Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü en az lise mezunu 7 kadroda personel alımı yapıyor

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü en az lise mezunu 7 kadroda personel alımı yapıyor

. Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü en az lise mezunu 7 kadroda personel alımı yapıyor. Başvuru yapmak için en az lise mezunu olmak yeterli sayılacak.

12 veteriner hekim, 10 veteriner sağlık teknisyeni, 9 bilgisayar tekniker alımı, 9 tarla bitkileri, 6 tarımsal yapılar ve sulama, 3 zootekni ve 1 bitki koruma pozisyonlarına atamalar yapılacak.

399 sayılı Kararnamenin 7. Maddesinde yer alan genel şartları taşımak.

Lise, önlisans ve lisans programlarından istenilen pozisyonlardan mezun olmak.

KPSS P3, P93 ve P94 puan türlerinden en az 70 puan almak.

Başvurular Ne Zaman Yapılacak?

TİGEM personel alımı başvuruları 17 Ocak 2023 ile 27 Ocak 2023 tarihleri arasında yapılacak. Başvurular şahsen olup veya posta yolu ile Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığına istenilen belgeler ile başvurular yapılacak.

Sınava girmeye hak kazanan adaylar 07 Şubat 2023 ile 20 Şubat 2023 tarihleri arasında GAZİÖDM internet sitesine T.C. kimlik numaralarını girerek 150 TL ücreti ödeyerek sınava başvurularını yapacaklar.


Adaylara 18 Mart 2023 tarihinde Gazi Üniversitesi Ölçme ve Değerlendirme Uygulama ve Araştırma Merkezi (GAZİÖDM) tarafından Ankara ilinde sınav yapılacak. Yapılacak olan sınav 80 sorudan oluşmaktadır. Ayrıca sınav süresi 120 dakika olarak belirlendi.

1) Başvurular, 17.01.2023-27.01.2023 tarihleri arasında Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü
İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığına elden veya posta (İadeli taahhütlü veya kargo) ile
yapılacaktır. Postayla başvuru durumunda, gerekli belgelerin en geç başvuru süresinin bitim
zamanı itibariyle, başvuru yerine ulaşması gerekmekte olup, başvuru süresinin bitiminden sonra
belgeleri, Başkanlığa ulaşacak başvurular dikkate alınmayacaktır.
Başvuru sırasında istenilen belgeler:
- Diploma veya mezuniyet belgesinin onaylı (Noter ya da okul tasdikli ya da E-devlet çıktısı)
örneği, (Eğitimine yurtdışında tamamlamış olanlar için diploma denklik belgesinin örneği)
- KPSS puanını gösteren sonuç belgesinin bilgisayar çıktısı,
- Bir adet vesikalık fotoğraf,
- Nüfus cüzdan fotokopisi,
- Sınava başvuracak adaylar arasında herhangi bir özür durumuna sahip olan var ise sağlık
kurulu raporu ile belgelendirilmesi,
- Başvuruda bulunacak adayların Genel Müdürlüğümüz internet sitesinden alınacak olan
iletişim ve e-posta bilgilerini içeren bilgi formu.
V – SINAVIN ŞEKLİ VE KONULARI:
1) Yazılı sınav konuları;
A) Tüm Teknik Personel İçin Ortak Alan Soruları 15 SORU
a) TİGEM’in Ana Statüsü
b) 657 sayılı DMK
c) 399 sayılı KHK
d) TİGEM Organizasyon Şeması
e) İnkılap Tarihi
B) Mühendis Pozisyonu İçin Ortak Alan Soruları 20 SORU
a) Genel Bitkisel Üretim Faaliyetleri
b) Genel Hayvansal Üretim Faaliyetleri
c) Genel Tarımsal Mekanizasyon Faaliyetleri
d) Genel Tarımsal Yapılar ve Sulama Faaliyetleri
e) Tarım ve Çevre İlişkileri
C) Mühendis (Tarla- Bitki Koruma) Alan Soruları 45 SORU
a) Kuru ve sulu tarım koşullarında toprak işleme faaliyeti
b) Hububat ve mısır yetiştiriciliğinde ekim faaliyeti
c) Yonca, korunga, fiğ ve buğdaygil yem bitkilerinde ekim ve bakım faaliyeti
d) Hububat ve mısır yetiştiriciliğinde hastalık ve zararlılarla mücadele
e) Hububat ve yem bitkilerinde (yonca, korunga, fiğ ve buğdaygil yem bitkileri) tohumluk
üretimi ,tohumluk teknolojisi ve sertifikasyon işlemleri
f) Hububat ve yem bitkileri (yonca, korunga, fiğ ve buğdaygil yem bitkileri) tarımında bitki
besleme faaliyeti
g) Hububat ve mısır tarımında hasat faaliyeti
h) Yem bitkilerinde (yonca, korunga, fiğ ve buğdaygil yem bitkileri) hasat işlemeleri
ı) Endüstri bitkileri (pamuk, ayçiçeği, soya) yetiştirme ve hasat faaliyet.
D) Mühendis (Tarımsal Yapılar ve Sulama) Alan Soruları 45 SORU
a) Sulama İle İlgili Temel Konular
b) Sulama Sistemleri
c) Drenaj
d) Arazi Islahı ve Tesviye
e) Derin Kuyular
E) Veteriner Hekim-Zootekni Ortak Alan Soruları 20 SORU
a) Mevzuata Tabi Zoonoz Hastalıkları
b) Hayvan Yetiştirme
c) Hayvan Besleme
d) Türkiye Hayvancılığının Sorunları
F) Veteriner Hekim Alan Soruları 45 SORU
a) Bakteriyel ve Viral Hastalıklar
b) Non Enfeksiyöz İç Hastalıkları
c) Neonatal Buzağı Hastalıkları
d) Protozooloji ve Hermintoloji Hastalıkları
e) Doğum ve Jinekoloji
f) Besleme ve Beslenme Hastalıkları
g) Genel Zootekni Konuları
h) Dölerme ve Suni Tohumlama
ı) Ayak Hastalıkları
j) Meme Hastalıkları ve Sağlığı
k) Farmakoloji
l) Koruyucu Hekimlik ve Sürü Sağlığı (Aşılamalar ve Biyogüvenlik, Ahır Hijyeni)
G) Mühendis (Zootekni) Ortak Alan Soruları 45 SORU
a) Türkiye Hayvancılığı
b) Hayvan Yetiştirme İlkeleri
c) Yemler Bilgisi ve Teknolojisi
d) Hayvan Besleme Fizyolojisi ve Metabolizması
e) Küçükbaş Hayvan Yetiştirme
f) Büyükbaş Hayvan Yetiştirme,
g) Hayvan Islahı
h) Ruminant Besleme
ı) Üreme Biyolojisi ve Yapay Tohumlama
j) Zooteknide Araştırma ve Değerlendirme
k) Hayvancılıkta Projelendirme ve Proje Sunma
H) Veteriner Sağlık Teknisyeni Alan Soruları 65 SORU
a) Enfeksiyon Hastalıkları
b) Aşılar ve Aşı programı
c) Suni Tohumlama
d) Doğum ve Doğum Bilgisi
e) Hayvan Yetiştiriciliği Genel ilkeler
I) Tekniker (Bilgisayar) Alan Soruları 65 SORU
a) Bilgisayar Donanımı ve Çevre birimleri
1- Bilgisayar Donanımı ve çevre birimlerinin montajı, kurulumu ve yapılandırması
2- Bakım-onarım ve arıza giderme
3- Giriş-çıkış birimleri ve arabirimler
4- Temel donanım ve ağ sorunlarını çözme
b) Windows Kullanıcı İşletim Sistemleri (Windows 11/10/8.1/8)
1- Dosya ve dizin işlemleri (Dosya Paylaşımı ve Yönetimi)
2- Kullanıcı ve sistemi yönetimi
3- Kurulum ve ayarlama
4- Ağ ve İnternet yapılandırması
5- İşletim sistemi temelleri
6- Etki alanına alma ve yapılandırma
c) Ağ Sistemleri
1- Temel düzeyde ağ bilgisi
2- Ağ protokolleri
3- Bilgisayar ağlarına giriş
4- Ağ kablolama işlemleri
5- Ağ yapısını hazırlama
6- Ağ bağlantılarını yapılandırma
7- Ağ test komutları ve parametreleri
8- Kablosuz ağ yapılandırma
d) Ağ ve Sistem Güvenliği
1- Basit şifreleme yöntemleri
2- İşletim sistemlerinin güvenliğini sağlama ve yapılandırma
3- Kablosuz ağ güvenliği
4- Uzak erişim güvenliği
5- Dosya şifreleme (Bitlocker)
e )Paket Programlar ve Uygulamalar
1- Ofis uygulamaları kurulum ve yapılandırma (Word, Excel, Powerpoint, Outlook)
2- Diğer paket programları kurulum ve yapılandırma (Adobe Acrobat Reader, Java,
Kaspersky, Winrar, AKİS, vb.)
2) Sözlü sınavda adaylar;
a) Giriş sınavı ilanında belirtilen konular ve mesleki alan bilgisi ile birlikte Genel Müdürlüğün
faaliyet alanıyla ilgili konular,
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,
ç) Genel yetenek ve genel kültür düzeyi,
d) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı açısından değerlendirilir.
VI – DEĞERLENDİRME:
1) Yazılı sınavın değerlendirmesi yüz tam puan üzerinden yapılır. Sınavda başarılı sayılabilmek
için en az yetmiş puan almak gereklidir.
2) Yazılı Sınav GAZİÖDM tarafından optik okuyucu sistemi ile değerlendirilecektir.
Değerlendirme 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacaktır. Sınavda 100 (yüz) tam puan
üzerinden en az 70 (yetmiş) puan alanlar başarılı sayılacaktır.
3) Yanlış cevap/cevapların doğru cevaplara bir etkisi olmayacaktır. Bu husus soru kitapçığında
belirtilecektir. Sınavda yer alacak her soru puan olarak eşit ağırlığa sahiptir.
4) Sınav sorularına yapılan itirazların değerlendirilmesi sonucunda itirazın haklı görülmesi
durumunda GAZİÖDM tarafından hatalı soruların olduğunun tespit edilmesi halinde hatalı
sorular (çift doğru seçenekli sorular dahil) iptal edilerek, iptal edilen sorulara tekabül eden
puanlar EŞİT OLARAK diğer sorulara dağıtılacaktır. Sınav sonrasında adaylara ilan edilen
cevaplı sınav kitapçıklarında, doğru seçenek olarak sehven yanlış seçeneğin doğru seçenek
olarak ilan edilmesi durumunda, doğru cevap seçeneği düzeltilerek değerlendirme yapılacaktır.
5) Yazılı sınavdan yüz tam puan üzerinden en az yetmiş puan alan adaylardan; yazılı sınavda
en yüksek puandan başlamak üzere atama yapılması planlanan pozisyon sayısının ÜÇ KATI
kadar adayın isimleri (son sıradaki adayla eşit puan alanlar dâhil), sözlü sınav tarihi ve yeri de
belirtilerek Genel Müdürlüğün internet sitesinde ilan edilecektir. Ayrıca, sözlü sınava
katılmaya hak kazanan adaylara elektronik ortamda bildirim yapılacaktır.
7) Sözlü sınavda adaylar;
a) Giriş sınavı ilanında belirtilen konular ve mesleki alan bilgisi ile birlikte Genel Müdürlüğün
faaliyet alanıyla ilgili konular,
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,
ç) Genel yetenek ve genel kültür düzeyi,
d) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,
esas alınarak (a) bendi için elli, (b), (c), (ç) ve (d) bentlerinin tamamı için elli olmak üzere
toplam yüz puan üzerinden değerlendirilecektir. Sınav Komisyonunun her bir üyesi tarafından
verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir ve üyelerin yüz tam puan üzerinden verdikleri
notların aritmetik ortalaması alınarak personelin sözlü sınav puanı tespit edilecektir. Sözlü
sınavda yüz üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılacaktır.
8) Sınav Komisyonu tarafından yazılı ve sözlü sınav notlarının aritmetik ortalaması alınarak
nihai başarı listesi hazırlanırken yarışma sınavında başarılı olan adaylar arasından gerekli
görülen sayıda yedek aday belirlenecektir. Asıl ve yedek listelerinde sıralama yapılırken,
adayların giriş sınavı puanının eşit olması halinde mezun olunan programa
göre KPSSP3, KPSSP93 ya da KPSSP94 puanı yüksek olan adaya öncelik tanınacaktır.
9) Başarı listesi Genel Müdürlüğün ilan panosunda ve internet sitesinde ilan edilecektir. Ayrıca,
başarılı olan adaylara sonuç yazılı olarak tebliğ edilecektir.
VII- İTİRAZLAR
Adaylar, sınav sorularına ve uygulamasına ilişkin itirazlarını, soru ve cevap
anahtarlarının yayımlanmasından itibaren 5 (beş) iş günü içerisinde https://odeme.gazi.edu.tr
adresinden T.C. Kimlik Numarası girilerek 50 TL sınav sorularına ve uygulamasına ilişkin
itiraz ücretini banka/kredi kartı ile (kart numarası girilerek) ödeyecekler (Havale, EFT veya
diğer yollarla yapılan ödemeler işleme alınmaz), https://basvuru.gazi.edu.tr/itiraz adresine
tıklayıp T.C. Kimlik Numarası ve parola girilerek “İşlemler>İtiraz” menüleri altında sınav
sorularına ve uygulamasına ilişkin itiraz formunu doldurup “Gönder” butonu ile evrakı
elektronik ortamda göndermiş olacaklar. İtiraz süresi içerisinde itirazlarında değişiklik yapmak
isterlerse, herhangi bir ücret ödemeden itirazını güncelleyebilecektir.
Adaylar, yukarıda belirtilen adımları duyuruda belirtildiği tarihler arasında
gerçekleştirebilecektir. İlgili alanları eksik olan formlar ve/veya ne talep edildiğinin açıkça
belirtilmediği formlar işleme alınmaz. Aday İşlemleri Sisteminde yukarıdaki adımları
gerçekleştirerek kayıt oluştururken adayın kullandığı bilgisayar sisteminden ya da
GAZİÖDM’in bilişim altyapısından kaynaklanabilecek herhangi bir sorunun zamanında
giderilebilmesi adına yukarıda bahsedilen tüm işlemlerin son tarihten önce tamamlanması
adayın yararına olacaktır. Belirtilen son tarihten itibaren başvuru kabul edilmeyecektir.
GAZİÖDM’e faks, e-posta ve/veya diğer biçimlerde ulaştırılan formlar işleme
alınmayacaktır.
GAZİÖDM bu itirazları 3 (üç) iş günü içerisinde inceleyip sonuçlandıracak ayrıca
TİGEM’e bildirecektir.
Sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar, sonuçların ilan edildiği tarihten itibaren 5 (beş) iş
günü içerisinde https://odeme.gazi.edu.tr adresinden T.C. Kimlik Numarası girilerek 50 TL
sınav sonuçlarına itiraz ücretini banka/kredi kartı ile (kart numarası girilerek) ödeyecekler
(Havale, EFT veya diğer yollarla yapılan ödemeler işleme alınmaz),
https://basvuru.gazi.edu.tr/itiraz adresine tıklayıp T.C. Kimlik Numarası girilerek sınav
sonuçlarına itiraz formunu doldurup “Gönder” butonu ile evrakı elektronik ortamda göndermiş
olacaklar.
İtiraz başvuruları GAZİÖDM tarafından incelenerek kesin olarak karara bağlanacak ve
sonuçları TİGEM’e bildirilecektir. Gazi Üniversitesi’ne ulaşmayan, ilgili alanları eksik
olan formlar, süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile ne talep edildiği açıkça belirtilmeyen
formlar, Üniversiteye faks, e-posta ve/veya diğer biçimlerde ulaştırılan formlar işleme
alınmayacaktır.
VIII- DİĞER HUSUSLAR
1) Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler hakkında 5237 sayılı Türk Ceza
Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda
bulunulur.
2) Başvuru Formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler, Giriş Sınavında
başarılı olsalar bile, sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa
dahi bu atamalar iptal edilir ve bu kişiler hiçbir hak talep edemezler.
İrtibat Bilgileri:
ADRES: Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM)
İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı
Karanfil Sok. No: 62 Bakanlıklar/ANKARA
Telefonlar: (0 312) 417 84 70 (10 hat) / 242 - 244 - 249 - 250 - 255

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.