Uğur Dündardan Ömer Dinçere Sert Eleştiri

Uğur Dündardan Ömer Dinçere Sert Eleştiri

Sözcü gazetesi yazarı Uğur Dündar bugünkü köşesinde dokunulmazlıklar üzerinden Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer’i eleştiriyor

İşte Uğur Dündar’ın o yazısı:dincer.jpg

Mil­li Eği­tim Ba­ka­nı Ömer Din­çe­r’­in sah­te bel­ge dü­zen­le­mek, iha­le­ye fe­sat ka­rış­tır­mak ve ka­ra pa­ray­la il­gi­li fez­le­ke­le­ri, Mec­li­s’­te do­ku­nul­maz­lı­ğı­nın kal­dı­rıl­ma­sı­nı bek­li­yor.

Eğer CHP’­nin öne­ri­si ka­bul edi­lir, tüm suç­lar için do­ku­nul­maz­lık­lar kal­dı­rı­lır­sa, Tür­ki­ye­’nin Mil­li Eği­tim Ba­ka­nı, yüz kı­zar­tı­cı suç iş­le­di­ği id­di­asıy­la ha­kim kar­şı­sı­na çı­ka­cak.

Bu suç­la­rı iş­le­yip iş­le­me­di­ği­ne mah­ke­me ka­rar ve­re­cek.

He­men be­lir­te­lim, ak­si yön­de ka­rar çık­ma­dık­ça, Ba­kan Din­çe­r’­in ma­sum ol­du­ğu­nu ka­bul et­me­miz ge­re­ki­yor.


An­cak in­ti­hal­ci­li­ği, ya­ni bi­lim­sel aşır­ma­cı­lı­ğı ke­sin­le­şen Ömer Din­çe­r’­in, hak­la­rın­da fez­le­ke dü­zen­le­nen di­ğer si­ya­si­ler­den fark­lı bir özel­li­ği var.

O, ül­ke­miz­de­ki tüm öğ­ren­ci­le­rin Ba­şöğ­ret­me­ni.

Ya­ni ço­cuk­la­rı­mız ve öğ­ret­men­ler için bir rol mo­del.


Ta­şı­dı­ğı bu bü­yük so­rum­lu­luk ne­de­niy­le Ba­ka­n’­ın bir an ön­ce yar­gı önü­ne çı­kıp, ken­di­si­ne is­nat edi­len suç­lar­dan ak­lan­ma­sı ge­re­ki­yor.

Hat­ta Ba­kan olur ol­maz Mec­lis’­e baş­vu­ra­rak “Yüz kı­zar­tı­cı suç dos­ya­la­rı bu­ra­da bek­ler­ken ben öğ­ren­ci­le­ri­min yü­zü­ne na­sıl ba­ka­rım!

Kal­dı­rın do­ku­nul­maz­lı­ğı­mı. Ben ak­lan­mak is­ti­yo­ru­m” de­miş ol­say­dı, ta­ri­he bi­le ge­çer­di.

Ama böy­le yap­ma­dı.

Pe­ki ne yap­tı?

Ne­ler yap­ma­dı ki?

Hem de Gu­in­ness Re­kor­lar Ki­ta­bı­’na gi­re­cek müt­hiş bir hız­la!

* * *
Şim­di hep bir­lik­te Mil­li Eği­tim Ba­ka­nı­’nın jet hı­zıy­la yap­tık­la­rı­na bir göz ata­lım:

Ön­ce müf­re­da­ta 5. sı­nıf­tan 8. sı­nı­fa ka­dar uy­gu­lan­mak üze­re, seç­me­li Arap­ça ders­le­ri­ni da­hil et­ti.

Ar­dın­dan 4+4+4 ola­rak bi­li­nen ke­sin­ti­li zo­run­lu eği­tim sis­te­mi­ni ge­tir­di.

Son­ra imam ha­tip or­ta­okul­la­rı­nı aç­tı, ge­nel or­ta­okul­la­ra ve li­se­le­re, Ku­ran-ı Ke­rim ve Pey­gam­be­ri­mi­zin Ha­ya­tı­’nı seç­me­li ders ola­rak koy­du.

Ba­kan bun­lar­la da ye­tin­me­di. Mil­li bay­ram­la­rın kut­lan­ma­sıy­la il­gi­li yö­net­me­li­ği de­ğiş­ti­re­rek, 19 Ma­yıs tö­ren­le­ri­nin stad­yum­lar­da ya­pıl­ma­sı­nı ya­sak­la­dı.

Son ola­rak ilk ve or­ta öğ­re­tim­de ser­best kı­ya­fet uy­gu­la­ma­sı­nı ge­tir­di.

Eği­tim ve top­lum­sal ha­ya­tı­mız­da bü­yük et­ki­ler ya­pa­cak olan bu ra­di­kal ka­rar­la­rın hep­si­ni bir yıl gi­bi kı­sa bir sü­re için­de al­dı.

Sev­gi­li okur­la­rım dik­kat­le de­ğer­len­dir­di­ği­niz­de bu 4 ka­ra­rın bir­bi­rin­den ay­rı ol­ma­dı­ğı­nı, tam ter­si­ne bü­tün­le­yi­ci özel­lik ta­şı­dı­ğı­nı gö­re­cek­si­niz.

* **
Bü­yük gü­rül­tü ko­par­tan, tep­ki­le­re se­bep olan ser­best kı­ya­fet ko­nu­su­na ge­lin­ce…

Uz­man­lar ser­best kı­ya­fet uy­gu­la­ma­sı­nın bir­çok bü­yük so­ru­nu da be­ra­be­rin­de ge­ti­re­ce­ği gö­rü­şün­de.

Hat­ta ai­le­ler ara­sın­da­ki sos­yo-eko­no­mik fark­lı­lık­lar ne­de­niy­le bü­yük bir kao­sun ya­şa­na­ca­ğı­nı öne sü­ren­ler bi­le var.
Ser­best kı­ya­fet uy­gu­la­ma­sı­nı sa­vu­nur­ken ge­liş­miş Ba­tı ül­ke­le­ri­ni ör­nek ola­rak gös­te­ren­ler, ön­ce ay­na­ya bak­ma­lı­lar.

Ora­da Tür­ki­ye nü­fu­su­nun yüz­de 16.2’si­nin aç­lık dü­ze­yin­de ya­şam sür­dü­ğü­nü, 13 mil­yon in­sa­nı­mı­zın aç­lık­la mü­ca­de­le et­ti­ği­ni gö­re­cek­ler.

Böy­le­ce ül­ke­miz­de ge­lir da­ğı­lı­mın­da­ki ada­let­siz­li­ğin kor­kunç bo­yut­la­ra ulaş­tı­ğı­nı an­la­ya­cak­lar.

Ba­tı böl­ge­le­ri­miz­de ise öğ­ren­ci­ler ara­sın­da zen­gin-fa­kir ay­rı­mı­nın ya­şa­na­ca­ğı­nı ve bu­nun bir yı­ğın so­ru­nu be­ra­be­rin­de ge­ti­re­ce­ği­ni söy­le­mek için ka­hin ol­ma­ya ge­rek yok!

Kı­sa kol­lu göm­lek ve ti­şört gi­yil­me­si­ni ya­sak­la­yan yö­net­me­lik “19 Ma­yıs kut­la­ma­la­rı stad­yum­lar­da ne­den ya­sak­lan­dı?” so­ru­su­na da an­lam­lı bir ce­vap ver­miş olu­yor!

* * *
Bu­ra­ya ka­dar oku­duk­la­rı­nız­dan, Mil­li Eği­tim Ba­ka­nı Ömer Din­çe­r’­in Mec­lis Baş­kan­lı­ğı­’na baş­vu­rup, do­ku­nul­maz­lı­ğı­nın kal­dı­rıl­ma­sı­nı ne­den is­te­me­di­ği­ni an­la­mış ol­ma­lı­sı­nız.
AK­P’­nin dün­ya gö­rü­şü­nü mil­li eği­ti­me yer­leş­tir­me­ye ça­şı­lır­ken, kim dü­şü­nür yüz kı­zar­tı­cı suç dos­ya­la­rı­nı?

Ugur DÜNDAR / Sözcü


HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
7 Yorum