Yeni iş ilanı! C Sınıfı Ehliyetli itfaiyeci alım başvurusu

Yeni iş ilanı! C Sınıfı Ehliyetli itfaiyeci alım başvurusu

Şarkışla Belediyesi 5 itfaiye eri alımı yapacağını duyurdu

Adaylar Türkiye genelinden bu ilana başvuru yapabilecektir.

Başvuruda istenen belgeler ile birlikte adaylar 26 Temmuz 2021 ile 30 Temmuz 2021 Cuma günü saat 17.00’ye kadar (mesai günlerinde saat 09:00 - 12:00/13:00 - 17:00 arasında), müracaatlarını yapabilirler.

Müracaat Genel Koşulları

2020 yılı Kamu Personel Seçme Sınavlarına (KPSS) girmiş ve KPSS 70 puanını almış olmak.
 
Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.

Belediye İtfaiye Yönetmeliği’nin 15/A maddesindeki özel şartlara göre, itfaiye eri kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmaması ve sınavın yapıldığı tarihte itfaiye eri için 30 yaşını doldurmamış olmak. Boy ve kilo tespitleri Belediye tarafından yapılacak.
 
Sağlık açısından kapalı mekan, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydıyla itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmaları gerekiyor.

İtfaiye teşkilatının ihtiyacına göre belirlenen, 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen en az C sınıfı sürücü belgesine sahip olması gerekiyor.

ŞARKIŞLA BELEDİYESİNE İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI
Şarkışla Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak
istihdam edilmek üzere; Belediye İtfaiye Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı,
derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen
boş kadrolara açıktan atama yoluyla itfaiye eri alınacaktır.
S
N
Kadro Unvanı Sınıfı Kadro
Derecesi
Adedi Niteliği Cinsiyeti KPSS
Türü
KPSS
Puanı
1 İtfaiye Eri GİH 11 5 Herhangi bir lisans
programından mezun
olmak. En az C sınıfı
sürücü belgesine sahip
olmak.
Erkek P3 En az
70
puan
GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR: Şarkışla Belediye Başkanlığı’nın boş itfaiye eri kadroları için
yapılacak başvurularda uyulması gereken genel ve özel şartlar aşağıdadır.
1.BAŞVURU GENEL ŞARTLARI: İlan edilen memur kadrolarına atanmak için başvuracak
adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki
genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.
 Türk vatandaşı olmak,
 Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten
işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış
olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı
suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevi kötüye
kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan
kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm
olmamak,
 Adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik
çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini
yapmış, yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
 Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli
bulunmamak,
 İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak,
2-BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI:
 İlan edilen itfaiye eri kadro unvanı için son olarak mezun olunan okul itibariyle öğrenim
şartlarını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2020 yılı Kamu Personel Seçme
Sınavlarına (KPSS) girmiş ve belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak,
 Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle
çıkarılmış olmamak,
 657 sayılı Kanunun 48’inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen genel şartların yanı sıra
Belediye İtfaiye Yönetmeliği’nin 15/A maddesindeki özel şartlara göre, itfaiye eri
kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve
çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre
boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10
kilogramdan fazla fark olmaması ve sınavın yapıldığı tarihte itfaiye eri için 30 yaşını
doldurmamış olmak. Boy ve kilo tespitleri belediyemizce yapılacaktır,
 Sağlık açısından kapalı mekan, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydıyla
itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmaları,
 İtfaiye teşkilatının ihtiyacına göre belirlenen, 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı
Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen en az C sınıfı sürücü belgesine sahip
olmak,
2
3.BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER:
Başvuru sırasında;
 İş Talep Formu Kurumumuzdan veya belediyemiz www.sarkisla.bel.tr internet
adresinden temin edilecektir,
 Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının fotokopisi,
 Diploma veya Mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği(aslı ibraz edilmek
kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),
 Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı
ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),
 En az C sınıfı sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği(aslı ibraz edilmek
kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),
 KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı,-
Askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,
 Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,
 2 adet biyometrik fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak),
4.BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ:
Adaylar, sözlü sınava katılabilmek için;
Yukarıda sayılan başvuru belgeleri ile, 26/07/2021’den 30/07/2021 Cuma günü saat 17.00’ye
kadar (mesai günlerinde saat 09:00-12:00/13:00-17:00 arasında), müracaatlarını yapabilirler.
Başvuru belgelerini Şarkışla Belediyesi İnsan Kaynakları ve Müracaat Masasına şahsen teslim
etmeleri gerekmektedir.
Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular,
belediyemizce değerlendirmeye alınmayacaktır.
5.BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ – BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN
İLANI:
T.C. Kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumunu kontrol etmek suretiyle adaylar KPSS
puanlarına göre sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak boş kadro
sayısının beş katı oranında aday sözlü sınava çağrılacaktır,
Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylar da sınava
çağrılacaktır,
Sınava girmeye hak kazanan adaylar KPSS puanları ile 09/08/2021 tarihinde Belediyemiz web
sayfası (www.sarkisla.bel.tr) ve ilan panosunda ilan edilecektir,
Başvuruları kabul edilip sınava çağrılan adaylara belediyemizce düzenlenen ve adayların kimlik
bilgileri ile sınav yeri ve tarihinin bulunduğu “Sınav Giriş Belgesi’’ gönderilecektir.
Bu belge sınava girişte ibraz edilecektir. Sınava katılma hakkı elde edemeyen adaylara herhangi
bir bildirimde bulunulmayacaktır.
6.SINAVIN YERİ, ZAMANI VE KONULARI:
Şarkışla Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’nde; 16/08/2021 Pazartesi Günü saat 09:00’da başlayacak
olup, sözlü sınavı müteakip uygulama sınavı yapılacaktır.
Sözlü sınavlar ve uygulamalı sınav aynı gün içinde bitirilemez ise ertesi gün devam edilecektir.
Sınav Konuları:
 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi
 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu
 Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat konuları ile kadro unvanına ilişkin mesleki ve
uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesini kapsar.
 İtfaiye eri sınavı, sözlü ve uygulamalı olmak üzere iki bölüm halinde yapılacaktır.
 Uygulamalı sınav, kadro unvanına ilişkin mesleki bilgi ve yeteneğin ölçülmesi ile araç
kullanımı ve sportif dayanıklılık gibi özelliklerin ölçülmesini kapsayacak şekilde yapılır.
3
7.SINAV DEĞERLENDİRME – SONUÇLARA İTİRAZ:
İtfaiye eri sınavında değerlendirme;
Sözlü sınav, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, 657 sayılı
Devlet Memurları Kanunu, Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat konularında 25’er puan olmak
üzere toplamda 100 tam puan üzerinden yapılır ve sınav kurulu üyelerince verilen puanlar ayrı ayrı
tutanağa geçirilir.
Uygulamalı sınav, 100 tam puan üzerinden yapılır ve sınav kurulu üyelerince verilen puanlar
ayrı ayrı tutanağa geçirilir.
Sınavda değerlendirme; sınavın sözlü bölümünün % 40’ı, uygulamalı bölümünün %60’ı alınarak
sınav puanı hesaplanır ve sınav kurulu üyelerince verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Sınavda
başarılı sayılmak için en az 60 puan alınması şarttır.
Adayların atamaya esas başarı puanı, Belediye tarafından yapılan sınav puanı ile KPSS puanının
aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenir ve Belediyemiz internet adresinde ilan edilir.
Adayların atanmaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde KPSS puanı yüksek olana
öncelik tanınır. En yüksek başarı puanından başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl
aday ve asıl aday sayısı kadar da yedek aday belirlenebilecektir. Asıl ve yedek aday listeleri
Belediyenin internet adresinden ilan edilecek ve listede yer alanlara ayrıca yazılı tebligat yapılacaktır.
Sınav Komisyonu; sınav sonunda personel alımı için ilana çıktığı kadrolardan, başarı puanlarını
düşük bulduğu veya yeterli bulmadığı takdirde sınav duyurusunda ilan edilenlerin bir kısmını ya da
hiçbirini alıp almama hakkına sahiptir.
Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde
gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bunların atamaları yapılmaz. Bu gibi
durumları tespit edilenlerin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak
talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.
Sınav sonuçlarına, başarı listesinin Belediyenin internet adresinde ilanından itibaren yedi gün
içinde yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar, sınav kurulu tarafından yedi gün içerisinde sonuçlandırılır
ve ilgiliye yazılı olarak bilgi verilir.
İlan Olunur

KOLAY İŞ BULMAK İÇİN 4 ŞEY YAPIN!

  1. 30 Bin Personel Alımını kaçırmamak için hemen buraya tıklayıp Türkiye'nin En iyi Youtube iş ilanları kanalına abone olup Bildirim zilini açın!
  2. 100 bin kişinin cebine indirdiği Türkiye'nin En iyi Cep uygulamasını indirin iş ilanlarını ücretsiz cebinize iletelim!
  3. TÜRKİYE'NİN EN İYİ İŞ İLANLARI TELEGRAM GRUBU. 2000 KİŞİ ANLIK YAZIŞIYOR HİÇBİR İŞ İLANINI KAÇIRMIYOR TIKLA SENDE ARAMIZA GEL
  4. FACEBOOKTA TÜRKİYENİN EN İYİ TYP VE İŞ İLANLARI KPSS MEMUR ALIMLARI GRUBU TIKLA SENDE ARAMIZA GEL

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.