Tarım Kredi Kooperatif Görevlisi ve Mühendis Alımları başvuru ekranı

Tarım Kredi Kooperatif Görevlisi ve Mühendis Alımları başvuru ekranı

Tarım Kredi Kooperatif Görevlisi ve Mühendis Alımları başvuru ekranı açılmıştır

Tarım Kredi Kooperatifleri Erzurum Bölge Birliği kooperatif görevlisi ve ziraat mühendisi alımı ilanı yayımladı. 16 kadro için başvurular alınacak. Erzurum Bölge Birliğine bağlı illerde (Ağrı, Ardahan, Erzurum, Iğdır ve Kars) istihdam edilmek üzere Kooperatif Görevlisi ve Ziraat Mühendisi alımı yapılacaktır.

GENEL ŞARTLAR

T.C. vatandaşı olmak, 30 yaşından büyük olmamak, askerlikle ilişiği olmamak gibi genel hükümlerin yanı sıra özel şartlar da bulunuyor.

KPSS ve İKAMET ŞARTI


 
Adayların KPSS'den en az 60 puan alması gerekiyor. Ayrıca Bölge Birliğine bağlı illerin (Ağrı, Ardahan, Erzurum, Iğdır ve Kars) sınırları içerisinde son 6 aydır ikamet ediyor olması şartı var.

BAŞVURU SÜRECİ

Başvurular 9 Temmuz 2021 tarihi saat 18.00'a kadar yapılabilecektir. Başvurular internet üzerinden yapılabilecektir. Başvurulara dair aşağıdaki "BAŞVURU KILAVUZUNDA" yer alan bilgiler doğrultusunda yapabilirsiniz

Kooperatif görevlisi alımı için illerin kontenjanları: Ağrı 1, Ardahan 3, Erzurum 1, Iğdır 1, Kars 6 olmak üzere 10 kooperatif görevlisi alımı yapılacak.

Ziraat mühendisi alımı için illerin kontenjanları: Ağrı – Ardahan - Kars illeri için 4 ziraat mühendisi alımı yapılacak.

Erzurum Bölge Birliği Kooperatif Görevlisi
ve Ziraat Mühendisi İstihdam İlanı
TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ ERZURUM BÖLGE BİRLİĞİ KOOPERATİF GÖREVLİSİ ve ZİRAAT
MÜHENDİSİ İSTİHDAM İLANI
Erzurum Bölge Birliğine bağlı aşağıda tablolarda belirtilen illerde istihdam edilmek üzere Kooperatif
Görevlisi ve Ziraat Mühendisi alımı yapılacaktır.
ADAYLARDA ARANAN GENEL ŞARTLAR
1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
2. Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olmak,
3. 03.08.2021 tarihi itibariyle 30 yaşından büyük olmamak, (03.08.1991 ve daha sonra doğanlar müracaat
edebilirler.)
4. Erkeklerde askerlikle ilişkisi olmamak veya tecilli olmak,
5. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
6. Taksirli suçlar hariç, ağır hapis veya altı ay ya da daha fazla hapis ya da affa uğramış olsalar bile yağma,
hırsızlık, dolandırıcılık, hileli iflas, sahtecilik, zimmet, irtikap, rüşvet gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti
kırıcı fiiller, görevi kötüye kullanma, güveni kötüye kullanma, kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat
karıştırma, kara para aklama, devlet sırlarını açığa vurma, terör eylemlerine katılma ve bu gibi eylemleri
tahrik ve teşvik suçları ile kamunun sağlığına ve kamu güvenine karşı işlenen suçlardan biriyle hüküm
giymiş olmamak,
7. Görevini yapmaya mani akli ve bedeni hastalığı bulunmamak,
8. Yurdun her yerinde çalışmayı kayıtsız ve şartsız kabul etmek.
ADAYLARDA ARANAN ÖZEL ŞARTLAR
Başvuruda bulunacak adayların aşağıdaki özel şartları taşımaları gerekmektedir.
Kooperatif Görevlisi kadrosuna başvuracak adayların;
 ÖSYM tarafından yapılmış olan 2020-KPSS (Lisans) sınavının KPSS-P3 puan türünden en az 60
puan almış olması,
 Adayların Tabloda belirtilen Fakülteler (İktisat, İşletme, Siyasal Bilgiler ve İktisadi İdari Bilimler
vb.) ile bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt
dışındaki öğretim kurumlarının belirtilen Fakültelerinden mezun olması, (Adayların, tabloda belirtilen
Fakültelere denk sayılan Fakültelerden mezun olmaları halinde, YÖK tarafından onaylanmış denklik
belgelerini tarayarak müracaatları sırasında başvuru ekranındaki ilgili bölüme eklemeleri gerekmektedir.)
 Adayın veya ailesinin (başvuruda bulunacak adayın anne, baba veya eşinden herhangi biri) Bölge
Birliğine bağlı illerin (Ağrı, Ardahan, Erzurum, Iğdır ve Kars) sınırları içerisinde son 6 aydır ikamet ediyor
olması, (Bu şartı taşıyan adayların başvuruları ilan tarihi itibariyle son ikamet ettiği ilden alınır. Örneğin, 3 yıl
boyunca Ağrı da ikamet eden ancak son 2 aydır Kars da ikameti bulunan adayın başvurusu Kars ilinden
kabul edilecektir.)
(Başvuruda bulunacak adayın anne, baba veya eşinin herhangi birinin ikametgâhı üzerinden başvuruda
bulunması durumunda, vukuatlı nüfus kayıt örneğini başvuru ekranında yer alan görsele uygun olacak
şekilde temin edip yükleyecektir.)
Gerekmektedir.
Kooperatif Görevlisi başvurularında, adayın ibraz ettiği ikametgâh adresi, başvuru ili olarak
değerlendirilecektir. İbraz ettiği ikametgâh belgesindeki, son ikamet edilen il dışından yapılan başvuru
geçersiz sayılacaktır.
Kooperatif Görevlisi kategorisinden başvuruda bulunan adaylar için KPSS’de yüksek puan almaları işe
başlatılmalarda tek başına bir hak teşkil etmeyecektir. Yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunanlar ile
bilgilerindeki tutarsızlıklar yüzünden yerleştirmesi yapılmayan adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia
edemeyeceklerdir.
ERZURUM BÖLGE BİRLİĞİNE BAĞLI KOOPERATİFLERDE KOOPERATİF
GÖREVLİSİ KADROSUNDA İŞE ALINACAK LİSANS MEZUNU
ADAYLARDA ARANAN ÖZEL ŞARTLARI GÖSTERİR TABLODUR
BÖLÜM
İKTİSADİ İDARİ BİLİMLER (VB.), SİYASAL
BİLGİLER, İŞLETME ve İKTİSAT FAKÜLTELERİ
KPSS PUAN YILI : 2020 KPSS PUAN TÜRÜ: P-3 PUAN: 60
BAĞLI OLDUĞU İL GENEL KONTENJAN
PERSONEL VE
ORTAK
ÇOCUKLARI
AĞRI 1 -
ARDAHAN 3 1
ERZURUM 1 -
IĞDIR 1 -
KARS 6 2
TOPLAM 12 3
Ziraat Mühendisi kadrosuna başvuracak adayların;
 Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgelerinde “Ziraat Mühendisi” unvanına sahip olduklarına dair
ibarenin bulunması,
 Bitki Koruma Ürünleri Bayilik veya Toptancı izin Belgesinin olması (Bitki Koruma Ürünleri Bayilik
veya Toptancı izin Belgesi olmayanlar başvuru yapamayacaktır),
 Adayın veya ailesinin (başvuruda bulunacak adayın anne, baba veya eşinden herhangi biri) Bölge
Birliğine bağlı illerin (Ağrı, Ardahan, Erzurum, Iğdır ve Kars) sınırları içerisinde son 6 aydır ikamet ediyor
olması,
(Başvuruda bulunacak adayın anne, baba veya eşinin herhangi birinin ikametgâhı üzerinden başvuruda
bulunması durumunda, vukuatlı nüfus kayıt örneğini başvuru ekranında yer alan görsele uygun olacak
şekilde temin edip yükleyecektir.)
Gerekmektedir.
Adayların Bitki Koruma Ürünleri Bayilik veya Toptancı izin Belgesini tarayarak müracaatları sırasında
başvuru ekranındaki ilgili bölüme eklemeleri gerekmektedir.
Ziraat Mühendisi başvuruları Erzurum Bölge Birliği genelinde değerlendirilecek olup, Bitki Koruma Ürünleri
Bayilik veya Toptancı izin Belgesine sahip olan adaylar, Bölge Birliğine bağlı bütün illerden (Ağrı, Ardahan,
Erzurum, Iğdır ve Kars) başvuru yapabilirler.
Ayrıca, Ziraat Mühendisi kategorisinden başvuruda bulunan adayların, Bitki Koruma Ürünleri Bayilik veya
Toptancı izin Belgesine sahip olmaları ve belge puanlarının yüksek olması, işe başlatılmalarda tek başına
bir hak teşkil etmeyecektir. Yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunanlar ile bilgilerindeki tutarsızlıklar
yüzünden yerleştirmesi yapılmayan adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyeceklerdir.
ERZURUM BÖLGE BİRLİĞİNE BAĞLI KOOPERATİFLERDE ZİRAAT
MÜHENDİSİ KADROSUNDA İŞE ALINACAK ZİRAAT MÜHENDİSİ
MEZUNU ADAYLARDA ARANAN ÖZEL ŞARTLARI GÖSTERİR
TABLODUR
BÖLÜM ZİRAAT MÜHENDİSİ unvanına sahip bütün bölümler.
Bitki Koruma Ürünleri Bayilik veya Toptancı izin Belgesine sahip olanlar başvuruda
bulunabilir.
İLLER GENEL KONTENJAN
PERSONEL VE ORTAK
ÇOCUKLARI
AĞRI – ARDAHAN -
KARS 4 1
ORTAK VE PERSONEL ÇOCUKLARINA İLİŞKİN KONTENJAN
İl bazında alınacak personel sayısının % 20’si oranında (Lisans kategorisi il bazında ayrı ayrı
değerlendirilecek) ortak ve personel (eski personel dâhil) çocuklarına kontenjan tanınacaktır. Bu kontenjan
kapsamındaki adaylar KPSS / Bitki Koruma Ürünleri Bayilik veya Toptancı izin Belgesi puan türüne göre
yapılacak genel kontenjan sıralamasına tabi olmaksızın, kendi aralarında ilgili puan türü ile sıralamaya tabi
tutulacaklardır.
Mülakata, işe alınacak personel sayısının 5 katına kadar aday çağrılacak olup, Personel ve Ortak
Çocuklarının İstihdamına İlişkin Usul ve Esaslar gereğince; Personel ve Ortak çocuğu kontenjanından
yararlanabilmesi için personelin Görevden Çıkarma cezası almamış olması, ortağın ise kooperatife en az
altı aylık ortaklığının bulunması, (Başvuru tarihi itibariyle) kooperatifle olan ilişkilerinin faal olması ve
kooperatife olan borçlarından dolayı hakkında icra takibinin bulunmaması (erteleme veya yapılandırma gibi
haller hariç) gerekir.
Tarım Kredi Kooperatifleri, Tarım Kredi Kooperatifleri Bölge Birlikleri ve Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri
Merkez Birliği Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerinin, eş ve ikinci derece dahil kan ve sıhri hısımları ile
ilgili olarak, 1163 sayılı Kooperatifler Kanununun 6215 sayılı “Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair
Kanun” un “Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin eş ve hısımlarının bağdaşmayan görevleri” başlıklı
18.maddesi ile değişik EK MADDE 3 maddesine istinaden; Kurumumuzca yayınlanan 19.07.2011 tarih ve
1608 nolu Genelge ve ekinde bulunan “Kooperatifler ve Üst Kuruluşlarının Yönetim Kurulu Üyeleri ve
Denetçileri ile Bunların Eş ve Hısımlarının Bağdaşmayan Görevlerine İlişkin Tebliğ” e göre işlem
yapılacaktır.
Şöyle ki; Birim Kooperatifin Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçilerinin eş ve ikinci derece dâhil kan ve kayın
hısımları aynı Kooperatifte işe başlatılamazlar.
Bölge Birliğinin Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerinin eş ve ikinci derece dâhil kan ve kayın hısımları
aynı Bölge Birliğine bağlı Kooperatifler için,
Merkez Birliği Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçilerinin eş ve ikinci derece dâhil kan ve kayın hısımları,
Türkiye genelindeki tüm Kooperatifler için,
Müracaatta bulunamazlar, müracaatta bulunsalar bile işe başlatılamazlar.
BAŞVURU ŞEKLİ VE SÜRESİ
28.06.2021 tarihinde başlayacak olan başvurular web sayfamızdan yapılacak olup, son
başvuru 09.07.2021 günü saat 18.00’a kadardır.
Başvurular 09.07.2021 tarihi mesai saati (18.00) sonunda sona ereceğinden, adayların elektronik ortamda
meydana gelebilecek veya oluşabilecek diğer aksaklıkları göz önüne alarak, başvurularını son güne
bırakmamaları gerekmektedir.
Adaylar başvuruları esnasında, aktif olarak kullandıkları geçerli bir e-posta adresi ekleyeceklerdir.
Başvurular tamamlandığında giriş yapılan e-posta adresine başvurunun tamamlandığına dair e-posta
gönderilecektir. Adaylar tamamlanan başvurularında değişiklik yapmak istediklerinde, gönderilen e-posta da
ki link üzerinden yapacaklardır. (Başvuru bitiş tarihi olan 09.07.2021 mesai saati bitiminden (18:00) sonra
değişiklik yapamayacaklardır.) Bu sebeple başvuru yapacak adayın e-posta adresinin doğru ve eksiksiz
olması önem arz etmektedir.
Elektronik ortamda alınan belge ve beyanlar Kurumumuz tarafından talep edilmesi halinde aday tarafından
fiziki olarak ibraz edilecektir.
Başvurusu kabul edilip, mülakata katılabilecekler arasında yer alanlardan, gerçeğe aykırı beyanda
bulunduğu tespit edilenlerin başvuruları/sınavları geçersiz sayılarak, atamaları yapılmayacak ve eğer
atamaları yapılmış ise iptal edilecektir. Bu durumda olan personel hiçbir hak talep edemeyecek olup,
haklarında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere, Cumhuriyet Başsavcılığına suç
duyurusunda bulunulabilecektir.
Adaylar, müracaatlarını elektronik ortamda yapacağından, Genel Müdürlüğümüz veya Bölge Birliklerimize
şahsen, posta ya da e-posta yolu ile yapılan müracaatlar kesinlikle dikkate alınmayacaktır.
Ortak ve personel (eski personel dâhil) çocuklarının % 20’lik kontenjana tabi olabilmeleri için, elektronik
ortamda Personel/Ortak Çocukları alanından başvurularını tamamlamaları gerekmektedir.
Başvuru esnasında aday tarafından;
1. E-Devlet sisteminden (barkotlu) temin edilecek “Nüfus Kayıt Örneği”,
2. E-Devlet sisteminden (barkotlu) temin edilecek “Yükseköğretim Mezun Belgesi”,
3. E-Devlet sisteminden (barkotlu) temin edilecek kendisinin “Tarihçeli Yerleşim Yeri Bilgileri Raporu”,
Adayın yukarıda bahsedilen 6 aylık ikametgâh şartının teyidi; ibraz edeceği e-devlet Tarihçeli Yerleşim Yeri
Bilgileri Raporunda yer alan “Tescil Tarihi” kısmından yapılacaktır. Bu nedenle e-devlet Tarihçeli Yerleşim
Yeri Bilgileri Raporunda yer alan “Tescil Tarihi” kısmında yapılan değişiklik, bu ilanın yayınlandığı tarih olan
28.06.2021 itibariyle dikkate alınmayacaktır.),
4. E-Devlet sisteminden (barkotlu) temin edilecek “Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği”,
5. 2020 yılına ait KPSS Sonuç Belgesini, (sonuç belgesi üzerinde kontrol kodunun bulunması zorunludur)
6. Ziraat Mühendisi adaylar için Bitki Koruma Ürünleri Bayii veya Toptancı İzin Belgesini veya bu belgeyi
almaya hak kazandığını gösterir belgeyi (Belge puanı yazmayan evraklar dikkate alınmayacak),
7. E-Devlet sisteminden (barkotlu) temin edilecek “Adli sicil kayıt belgesi”, (Kurum türü “Resmi”, belgenin neden
verileceği “Diğer” , belgenin nereye verileceği “Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri” olarak doldurulacaktır.)
8. Fakülte denklik belgesi (YÖK ya da Yetkili Makamlar tarafından Onaylı)
Eklenecektir.
Kurumumuza bugüne kadar bu kadrolar için yapılmış olan iş talepleri dikkate alınmayacak olup, yeni
başvuru yapılması gerekmektedir.
MÜLAKATA ÇAĞRI VE DEĞERLENDİRME
Kooperatif Görevlisi kadrosundan başvuran adaylar, ikamet ettikleri il sınırları içerisinde, elektronik ortamda
beyan ettikleri (Lisans mezunu adaylar için 2020 yılı KPSS (Lisans) sınavının KPSS P3 puan türünden en
az 60 puan alanlar başvuruda bulunabilir) KPSS puanları doğrultusunda en yüksek olandan başlanarak
sıralanacak olup, her il için tespit edilen ihtiyacın 5 katı aday mülakata çağrılacaktır. Sıralamada en sonda
aynı puana sahip birden fazla adayın olması halinde, bu puana sahip adayların tümü mülakata çağrılacaktır.
Ziraat Mühendisi kategorisinden başvuruda bulunan adaylar (Bitki Koruma Ürünleri Bayilik veya Toptancı
izin Belgesine sahip olanlar) Bölge Birliğine bağlı illerin tümünden başvuruda bulunabileceklerdir. Belge
puanları doğrultusunda en yüksek puandan başlamak suretiyle sıralama yapılacak olup, Bölge Birliğine
toplamda tespit edilen ihtiyacın 5 katı aday mülakata çağrılacaktır. Sıralamada en sonda aynı puana sahip
birden fazla adayın olması halinde, bu puana sahip adayların tümü mülakata çağrılacaktır.
Mülakata çağrılacak adayların listesi ve istenecek belgeler ile diğer
hususlar www.tarimkredi.org.tr adresinden yayınlanarak ilan edilecektir. İlan, tebliğ niteliğinde olup,
Mülakata katılmaya hak kazanan adayların adreslerine ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır.
Mülakat sonucunda başarılı olanlar, www.tarimkredi.org.tr adresinden ilan edilecek olup gerekli açıklamalar
ilan metninde yer alacaktır.
Mülakata katılmaya hak kazanan adaylardan 50.-TL sınav ücreti alınacaktır. Adaylara sınav ücretinin
yatırılacağı banka şubesi ve hesap numarası bilahare bildirilecektir.
İşe başlatılacaklardan, 3 (üç) yıl süre ile çalışacaklarına ve bu süreden önce haklı bir sebep olmaksızın
istifaen işten ayrılmaları halinde son brüt ücretin 5 (beş) katı tutarında cezai şartı nakden ve defaten
ödeyeceklerine dair taahhütname alınacaktır.
İrtibat Adresi:
Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Müdürlüğü :
Yukarı Bahçelievler Mah. Wilhelm Thomsen Cad. No: 7 Çankaya / ANKARA
Telefon : 0 312 216 40 00 - 0 312 216 43 04 - 07 - 08 - 26 - 37

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.