Uzman Öğretmenlikte Mahkeme Kararı

Uzman Öğretmenlikte Mahkeme Kararı

Uzman Öğretmenlikte Mahkeme Kararı

T. C. doguaffi.jpg
DİYARBAKIR
3. İDARE MAHKEMESİ
ESAS NO : 2012/171
KARAR NO : 2012/744
D AVACI : MEHMET ZEKERİYA ERDEM
VEKİLİ : AV. TURGUT GERÇEK
L ise Cad 2.Sok Çavuşoğlu 2 Apt. No:7 Yenişehir/DİYARBAKIR
DAVALI : DİYARBAKIR VALİLİĞİ -DİYARBAKIR
DAVANIN ÖZETİ : Diyarbakır İli, Bismil ilçesi, Mecit Çelik
 
Anado lu İmam Hatip Lisesi'nde öğretmen olarak görev yapan davacı tarafından, yüksek lisans mezunu olduğundan bahisle kendisine uzman öğretmenlik unvanının verilmesi istemiyle yaptığı başvurunun reddine ilişkin 27.02.2012 tarih ve 5802 sayılı işlemin; yüksek lisans mezunu olduğu, kıdem ve kontenjan sınırlamasına ilişkin kanun hükmünün 18.03.2009 tarih ve 27173 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Anayasa Mahkemesi'nin 21.05.2008 tarih ve E:2004/83, K:2008/107 sayılı kararıyla iptal edildiği, dolayısıyla dava konusu işlemin hukuka aykırı olduğu ileri sürülerek iptali ile başvuru tarihinden itibaren uzman öğretmenliğe bağlı parasal hakların yasal faiziyle birlikte davacıya ödenmesine karar verilmesi istenilmektedir.
 
SAVUNMANIN ÖZETİ : Anayasa Mahkemesi iptal kararının ilgililer için açık ve kesin hak doğurucu niteliği bulunmadığı, bu nedenle dava konusu işlemin hukuka uygun olarak tesis edildiği, davanın reddi gerektiği savunulmaktadır.
 
TÜRK MİLLETİ ADINA
 
Karar veren Diyarbakır 3.İdare Mahkemesi'nce önceden belirlenerek taraflara bildirilen 21.02.2012 tarihinde davacı vekili Av.Turgut Gerçek ve davalı idareyi temsilen İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Adnan Hürata'nın geldiği görülerek duruşma açıldı. Taraflara usulüne uygun söz verilip açıklamaları dinlendikten sonra duruşmaya son verildi. Dava dosyası incelenerek işin gereği görüşüldü.
 
1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunun 43. maddesinin sonuna 5204 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu ve Devlet Memurları Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunun 1.maddesiyle eklenen fıkralarda, "Öğretmenlik mesleği; adaylık döneminden sonra öğretmen, uzman öğretmen ve başöğretmen olmak üzere üç kariyer basamağına ayrılır. Adaylık dönemini başarıyla tamamlayanlar mesleğe öğretmen olarak atanır.
 
Kariyer basamaklarında yükselmede kıdem, eğitim (hizmet içi eğitim, lisansüstü eğitim), etkinlikler (bilimsel, kültürel, sanatsal ve sportif çalışmalar) ve sicil (iş başarımı) puanları ile sınav sonuçları esas alınır. Değerlendirme 100 tam puan üzerinden yapılır. Değerlendirme puanının 10'unu kıdem, 20'sini eğitim, 10'unu etkinlikler, 10'unu sicil (iş başarımı) ve 50'sini de sınav puanı oluşturur.
Kariyer basamaklarında yükselecekler değerlendirme puanlarına göre başarı sıralamasına alınır. Değerlendirmeye alınmak için sınav tam puanının en az 60'ını almış olmak şartı aranır.
 
Sınav yılda bir defa olmak üzere ÖSYM'ce yapılır.
 
Alanında ya da eğitim bilimleri alanında tezli yüksek lisans öğrenimini tamamlamış öğretmenlerden uzman öğretmenlik, doktora öğrenimini tamamlamış olan öğretmenlerden ise başöğretmenlik için sınav şartı aranmaz. Bu durumda olan öğretmenler kıdem, hizmet içi eğitim, etkinlikler (bilimsel, kültürel, sanatsal ve sportif çalışmalar) ve sicil (iş başarımı) ölçütlerine göre değerlendirilir.
 
Öğretmenlik kariyer basamaklarında yükseleceklerin gireceği sınav, sınava katılacaklarda aranacak en az çalışma süresi, hizmet içi eğitim veya lisansüstü eğitim nitelikleri, her bir değerlendirme ölçütüne ilişkin hususlar ve puan değerleri, alanında ya da eğitim bilimleri alanında tezli yüksek lisans veya doktora öğrenimini tamamlamış olanlardan uzman öğretmenlik veya başöğretmenlik için aranacak kıdem, hizmet içi eğitim, etkinlikler (bilimsel, kültürel, sanatsal ve sportif çalışmalar) ve sicil (iş başarımı) şartları ve puan değerleri, branşlar temelindeki uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sayıları, yükselmeye ilişkin usul ve esaslar ile diğer hususlar Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığının uygun görüşleri alınarak Millî Eğitim Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.
 
Toplam serbest öğretmen kadro sayısı içinde, başöğretmen oranı 10, uzman öğretmen oranı 20'dir. Bakanlar Kurulu bu oranları bir katına kadar yükseltmeye yetkilidir." hükmü getirilmiştir.
 
Anılan 6. fıkra uyarınca 13.08.2005 tarih ve 25905 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Öğretmenlik Kariyer Basamaklarında Yükselme Yönetmeliğinin sınavdan muaf olan adayların başvurularında aranacak şartlar başlıklı 9. maddesinde; "Alanında veya eğitim bilimleri alanında tezli yüksek lisans veya doktora öğrenimini tamamlayanlar, öğretmenlik kariyer basamaklarında yükselme sınavından muaftır. Sınavdan muaf bulunanların kariyer basamaklarında yükselmelerinde, eğitim-öğretim hizmetleri sınıfı kadrolarında bulunan öğretmenlerden adaylık dönemi hariç başvuru süresinin son günü itibarıyla; a) Alanında veya eğitim bilimleri alanında tezli yüksek lisans öğrenimini tamamlayanlardan uzman öğretmenlik için öğretmenlikte 7 yıl, b) Alanında veya eğitim bilimleri alanında doktora öğrenimini tamamlayanlardan başöğretmenlik için öğretmenlikte 7 yıl kıdemi bulunmak şartı aranır." hükmü, 17. maddesinin 1. fıkrasında, "Sınavın değerlendirmesi 100 tam puan üzerinden yapılır. Sınavda başarılı olabilmek için en az 60 puan almak şarttır. Bu sınavdan 60 ve üzeri puan alanlar ile sınavdan muaf olanlar eş zamanlı olarak değerlendirmeye alınır." hükmü yer almıştır.
 
Söz konusu Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra 02.09.2004 tarihinde 5204 sayılı Kanunun birinci ve ikinci maddelerinin Anayasa'ya aykırı olduğu iddiasıyla Anayasa Mahkemesi'ne iptal davası başvurusunda bulunulması üzerine 18.03.2009 günlü, 27173 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Anayasa Mahkemesi'nin 21.05.2008 günlü E:2004/83 K:2008/107 sayılı kararıyla 5204 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu ve Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunun 1. maddesiyle, 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu 43. maddesinin sonuna eklenen 6. fıkra yönünden, "... sınava katılacaklarda aranacak en az çalışma süresi, ..." "... alanında ya da eğitim bilimleri alanında tezli yüksek lisans veya doktora öğrenimi tamamlamış olanlardan uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik için aranacak kıdem ...", "... branşlar temelindeki uzman öğretmenlik veya başöğretmenlik sayıları, ..." "... ile diğer hususlar... " ibarelerinin Anayasa'ya aykırı olduğundan iptaline, kalan bölümün Anayasa'ya aykırı olmadığına ve iptali isteminin reddine, anılan fıkranın iptal edilen ibareleri nedeniyle uygulama olanağı kalmayan kalan bölümün de 2949 sayılı Anayasa Mahkemesi'nin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun'un 29. maddesinin ikinci fıkrası gereğince iptaline karar verildiği, yine 5204 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu ve Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunun 1. maddesiyle, Milli Eğitim Temel Kanunu'nun 43. maddesinin sonuna eklenen 7.fıkrada yer alan "Toplam Serbest Öğretmen Kadro sayısı içinde, Başöğretmen oranı 10, uzman öğretmen oranı 20'dir. Bakanlar Kurulu bu oranları bir katına kadar yükletmeye yetkilidir." hükmünün hukuk devleti ve eşitlik ilkesine aykırı olduğu gerekçesiyle iptaline karar verildiği, iptal edilen kuralın doğuracağı hukuksal boşluk kamu yararına ihlal edici nitelikte görülerek iptal hükmünün kararının Resmi Gazetede yayımlanmasından başlayarak bir yıl sonra yürürlüğe girmesinin uygun görüldüğü, ancak bu süre içerisinde yasama organının bu konuda yeni bir düzenleme yapmadığı ve kararın 18.03.2010 tarihinde yürürlüğe girdiği anlaşılmaktadır.
 
Dava dosyasının incelenmesinden, 2009 tarihinde Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslami Bilimler Anabilim Dalı Kelam alanında yüksek lisansını tamamlayarak mezun olan davacının, yüksek lisanslı ve doktoralı öğretmenler için uzman öğretmenlikte aranan hizmet süresi şartının Anayasa Mahkemesi kararı ile kaldırıldığından bahisle, uzman öğretmenlik unvanının verilmesi istemiyle yaptığı başvurunun reddi üzerine bakılan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.
 
Olayda, Anayasa Mahkemesi'nin 21.05.2008 günlü E:2004/83 K:2008/107 sayılı kararıyla 5204 sayılı Kanunun 1. maddesiyle, 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu 43. maddesinin sonuna eklenen 6. fıkranın iptal edilmesi karşısında, Öğretmenlik Kariyer Basamaklarında Yükselme Yönetmeliğinin sınavdan muaf olan adayların başvurularında aranacak şartlar başlıklı 9. maddesindeki 7 yıllık kıdem şartının dayanağının kalmadığı ve değerlendirmenin yapıldığı tarihte yüksek lisans mezunu olan ve kıdem şartı nedeniyle uzman öğretmenlik için başvuruda bulunamayan davacıya davalı idareye başvuruda bulunduğu 21 .02.2012 tarihi itibariyle uzman öğretmenlik hakkının tanınması gerektiği sonucuna varıldığından, aksi yöndeki dava konusu işlemlerde hukuka uyarlık bulunmamıştır.
 
Öte yandan, davacının alamadığı uzman öğretmenlik maaş farklarının, Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararının yürürlüğe girmesi sonucu oluşan hukuki durum üzerine 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 10. maddesi kapsamında idareye başvurunun yapıldığı 21 .02.2012 tarihinden itibaren davacıya ödenmesi gerekmektedir.
 
Açıklanan nedenlerle, dava konusu işlemin iptaline, davalı idareye başvuru tarihinden itibaren davacının alamadığı uzman öğretmenliğe bağlı parasal hakların işletilecek yasal faiziyle birlikte davacıya ödenmesine, aşağıda dökümü yapılan 87,60 TL yargılama giderinin davalı idareden alınarak davacıya verilmesine, A.A.Ü.T. uyarınca belirlenen 1.20 0,00 TL avukatlık ücretinin davalı idareden alınarak davacı vekiline verilmesine, artan posta ücretinin kararın kesinleşmesinden sonra davacıya iadesine, kararın tebliğin i izleyen günden itibaren 30 gün içerisinde Danıştay'a temyiz yolu açık olmak üzere 21/09/2012 tarihinde oybirliği yle karar verildi.
 
Başkan
NİDAİ DEMİRTAŞ
94904 Üye
OSMAN ERDOĞMUŞ
97756 Üye
ABDULLAH PERKTAŞ
101777


HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.