Taşeron ve 4d işçilerinin ortak talepleri

Taşeron ve 4d işçilerinin ortak talepleri

KONFEDARASYON ÜYESI SENDİKALARIN ORTAK TALEPLERİ

KONFEDARASYON ÜYESI SENDİKALARIN ORTAK TALEPLERİ
1- TABAN ÜCRET
Bu kapsamda olan tüm işçilerin en düşük aylık brüt çıplak ücreti 4.800 TL'ye çekilecektir. Toplu iş sözleşmesi imza tarihinden sonra işe alınanların taban ücreti de bu tutarın altında

olmayacaktır. İşe giriş ücreti; ikinci, üçüncü ve dördüncü altışar aylık dönemde, ücret zamları oranında ve ücretin zamlandığı tarih itibariyle artırılarak belirlenecektir.
2- KIDEM ZAMMI
Düşük ücretlerde çekme işlemi (taban ücret) yapıldıktan sonra, işyerinde 5 yıldan fazla kıdemi bulunan işçilere, her yıl için kıdem zammı 35 TL/ay olarak uygulanacaktır.
3- ÜCRET ZAMMI
a) Birinci Yıl Birinci Altı Ay Ücret Zammi
Işçilerin ücretlerine (1. ve 2. fikradaki) çekme ve kıdem zammı uygulandıktan sonra, aylık brüt çıplak ücretlerine, yürürlük başlangıç tarihinden geçerli olmak üzere birinci yıl birinci altı ay için yüzde 20 oranında ücret zammı yapılır.
b) Birinci Yıl İkinci Altı Ay Ücret Zammi
İşçilerin aylık brüt çıplak ücretlerine, yürürlük başlangıç tarihinden geçerli olmak üzere birinci yıl ikinci altı ay için; Türkiye Istatistik Kurumu tarafından hesaplanan en son temel yıllı Tüketici Fiyatları Türkiye Geneli endeksindeki bir önceki altı aylık değişim oranına 3 puan refah payı ilavesiyle ücret zammı yapılır.
c) İkinci Yıl Birinci Altı Ay Ücret Zammi
İşçilerin aylık brüt çıplak ücretlerine, yürürlük başlangıç tarihinden geçerli olmak üzere ikinci
yıl birinci altı ay için; Türkiye İstatistik Kurumu tarafından hesaplanan en son temel yıllı Tüketici Fiyatları Türkiye Geneli endeksindeki bir önceki altı aylık değişim oranına 3 puan refah payı ilavesiyle ücret zammı yapılır. brüt çıplak ücretlerine, yürürlük başlangıç tarihinden geçerli olmak üzere ikinci
d) İkinci Yıl İkinci Altı Ay Ücret Zammi
İşçilerin aylık
yıl ikinci altı ay için; Türkiye İstatistik Kurumu tarafından hesaplanan en son temel yıllı
Tüketici Fiyatları Türkiye Geneli endeksindeki bir önceki altı aylık değişim oranına 3 puan
refah payı ilavesiyle ücret zammı yapılır.
15-696 SAYILI KHK İLE KADROYA GEÇEN İŞÇİLERİN ÖZLÜK HAKLARI
• Re'sen emekliliğin önlenmesi için gerekli düzenleme yapılacaktır. Işçiler, yaşlılık aylığı almaya hak kazansalar bile, Anayasanın eşitlik kuralı çerçevesinde, diğer kamu işçileri gibi istekleri halinde çalışmaya devam edeceklerdir. • İşçilerin hastalık, eş vb. zorunlu nedenlerle iş ve işyeri değişikliği yapabilmesi, gerekli
durumlarda tayin hakkı verilmesi sağlanacaktır. • Engellilik durumu, sağlık durumu vb. zorunlu hallerde işçinin talebi üzerine birimler arasında değişiklik yapılır.
16- GELİR VERGİSİNDE İŞÇİ LEHİNE DÜZENLEME
Mevcut gelir vergisi tarife ve oranlarının işçiler lehine iyileştirilmesi için düzenleneme yapılacaktır. Bu kapsamda vergi yükünü hafifletmeye yönelik olarak gelir vergisinin ücretliler açısından birinci dilim olan yüzde 15 oranında sabitlenmeli ve bundan sonraki oranlardaki vergi mükellefiyeti işveren tarafından karşılanmalıdır.
17-DAYANIŞMA AIDATI ve ÇERÇEVE PROTOKÖLÜN BAĞLAYICILIĞI
Toplu iş sözleşmesinden yararlanma süreçlerine ilişkin sorunların çözümüne yönelik yeni bir yasal düzenleme yapılacaktır. Uygulama sorunları Kamu İşveren Sendikası ile giderilecektir.
6356 Sayılı STIS Kanunu Ek Madde 2 ile getirilen ve hükümet, kamu işveren sendikaları ile işçi sendikaları konfederasyonları arasında, işçilerin mali ve sosyal haklarını belirlemek üzere imzalanacak kamu toplu iş sözleşmeleri çerçeve anlaşma protokolünün bağlayıcı niteliği konusunda gerekli yasal düzenleme yapılacaktır.
Not: Müzakereler sırasında Konfederasyonlarımız gerektiğinde yeni
bulunabilecektir.
4-EK ÖDEME
Toplu iş sözleşmelerinin kapsamındaki işçilere: her yılın Mayıs ayı içinde 1.500 TL ve Eylül ayı içinde 1.500 TL olmak ve başkaca bir ödemeyi etkilememek üzere "ek ödeme" yapılır.
5- SOSYAL YARDIMLAR
a) Sosyal Yardim: b) Yemek Parasi:
c) Giyim Yardımı:
d) Aile ve Çocuk Yardımı: e) Bayram Yardımı:
D) Yol Yardımı:
700 TL/Ay 20 TL/ Gün
700 TL/Yil
2. Yil
800 TL/Ay 25 TL/ Gün
800 TL/Yil
Devlet memurlarına verilen miktarda ödenir.
Her yıl Ramazan Bayramında 1.000 TL ve Kurban Bayramında 1.500 TL ödenir.
Servis saglanamadığı durumlarda işe bir gidiş-bir geliş ücreti belediye rayiç bedel üzerinden ödenir. gerekli olan tüm sertifika ve belge maliyetleri ile gerekli olan izinler işverence karşılanır.
g) İşin Gerektirdiği Belgeler: İşçilerin, görev tanımlarındaki işleri yapmaları için
h) Yukanda yer alan sosyal yardımlardan yüksek olanlar aynı miktarda artirilir.
i) Yukarıda yer almayan sosyal yardımlara ücret zamları oranında zam yapılır. j) Yukarıda yer almayan ancak toplu iş sözleşmesinde yer alan maktu ödemeler (ücrete bağlı olmayan ödemeler, doğum, ölüm, evlenme, yol yardımları ile prim. tazminat vb. ödemeler), taraflar arasında başka bir anlaşma yapılmamışsa, toplu iş sözleşmelerinin ücret zamları oranında ve ücretin zamlandığı tarih itibarıyla artırılarak ödenir.
6-696 SAYILI KHK İLE KADROYA GEÇEN İŞÇİLERİN DURUMU
İlk defa toplu iş sözleşmesi yapılacak işyerlerinde de, işbu kapsamda belirlenen sosyal yardım ödemeleri uygulanacaktır. Bu kapsamdaki işçilere yıllık 60 gün ikramiye ve 52 gün ilave tediye ile birlikte toplam 112 gün ikramiye ödenecektir.
7- FARKLARIN ÖDENME ZAMANI
Toplu iş sözleşmelerinin yürürlük tarihi ile imza tarihi arasında oluşacak ücret ve diğer tüm ödemelere ilişkin farklar kurumların bütçe imkânları göz önüne alınarak gecikmeden
ödenecektir.
8- YETKİ UYUŞMAZLIĞI DEVAM EDEN İŞYERLERİ
Yetki uyuşmazlığı devam eden işyerlerinde çalışan işçilere, belirlenen işbu ücret ve sosyal yardım artışları, imza tarihinden itibaren, avans niteliğinde ödenir.
9- GECE DÖNEMİ ÇALIŞMASI
Saat 20.00-06.00 arasında yapılan çalışmalar gece çalışmalarıdır. Bu saatlerde çalıştırılan işçilere ücretleri yüzde 20 zamlı ödenir. Mevcut uygulamanın bu oranın üzerinde olması durumunda, yüksek olan oran uygulanır.
10- FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ ve ÖDENMESİ
Her bir saat fazla çalışma için verilecek ücret normal çalışma ücretinin yüzde 70 fazlasıyla ödenir. Resmi ve Dini bayramlar ile genel tatil günlerinde yaptırılan fazla mesailerden 8 saati geçen kısmı yüzde 200 zamlı olarak ödenir.
Mevcut uygulamanın, bu oranların üzerinde olması durumunda yüksek olan oranlar uygulanır.
11- KAPSAM
Belediyeler ile belediye kuruluşları ve şirketleri işbu protokol kapsamında değildir.
II- MÜZAKERELERDE SENDİKALARIN DOĞRUDAN GÖRÜŞECEĞİ KONULAR
12- İŞYERİNE / İŞLETMEYE ÖZGÜ SORUNLAR
Kamu Çerçeve Protokolü ile düzenlenen hususların dışında kalan konularda, işyeri/işletme/iskoluna özgü olan ücret, skala ayarlaması, iş riski ve sorumluluk zammı, yıpranma-üretim-kampanya primi, işyerindeki günlük yevmiye farklılığı vb. mali hükümler ile çalışma ilişkileri gibi sorunlar, toplu iş sözleşmesinin tarafları arasında görüşülerek sonuca bağlanır.
Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmakta olan veya naklen/açıktan atanarak ya da kanunla geçiş yapan işçilerin toplu iş sözleşmelerinden doğan her türlü hak ve menfaatleri (intibakı), gittikleri işyerindeki benzer işçilerin durumu ve geldikleri işyerlerindeki hizmet yılları emsal alınarak yapılır.
III- GENEL TALEPLER
13- 696 SAYILI KHK KAPSAMI DIŞINDA BIRAKILAN KAMU TAŞERON İŞÇİLERİNİN DAİMİ KADROYA GEÇİRİLMESİ
696 sayılı KHK kapsamı dışında bırakılan ve fakat halen KIT ve diğer kamu kurumlarında, bazı özel bütçeli kuruluşlarda, danışmanlık-yapım işi-çağrı merkezi vb. ihaleli işlerde halen taşeron olarak çalıştırılmaya devam edilen işçiler, kanuni düzenleme yapılarak daimi işçi kadrosuna alınacak ve böylece kamuda taşeron uygulaması tamamıyla sonlandırılacaktır.
14- GEÇİCİ İŞÇİLER
Kamu kurum ve kuruluşlarında çalıştırılan geçici işçiler kanuni düzenleme yapılarak daimi işçi kadrolarına geçirilecektir.
10- FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ ve ÖDENMESİ
Her bir saat fazla çalışma için verilecek ücret normal çalışma ücretinin yüzde 70 fazlasıyla ödenir. Resmi ve Dini bayramlar ile genel tatil günlerinde yaptırılan fazla mesailerden 8 saati geçen kısmı yüzde 200 zamlı olarak ödenir.
Mevcut uygulamanın, bu oranların üzerinde olması durumunda yüksek olan oranlar uygulanır.
11- KAPSAM
Belediyeler ile belediye kuruluşları ve şirketleri işbu protokol kapsamında değildir.
II- MÜZAKERELERDE SENDİKALARIN DOĞRUDAN GÖRÜŞECEĞİ KONULAR
12- İŞYERİNE / İŞLETMEYE ÖZGÜ SORUNLAR
Kamu Çerçeve Protokolü ile düzenlenen hususların dışında kalan konularda, işyeri/işletme/iskoluna özgü olan ücret, skala ayarlaması, iş riski ve sorumluluk zammı, yıpranma-üretim-kampanya primi, işyerindeki günlük yevmiye farklılığı vb. mali hükümler ile çalışma ilişkileri gibi sorunlar, toplu iş sözleşmesinin tarafları arasında görüşülerek sonuca bağlanır.
Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmakta olan veya naklen/açıktan atanarak ya da kanunla geçiş yapan işçilerin toplu iş sözleşmelerinden doğan her türlü hak ve menfaatleri (intibakı), gittikleri işyerindeki benzer işçilerin durumu ve geldikleri işyerlerindeki hizmet yılları emsal alınarak yapılır.
III- GENEL TALEPLER
13- 696 SAYILI KHK KAPSAMI DIŞINDA BIRAKILAN KAMU TAŞERON İŞÇİLERİNİN DAİMİ KADROYA GEÇİRİLMESİ
696 sayılı KHK kapsamı dışında bırakılan ve fakat halen KIT ve diğer kamu kurumlarında, bazı özel bütçeli kuruluşlarda, danışmanlık-yapım işi-çağrı merkezi vb. ihaleli işlerde halen taşeron olarak çalıştırılmaya devam edilen işçiler, kanuni düzenleme yapılarak daimi işçi kadrosuna alınacak ve böylece kamuda taşeron uygulaması tamamıyla sonlandırılacaktır.
14- GEÇİCİ İŞÇİLER
Kamu kurum ve kuruluşlarında çalıştırılan geçici işçiler kanuni düzenleme yapılarak daimi işçi kadrolarına geçirilecektir.

SİZİ TÜRKİYE'NİN EN İYİ KAMU İŞÇİSİ YOUTUBE KANALINA BEKLİYORUZ. BİRLİKTE BAŞARACAĞIZ TIKLA ABONE OL


İlgili Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
3 Yorum