bölümleri
4 YIL KPSS
P3 4
TABLO.3
UNVAN FAKÜLTE/BÖLÜM ÖĞRENİM
SÜRESİ
PUAN
TÜRÜ
ALINACAK
PERSONEL
SAYISI
İdari Memur
Siyasal bilgiler, hukuk, iktisadi ve
idari bilimler, iktisat, işletme,
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri
İlişkileri, iletişim ve mühendislik
fakülteleri ile diğer dört yıllık eğitim
veren üniversite ve fakültelerin
kamu yönetimi, uluslararası ticaret,
matematik, istatistik ekonometri
bölümleri
4 YIL KPSS
P39 1
ENGELLİ İDARİ MEMUR BAŞVURU ŞARTLARI
m. 2019 veya 2020 yıllarında yapılan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavlarında Tablo 4'de belirtilen puan
türünden en az 70 ve yukarı puan almış olmak.
TABLO.4
UNVAN FAKÜLTE/BÖLÜM ÖĞRENİM
SÜRESİ
PUAN
TÜRÜ
ALINACAK
PERSONEL
SAYISI
İdari Memur
(Engelli) En az Ön lisans mezunu olmak 2 YIL EKPSS
P2 1
ŞOFÖR BAŞVURU ŞARTLARI
n. 2019 veya 2020 yıllarında yapılan Ortaöğretim Kamu Personeli Seçme Sınavından Seçme Tablo 5'de
belirtilen puan türünden en az 70 ve yukarı puan almış olmak.
o. En az beş yıldır (B) sınıfı ehliyete sahip olmak ve aktif araç kullanıyor olmak.
TABLO.5
UNVAN FAKÜLTE/BÖLÜM PUAN TÜRÜ
ALINACAK
PERSONEL
SAYISI
Şoför En az Lise Mezunu ORTAÖĞRETİM
KPSS P94 1
HİZMETLİ BAŞVURU ŞARTLARI
p. 2019 veya 2020 yıllarında yapılan Orta Öğretim Kamu Personeli Seçme Sınavından Tablo 6'da belirtilen
puan türünden en az 70 ve yukarı puan almış olmak.
TABLO.6
UNVAN FAKÜLTE/BÖLÜM PUAN TÜRÜ
ALINACAK
PERSONEL
SAYISI
Hizmetli En az Lise Mezunu ORTAÖĞRETİM
KPSS P94 1
3. Yarışma sınavına katılmak üzere başvuran adaylar arasından, her bir unvan için, duyuruda belirtilen
eleme sınavında, ilgili puan türünden aldıkları puana göre sıralamaya tabi tutularak, ilgili unvan için 10
adaydan az olmamak üzere belirtilen kontenjanın dört katı kadar aday sınava çağrılır. Sınava
başvuranların sayısının 10'dan az olması halinde sınava başvuranların tamamı sınava çağrılır. Son
sıradaki adayla aynı puana sahip adaylar da sınava çağrılır.
4. Başvuruda İstenilen Belgeler
1. Genel Sekreterliğimiz web sitesinden temin edilecek (www.itkib.org.tr) iş talep formu ve Kişisel Verilerin
Korunması Çalışan / Stajyer Adayı Aydınlatma Metni (imzalı olarak)
2. T.C. Kimlik numarası yazılı beyanı (Nüfus Cüzdan fotokopisi üzerine “doğruluğunu beyan ederim”
ibaresinin yazılarak imzalanması)
3. İki adet vesikalık fotoğraf,
4. Öğrenim Diploması veya mezuniyet belgesinin fotokopisi (yurt dışındaki üniversitelerden mezun olan
adaylar için denklik belgesi ile birlikte)
5. Barkodlu KPSS Sonuç belgesi
6. Yabancı Dil sınavından asgari puanı aldığını gösterir belge
7. Güncel Özgeçmiş (CV)
8. Şoför kadrosu başvuruları için Ehliyet (Ehliyet fotokopisi üzerine “doğruluğunu beyan ederim”
ibaresinin yazılarak imzalanması)
9. Şoför Kadrosu için var ise Psikoteknik sonuç belgesinin eklenmesi.
*Sınavı kazanan adaylardan belge asılları istenecektir.
5. Başvuru Adresi
Başvurular, 4'üncü maddede belirtilen belgeler ile, İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri
Genel Sekreterliği en geç 30 Haziran 2021 saat 16:00'a kadar şahsen ya da posta yoluyla
yapılacaktır. Son başvuru tarihinden sonra gelen başvurular dikkate alınmayacaktır. Ayrıca, belge ve
bilgileri eksik olan adayların başvuruları işleme konulmayacaktır. Aday evrak fotokopilerinin aslının aynı
olduğunu taahhüt etmiş sayılır; aksinin tespiti halinde kazanmış olsa dahi sınava ilişkin tüm hakları iptal
edilir.
6. Sözlü Sınav
Sınava kabul edilecek adayların listesi, sınav tarihi ve yeri Genel Sekreterliğimiz internet adresinden
duyurulacaktır. Ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
Sözlü sınav, adayların, genel kültür, iletişim ve analitik düşünme yeteneği, hal, tavır ve davranışlarındaki
genel görünüm ile mesleki bilgi gibi hizmetin gerektirdiği niteliklere sahip olup olmadıklarının
değerlendirileceği ve yabancı dil bilgilerinin ölçüleceği bir mülakat niteliğinde olacaktır. Sözlü sınavda
başarılı sayılabilmek için her bir üyeden 100 puan üzerinden en az 50 puan almak kaydıyla ortalama en
az 70 puan almak gerekmektedir.
Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin, sınavı kazansalar
dahi atamaları yapılmayacak, yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.
7. Kimlik Belgesi
Adaylar, sözlü sınavda kimlik tespitinde kullanılmak üzere yanlarında fotoğraflı ve geçerli bir kimlik
belgesi (nüfus cüzdanı, pasaport vb.) bulunduracaklardır.
Saygıyla duyurulur.
 İLETİŞİM BİLGİLERİ
TELEFON / WEB
ADRESİ ADRES
İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon
İhracatçı Birlikleri Genel
Sekreterliği (İTKİB)
0(212) 454 03 63
www.itkib.org.tr
Dış Ticaret Kompleksi B Blok Kat:3
Çobançeşme Mevkii, Sanayi
Caddesi Yenibosna Bahçelievler /

KOLAY İŞ BULMAK İÇİN 4 ŞEY YAPIN!

  1. 30 Bin Personel Alımını kaçırmamak için hemen buraya tıklayıp Türkiye'nin En iyi Youtube iş ilanları kanalına abone olup Bildirim zilini açın!
  2. 100 bin kişinin cebine indirdiği Türkiye'nin En iyi Cep uygulamasını indirin iş ilanlarını ücretsiz cebinize iletelim!
  3. TÜRKİYE'NİN EN İYİ İŞ İLANLARI TELEGRAM GRUBU. 2000 KİŞİ ANLIK YAZIŞIYOR HİÇBİR İŞ İLANINI KAÇIRMIYOR TIKLA SENDE ARAMIZA GEL
  4. FACEBOOKTA TÜRKİYENİN EN İYİ TYP VE İŞ İLANLARI KPSS MEMUR ALIMLARI GRUBU TIKLA SENDE ARAMIZA GEL

İlgili Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.