Türksat 12 şehirde toplamda 30 personel alımı yapılacağı belirtilmektedir.

Türksat 12 şehirde toplamda 30 personel alımı yapılacağı belirtilmektedir.

Lise ve Üniversite mezunu 12 şehirde toplamda 30 personel alımı yapılacağı belirtilmektedir.

TÜRKSAT A.Ş. bünyesinde görevlendirilmek üzere Lise ve Üniversite mezunu 12 şehirde 30 personel alınacaktır.

Adaylar için başvuru zamanı

Adaylar başvurularını 5 Temmuz 2021 tarihine kadar (5 Temmuz saat 23:00’a kadar) yapacaklardır.

Adaylar için başvuru şekli ve yeri

Adaylar başvurularını kurumun https://kariyer.turksat.com.tr internet adresinde yer alan açık ilanlar linkinden Online olarak yapılabilecektir.

Adaylarda aranan ortak özellikler

Kamu haklarından yasaklanmamış olmak, Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı bulunmamak, Affa uğramış olsa bil belirli suçlardan mahkum olmamak, Sağlık durumunun çalıştırılacağı işe uygun olduğuna dair sağlık raporunu almış olmak ve Gerektiğinde hakkında yapılacak güvenlik soruşturmasının ve/veya arşiv araştırmasının olumlu sonuçlanmış olmak şartları aranmaktadır.
 
BT Network Personeli için aranan nitelikler (3 personel)

1 Ocak 1991 tarihinden sonra doğmuş olmak, Üniversitelerin Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Haberleşme Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Matematik Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Matematik ve Bilgisayar, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği, Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri ve Matematik bölümlerinden herhangi birinden mezun olmak, İngilizce dil puanı olarak 60 puan ve üzeri puan almış olmak.

KH İzleme ve Arıza Destek Personeli için aranan nitelikler (4 personel)

1 Ocak 1991 tarihinden sonra doğmuş olmak, Endüstri Meslek Lisesinin veya Meslek Yüksek Okullarının Bilgisayar, Bilgisayar Programcılığı, Elektrik, Elektronik, Haberleşme ve Yazılım bölümlerinden herhangi birinden mezun olmak, Alanında en az 1 yıl deneyimli olmak, MS Ofis programlarını etkin kullanabilmek, NMS sistemleri konusunda bilgi sahibi olmak, 7/24 vardiyalı nöbet tutma konusunda problemi bulunmamak.

KH Kablo Sistemleri Altyapı Personeli için aranan nitelikler (Adana 2 kişi, Ankara 7 kişi, Antalya 1 kişi, Bolu 1 kişi, Bursa 1 kişi, Edirne 1 kişi, Erzurum 1 kişi, Eskişehir 1 kişi, İstanbul 4 kişi, İzmir 2 kişi, Kocaeli 1 kişi, Mersin 1 kişi Toplam 23 personel)

1 Ocak 1991 tarihinden sonra doğmuş olmak, Üniversitelerin Elektrik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümlerin herhangi birinden mezun olmak, Proje yönetimi konusunda bilgi sahibi olmak, Haberleşme sistemleri konusunda bilgi sahibi olmak, Video sistemleri konusunda bilgi sahibi olmak, Sistem salonları konusunda bilgi sahibi olmak, Teknik çizim programlarında bilgi sahibi olmak, Enerji altyapısı konusunda bilgi sahibi olmak, MS Ofis programlarını etkin kullanabilmek, İngilizce dil puanı olarak 60 puan ve üzeri puan almış olmak.

Talep Edilen Pozisyon Unvanı: KH Kablo Sistemleri Altyapı Personeli
İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 23
Personelin Görev Yapacağı Şehir: Adana 2 kişi, Ankara 7 kişi, Antalya 1 kişi, Bolu 1 kişi, Bursa 1 kişi,
Edirne 1 kişi, Erzurum 1 kişi, Eskişehir 1 kişi, İstanbul 4 kişi, İzmir 2 kişi, Kocaeli 1 kişi, Mersin 1 kişi
1. İŞ TANIMI
Kablo sistemleri üzerinden hizmet sunmak amacıyla mevcut teknik altyapıyı işletmek ve yeni
altyapı projelerinde çalıştırılmak KH Kablo Sistemleri Altyapı Personeli istihdam edilecektir.
2. ADAYLARDA ARANACAK GENEL ŞARTLAR
2.1. Kamu haklarından yasaklanmamış bulunmak.
2.2. Erkek adaylar için, son başvuru tarihi itibariyle askerliğini tamamlamış veya tecilli olmak.
2.3. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı bulunmamak.
2.4. Taksirli suçlar, kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş suçlar ile aşağıda
sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere; altı aydan fazla hapis veyahut
affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı
işlenen suçlarla, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, nitelikli hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik,
güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya
kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, göreve ilişkin sırrı açıklama, Devlet
sırlarına karşı suçlardan dolayı hükümlü bulunmamak. 667 sayılı KHK kapsamında terör
örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette
bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut
bunlarla irtibatı bulunmamak.
2.5. Sağlık durumunun çalıştırılacağı işe uygun olduğuna dair sağlık raporunu almış olmak.
2.6. Gerektiğinde hakkında yapılacak güvenlik soruşturmasının ve/veya arşiv araştırmasının
olumlu sonuçlanmış olması.
3. POZİSYONA YÖNELİK NİTELİKLER
3.1. Proje yönetimi konusunda bilgi sahibi olmak
3.2. Haberleşme sistemleri konusunda bilgi sahibi olmak
3.3. Video sistemleri konusunda bilgi sahibi olmak,
3.4. Sistem salonları konusunda bilgi sahibi olmak,
3.5. Teknik çizim programlarında bilgi sahibi olmak
3.6. Enerji altyapısı konusunda bilgi sahibi olmak,
3.7. MS Ofis programlarını etkin kullanabilmek,
4. GENEL KRİTERLER
4.1. Doğum Tarihi (Yaş): 01.01.1991 tarihinden sonra doğmuş olmak,
4.2. Mezun Olunan Bölüm: Üniversitelerin Elektrik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği,
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Elektrik-Elektronik
Mühendisliği bölümlerin herhangi birinden mezun olmak,
4.3. Tecrübe Süresi: Tecrübe istenmemektedir.
4.4. Yabancı Dil: 4.5.3. maddesinde yer alan ilgili şartlara uygun olarak İngilizce dil puanı olarak
60 puan ve üzeri puan almış olması gerekmektedir.
4.5. Puan Kriteri: Hesaplama, aşağıda yer alan formüle ve kriterlere göre yapılacaktır.
[(Ağırlıklı Mezuniyet Ortalaması x 25) x 0,30] + [(40.000 / Üniversiteye Yerleştirme Sınavı
Sıralaması) x 50] x 0,30] + [(Sektöründeki Tecrübe Yılı / 3) x 100] x 0,20] + [(Yabancı dil
puanı) x 0,20]
4.5.1. Ağırlıklı Mezuniyet Ortalaması: Pozisyon unvanı için istenen lisans mezuniyet
ortalaması esas alınır.
4.5.2. Sektöründeki Tecrübe Yılı: Adayın başvurduğu sektör alanında çalıştığı süredir.
Tecrübe süresinin hesabında pozisyon unvanı için istenen mezuniyet sonrası süre
hesaplanacaktır. Hesaplamada barkotlu SGK hizmet dökümü olması gerekmektedir. Adayın
tecrübe yılının, puan kriteri formülünde yer alan maksimum tecrübe süresinin üzerinde
olması durumunda formülde yer alan 3 yıl süre esas alınacaktır.
4.5.3. Yabancı Dil Puanı: Yüksek Öğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL), Ölçme,
Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nin yaptığı Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit
Sınavı (KPDS), Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS), Yabancı Dil Bilgisi Seviye
Tespit Sınavı (YDS), e-YDS veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nin eşdeğer kabul ettiği
İngilizce dil sınavlarının birinden en az 60 puan ya da en az bu puana denk puan almış olmak
veya lisans ve üstü öğrenimlerden en az birinin öğretim dili İngilizce olan bölümlerden mezun
olması durumunda hesaplamada yabancı dil puanı 60 puan esas alınacaktır.
4.5.4. Üniversiteye Yerleştirme Sınavı Sıralaması: Üniversiteye Yerleştirme Sınavı
Sıralaması hesabında [(40.000 / Üniversiteye Yerleştirme Sınavı Sıralaması) x 50] yerine; 1-
3000 arası sıralamaya girene 100 puan, 3001-6000 arası sıralamaya girene 95 puan, 6001-
9000 arası sıralamaya girene 90 puan, 9001-12000 arası sıralamaya girene 85 puan, 12001-
15000 arası sıralamaya girene 80 puan, 15001-19000 arası sıralamaya girene 75 puan, 19001-
23000 arası sıralamaya girene 70 puan, 23001-27000 arası sıralamaya girene 65 puan, 27001-
31000 arası sıralamaya girene 60 puan, 31001-35000 arası sıralamaya girene 55 puan, 35001-
40000 arası sıralamaya girene 50 puan uygulanır ve 40001 ve üzeri alanlara ise 4.5.
maddesinde yer alan formül uygulanır. Lisansa dikey geçiş sınavıyla başlayan adaylar,
üniversiteyi yurt dışında tamamlayan adaylar ve üniversiteye yerleştirme sınavı sıralaması
belgesi beyan etmeyen adaylar için üniversiteye yerleştirme sınavı sıralaması 100000 olarak
hesaplama yapılacaktır. Üniversiteye yerleştirme sınavı sıralaması belgesi beyan edip
sıralaması 100000 üzerinde olan adaylar için de sıralama hesabı 100000 olarak alınacaktır.
5. BAŞVURU YERİ VE ŞEKLİ
https://kariyer.turksat.com.tr adresinde yer alan açık ilanlara başvuru yapılabilecektir. Elden
yapılan başvuru kabul edilmeyecektir.
6. BAŞVURU SÜRESİ
05.07.2021 tarihi saat 23:00’a kadar başvuru yapılabilecektir.
7. BAŞVURU SIRASINDA TALEP EDİLECEK BELGELER
Başvuru yapılırken aşağıda istenilen evrakın https://kariyer.turksat.com.tr sistemine elektronik
ortamda eklenmesi zorunludur.
7.1. Bu pozisyon için gerekli olan ağırlıklı mezuniyet ortalamasını gösterir mezuniyet belgesi (edevletten alınmalı), yurt dışından mezun olanlar için mezuniyet belgesi ve YÖK denklik
belgesi
7.2. Barkotlu SGK hizmet dökümü (e-devletten alınmalı)
7.3. Üniversiteye yerleştirme sınavı sıralamasını gösterir belge
7.4. Yabancı dil belgesi veya pozisyon unvanı için talep edilen öğrenim dilinin %100 İngilizce
olduğunu gösteren belge
8. ÖNEMLİ UYARILAR
8.1. İlan metninde yer alan tüm nitelikler adayda aranacak olup, bu niteliklerde herhangi bir
esneklik gösterilmeyecek ve şartları taşımayan adaylar elenecektir.
8.2. Süreçle ilgili tüm gelişme ve duyurular, Şirketimiz web sayfasında (https://turksat.com.tr)
ilan edilecektir.
8.3. İlandaki şartları taşıyan adaylardan puan sıralamasına göre, işgücü ihtiyacının 4 katı aday
değerlendirmeye davet edilir.

Talep Edilen Pozisyon Unvanı: BT Network Personeli
İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 3
Personelin Görev Yapacağı Şehir: Ankara
1. İŞ TANIMI
Hem iç hem dış müşterilerde sunucu ve ağ altyapıları projelerini planlamak, uygulamak,
denetlemek ve bakımlarını yapmak üzere BT Network Personeli istihdam edilecektir.
2. ADAYLARDA ARANACAK GENEL ŞARTLAR
2.1. Kamu haklarından yasaklanmamış bulunmak.
2.2. Erkek adaylar için, son başvuru tarihi itibariyle askerliğini tamamlamış veya tecilli olmak.
2.3. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı bulunmamak.
2.4. Taksirli suçlar, kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş suçlar ile aşağıda
sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere; altı aydan fazla hapis veyahut
affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı
işlenen suçlarla, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, nitelikli hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik,
güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya
kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, göreve ilişkin sırrı açıklama, Devlet
sırlarına karşı suçlardan dolayı hükümlü bulunmamak. 667 sayılı KHK kapsamında terör
örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette
bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut
bunlarla irtibatı bulunmamak.
2.5. Sağlık durumunun çalıştırılacağı işe uygun olduğuna dair sağlık raporunu almış olmak.
2.6. Gerektiğinde hakkında yapılacak güvenlik soruşturmasının ve/veya arşiv araştırmasının
olumlu sonuçlanmış olması.
3. POZİSYONLARA YÖNELİK NİTELİKLER
3.1. Yönlendirici (Router) ve Anahtar (Switch) sistemleri hakkında bilgi sahibi olmak,
3.2. Sistem kümeleme ve yük dengeleme teknolojilerinden en az birinde bilgi sahibi olmak,
3.3. VPN teknolojileri konusunda bilgi sahibi olmak,
3.4. Dinamik yönlendirme protokolleri konusunda bilgi sahibi olmak,
3.5. Network yönetim yazılımları konusunda bilgi sahibi olmak,
4. GENEL KRİTERLER
4.1. Doğum Tarihi (Yaş): 01.01.1991 tarihinden sonra doğmuş olmak,
4.2. Mezun Olunan Bölüm: Üniversitelerin Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Elektronik
Mühendisliği, Haberleşme Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği,
Matematik Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Bilişim Sistemleri
Mühendisliği, Matematik ve Bilgisayar, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği,
Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri ve Matematik bölümlerinden herhangi birinden
mezun olmak,
4.3. Tecrübe Süresi: Tecrübe aranmamaktadır.
4.4. Yabancı Dil: 4.5.3. maddesinde yer alan ilgili şartlara uygun olarak İngilizce dil puanı olarak
60 puan ve üzeri puan almış olması gerekmektedir.
4.5. Puan Kriteri: Hesaplama, aşağıda yer alan formüle ve kriterlere göre yapılacaktır.
[(Ağırlıklı Mezuniyet Ortalaması x 25) x 0,30] + [(40.000 / Üniversiteye Yerleştirme Sınavı
Sıralaması) x 50] x 0,30] + [(Sektöründeki Tecrübe Yılı / 3) x 100] x 0,20] + [(Yabancı dil
puanı) x 0,20]
4.5.1. Ağırlıklı Mezuniyet Ortalaması: Pozisyon unvanı için istenen lisans mezuniyet
ortalaması esas alınır.
4.5.2. Sektöründeki Tecrübe Yılı: Adayın başvurduğu sektör alanında çalıştığı süredir.
Tecrübe süresinin hesabında pozisyon unvanı için istenen mezuniyet sonrası süre
hesaplanacaktır. Hesaplamada barkotlu SGK hizmet dökümü olması gerekmektedir. Adayın
tecrübe yılının, puan kriteri formülünde yer alan maksimum tecrübe süresinin üzerinde
olması durumunda formülde yer alan 3 yıl süre esas alınacaktır.
4.5.3. Yabancı Dil Puanı: Yüksek Öğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL), Ölçme,
Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nin yaptığı Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit
Sınavı (KPDS), Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS), Yabancı Dil Bilgisi Seviye
Tespit Sınavı (YDS), e-YDS veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nin eşdeğer kabul ettiği
İngilizce dil sınavlarının birinden en az 60 puan ya da en az bu puana denk puan almış olmak
veya lisans ve üstü öğrenimlerden en az birinin öğretim dili İngilizce olan bölümlerden mezun
olması durumunda hesaplamada yabancı dil puanı 60 puan esas alınacaktır.
4.5.4. Üniversiteye Yerleştirme Sınavı Sıralaması: Üniversiteye Yerleştirme Sınavı
Sıralaması hesabında [(40.000 / Üniversiteye Yerleştirme Sınavı Sıralaması) x 50] yerine; 1-
3000 arası sıralamaya girene 100 puan, 3001-6000 arası sıralamaya girene 95 puan, 6001-
9000 arası sıralamaya girene 90 puan, 9001-12000 arası sıralamaya girene 85 puan, 12001-
15000 arası sıralamaya girene 80 puan, 15001-19000 arası sıralamaya girene 75 puan, 19001-
23000 arası sıralamaya girene 70 puan, 23001-27000 arası sıralamaya girene 65 puan, 27001-
31000 arası sıralamaya girene 60 puan, 31001-35000 arası sıralamaya girene 55 puan, 35001-
40000 arası sıralamaya girene 50 puan uygulanır ve 40001 ve üzeri alanlara ise 4.5.
maddesinde yer alan formül uygulanır. Lisansa dikey geçiş sınavıyla başlayan adaylar,
üniversiteyi yurt dışında tamamlayan adaylar ve üniversiteye yerleştirme sınavı sıralaması
belgesi beyan etmeyen adaylar için üniversiteye yerleştirme sınavı sıralaması 100000 olarak
hesaplama yapılacaktır. Üniversiteye yerleştirme sınavı sıralaması belgesi beyan edip
sıralaması 100000 üzerinde olan adaylar için de sıralama hesabı 100000 olarak alınacaktır.
5. BAŞVURU YERİ VE ŞEKLİ
https://kariyer.turksat.com.tr adresinde yer alan açık ilanlara başvuru yapılabilecektir. Elden
yapılan başvuru kabul edilmeyecektir.
6. BAŞVURU SÜRESİ
05.07.2021 tarihi saat 23:00’a kadar başvuru yapılabilecektir.
7. BAŞVURU SIRASINDA TALEP EDİLECEK BELGELER
Başvuru yapılırken aşağıda istenilen evrakın https://kariyer.turksat.com.tr sistemine elektronik
ortamda eklenmesi zorunludur.
7.1. Bu pozisyon için gerekli olan ağırlıklı mezuniyet ortalamasını gösterir mezuniyet belgesi (edevletten alınmalı), yurt dışından mezun olanlar için mezuniyet belgesi ve YÖK denklik
belgesi
7.2. Barkotlu SGK hizmet dökümü (e-devletten alınmalı)
7.3. Üniversiteye yerleştirme sınavı sıralamasını gösterir belge
7.4. Yabancı dil belgesi veya pozisyon unvanı için talep edilen öğrenim dilinin %100 İngilizce
olduğunu gösteren belge
8. ÖNEMLİ UYARILAR
8.1. İlan metninde yer alan tüm nitelikler adayda aranacak olup, bu niteliklerde herhangi bir
esneklik gösterilmeyecek ve şartları taşımayan adaylar elenecektir.
8.2. Süreçle ilgili tüm gelişme ve duyurular, Şirketimiz web sayfasında (https://turksat.com.tr)
ilan edilecektir.
8.3. İlandaki şartları taşıyan adaylardan puan sıralamasına göre, işgücü ihtiyacının 4 katı aday
değerlendirmeye davet edilir.

KOLAY İŞ BULMAK İÇİN 4 ŞEY YAPIN!

  1. 30 Bin Personel Alımını kaçırmamak için hemen buraya tıklayıp Türkiye'nin En iyi Youtube iş ilanları kanalına abone olup Bildirim zilini açın!
  2. 100 bin kişinin cebine indirdiği Türkiye'nin En iyi Cep uygulamasını indirin iş ilanlarını ücretsiz cebinize iletelim!
  3. TÜRKİYE'NİN EN İYİ İŞ İLANLARI TELEGRAM GRUBU. 2000 KİŞİ ANLIK YAZIŞIYOR HİÇBİR İŞ İLANINI KAÇIRMIYOR TIKLA SENDE ARAMIZA GEL
  4. FACEBOOKTA TÜRKİYENİN EN İYİ TYP VE İŞ İLANLARI KPSS MEMUR ALIMLARI GRUBU TIKLA SENDE ARAMIZA GEL

İlgili Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.