Ticaret Bakanlığı 2 Bin 500 Personel alımı Başvuru ekranı açılmıştır

Ticaret Bakanlığı 2 Bin 500 Personel alımı Başvuru ekranı açılmıştır

Ticaret Bakanlığı tarafından yayınlanan yeni başvuru kılavuzuna göre 200 muayene memuru, 50 gümrük muhafaza memuru, 1250 gümrük memuru, 1000 büro personeli alımı yapılacaktır. Toplam 2500 memur istihdamı yapılacaktır

Ticaret Bakanlığı tarafından yayınlanan yeni başvuru kılavuzuna göre 200 muayene memuru, 50 gümrük muhafaza memuru, 1250 gümrük memuru, 1000 büro personeli alımı yapılacaktır. Toplam 2500 memur istihdamı yapılacaktır

Kurum tarafından yapılacak olan giriş sınavı tarihine kadar 35 yaşını geçmemiş olan adayların başvuruları kabul edilecektir.

2022 yılın da KPSS P3 puan türün de en az 70 puan alan adaylar başvuru yapacaklardır.

Başvuru da; erkeklerin 172 cm, kadınlar da ise 1.65 cm boyunda olma şartı istenmektedir.


Başvuru yapacak olan adayları görevini yapmasına engel olacağı herhangi bir sağlık probleminin olmaması gerekmektedir.

Kılavuzu Göre Eğitim Şartı!

Yayınlanan yeni kılavuzu göre başvuru yapacak olan adaylar; hukuk, uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler, iktisat, ekonomi, kamu yönetimi, siyaset bilimi ve kamu yönetimi, işletme, maliye, ekonometri, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri, istatistik, uluslararası ticaret ve lojistik, uluslararası ticaret ve işletmecilik, uluslararası ticaret ve finans, finans ve bankacılık, gümrük işletme ile muhasebe ve finans yönetimi bölümlerinden en az birinden mezun olmaları gerekmektedir.


Sözleşmeli Personel Alımı Müracaat Süreci

Ticaret Bakanlığı, bünyesin de yayınlanan ilana göre başvurular 21 Kasım 2022 yılın da alınmaya başlamıştır. Başvuru yapacak olan sözleşmeli personel adayları 30 Kasım 2022 tarihine kadar başvuru yapacaklardır. 30 Kasım’dan sonra başvuru alınmayacaktır. Sözleşmeli personel adayları başvurularını Kariyer Kapısı üzerinden yapacaklardır. Başvurular elektronik rotam da alınacak olup, posta veya diğer şekiller de yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Giriş sınavına girmeye hak kazanan adaylar kamu kurumunun web sitesin de ilan edilecektir.

POZİSYONU TEŞKİLATI ÖĞRENİM DURUMU KPSS PUANI SAYISI

Sözleşmeli Muayene Memuru Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri Lisans P3 200 kişi

Sözleşmeli Gümrük Muhafaza Memuru Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü (Merkez Birimi) Lisans P3 50 kişi

Sözleşmeli Gümrük Muhafaza Memuru Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri Lisans P3 1250 kişi

 Sözleşmeli Büro Personeli Merkez Birimleri, Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri, Ticaret İl Müdürlükleri ve Serbest Bölge Müdürlükleri Ön lisans P93 1000 kişi

Başvurular dijital ortamda 21.11.2022-30.11.2022 tarihleri arasında son başvuru tarihi itibarıyla saat
17:00’a kadar alınacaktır. Sınava başvurmak isteyen adaylar, Kariyer Kapısı
(https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden başvurularını gerçekleştirecektir. Posta ile veya
diğer şekillerde yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
Aranan şartlardan herhangi birini taşımadığı tespit edilen adayların başvurusu değerlendirmeye
alınmayacaktır.
Başvuru, yerleştirme ve fiziki yeterlilik sınav sonuçları ile sözlü sınav tarihi, saati ve yeri daha sonra
www.ticaret.gov.tr internet adresinin Duyurular bölümünde ilan edilecektir. Ayrıca adaylar
sınavlarına ilişkin tüm bilgileri daha sonra Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir
Sayfa 2 / 5
1. SÖZLEŞMELİ MUAYENE MEMURU
1.1. SINAVA KATILMA ŞARTLARI
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,
b) Giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış
olmak (01.01.1987 ve daha sonra doğanlar başvurabilecektir.),
c) En az dört yıllık eğitim veren fakülte ve yüksekokulların hukuk, uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi
ve uluslararası ilişkiler, iktisat, ekonomi, kamu yönetimi, siyaset bilimi ve kamu yönetimi, işletme,
maliye, ekonometri, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri, istatistik, uluslararası ticaret ve
lojistik, uluslararası ticaret ve işletmecilik, uluslararası ticaret ve finans, finans ve bankacılık,
gümrük işletme ile muhasebe ve finans yönetimi bölümlerinden ya da bunlara
denkliği/eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt dışındaki yükseköğretim
kurumlarının yukarıda belirtilen bölümlerinden mezun olmak, (Adayların, söz konusu bölümlere
denk/eşdeğer sayılan bölümlerden mezun olmaları halinde YÖK tarafından onaylanmış
denklik/eşdeğerlik belgelerini jpeg formatında tarayarak başvuru sistemine eklemeleri
gerekmektedir.),
d) ÖSYM tarafından 2022 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından, KPSS P3 puan
türünden 70 (yetmiş) ve üzeri puan almak,
1.2. SINAVIN ŞEKLİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ
Sözlü sınava, KPSS başarı sırasına göre atama yapılacak pozisyon sayısının üç katı aday
çağırılacaktır. Son sıradaki adayla aynı puana sahip olan birden fazla aday bulunması halinde, bu
adayların tümü sözlü sınava çağrılacaktır.
Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların ad ve soyadları, sınav yerleri ve sözlü sınav tarihlerine
ilişkin bilgileri www.ticaret.gov.tr internet sitesinde ilan edilmek suretiyle ayrıca duyurulacaktır.
Sınav sözlü olarak gerçekleştirilecek olup, sınava girmeye hak kazanan adaylar; “kavrama,
muhakeme ve ifade yeteneği; liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu;
özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı; mezun olduğu öğrenim dalı itibarıyla bilgi düzeyi, genel
yeteneği ve genel kültürü; bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı” yönlerinden puan verilmek
suretiyle 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir.
Sözlü sınavda en az 70 (yetmiş) puan alan adaylar başarılı sayılacak ve adayların başarı puanı, KPSS
puanı ile sözlü puanının aritmetik ortalaması alınarak hesaplanacaktır.
Başarı puanı en yüksek adaydan başlamak suretiyle, atama yapılacak olan pozisyon sayısını
geçmeyecek kadar asıl aday belirlenebilecektir. Adayların başarı puanının eşit olması halinde; KPSS
puanı yüksek olana, bunun eşit olması halinde aynı puanı alan adaylar arasından diploma tarihi
itibariyle önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde de yaşı büyük olan adaya öncelik
verilecektir.
Sınav komisyonu ayrıca, giriş sınavı ilanında belirtilen pozisyon sayısının en fazla yarısına kadar
yedek aday belirleyebilir.
Aynı pozisyonda yeni bir sınav ilan edilinceye kadar ve her hâlükârda 3 (Üç) ayı geçmemek kaydıyla,
belirlenen yedek listeden en yüksek başarı puanı alan adaydan başlamak üzere atama yapılabilir.
Giriş sınavında 70 (yetmiş) ve üzeri puan almış olmak, asıl ve yedek sıralamasına giremeyen adaylar
için müktesep hak teşkil etmez.
Sayfa 3 / 5
2. SÖZLEŞMELİ GÜMRÜK MUHAFAZA MEMURU
 (Merkez Birimi ve Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri)
2.1. SINAVA KATILMA ŞARTLARI
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,
b) Giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz yaşını doldurmamış olmak
(01.01.1992 ve daha sonra doğanlar başvurabilecektir.),
c) En az dört yıllık eğitim veren fakülte ve yüksekokulların hukuk, uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi
ve uluslararası ilişkiler, iktisat, ekonomi, kamu yönetimi, siyaset bilimi ve kamu yönetimi, işletme,
maliye, ekonometri, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri, istatistik, uluslararası ticaret ve
lojistik, uluslararası ticaret ve işletmecilik, uluslararası ticaret ve finans, finans ve bankacılık,
gümrük işletme ile muhasebe ve finans yönetimi bölümlerinden ya da bunlara
denkliği/eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt dışındaki yükseköğretim
kurumlarının yukarıda belirtilen bölümlerinden mezun olmak, (Adayların, söz konusu bölümlere
denk/eşdeğer sayılan bölümlerden mezun olmaları halinde YÖK tarafından onaylanmış
denklik/eşdeğerlik belgelerini jpeg formatında tarayarak başvuru sistemine eklemeleri
gerekmektedir.),
d) ÖSYM tarafından 2022 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından, KPSS P3 puan
türünden 70 (yetmiş) ve üzeri puan almak,
e) Erkeklerde en az 172 cm, kadınlarda ise en az 165 cm boyunda olmak,
f) Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden görevini devamlı yapmasına engel
olabilecek akıl hastalığı veya bedensel özürlü olmadığını, psikiyatrik bir hastalığı, kişilik
bozukluğu, nörolojik rahatsızlığı, şaşılığı, körlüğü, gece körlüğü, renk körlüğü, işitme kaybı,
topallık, kekemelik, kas veya iskelet sisteminde hareket kısıtlılığı ve benzeri engeller
bulunmadığını belirten ve “Yurdun her yerinde görev yapabilir ve silah kullanabilir” ibareli sağlık
kurulu raporu almak (Söz konusu rapor atanmaya hak kazanan adaylardan evrak teslim sürecinde
istenilecek olup, başvuru aşamasında istenilmeyecektir.)
2.2. SINAVIN ŞEKLİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ
2.2.1. Uygulama (Fiziki Yeterlilik) Sınavı
Uygulamalı (Fiziki Yeterlilik) sınavına, KPSS başarı sırasına göre atama yapılacak pozisyon
sayısının dört katı aday çağırılacaktır. Son sıradaki adayla aynı puana sahip olan birden fazla aday
bulunması halinde, bu adayların tümü fiziki yeterlilik sınavına çağrılacaktır.
Adaylar fiziki yeterlilik sınavına katılabilmeleri için aile hekimliği, devlet veya özel sağlık
kuruluşundan alacakları “fiziki yeterlilik sınavına katılabilir” ibareli tek hekim raporunu
sınav esnasında görevli personele ibraz etmek zorundadır.
Sınav yapılan tarihlerde Covid 19 testi pozitif olan ve karantina altında olan adaylar sınava
alınmayacaktır.
Parkur kamera ile kayıt altına alınmakta olup; başlangıç ve bitiş çizgilerinde 3 metre genişliğinde
fotosel bulunmaktadır. Fotoselden alınan sonuçlar herkes tarafından dijital olarak görülebilecek
boyutta olacaktır.
Öncelikle adaylara komisyon yetkilileri tarafından fiziki yeterlilik parkuru tanıtılacaktır. Parkur
esnasında gerçekleşen herhangi bir yaralanma/sakatlanmadan komisyon sorumlu değildir. Adı
okunan aday, kimliği ile birlikte kendini komisyona tanıttıktan sonra kameraya doğru dönüp, kendini
bir kez daha tanıtıp parkura yönelecektir.
Sayfa 4 / 5
Aday “BAŞLA” komutu ile başlama çizgisini geçtiği anda süresi başlayacaktır.
EK:
1) Erkek Adaylar İçin Fiziki Yeterlilik Sınavı Kılavuzu (Ek 1)
2) Kadın Adaylar İçin Fiziki Yeterlilik Sınavı Kılavuzu (Ek 2)
Adayların parkur sınavından aldıkları puanlar, fiziki yeterlilik sınav puanını oluşturacaktır. Bu puan
(kadın/erkek karışık) en yüksekten başlayıp sıralanacak ve alım yapılacak pozisyon sayısının 2 (iki)
katı aday sözlü sınava çağrılacaktır. Son sıradaki adayla, aynı puana sahip olan birden fazla aday
bulunması halinde, KPSS puanı yüksek olan adaya öncelik verilecek olup KPSS puanının da eşit
olması halinde bu adayların tümü sözlü sınava çağrılacaktır.
Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların ad ve soyadları, sınav yerleri ve sözlü sınav tarihlerine
ilişkin bilgileri www.ticaret.gov.tr internet sitesinde ilan edilmek suretiyle ayrıca duyurulacaktır.
2.2.2. Sözlü Sınav
Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar; “kavrama, muhakeme ve ifade yeteneği; liyakati, temsil
kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu; özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı;
mezun olduğu öğrenim dalına ilişkin bilgi düzeyi, genel yeteneği ve genel kültürü; bilimsel ve
teknolojik gelişmelere açıklığı” yönlerinden puan verilmek suretiyle 100 (yüz) tam puan üzerinden
değerlendirilecektir.
Sözlü sınavda en az 70 (yetmiş) puan alanlar başarılı sayılacak ve adayların başarı puanı, KPSS puanı
ile sözlü puanının aritmetik ortalaması alınarak hesaplanacaktır.
Başarı puanı en yüksek adaydan başlamak suretiyle, atama yapılacak olan pozisyon sayısını
geçmeyecek kadar asıl aday belirlenebilecektir. Adayların başarı puanının eşit olması halinde; KPSS
puanı yüksek olana, bunun eşit olması halinde aynı puanı alan adaylar arasından diploma tarihi
itibarıyla önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde de yaşı büyük olan adaya öncelik
verilecektir.
Sınav komisyonu ayrıca, giriş sınavı ilanında belirtilen pozisyon sayısının en fazla yarısı kadar yedek
aday belirleyebilir.
Aynı pozisyonlarda yeni bir sınav ilan edilinceye kadar ve her hâlükârda 3 (üç) ayı geçmemek
kaydıyla, belirlenen yedek listeden en yüksek başarı puanı alan adaydan başlamak üzere atama
yapılabilir.
Giriş sınavında 70 (yetmiş) ve üzeri puan almış olmak, asıl ve yedek sıralamasına giremeyen adaylar
için müktesep hak teşkil etmez.
3. SÖZLEŞMELİ BÜRO PERSONELİ
3.1. YERLEŞTİRMEYE KATILMA ŞARTLARI
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,
b) En az iki yıllık eğitim veren ve yüksekokulların büro yönetimi ve yönetici asistanlığı, insan
kaynakları yönetimi, adalet, dış ticaret, maliye, işletme yönetimi, muhasebe ve vergi uygulamaları,
lojistik, bankacılık ve sigortacılık, halkla ilişkiler ve tanıtım, bilgi yönetimi, bilgisayar
programcılığı ile bilgi teknolojileri ya da bunlara denkliği/eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulu
Sayfa 5 / 5
tarafından onaylanmış yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının yukarıda belirtilen
bölümlerinden mezun olmak, (Adayların, söz konusu bölümlere denk/eşdeğer sayılan bölümlerden
mezun olmaları halinde YÖK tarafından onaylanmış denklik/eşdeğerlik belgelerini jpeg
formatında tarayarak başvuru sistemine eklemeleri gerekmektedir.),
c) ÖSYM tarafından 2022 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından, KPSS P93 puan
türünden 70 (yetmiş) ve üzeri puan almak.
3.2. YERLEŞTİRMENİN ŞEKLİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ
KPSS puanı en yüksek olan adaydan başlamak suretiyle, atama yapılacak olan pozisyon sayısını
geçmeyecek kadar asıl aday belirlenecektir. Adayların KPSS puanının eşit olması halinde; aynı puanı
alan adaylar arasından diploma tarihi itibarıyla önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde
de yaşı büyük olan adaya öncelik verilecektir.
Sınavı ilanında belirtilen pozisyon sayısının en fazla yarısına kadar yedek aday belirlenecektir.
Aynı pozisyonlarda yeni bir sınav ilan edilinceye kadar ve her hâlükârda 3 (üç) ayı geçmemek
kaydıyla, KPSS puanına göre belirlenen yedek listeden atama yapılabilir.
KPSS den 70 (yetmiş) ve üzeri puan almış olmak, asıl ve yedek sıralamasına giremeyen adaylar için
müktesep hak teşkil etmez.
C. SÖZLEŞMELİ MUAYENE MEMURU, SÖZLEŞMELİ GÜMRÜK MUHAFAZA
MEMURU VE SÖZLEŞMELİ BÜRO PERSONELİNE İLİŞKİN DİĞER HUSUSLAR
Yerleştirmesi yapılan ve sözlü sınavda başarılı olup atanmaya hak kazanan adayların görev yerleri
Bakanlığımız Merkez Birimleri ve Taşra Teşkilatının bulunduğu iller arasından elektronik kura çekim
işlemi ile belirlenecektir.
Yerleştirmesi yapılan ve sözlü sınavı kazanan adaylardan başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı
beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınav ve yerleştirmeleri geçersiz sayılacak ve atamaları
yapılmayacak; atamaları yapılmış ise iptal edilecek, bu kişiler bundan sonra açılacak olan sınavlara
katılamayacak ve haklarında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır. Bu şekilde
Bakanlığı yanıltanlar kamu görevlisi ise, ayrıca durumları çalıştıkları kurumlara da bildirilecektir.
Adaylar uygulamalı (fiziki yeterlilik) ve sözlü sınava “fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesi (nüfus
cüzdanı, ehliyet, pasaport vb.)” ile girebileceklerdir.
Bakanlığımız internet sitesinde duyurulan hususlar tebliğ mahiyetinde olacağından, ilgililere ayrıca
yazılı tebligat yapılmayacaktır.
İLETİŞİM BİLGİLERİ
Ticaret Bakanlığı Söğütözü Yerleşkesi (Merkez Bina)
Söğütözü Mah. 2176. Sk. No:63 06530
Çankaya / Ankara
Tel: +90 312 204 75 00

KAMUDA İŞ SAHİBİ OLMAK İÇİN;

1- Youtube TYP ve kamu iş ilanları kanalımıza tıklayın hemen abone olun

2- Android uygulamızı indirin kamuda iş ilanlarını cep telefonlarınıza ücretsiz bir bildirimle gönderelim. iş ilanlarını kaçırmayın tıklayınız

İlgili Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.