TOPLAM 4580 MEMUR ALIM İLANI

TOPLAM 4580 MEMUR ALIM İLANI

DİYANET İŞLERİ , GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, MEB ,ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI VE TSE MEMUR ALIM İLANLARI TOPLAM 4580 ADET MEMUR ALIM İLANI

ozel.jpg
Orman ve Su İşleri Bakanlığı Personel Alımı...

6 FARKLI KURUM 4550 ADET MEMUR ALIM İLANI TEK HABERDE MEMURLARA HABER.COM FARKIYLA
 
Orman ve Su İşleri Bakanlığı, 19-28 Kasım 2012tarihleri arasında ÖSYM tarafından merkezi yerleştirme ile 193 personel alacak.193 personelin 119’u mühendis olacak.
 
Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile bağlı kuruluşlarınaaçıktan atama yoluyla alınacak personel listesi açıklandı. Buna göre Bakanlığa19-28 Kasım 2012 tarihlerinde 119 mühendis,
 
13 avukat, 2 mimar, 6 harita teknikeri, 1 inşaat teknisyeni, 9 istidlalci, 2biyolog, 3 veteriner hekim, 2 mütercim tercüman, 1 ses kayıtçısı, 1 kameraman,22 orman muhafaza memuru,
 
11 memur, 1 ambar memuru alınacak.
 
119 mühendisin 40’ı inşaat, 25’i orman, 19’umeteoroloji, 9’u jeoloji-jeofizik, 6 harita, 5 ziraat, 5 makine, 4elektrik-elektronik, 2’si kimya, 2’si maden, 1’i bilgisayar alanlarındanalınacak. Ayrıca 1 peyzaj mimarı istihdam edilecek.
 
Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile bağlı kuruluşlarıOrman, Devlet Su İşleri ve Meteoroloji Genel müdürlüklerine alınacak toplam 193personelin 17’si merkezde, 176’sı taşrada görevlendirilecek. Alınacak 119mühendisin de 9’u merkez, 110’u taşrada değerlendirilecek.
 
Birimleregöre alınacak personelin dağılımı şöyle:
 
Orman ve Suİşleri Bakanlığı: Merkeze 1elektrik-elektronik, 1 inşaat, 1 makine mühendisi; 2 mütercim tercüman, 1 memur(Büro Yönetimi ve Sekreterlik önlisans mezunu). Taşraya 1 inşaat ile 1 ormanmühendisi, 1 peyzaj mimarı, 1 mimar, 2 biyolog, 3 veteriner hekim, 2 ormanmuhafaza memuru, 4 avukat.
 
Devlet Suİşleri Genel Müdürlüğü: Merkeze 2elektrik-elektronik, 3 inşaat, 1 harita mühendisi; 1 mimar, 1 anbar memuru(İşletme önlisans mezunu), 1 avukat. Taşraya 1 bilgisayar, 1elektrik-elektronik, 35 inşaat, 5 harita, 9 jeoloji-jeofizik, 2 kimya, 2 maden,4 makine,
 
2 meteoroloji, 5 ziraat mühendisi; 6 harita teknikeri, 1 inşaat teknisyeni, 1memur (İktisat, İşletme, Maliye, Muhasebe mezunları), 4 memur (İşletme veyaMaliye önlisans mezunu),
 
3 avukat.
 
Orman GenelMüdürlüğü: Tamamı taşrada değerlendirilmeküzere 24 orman mühendisi, 20 orman muhafaza memuru, 5 memur (Adalet MYOmezunu), 5 avukat.
 
MeteorolojiGenel Müdürlüğü: Merkezde 1 seskayıtçısı, 1 kameraman. Taşrada
 
17 meteoroloji mühendisi, 9 istidlalci.

------------------------------------------------

Türk Standardları Enstitüsü Başkanlığından:

TSE UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

Türk Standardları Enstitüsünde istihdam edilmek üzere sınavla aşağıdaki tabloda belirtilen lisans programlarından mezun, 110 adet TSE Uzman Yardımcısı alınacaktır.

SIRA NO ÖĞRENİM DURUMU ALINACAK PERSONEL SAYISI
1 Makine Mühendisliği Bölümü mezunu 43
2 İnşaat Mühendisliği Bölümü mezunu 14
3 Metalurji Mühendisliği Bölümü mezunu 2
4 Bilgisayar Mühendisliği Bölümü mezunu 6
5 Endüstri Mühendisliği Bölümü mezunu 4
6 Mekatronik Mühendisliği Bölümü mezunu 2
7 Kimya Mühendisliği Bölümü mezunu 7
8 Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü mezunu 8
9 Gıda Mühendisliği Bölümü mezunu 4
10 Biyomedikal Mühendisliği Bölümü mezunu 1
11 Deri Mühendisliği Bölümü mezunu 1
12 Ziraat Mühendisliği Bölümü mezunu 1
13 Fizik Bölümü mezunu 1
14 Kimya Bölümü mezunu 3
15 Bilgisayar Öğretmenliği Bölümü mezunu 1
16 Eğitim İletişimi ve Planlaması Bölümü mezunu 1
17 Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü mezunu 1
18 Hukuk Fakültesi mezunu 3
19 Siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri mezunu 7

I. SINAVA KATILMA ŞARTLARI:

Sınava katılabilmek için;

1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan genel şartları taşımak.

2) Tabloda belirtilen lisans programlarından mezun olmak (Giriş Sınavına başvuran adaylardan; yukarıda belirtilen lisans programı dışında müracaat eden adayların müracaatları geçerli sayılmayacaktır.).

3) Sınavın yapıldığı yılın Ocak ayının ilk günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.

4) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 09-10 Temmuz 2011 veya 07-08 Temmuz 2012 tarihlerinde yapılan Kamu Personel Seçme Sınavlarında (KPSS),

- Tablonun 1 ila 14. sırasında sayılan lisans programları için KPSSP-7,

- Tablonun 15 ila 17. sırasında sayılan lisans programları için KPSSP-5,

- Hukuk fakültesi mezunları için KPSSP-103,

- Siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri mezunları için KPSSP-65,

puan türünden en az 70 puan almış olmak.

5) Türkiye’nin her yerinde devamlı olarak görev yapmasına sağlık açısından engeli bulunmamak.

II - BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ

1) Giriş sınavına katılmak isteyen adaylar, 30 Ekim - 16 Kasım 2012 tarihleri arasında Enstitünün resmi internet sitesinden (www.tse.org.tr) temin edecekleri sınav başvuru formu ile mezuniyet belgesi ve KPSS sonuç belgesinin suretlerini, belirtilen tarihler arasında formda gösterilen elektronik posta adresine göndererek veya elden Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA adresindeki TSE İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığına teslim ederek başvurularını yaparlar.

2) Adayların mezun oldukları lisans programları ve tespit edilen KPSS puan türlerine göre, en yüksek puanı alan adaydan başlamak üzere yapılacak sıralamaya göre, atama yapılacak TSE Uzman Yardımcısı kadro sayısının dört katı kadar aday sözlü sınava girme hakkı kazanır. Ancak lisans mezuniyeti ve puan türü için yapılan sıralama sonucunda son sıradaki adayla aynı puanı almış olan adaylar da sınava katılmaya hak kazanır.

3) Sözlü sınava girme hakkı kazanan adaylar 23/11/2012 tarihinde Enstitünün resmi internet sitesinde ilan edilir. İlanda ayrıca sözlü sınav tarihleri de belirtilir. Sözlü sınava girme hakkını www.memurlarahaber.com kazanan adaylar, mülakat sınav günü öğrenim belgesinin veya çıkış belgesinin aslını, eğitimini yurtdışında tamamlamış olanlar için diploma denkliğinin yetkili makamlarca kabul edildiğini gösterir belgenin aslını ibraz etmek zorundadırlar.

4) Sözlü sınava girme hakkını kazanan adaylara İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığınca sınav giriş belgesi düzenlenir. Sınav giriş belgeleri adayların elektronik posta adreslerine gönderilir veya kendilerine elden teslim edilir. Adaylar sınav giriş belgelerini aynı zamanda Enstitünün resmi internet sitesinden de (www.tse.org.tr) temin edebilirler.

III - SÖZLÜ SINAV ŞEKLİ VE KONULARI

Sözlü giriş sınavı, adayların; mezun olduğu bölüm ile ilgili konulardaki bilgilerinin, kavrayışlarının, kendilerini ifade etme yeteneğinin, liyakatinin, temsil kabiliyetinin, muhakeme gücünün, davranış ve tepkilerinin TSE Uzman Yardımcılığına uygunluğunun, özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığının, genel yetenek ve genel kültürünün, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığının değerlendirildiği bir sınav olacaktır.

IV - SINAV YERİ

Sözlü sınav Enstitünün Necatibey Cad. No: 112 06100 - Bakanlıklar/ANKARA adresinde yapılacaktır. Adaylar kendileri için oluşturulan sınav giriş belgelerinde ilan edilen yer ve zamanda sözlü sınav giriş kartı, diploma veya çıkış belgesi ile nüfus cüzdanı, pasaport ve sürücü belgesinden biri ile hazır bulunacaklardır.

V - SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE İLANI

Sözlü giriş sınavında başarılı sayılabilmek için komisyon başkan ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması şarttır. Sözlü sınav notu aynı zamanda nihai başarı puanıdır. Sözlü giriş sınavı notlarının eşitliği halinde belirlenen KPSS puanı yüksek olan aday tercih edilir.

Sınavda başarılı olanların sayısı ilan edilen kadro sayısından fazla ise, en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralama yapılarak belirtilen kadro sayısı kadar aday, giriş sınavını başarmış kabul edilecektir. Sınav Komisyonu belirtilen kadro sayısının yarısını aşmamak üzere puan sırasına göre yedek aday belirler. Giriş sınavında yetmiş ve üzerinde puan almış olmak, bu sıralamaya giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmez. Sınavda başarılı olanların sayısı ilan edilen kadro sayısından daha az ise sadece başarılı olanlar sınavı kazanmış kabul edilir.

Nihai başarı listesi https://www.tse.org.tr adresinde sözlü sınavın bitimini takip eden 10 gün içinde ilan edilecek olup, ayrıca sözlü sınavı kazanan (asil ve yedek) adayların adreslerine posta yoluyla tebligat yapılacaktır. Kazanan adayların kendilerine bildirilen tarihe kadar müracaat etmeleri halinde atamaları yapılır. Müracaat etmeyen asıl adayların yerine, yedek aday listesinden en yüksek puan alandan başlamak üzere atama yapılır.

Belgelerde, başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında, Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere, Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

VI - SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ

Yazılı ve sözlü sınav sonuçlarına ilişkin olarak, bu sınav sonuçlarının açıklanmasından itibaren beş iş günü içinde bir dilekçe ile ilgili komisyona itiraz yapılabilir. İtirazlar, ilgili komisyon tarafından en geç on iş günü içinde incelenir ve sonuç ilgiliye yazılı olarak bildirilir.

Kamuoyuna duyurulur

--------------------------------------------

MİLLİ EĞİTİM UZMAN YARDIMCILIĞI YARIŞMA SINAVI DUYURUSU

Millî Eğitim Bakanlığında görev yapmak üzere toplam 100(yüz) adet kadroya Millî Eğitim Uzman Yardımcısı alınacaktır.

Yarışma sınavı sözlü sınav şeklinde, tek aşamada,gerçekleştirilecektir. Sözlü sınav şeklinde uygulanacak yarışma sınavı 3 - 21Aralık 2012 tarihlerinde Ankara’da yapılacak olup “Millî Eğitim UzmanYardımcılığı Yarışma Sınavı Kılavuzu” Milli Eğitim Bakanlığı (www.meb.gov.tr)internet adresinde ilân edilmiştir.

Başvurular için belirlenen alanlar ve sınav takvimiaşağıda verilmiştir.
Sıra No     Branşlar     Kadro Adedi     Puan Türü     Puanı
1     İİBF / SİYASAL BİLGİLER / İKTİSAT VE İŞLETME FAKÜLTELERİ     35     KPSS P65     80
2     HUKUK     10     KPSS P62     80
3     İSTATİSTİK     5     KPSS P25     80
4     TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI     2     KPSS P10     90
5     TÜRKÇE     1     KPSS P10     90
6     MATEMATİK     2     KPSS P10     95
7     İLKÖĞRETİM MATEMATİK     1     KPSS P10     95
8     SINIF ÖĞRETMENLİĞİ     1     KPSS P10     90
9     COĞRAFYA     1     KPSS P10     85
10     TARİH     2     KPSS P10     85
11     KİMYA / KİMYA TEKNOLOJİSİ     1     KPSS P10     95
12     DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ     3     KPSS P10     85
13     İHL MESLEK DERSLERİ     1     KPSS P10     85
14     İNGİLİZCE     8     KPSS P10     90
15     ALMANCA     1     KPSS P10     90
16     FEN VE TEKNOLOJİ     1     KPSS P10     95
17     REHBER ÖĞRETMEN     6     KPSS P10     90
18     BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ     8     KPSS P10     90
19     ZİHİN ENGELLİLER ÖĞRETMENLİĞİ     2     KPSS P10     80
20     İŞİTME ENGELLİLER ÖĞRETMENLİĞİ     1     KPSS P10     70
21     SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ     1     KPSS P10     90
22     OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ     2     KPSS P10     85
23     EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ ÖĞRETMENLİĞİ     2     KPSS P10     70
24     MAKİNE TEKNOLOJİLERİ MAKİNE MODEL/ MAKİNE VE KALIP ÖĞRETMENLİĞİ     1     KPSS P10     70
25     MUHASEBE VE FİNANSMAN ÖĞRETMENLİĞİ     1     KPSS P10     85
26     GİYİM VE ÜRETİM TEKNOLOJİSİ ÖĞRETMENLİĞİ     1     KPSS P10     70
TOPLAM     100           

YARIŞMA SINAVINA (SÖZLÜ SINAV) BAŞVURU ŞARTLARI

1) 09-10 Temmuz 2011 - 07-08 Temmuz 2012 tarihlerinde yapılan KPSS LİSANS sınavları sonucunda, yukarıdaki tabloda yer alan ve puan türleri için belirlenen asgari puana sahip olmak. (Müracaatşartlarını taşıyan adaylar başvurularını takiben her alan için belirlenen en yüksek puandan başlamak üzere sıralamaya tabi tutulacaktır. En yüksek puan alan adaydan başlanarak 1, 2 ve 3 sıra numaralı alanlar için ilân edilen kadro sayısının 2 katı, diğer alanlar için ise 3 katı aday sözlü sınava davet edilecektir. Son sıradaki aday ile aynı puana sahip olanlar da yarışma sınavına alınacaktır.)

2) Yukarıdaki tabloda belirtilen 1, 2 ve 3 sıra numaralı alanlar dışında başvuru yapacak adayların, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının öğretmenliğe atanacakların tespitine ilişkin kararında (https://ttkb.meb.gov.tr/www/80-sayili-karar/icerik/19) belirlenen alanlara kaynak yükseköğretim programlarından mezun olmalarıgerekmektedir.

3) Adayların en az 4 yıllık eğitim veren fakültelerin yukarıdaki tabloda belirtilen bölümlerinden birini veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından birini bitirmiş olmaları gerekmektedir.

4) Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde yer alan genel şartlarıtaşımaları gerekmektedir.

5) Adayların sınavın yapıldığı tarih itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmaları gerekmektedir.

6) Adayların devamlı olarak görev yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı olmaması gerekmektedir.

SINAV TAKVİMİ
Sınav Duyurusu ve Kılavuzu     5 Ekim 2012
İnternet Başvurusu Tarihleri     5 - 9 Kasım 2012
Sınava Girecek Adayların İlânı     13 Kasım 2012
Belgelerin Teslimi     14 - 21 Kasım 2012
Sözlü Sınav     3 - 21 Aralık 2012

Duyurulur.

İLETİŞİM BİLGİLERİ:

Tlf: (312) 413 17 62 - 413 18 74 - 413 17 60

www.meb.gov.tr

https://ikgm.meb.gov.tr

İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü, Bakanlıklar, 06648, Çankaya/ANKARA

--------------------------------------- DİYANET İŞLERİ 4110 MEMUR ALIMI

başkanlığımıza ait aşağıda sınıfı, unvanı, tahsil durumları, kadro derecesi ve sayısı belirtilen toplam 4110 adet boş kadroya; 2012 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınarak aşağıdaki tabloda belirtilen her bir grup için boş kadro sayısının üç katına kadar Başkanlıkça yapılacak sözlü sınava çağrılacak adaylar arasından sınav sonucu başarı sırasına göre açıktan atama yapılacaktır.

I- Açıktan Atama Yapılacak Kadroların Sınıf, Unvan, Tahsil Durumları, Kadro Derecesi ve Adedine Göre Dağılımı

SINIFI UNVANI GRUP KPSS MEZUNİYET DURUMU KADRO DERECESİ KONTENJAN SAYISI
D.H.S Kur’an Kursu Öğreticisi 1 İlahiyat Fakültesi 8-12 80
2 İlahiyat Ön Lisans Mezunu veya İlahiyat Ön Lisans +Diğer Lisans Mezunu 8-12 40
3 İ.H.L Mezunu+Diğer Lisans 8-12 10
4 İ.H.L Mezunu+Diğer Ön Lisans 8-12 10
5 İ.H.L Mezunu+Hafız 8-12 50
6 İ.H.L. Mezunu 8-12 10
TOPLAM 200
D.H.S İmam-Hatip 1 İlahiyat Fakültesi 8-12 100
2 İlahiyat Ön Lisans Mezunu veya İlahiyat Ön Lisans +Diğer Lisans Mezunu 8-12 1000
3 İ.H.L Mezunu+Diğer Lisans 8-12 200
4 İ.H.L Mezunu+Diğer Ön Lisans 8-12 100
5 İ.H.L Mezunu+Hafız 8-12 800
6 İ.H.L. Mezunu 8-12 1560
TOPLAM 3760
D.H.S Müezzin-Kayyım 1 İ.H.L Mezunu 8-12 60
2 Lise/Dengi Mezunu+Hafız 8-12 90
TOPLAM 150
GENEL TOPLAM 4110

II- Sınava Katılmak İsteyen Adaylarda Aranan Şartlar

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.

2. Diyanet İşleri Başkanlığının ilgili yönetmeliklerinde ön görülen Din  Sınıfında çalışan personel için aranan “Ortak Nitelik” şartını taşımak.

3. Müracaat ettiği unvanla ilgili geçerlilik süresi dolmamış yeterliğe sahip olmak (2009, 2011 veya 2012 yıllarında Başkanlıkça yapılan yeterlik sınavlarından birinde başarılı olmak).

4. Kur’an Kursu Öğreticisi ve İmam-Hatip unvanı için İmam Hatip Lisesi veya üstü dini öğrenim mezunu olmak.

5. Müezzin-Kayyım unvanı için İmam-Hatip Lisesi mezunu veya Lise/Dengi okul mezunu+hafız olmak.

Herhangi bir önlisans veya lisans mezunu olan ve KPSS sınavlarına önlisans veya lisans kategorilerinde katılan adaylar Müezzin-Kayyım unvanı için sınava müracaat edemeyeceklerdir.

6. İmam-Hatip ve Müezzin-Kayyım unvanı için erkek olmak.

7. İmam Hatiplik ve Müezzin Kayyımlık yapmaya mani bir özrü bulunmamak.

8. Lisans mezunları için 2012 yılı KPSS (B) grubu KPSSP3 puan türünden 60 veya üzeri puan almış olmak.

9. Önlisans mezunları için 2012 yılı KPSS (B) grubu KPSSP93 puan türünden 60 veya üzeri puan almış olmak.

10. Ortaöğretim mezunları için 2012 yılı KPSS (B) grubu KPSSP94 puan türünden 60 veya üzeri puan almış olmak.

ü İlanda belirtilen şartları taşıyan ve halen Başkanlığımız teşkilatında sözleşmeli Kur’an kursu öğreticisi olarak görev yapan personel, Kur’an kursu öğreticiliği yeterlik şartı aranmaksızın Kur’an kursu öğreticisi kadrosu için sınava müracaat edebilecektir.

ü İlanda belirtilen şartları taşıyan ve halen Başkanlığımız teşkilatında sözleşmeli İmam-Hatip olarak görev yapan personel, İmam Hatip yeterlik şartı aranmaksızın İmam-Hatip unvanı için sınava müracaat edebilecektir. Ancak halen Başkanlığımız teşkilatında Sözleşmeli İmam-Hatip olup Müezzin Kayyım kadrosuna başvuranlarda ise Müezzin Kayyım yeterliğe sahip olmak şartı aranır.

ü İlanda belirtilen şartları taşıyan ve halen Başkanlığımız teşkilatında sözleşmeli Müezzin Kayyım olarak görev yapan personel, Müezzin Kayyım yeterliliği şartı aranmaksızın Müezzin Kayyım unvanı için sınava müracaat edebilecektir. Ancak, halen Başkanlığımız teşkilatında Sözleşmeli Müezzin Kayyım olup İmam Hatip kadrosuna başvuranlarda ise İmam Hatip yeterliğe sahip olmak şartı aranır.

III- Başvuru, Sınav, Atama İşlemleri ve Diğer Hususlar

a) Başvuru İşlemleri

1. Yukarıdaki şartları taşıyan adaylar, 01/11/2012 (08:00)-13/11/2012 (16:00) tarihlerinde www.diyanet.gov.tr adresindeki İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfasında bulunan program aracılığı ile KADROLU-2012-II Açıktan Personel Alımı e-Başvuru formunu kendileri doldurduktan sonra istenen belgelerle birlikte herhangi bir İl Müftülüğüne şahsen müracaat edeceklerdir.

2. İl Müftülüklerinde konuyla ilgili yetkilendirilmiş memurlar, adayın e-Başvuru formuna girdiği bilgiler ile verdiği belgelerdeki bilgilerin doğruluğunu tespit ettikten sonra aktivasyon işlemini gerçekleştireceklerdir.

3. Onay (aktivasyon) işleminden sonra, anılan işlemi yapan yetkili memurlar, onaylı e-Başvuru formundan iki nüsha yazdıracaklar, müftülük gelen evrak defterine kaydı yapıldıktan sonra formun her iki nüshası, yetkili memur ve müracaat eden aday tarafından (adı, soyadı ve unvanı yazılarak) imzalanacak, formun bir nüshası müftülükteki dosyada muhafaza edilecek, diğer nüshası ise aday tarafından ibraz edilen belgeler ile birlikte adayın kendisine teslim edilecektir.

4. Başvuru işlemlerinin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından adayın kendisi sorumlu olacaktır.

5. Her aday sadece bir unvan grubu için sınava müracaat edebilecektir. Birden fazla unvan grubuna müracaat eden adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

6. Adaylar, sözlü sınava girmek istedikleri sınav merkezini e-Başvuru formundaki ilgili kısımda belirteceklerdir.

7. Müracaatların sona ermesinden sonra adayın başvuru bilgilerinde hangi nedenle olursa olsun kesinlikle değişiklik yapılmayacaktır.

8. İl Müftülüklerinde yapılan aktivasyon esnasında, e-Başvuru formunda beyan ettikleri mezuniyet durumlarını gösteren belge/belgeleri ibraz edemeyen adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.

9. Bu duyuruda belirlenen esaslara uygun olmayan veya posta yolu ile yapılan müracaatlar ile 13/11/2012 (16:00) tarihinden sonra yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

10. Başkanlığımız İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfasındaki e-başvuru formunu doldurmayan/dolduramayan veya il müftülüklerinde aktivasyon işlemini yaptırmayan/yaptıramayan adayların müracaat talepleri hiçbir şekilde kabul edilmeyecektir.

b) Sınav İşlemleri

1. Sözlü sınav, 19.11.2012-01.12.2012 tarihlerinde, Ankara, Antalya, Bolu, Bursa, Elazığ, Erzurum, İstanbul, Kastamonu, Kayseri, Konya, Manisa, Samsun, Trabzon, Şanlıurfa sınav merkezlerinde yapılacak; adaylar e-başvuru formunda sözlü sınava girmek istedikleri sınav merkezini seçeceklerdir. Başvuruların sonra ermesinden sonra adayların sınav merkezi ve sınav tarihi değişiklik talepleri dikkate alınmayacaktır.

2. Sınava katılma şartlarını taşıyan ve duyuruya uygun şekilde yapılan başvuruların, başvuru yapılan kontenjan grubuna tanınan sayıdan fazla olması halinde, kontenjan grubu dikkate alınarak KPSS puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere 3 katına kadar aday sözlü sınava alınacaktır. Eşit KPSS puanı almış son sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde bu adayların tümü sözlü sınava çağrılacaktır.

3. Sınava girmeye hak kazananlar 15.11.2012 tarihinden itibaren “Sınav Giriş Belgesi”ni, Diyanet İşleri Başkanlığı internet sitesi (www.diyanet.gov.tr) İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfasından alabileceklerdir.

4. Adaylar sınava gelirken “Sınav Giriş Belgesi” ile birlikte kimlik belgelerinden birini (Nüfus cüzdanı, pasaport veya ehliyet) yanlarında bulunduracaklardır.

5. Sözlü sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihlerinde sınava katılmayan adaylar sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır. Söz konusu adaylara ne sebeple olursa olsun ikinci bir sınav hakkı verilmeyecektir.

6. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için en az 70 puan almak şarttır. Atamalar ise, sınavda başarılı olan adaylar arasından en yüksek puandan başlanarak belirlenen kontenjan sayısınca yapılacaktır.

7. Sınav sonuçları, Başkanlığımızın internet sitesinde (www.diyanet.gov.tr) ve aynı sitedeki İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfasında ilan edilecektir.

c) Atama İşlemleri

1. Sözlü sınav sonucu başarılı olan adaylar arasından, en yüksek puandan başlanmak suretiyle başarı sırasına göre, (belirlenen kontenjan sayısı kadar adaya) tercih hakkı verilecektir.

2. Sözlü sınavda alınan puanların eşit olması halinde KPSS puanı yüksek olan, onun da eşit olması halinde KPSS’ye katıldığı öğrenim belgesinin mezuniyet tarihi önce olan, bu tarihin de aynı olması halinde, doğum tarihi önce olan adaya tercih hakkı verilecektir.

3. Tercih hakkı elde eden adaylar, Başkanlıkça belirlenecek tarihler içerisinde Başkanlığımız www.diyanet.gov.tr internet sitesi İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfasında ilan edilecek tercih programı aracılığıyla tercihlerini yapacaklardır.

4. Tercih yapmaya hak kazanan adaylardan Kur’an kursu öğreticileri en fazla 25 Kur’an kursu ismi, İmam-hatip ve Müezzin-kayyımlar en fazla 25 cami ismi tercihinde bulunabileceklerdir.

5. Atamalar adayların tercih formundaki yer tercihleri dikkate alınarak yapılacaktır. Tercihlerine yerleşemeyen adaylar, ait olduğu kontenjan grubunda münhal kalan yerlere Başkanlıkça re’sen atanacaktır.

6. Başkanlıkça belirlenecek tarihler içerisinde Başkanlığımız www.diyanet.gov.tr internet sitesindeki İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfasında ilan edilecek tercih formunu doldurmayan /dolduramayan adaylara her ne sebeple olursa olsun ek tercih hakkı verilmeyecektir.

7. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 62 nci ve 63 üncü maddeleri gereğince, ataması yapılanların, atama emirlerinin kendilerine tebliğ tarihinden itibaren (belge ile ispatı mümkün zorlayıcı sebepler olmaksızın) 15 gün içerisinde işe başlamayanların atama onayları iptal edilecektir. Bu durumdaki adaylar 1 yıl süreyle devlet memuru olarak istihdam edilemezler.

8. Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmeliğin ek 2 nci maddesindeki “Bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde yapılan merkezi yerleştirme sonucu B grubuna ait herhangi bir kadro veya pozisyona yerleştirilen adaylar, daha sonraki personel alımları için yerleştirmelerine esas alınan puanla başvuruda bulunamazlar.” hükmü uyarınca; 2012-II Açıktan Atama Sözlü Sınavı sonucu yerleştirmeleri yapılan adaylar, bir sonraki KPSS sınavı sonucuna kadar yapılacak diğer açıktan atamalara başvuramayacaklardır.

9. Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 17 nci maddesi 2 nci fıkrası uyarınca İmam-hatipler ilk defa (D) grubu köy ve kasaba camilerine atanırlar ve bu gruptaki görev süresi asgari üç yıldır.

d) Diğer Hususlar

1. Sınav öncesi, sonrası ve atama sürecindeki işlemlerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen adayların başvuru ve sınavları geçersiz sayılacağı gibi görev alsalar dahi görevleriyle ilişikleri kesilecektir.

2. Bu duyurudaki şartlar, sadece bu sınav ve bu sınava bağlı atamalar ile ilgilidir. (Bundan sonraki sınav ve atamalar için müktesep teşkil etmez.)

3. Yerleştirme sonuçları Diyanet İşleri Başkanlığının www.diyanet.gov.tr internet sitesinde ve aynı sitedeki İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfasında duyurulacaktır.

4. Sınav ve sonuçları ile ilgili Başkanlığımızın internet sitesinde ve aynı sitedeki İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfasında yapılan tüm duyurular tebligat sayılacaktır. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

IV- Başvuru İçin Gerekli Belgeler

1. T.C. Kimlik numaralı Kimlik Belgesi,

2. KPSS’ye başvururken beyan ettiği öğrenim durumlarını gösterir Mezuniyet Belgesi (Adayların beyan ettiği öğrenim belgeleri mezuniyet belgesi olmalıdır. Birden fazla mezuniyet içeren unvan gruplarından birisine başvuracak adayların beyan ettikleri mezuniyet durumlarını gösterir belgelerin hepsini başvuru esnasında ibraz etmeleri gerekmektedir).

3. KPSS Sonuç Belgesi,

4. Hafızlık Belgesi (+Hafız kontenjan gruplarına dâhil olan adaylar ile hafız olduğunu beyan edenler için)

5. Sabıka Kayıt Belgesi, (“Başvuru için gerekli belgeler” başlığı altında adaylardan istenen sabıka kayıt belgesinde, sabıka kaydı veya arşiv kaydı bulunanların mahkeme kararlarının Başkanlığımızca değerlendirilmek üzere 0312 285 85 72 nolu faksa ivedi olarak resmi yazı ile fakslanması ve Başkanlığımız görüşü alındıktan sonra aktivasyon işlemlerinin yapılması gerekmektedir.)

6. Başvuru yapılan kadroda görev yapmaya mani bir özrü bulunmadığına dair beyanı,

7. Askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı.

NOT: İbraz edilen belgeler, yetkili memurlar tarafından kontrol edildikten sonra adaylara iade edilecektir.

V- Sınav Konuları

Kur’an Kursu Öğreticiliği, İmam-Hatiplik ve Müezzin Kayyımlık sözlü sınavına katılacakların temel ve özel yeterliklerinin tespitinde, Başkanlığımız web sayfasında yayımlanan Diyanet İşleri Başkanlığı teşkilatında din hizmetlerini yürütenlerin temel ve özel yeterlik kriterleri esas alınır.

A) Kur’an kursu öğreticisi ve imam-hatipler için;

1. Kur’an-ı Kerim, (70 puan)

2. Dini bilgiler (İtikat, ibadet, siyer ve ahlâk konuları), (20 puan)

3. Hitabet ve etik ilkeleri. (10 puan)

B) Müezzin-kayyımlar için;

1. Kur’an-ı Kerim, (70 puan)

2. Dini bilgiler (İtikat, ibadet, siyer ve ahlâk konuları), (20 puan)

3. Ezan, ikamet ve etik ilkeleri. (10 puan)

VI- İletişim

Yazışma Adresi:Diyanet İşleri Başkanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Personel Sistemleri Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığı

Üniversiteler Mah. Dumlupınar Blv. No:147/A 06800

Çankaya/ANKARA

e-mail :persis@diyanet.gov.tr

Telefon :(0312) 295 70 00

Fax :(0312) 285 85 72

İlgililere duyurulur.

D.İ.B.İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

----------------------------------

KÜLTÜR VE TURİZM UZMAN YARDIMCILIĞI YARIŞMA SINAV DUYURUSU

Kültür ve Turizm Bakanlığı merkez teşkilatında çalıştırılmak üzere, Genel İdare Hizmetleri Sınıfında 9 uncu dereceden boş bulunan, 50 adet kültür ve turizm uzman yardımcısı kadrosuna atama yapmak amacıyla, Kültür ve Turizm Uzmanlığı Yönetmeliği hükümlerine göre Kültür ve Turizm Uzman Yardımcısı Yarışma Sınavı yapılacaktır. Yalnızca sözlü olarak yapılacak olan yarışma sınavına öğrenim dalları itibariyle alınacak kültür ve turizm uzman yardımcısı sayıları aşağıda belirtilmiştir.

1. Grup

Hukuk Fakültesi mezunlarından 10 kişi

İktisat, İşletme, Siyasal Bilgiler, İktisadi ve İdari Bilimler

Fakülteleri mezunlarından 13 kişi

2. Grup

Turizm ve Otelcilik Bölümü mezunlarından 10 kişi

Biyoloji Bölümü mezunlarından 5 kişi

Bilgisayar Mühendisliği ve Yazılım Mühendisliği Bölümü mezunlarından 5 kişi

İstatistik Bölümü mezunlarından 3 kişi

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü mezunlarından 1 kişi

Radyo TV ve Sinema Bölümü mezunlarından 1 kişi

Sanat ve Kültür Yönetimi Bölümü mezunlarından 1 kişi

Arap Dili ve Edebiyatı Bölümü mezunlarından 1 kişi

____________

GENEL TOPLAM: 50 kişi

1 - YARIŞMA SINAVINA KATILMA ŞARTLARI:

1. Gruptan sınava katılabilmek için;

- En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisadî ve idarî bilimler, iktisat, işletme fakültelerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının birinden mezun olmak,

- Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 9-10 Temmuz 2011 ve 7–8 Temmuz 2012 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS); en az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk fakülteleri veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki yüksek öğretim kurumları mezunlarının, (KPSSP103) puan türünden asgari 80 ve daha yukarı puan almak kaydıyla, en az dört yıllık lisans eğitimi veren İktisat, İşletme, Siyasal Bilgiler, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki yüksek öğretim kurumları mezunlarının, (KPSSP53) puan türünden asgari 80 ve daha yukarı puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde; bölüm itibariyle alınacak kültür ve turizm uzman yardımcısı sayısının dört katı aday arasına girmek.

2. Gruptan sınava katılabilmek için;

- En az dört yıllık eğitim veren Turizm ve Otelcilik, Biyoloji, Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, İstatistik, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Radyo Televizyon Sinema, Sanat ve Kültür Yönetimi, Arap Dili ve Edebiyatı Bölümlerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından birisini bitirmiş olmak,

- Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 9-10 Temmuz 2011 ve 7-8 Temmuz 2012 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS); en az dört yıllık lisans eğitimi veren İstatistik Bölümü veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki yüksek öğretim kurumları mezunlarının, (KPSSP25) puan türünden asgari 80 ve daha yukarı puan almak kaydıyla; en az dört yıllık lisans eğitimi veren Turizm ve Otelcilik, Biyoloji, Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Radyo Televizyon Sinema, Sanat ve Kültür Yönetimi, Arap Dili ve Edebiyatı Bölümleri veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki yüksek öğretim kurumları mezunlarının, (KPSSP8) puan türünden asgari 70 ve daha yukarı puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde; bölüm itibariyle alınacak kültür ve turizm uzman yardımcısı sayısının dört katı aday arasına girmek.

Son sıradaki adayla, aynı puanı almış aday/adaylar da sınava katılmaya hak kazanacaktır.

- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde yer alan genel şartlara sahip olmak,

- Sınavın yapıldığı tarih itibariyle otuz beş yaşını doldurmamış olmak, şartları aranır.

2 - BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ:

Yarışma sınavına katılmak isteyen adaylar, birinci maddede belirtilen koşulları taşımaları şartıyla; Atatürk Bulvarı No: 29 Opera/ANKARA adresinde bulunan Bakanlığımız Personel Dairesi Başkanlığından veya www.kulturturizm.gov.tr adresinden temin edecekleri başvuru formunu doldurarak, istenilen belgeler ile birlikte 23/11/2012 tarihi mesai saati bitimine kadar Personel Dairesi Başkanlığına bizzat veya posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir. Ancak, posta yoluyla yapılan başvurularda istenilen belgelerin son başvuru tarihinin mesai bitimine kadar Bakanlık evrak birimine ulaşmış olması gerekir. Postadaki gecikme nedeniyle son başvuru tarihinden sonra Bakanlık evrak birimine ulaşan başvurular işleme alınmayacaktır.

Başvuru formları ve eki belgelerin incelenmesi sonucu sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi 30/11/2012 tarihinden itibaren www.kulturturizm.gov.tr internet adresinde ilan edilecek olup, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

3 - BAŞVURU SIRASINDA İSTENİLECEK BELGELER:

- ÖSYM tarafından yapılan Kamu Personeli Seçme sınavına ilişkin sonuç belgesi çıktısı,

- Yükseköğrenim diplomasının veya geçici mezuniyet belgesinin aslı veya noterce ya da Bakanlıkça onaylanmış örneği,

- İki adet vesikalık fotoğraf (4.5x 6 cm. ebadında, son altı ay içerisinde çekilmiş olan fotoğrafın biri Başvuru Formuna yapıştırılacaktır.),

- Başvuru formu,

4 - SINAVIN ŞEKLİ:

Sözlü sınav, girmeye hak kazanan adaylar,

a) Genel kültüre ve genel yeteneğe, üniversite eğitimine ait mesleki bilgilerine, bakanlığın görev alanına ait bilgilere, yabancı dile ilişkin konulardaki bilgi düzeyi,

b) Kavrama, muhakeme etme, özetleme ve ifade etme yeteneği,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel yetenek ve genel kültürü,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

yönlerinden değerlendirilerek, ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilir.

Mesleki Bilginin Alt Konuları:

1. Gruptan Sınava Girecekler için:

Mikro-Makro İktisat, Uluslararası Ekonomik İlişkiler ve Kuruluşlar, Maliye Politikası, Türk Vergi Hukuku, Anayasa Hukuku, İdare Hukuku, Medeni Hukuk (Aile ve Miras Hukuku hariç), Borçlar Hukuku (Genel Hükümler), Ceza Hukuku, Ticaret Hukuku.

2. Gruptan Sınava Girecekler için:

İstatistik için: Genel İstatistik, Matematiksel İstatistik, Olasılık Hesapları.

Bilgisayar Mühendisliği ve Yazılım Mühendisliği için: Bilgisayar Programlama, Dosya Organizasyonu, İşletim Sistemleri, Mikroişlemciler, Yazılım Mühendisliği, Veritabanı Sistemleri, Veri İletişimi, Bilgisayar Ağları.

Halkla İlişkiler ve Tanıtım için: İletişim Süreçleri ve Modelleri, Kitle İletişim Kuramları, İletişim Tarihi, Kitle İletişim Hukuku, Medya Etiği, Küresel Medya Sektörleri, Türkiye de Pazarlama İletişimi, Medya ve Pazarlama Araştırmaları, Kurumsal İletişim.

Radyo Televizyon ve Sinema için: İletişim süreçleri ve modelleri, Kitle İletişim Kuramları, İletişim Tarihi, Kitle İletişim Hukuku, Yeni İletişim Teknolojileri, Türk Sineması Tarihi, Radyo ve Televizyon Haberciliği.

Turizm ve Otelcilik için: Seyahat Acentalığı, Türkiye’nin Turistik Yöreleri, İşletme Yönetimi, Turizm Mevzuatı ve Politikaları, Turizm Pazarlaması.

Arap Dili ve Edebiyatı için: Arap Dili ve Kültürü, Klasik ve Modern Arap Edebiyatı, Arapça’dan Türkçe’ye sözlü ve yazılı çeviri.

Biyoloji için: Genel Biyoloji, Biyokimya, Genel Ekoloji, Mikrobiyoloji, Ornitoloji, Botanik, Zooloji, Biyolojik Çeşitlilik,

Kültür ve Sanat Yönetimi için: Müzeler, Fuarlar ve Koleksiyonlar; Sanat, Kültürel Miras ve Yönetim; Müze ve İletişim; Kültür Yönetimi; Çokkültürlülük ve Sanat.

5 - DEĞERLENDİRME:

Adaylar, sınav kurulu tarafından “Sınavın Şekli” başlıklı 4 üncü maddenin (a) bendi için elli puan, (b) ila (e) bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilir ve verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Bunun dışında sözlü sınav ile ilgili herhangi bir kayıt sistemi kullanılmaz. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, kurul başkan ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması şarttır.

Sözlü sınav puanı yarışma sınavı başarı notunu teşkil eder.

Yarışma sınavının değerlendirilmesi sonucunda başarılı olanlar kendilerine yapılacak bildirimde belirtilen süre içerisinde yapacakları yazılı başvuru üzerine Bakanlık tarafından uzman yardımcısı kadrolarına atanır.

Yarışma sınavında, öğrenim dalları itibariyle alınacak uzman yardımcısı sayısı kadar adayın başarılı olamaması halinde, Bakanlık kadro ve ihtiyaç durumuna göre öğrenim dalları arasında sayı olarak değişiklik yapabilir.

Sınavda başarılı olup bildirimde belirtilen sürede gerekli başvuruyu yapmayanlardan, ataması yapılıp da herhangi bir sebeple görevden ayrılanlardan veya göreve başlamayanlardan boşalan/atama yapılamayan kadroya, yeni bir sınav yapılıncaya kadar veya yeni bir sınav yapılmaması halinde en geç iki yıl içinde yarışma sınavı başarı sırası dikkate alınarak yedek listeden atama yapılabilir.

6 - SINAV YERİ VE TARİHİ:

Sözlü Sınav: 10/12/2012 tarihinde saat 10:00 da Milli Kütüphane Başkanlığı Yunus Emre Salonu 7. Cadde sonu Bahçelievler/ANKARA adresinde yapılacaktır. Aynı gün bitmemesi halinde takip eden günlerde de sözlü sınava devam edilecektir.

Adayların, sınav saatinden en az yarım saat önce sınava girecekleri yerde hazır bulunmaları ve yanlarında, fotoğraflı ve onaylı kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport) bulundurmaları gerekmektedir.

7 - YARIŞMA SINAVI SONUÇLARININ DUYURULMASI:

Yarışma sınavını kazananların listesi www.kulturturizm.gov.tr internet adresinde ve Atatürk Bulvarı No: 29 Opera/Ankara adresinde bulunan Bakanlık hizmet binasının girişine asılarak ilan edilecektir. Yarışma sınavını kazanan uzman yardımcısı adaylarına ayrıca yazılı tebligat yapılacaktır.

BUNUN GİBİ MEMUR ALIMLARINI KAÇIRMAMAK İÇİN RESMİ FACEBOOK SAYFAMIZA TIKLA BEĞEN

---------------------------------------

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞINDAN:

GENÇLİK VE SPOR UZMAN YARDIMCILIĞI YARIŞMA SINAVI DUYURUSU

Gençlik ve Spor Bakanlığı merkez teşkilatında çalıştırılmak üzere, Genel İdare Hizmetleri Sınıfında 8 ve 9 uncu derecelerden boş bulunan otuz (30) adet Gençlik ve Spor Uzman Yardımcısı kadrosuna açıktan atama yapmak amacıyla, Gençlik ve Spor Uzman ve Uzman Yardımcılığı Sınav, Atama, Yetiştirilme, Görev ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre Gençlik ve Spor Uzman Yardımcısı Yarışma Sınavı yapılacaktır.

Öğrenim dalları itibarıyla alınacak Gençlik ve Spor Uzman Yardımcısı sayıları ile uygulanacak KPSS puan türleri aşağıda gösterilmiştir:


Bölüm


Öğrenim DallarıSayıKPSS Puan Türü1Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler, Hukuk Fakülteleri mezunları15KPSSP472En az dört yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının; Sosyoloji Bölümü, Felsefe Bölümü, Psikoloji Bölümü, Tarih Bölümü, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Eğitim Bilimleri Bölümü ile İletişim Fakültesi mezunları10KPSSP33Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu mezunları5KPSSP3

YARIŞMA SINAVINA KATILMA ŞARTLARI:

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde yer alan genel şartları taşımak,

b) Yukarıda belirtilen öğrenim dallarından veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

c) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 9–10 Temmuz 2011 ve 7-8 Temmuz 2012 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS); yukarıda öğrenim dallarına göre ayrılan bölümlerin karşılarında gösterilen KPSS puan türlerinden asgari yetmiş ve daha yukarı puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde; her bölüm için ayrı ayrı olmak üzere, alınacak Gençlik ve Spor Uzman Yardımcısı sayısının on katı aday arasına girmek (Son sıradaki adayla, aynı puanı almış aday/adaylar da sınava katılmaya hak kazanacaktır),

ç) Sağlıkla ilgili olarak görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmamak,

d) Yarışma sınavının yapılacağı gün itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak.

Yarışma sınavına kısımlar itibarıyla ilan edilen uzman yardımcısı kadro kontenjanı için öngörülen sayıda başvurunun olmaması halinde, kadro ve ihtiyaç durumuna göre, Sınav Komisyonunca bölümler arasında sayısal belirleme ve değişiklik yapılabilir.

BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ:

Yarışma sınavına katılmak isteyen adaylar, yukarıda belirtilen koşulları taşımaları şartıyla; www.gsb.gov.tr adresinden temin edecekleri başvuru formunu doldurarak, istenilen belgeler ile birlikte 5/11/2012 tarihi mesai saati bitimine kadar Bakanlık Personel Dairesi Başkanlığına şahsen, elden veya posta yoluyla iletmeleri gerekmektedir.

Postadaki gecikme nedeniyle son başvuru tarihinin mesai saati bitiminden sonra Bakanlığa ulaşan başvurular işleme alınmayacaktır.

Başvuru formları ve eki belgelerin incelenmesi sonucu yarışma sınavına katılmaya hak kazanan adayların listesi 7/11/2012 tarihinden itibaren www.gsb.gov.tr internet adresinde ilan edilecek olup, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Yazılı sınava girecek olan adaylar, kendileri için düzenlenecek ve kimlik bilgileri, sınav yeri ile tarihinin yer alacağı fotoğraflı “Sınav Giriş Kartı”nı imza karşılığı şahsen alacaklar veya başvuru formunda belirtilmek şartıyla ikametgâh veya elektronik posta adreslerine gönderilmesini isteyebileceklerdir.

Başvurusu kabul edilip, isimleri yarışma sınavına katılabilecekler arasında yer alanlardan, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve ayrıca haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

YARIŞMA SINAVININ ŞEKLİ:

Yarışma sınavı, yazılı ve sözlü şeklinde yapılacaktır.

Birinci bölümden sınava girecek adayların cevaplayacakları çoktan seçmeli soruların konu gruplarına göre dağılımı ve puanları aşağıda gösterilmiştir:

a) Alan bilgisi (yetmiş puan)

- Hukuk: Anayasa Hukuku, İdare Hukuku, Medeni Hukuk (Aile ve Miras Hukuku hariç), Borçlar Hukuku (Genel Hükümler), Ceza Hukuku

-Ekonomi: Mikro-Makro Ekonomi, Uluslararası Ekonomik İlişkiler ve Kuruluşlar, Kamu Maliyesi, Maliye Politikası

b) Genel Kültür ve Genel Yetenek (otuz puan).

Yazılı sınava ikinci ve üçüncü bölümden girecek adayların ise, çoktan seçmeli Genel Kültür, Spor Kültürü ve Genel Yetenek sorularını cevaplandırmaları istenecektir.

SINAV YERİ VE TARİHİ:

Yazılı sınav tarihi, saati ve yeri yarışma sınavına girmeye hak kazanan adayların isimleriyle birlikte www.gsb.gov.tr adresinde ilan edilecek, ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

Yazılı sınavda başarılı olup sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar için sözlü sınav tarihleri, saatleri ve yeri yazılı sınavı sonuçları ile birlikte duyurulacak, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

DEĞERLENDİRME:

Adayların yazılı sınavda başarılı sayılabilmeleri için en az yetmiş puan almaları gerekmektedir.

Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için; adayların sınava girdikleri bölümlere ilişkin konular ile birlikte Bakanlığın faaliyet alanı ile ilgili konular, genel kültür düzeyleri, muhakeme, kavrayış, ifade ve temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin Gençlik ve Spor Uzmanlığına uygunluğu da göz önüne alınarak, Sınav Komisyonu üyelerince her adaya ayrı ayrı verilen notların aritmetik ortalamasının yüz tam puan üzerinden en az yetmiş puan olması gerekmektedir.

Yazılı ve sözlü sınav notlarının aritmetik ortalaması dikkate alınarak en yüksek puana sahip olanlardan başlamak üzere yukarıda bölümler itibarıyla belirtilen atama yapılacak kadro sayısı kadar adayın isimlerinin yer aldığı asil liste ile aynı sayıda adayın isimlerinin yer aldığı yedek liste tespit edilecek ve atamalar bu listelerdeki sıralamaya göre yapılacaktır.

Yedek listede yer almak, adaylar için daha sonraki sınavlar için müktesep hak veya herhangi bir öncelik hakkı teşkil etmeyecektir.

Yarışma sınavında, bölümler itibarıyla alınacak uzman yardımcısı sayısı kadar adayın başarılı olamaması halinde, kadro ve ihtiyaç durumuna göre bölümler arasında sayısal belirleme ve değişiklik yapma yetkisi Sınav Komisyonuna aittir.

YARIŞMA SINAVI SONUÇLARININ DUYURULMASI:

Adaylar yarışma sınavı sonucunu www.gsb.gov.tr internet adresinden öğrenebileceklerdir. Gençlik ve Spor Uzman Yardımcısı olarak atanmaya hak kazanan adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılacaktır.

İlan olunur.

Adres: Gençlik ve Spor Bakanlığı Personel Dairesi Başkanlığı Örnek Mah. Oruç Reis Cad. No:13/3 Altındağ/ANKARA

İrtibat Tel: 0 (312) 596 60 00

Faks: 0 (312) 596 63 59

e-Posta: personel@gsb.gov.t

BUNUN GİBİ MEMUR ALIMLARINI KAÇIRMAMAK İÇİN RESMİ FACEBOOK SAYFAMIZA TIKLA BEĞEN

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.