İŞTE HABER İŞ SENDİKASINİN AÇIKLAMASI

İŞTE HABER İŞ SENDİKASINİN AÇIKLAMASI. SENDİKAMIZ İLE TÜRK TELEKOM A.Ş. ARASINDA YÜRÜTÜLEN 14. DÖNEM TİS GÖRÜŞMELERİMİZİN 4.OTURUMU YAPILDI.

179305537-2803372656641200-8501942027029509370-n.jpg


Yayınlanma tarihi: 28/04/2021 18:41

Sendikamız ile Türk Telekom A.Ş. arasında yürütülen 14. Dönem İşletme Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerimizin 4. oturumu 28 Nisan 2021 tarihinde yapıldı.

Bu görüşmede; 30 madde üzerinde anlaşma sağlanarak tutanak altına alınmıştır.

Bir sonraki oturumun Pandemi süreci göz önünde bulundurularak tarafların uygun gördüğü bir tarihte yapılması kararlaştırıldı.

ANLAŞMA SAĞLANAN MADDELERİMİZ:

MADDE 5- YÜRÜRLÜK VE SÜRE

Bu toplu iş sözleşmesi 01.03.2021 tarihinden itibaren yürürlüğe girmek ve 28.02.2023 tarihinde sona ermek üzere 24 ay süre ile yürürlükte kalacaktır.

MADDE 13- İŞ VE İŞYERİ DEĞİŞİKLİĞİ

a) Her işçi atandığı pozisyon unvanının gerektirdiği hizmetlerde çalıştırılır.

İşçiler gerektiği takdirde aynı işyeri içinde unvanı veya niteliği benzer yahut birbirine yakın başka işlerde veya işyerlerinde muvafakat aranmaksızın geçici olarak görevlendirilebilir veya nakli yapılabilir.

b) Görülen işin niteliğinde benzerlik olmak şartı ile işçilerin Belediye sınırları ve il merkezinden 50 km’den fazla uzak olmamak kaydıyla büyükşehir belediyesi sınırları içindeki bir başka işyerine muvafakatı aranmaksızın işverence nakledilmeleri mümkündür.

c) İşçilerin iş gereği şehirlerarası veya İl sınırları içinde Belediye sınırları (Büyükşehir Belediyesi bulunan yerlerde Büyükşehir Belediye sınırları) dışındaki işyerlerine nakle ihtiyaç duyulduğu takdirde işin özelliğine göre belli bir işçinin nakli gerekmiyorsa bu nakil öncelikle isteklilerden başlamak şartıyla yapılır. Nakle istekli olanların sayısının yeterli olmaması halinde, hangi işyerinden işçi nakli yapılacaksa bu işyerinde o pozisyonda çalışan aynı nitelikteki işçiler arasından ve imkanlar ölçüsünde en az kıdemi olandan başlayarak yapılır.

d) Belediye hudutları dışındaki işyerlerine nakledilen işçilerin nakle rıza göstermemeleri halinde İş Kanununun 24 ncü maddesinin II/f fıkrasına göre iş sözleşmesini feshetmiş sayılarak sözleşmenin ilgili maddesine göre kendilerine kıdem tazminatları ödenerek ilişikleri kesilir.

e) İl dışı nakillerde işçilere 5 iş günü ücretli yol izni verilir. İl içindeki (işyerinin bulunduğu ilçe ile naklinin yapılacağı ilçe arasındaki mesafenin 50 km’yi aştığı) nakillerde 2 iş günü, ücretli yol izni verilir.

f) Geçici süreyle görevlendirilmelerde işçinin rızası aranmaz, iş sözleşmeleri değiştirilmez ve bu süre bir takvim yılında 3 ayı geçemez. Ancak, bu durumda işin ve işçinin niteliğine göre dönüşüm esası gözönünde tutulur.

Geçici süreyle görevlendirilen işçinin geçici göreve dair talebinin bulunması halinde süre gözetilmez ve harcırah ödenmez.

g) Eş durumu, sağlık, güvenlik ve becaiş gibi sebeplerle işyeri değiştirmek isteyen işçilerin talepleri işverence dikkate alınabilir.

İl içindeki (Belediye sınırları, Büyükşehirlerde ise Büyükşehir Belediye sınırları içindeki) geçici görevlendirilmelerde ve nakillerde işçi aynı gün, İl dışındaki geçici görevlendirilmelerde ve nakillerde ise yol izni süresi bitimini müteakip iş gününde göreve başlamak zorundadır.

MADDE 18- İŞYERİ SENDİKA TEMSİLCİLERİNİN TEMİNATI

Sendika temsilçilerinin yasal güvencesi konusunda 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 24 üncü maddesindeki hükümler uygulanır.

İşyeri sendika temsilcisinin birimi Şirketin yatay kariyer hareketlerinden sorumlu İK Direktörlüğü onayı ile değiştirilebilir.

MADDE 21- SENDİKA TEMSİLCİLİK ODASI

İşveren bu sözleşmenin kapsamı içinde olup, sendikanın çoğunlukta bulunduğu 50' den fazla üyesi bulunan 1 yıldan fazla süreli işyerlerinde, sendika temsilcilerinin sendikal çalışmalarını yürütebilmeleri amacıyla bir temsilcilik odası tahsis etmeyi, bu odada kullanılmak üzere yeteri kadar büro malzemesi, masa, evrak dolabı ve yeterince koltuğu demirbaş olarak vermeyi kabul eder.

Mevcut temsilcilik odaları sendikanın o işyerindeki üye sayısı 20’nin altına düşmedikçe kapatılmaz.

Temsilcilik odasına, internet bağlantısı olan bir bilgisayar ile ücretsiz şehiriçi/şehirler arası görüşmeler yapılabilecek bir telefon tahsis edilir.

MADDE 28- HASAR VE ZARARLARIN TESPİT VE TAZMİN ŞEKLİ

İşyerinde işçiler tarafından yapıldığı iddia edilen hasar ve bu hasara bağlı zararları tespit için 3 kişilik Hasar ve Zarar Tes­pit Kurulu oluşturulur. Bu kurul;

1- İşveren Temsilcisi,

2- Sendika Temsilcisi, (Sendikaca belirlenir)

3- Olayın niteliğine göre o işten anlayan, işveren ile sendika tarafından birlikte seçilen kişiden oluşur. Üçüncü temsilcinin seçilmesinde taraflar anlaşamadıkları takdirde işverenin tercihi esas alınır.

Bu kurulda görev alanlar olayın özelliğine göre olay yerinde veya işyerinde hasar ve buna bağlı zararı tespit eder.

Kurul, üyelerinin tamamının katılması ile toplanır. Kurul Başkanı işveren temsilcisidir. Kurul üyelerinin toplantıya katılmamaları halinde, hasar ve buna bağlı zararın tespiti işlemi işve­ren tarafından re'sen yapılır.

Hasar ve zarar tutanağında;

a) Olayın niteliği ve oluş şekli,

b) Hasarın ve buna bağlı zararın işçinin veya işverenin kasıt, kusur veya ihmalinden mi yoksa makine, alet ve hareketli bir kuvvetin arızasından mı ileri geldiği,

c) Zararın meydana gelmesinde birden fazla şahsın ilgili olması halinde, bunlardan kusurlu olanlara ne oranda kusur yüklendiği,

d) Hasar ve buna bağlı zararın miktarı, bu miktarın işçi tarafından ödenmesi gereken kısmı belirtilir. Tutanağa ilgilinin ve tanıkların ifadesi ve varsa mevcut belgeler de eklenir. Tutanakla ekleri ilgililerin bağlı bulunduğu işveren vekiline verilir.

Hasar ve buna bağlı zarar karşılığının ödenmesi için ilgiliye veya ilgililere bu tutanak yazılı olarak tebliğ edilir. (İşverenin İş Kanunundaki hakkı saklı kalmak kaydıyla) Hasar bedeli 10 günlük ücretini geçmiş ise tebligatın yapıldığı tarihi takip eden aybaşından itibaren işveren, işçinin doğmuş alacaklarından taksitlerle keser. Ancak taksit miktarı 7 günlük ücret tutarından fazla olamaz.

Hasar ve buna bağlı zarar miktarı işçinin 10 günlük ücretinin altında ise zarar karşılığı işçinin takip eden aydaki ücretinden defaten kesilir.

MADDE 29- DENEME SÜRESİ

İlk defa göreve alınan işçi iki aylık deneme süresine tabi tutulur. Bu süre içinde taraflar iş sözleşmesini bildirimsiz ve tazminatsız feshedebilirler. Ancak işçinin çalıştığı günler için ücret hakkı saklıdır. Görev ve görev yeri değişikliklerinde deneme süresi uygulanmaz. Türkiye İş Kurumu aracılığı ile stajını işverende yapan stajyerlerin Şirkette işe başlaması halinde bu staj süresi deneme süresinden sayılır.

MADDE 30- YENİDEN İŞE ALMA VE İŞ TEMİNATI

I) Herhangi bir askeri ve kanuni ödev dolayısıyla işinden ayrılan işçilerden, bu ödevin sona ermesinden itibaren en geç iki ay içinde işe girmek için başvuranlar;

a) Eski pozisyonu boş ise eski pozisyonuna,

b) Eski pozisyonu boş değil ise eski pozisyonuna uygun boş bulunan başka bir yerde başka bir pozisyona öncelikle alınır.

Askerden dönmek suretiyle bu sözleşmenin yürürlük tarihinden sonra işe başlayanların başlayış ücreti, atandığı pozisyonun başlayış tarihindeki emsali dikkate alınarak belirlenir. Aranan şartlar bulunduğu halde işveren iş sözleşmesi yapma yükümlülüğünü yerine getirmezse eski işçiye üç aylık ücret tutarında tazminat öder.

II) İşyerlerinde aralıksız (bir aya kadar ara vermeler aralıksız sayılır) bir yılını tamamlayanlardan, işyerinin kapatılması veya işçi azaltılması gibi nedenlerle iş sözleşmesi feshedilenler, ihtiyaç olması halinde öncelikle aynı belediye sınırları içinde, bu mümkün olmaz ise aynı üniteye bağlı başka bir işyerinde başvurmaları halinde öncelikle işe alınır.

III) a) Sağlık Kurulu raporu ile belgelenen hastalığı nedeniyle işinden ayrılan işçilerden, aynı Sağlık Kurulundan iyileştiğine dair rapor almasından başlayarak, iki ay içinde işe girmek için başvuranlar işe alma mevzuatına göre öncelikle işe alınabilir.

b) Şirket işyerlerinde çalışırken iş kazası veya meslek hastalığı sonucu ölen, sakat kalan veya geçirdiği iş kazası/meslek hastalığı nedeniyle sürekli işgöremezlik ödeneği bağlanan işçinin çocuklarından biri veya eşi, boşluk varsa ve kişinin nitelikleri aranan şartlara uygun ise işe başlatılır.

IV) Eski pozisyon unvanı boş olmadığı için başka pozis­yona atanan işçi, eski pozisyon unvanı boşaldığında bu pozisyo­na atanır.

MADDE 31- İŞ SÖZLEŞMESİNİN DEVAM ETTİĞİ HALLER

Raporla belgelendirilen hastalık hallerinde, iş sözleşmesinin devam ve fesih işlemleri bu sözleşmede aksine hüküm bulunmadıkça 4857 sayılı Kanun hükümlerine göre yapılır. Aynı Kanunun 55 nci maddesinde belirtilen çalışılmış gibi sayılan hallerde de bu işlem uygulanır.

MADDE 32-GÖREV YERİNİN DIŞINDA ÇALIŞTIRMA

İl ve ilçe belediye hudutları dahilinde işçilerin asıl görev yerlerinin dışında başka bir mahalde çalıştırılmaları halinde bu işyerlerine gidiş-gelişleri taşınacak işçi sayısına göre; minibüs, midibüs, çift kabinli kamyonet, taksi veya iş sağlığı ve güvenliğini tehlikeye düşürmeyecek diğer araçlarla yapılır. İşverence vasıta temin edilmediği takdirde bu işçilerin asıl işye­rinde çalışacakları yerlere gidip gelmeleri mutad vasıtalarla yapılacak ve bu vasıta ücretleri kendilerine net olarak ödenecektir. İş kazasına sebep olabilecek şekilde yüklenmiş araçlarla işçiler taşınamaz.

İşçilerin işveren tarafından işyerinden başka bir yerde çalıştırılmak üzere işverenin sağlayacağı vasıtalarla götürülmeleri halinde geri dönüşleri de sağlanır ve yolda geçen süreler, iş süresinden sayılır.

MADDE 33- GÖZETİM ALTINA ALINMA, TUTUKLULUK VE MAHKUMİYET HALİNDE FESİH VE TEKRAR İŞE BAŞLATMA

1- İşçinin gözaltına alınması veya tutuklanması halinde bu şekildeki devamsızlığı 4857 sayılı İş Kanununun 17 nci madde­sinde belirtilen asgari bildirim sürelerini aştığı takdirde, iş söz­leşmesi bildirim süresinin bitim tarihi itibariyle kıdem tazminatı ödemek suretiyle feshedilir. Ancak işçinin ücretli izinli veya raporlu olduğu süre içinde gözaltına alınması veya tutuklanması halinde ise yukarıdaki bil­dirim süresi, ücretli iznin veya raporun bitiminde başlar.

2- Bildirim süresi kadar süren gözaltı veya tutukluluk hal­lerinde işçi ücretsiz izinli kabul edilir.

3- Tutukluluğun;

a) Kovuşturmaya yer olmadığı,

b) Son tahkikatın açılmasına gerek olmadığı,

c) Beraat kararı verilmesi,

d) Kamu davasının düşmesi veya ortadan kalkması neden­lerinden biri ile,

90 gün içinde son bulması ve işçinin bu tarihten itibaren bir hafta içinde işine dönmeyi talep etmesi halinde, işveren tarafından emsallerinin hakları ile işe alınır. 90 gün sonunda yapı­lan başvuru halinde boş yer var ise işe alınırlar. Bu halde işe tekrar alınan işçinin, eski kıdem hakları saklıdır.

4- Adi suçlardan (Bu maddenin 6 ncı bendindeki suçlamalar hariç) yargılanmaları tutuklu olarak devam ederken 90 gün içinde tahliye edilenler, bir hafta içinde başvurması ve işyerinde durumuna uygun münhal kadro bulunması ve hizmetine ihtiyaç duyulması halinde işveren tarafından tekrar işe alınırlar.

Bilahare hüküm giymeleri halinde iş sözleşmeleri münfesih sayılır. Şu kadar ki 5 nci fıkranın (a) ve (b) bentleri saklıdır.

5- Adi suçlardan yargılanmaları tutuklu olarak devam edenlerden;

a) 1 yıl ve daha az ceza alan,

b) 1 yıldan fazla ceza alıp, cezası ertelenen paraya çevrilen veya af ile sonuçlanan veya iyi hali nedeniyle 1 yıldan fazla ceza aldığı halde 1 yıldan önce tahliye edilen işçiler, bir hafta içinde başvurması ve işyerinde durumuna uygun münhal kadro bulunması ve hizmetine ihtiyaç duyulması halinde işverenin takdiri ile tekrar işe alınabilirler.

6- Yüz kızartıcı suçlar ile terör, sabotaj, Devletin Ülke ve Milleti ile bütünlüğüne, milli güvenliğe, kamu düzenine, Güvenlik Kuvvetlerine, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne karşı işlenen suçlardan hüküm giyenler cezanın ertelenmesi, paraya çevrilmesi veya affa uğraması hallerinde dahi hiçbir suretle tekrar işe alınamazlar.

7- İşveren tarafından tahsis edilen herhangi bir aracı görevli olarak kullanırken trafik kazası yapanlar ve iş makinaları operatörleri, bu nedenle tutuklandıkları veya hüküm giydikleri takdirde 120 gün içinde hükümlülük veya tutukluluk hali sona ermek şartıyla;

a) Tutuklu veya hükümlü kaldıkları sürenin sonunda 7 gün içinde,

b) Ehliyetlerinin mahkemece geri alınmış olması durumunda, ehliyetin iade edildiği tarihten itibaren 7 gün içinde başvurmaları halinde eski işlerine alınır. 120 günden fazla süren hükümlülük veya tutukluluk halinde tekrar işe başlatma işverenin takdirine bağlıdır.

8- İşverence tahsis edilmiş bir aracı veya iş makinasını görevli olarak kullanırken iş kazası veya trafik kazası nedeniyle tutuklananların 120 gün içinde beraat etmeleri ve işe başlatılmış olmaları kaydıyla tutukluluk süresine ait ücretleri ödenir.

MADDE 39- VARDİYA USULÜ ÇALIŞMA

a) İşin gerektirdiği hallerde işçiler 2 veya 3 vardiya halinde çalıştırılabilir. Bir işçi üst üste iki hafta gece vardiyasında çalıştırılamaz. Vardiya değişiminde işçiler sürekli olarak en az 11 saat dinlendirilmeden çalıştırılamaz. Vardiya cetvelleri her ay liste halinde işyerinde ilan olunur.

b) Vardiyalı çalışmalarda normal çalışma süresi günde 7,5 saattir. Vardiyalar halinde işçi çalıştırılarak yürütülen işlerde, işçilere haftanın bir gününde 24 saatten az olmamak üzere nöbetleşme yoluyla hafta tatili verilmesi zorunludur.

MADDE 43- ASGARİ ÜCRET

Pozisyonuna göre üyelere, bu Toplu İş Sözleşmesi ile tespit edilen giriş ücretlerinin altında ücret ödenemez. Kanuni asgari ücretin artması halinde, kanuni asgari ücretin altında kalan ücretler, asgari ücrete çekilir.

MADDE 44- POZİSYON UNVANLARI

1- Bu Toplu İş Sözleşmesi kapsamında çalıştırılan işçilerin pozisyon unvanları "KAPSAM" başlıklı 4 üncü madde hükmü saklı kalmak kaydıyla (EK:B) cetvellerinde gösterilmiştir.

2- (EK:B) cetvellerinde yer alan pozisyonlarda çalışanların unvan yükselmelerinde Türk Telekomünikasyon A.Ş. Unvan Yükselmelerinde Uygulanacak Esaslara göre işlem yapılır.

3- Toplu Sözleşme kapsamı içinde yer alan pozisyon unvanlarında yapılacak pozisyon değişikliği sınavlarında sendika genel merkezince belirlenen bir temsilci üye olarak bulundurulur.

MADDE 57- TEDAVİ YARDIMI

Üyeler ile bunların bakmakla yükümlü olduğu ana, baba, eş ve çocuklarının sağlık hizmetlerinin giderleri, Sağlık Uygulama Tebliğinde belirtilen miktarlardan aşağı olmamak üzere, Türk Teleko­münikasyon A.Ş. Yönetim Kurulunca "Türk Telekomünikasyon A.Ş. Personelinin Sağlık Yardımından Yararlanma Esasları" dâhilinde Türk Telekomünikasyon A.Ş. tarafından karşılanır.

MADDE 63- KIDEM PRİMİ

Sendika Üyelerine PTT ve Şirketteki hizmetleri toplamı 15 yılını doldurdukları tarihte 1 aylık çıplak ücretleri tutarında kıdem primi verilir.

15 yılın hesabında 4857 sayılı İş Kanununun 55 nci maddesinde belirtilen yıllık ücretli iznin hesabında dikkate alınması gereken süreler göz önünde bulundurulur.

Ödeme, Kıdem Primine hak kazanılan günü takip eden ay başında ve ödendiği tarihteki ücreti üzerinden yapılır.

Şirkette kadrolu ve sözleşmeli statüde çalışanlardan 4502 sayılı Kanun uyarınca iş mevzuatına geçenlerin kıdem primine esas hizmetlerinin hesabında iş mevzuatına geçtikten sonraki hizmetleri dikkate alınır. Ancak, 4502 sayılı Kanun uyarınca iş mevzuatına geçenlerden PTT ve Şirketteki sadece İş Kanununa tabi geçen hizmetleri de kıdem priminde göz önünde bulundurulur.

MADDE 66- BURS ESASLARINDAN YARARLANMA

İşverence uygulanan burs esasları üyelerin çocuklarına da uygulanır.

MADDE 68- KİMLİK KARTI

a) İşçilere Şirket tarafından kimlik kartı verilir. Bu kimlik kartı işçinin işten ayrılmasından önce geri alınır.

Kimlik kartının işyerinde ve tesis, bakım, arıza ve onarım için ev ve işyerlerine gidilmesi sırasında takılması zorunludur.

b) Şirkette çalışmakta iken emeklilikte geçerli hizmet süresini doldurarak (yaşlılık, emeklilik veya malullük aylığına hak kazanarak) ayrılanlara işverence tespit edilecek bir hediye verilir.

MADDE 69- ÖLEN İŞÇİNİN NAAŞININ NAKLİ

Ölen işçinin naaşının başka yere nakli istendiği takdirde işveren nakil için vasıta vermeyi veya fatura karşılığı vasıta ücreti ödemeyi kabul eder. Naaşın nakline iştirak edecek en çok üç işçiye 5 güne kadar ücretli izin verilir. Ayrıca, defin aynı yerde ise, işyerinde işin aksamasını önleyici tedbirler alınarak cenazeye iştirak edecek işçilere izin verilir ve bunlara yeterince araç tahsisi yapılır.

MADDE 72- ÜCRETLİ DİĞER MAZERET İZİNLERİ

Üyelere dilekçelerinde belirtecekleri (üçüncü dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının vefatı, bakmakla yükümlü bulundukları kişilerin hastalanmaları, resmi işlemler, ev taşıma ve banka işlemleri gibi) mazeretleri kısım veya işyeri amirince kabul edilmek kaydıyla bir takvim yılında en çok 8 gün (tatil günleri dahil) mazeret izni verilir. Bu izin günlük, bir kaç günlük veya saatlik olarak kullanılabilir. Saatlik izinlerin toplamı 9 saati doldurduğu takdirde 1 gün sayılarak 8 günden düşülür. Senelik izni olması mazeret izni kullanmasına engel teşkil etmez. Mazeret izni amacı dışında kullanılamaz

MADDE 74- ÜCRETSİZ İZİN

Üyenin talebi halinde; işçiye yıllık ücretli izninin dışında ücreti ödenmemek üzere yılda 60 günü geçmemek kaydıyla ücretsiz izin verilebilir. Ancak, yine üyenin talebi halinde 60 günlük süre işverenin onayıyla en fazla iki katına çıkarılabilir. Bu izinler yıllık ücretli izin yönünden çalışılmış gibi sayılır. İş Kanununda yer alan diğer ücretsiz izinler ile ilgili hükümler saklıdır.

MADDE 76- UYARMA

Uyarma cezasının verilmesini gerektiren fiil ve haller şunlardır:

1) Çalışma saatleri dışında Şirket çalışanı olmanın gerektirdiği itibar ve güven duygusunu sarsacak nitelikte durum, tutum ve davranışlarda bulunmak.

2) Ödeme gücünün üzerinde borçlanarak hukuki takibata maruz kalmayı alışkanlık haline getirmek ya da iş arkadaşlarından sık sık borç para istemek suretiyle şikayete ve rahatsızlığa neden olmak.

3) İşinde kayıtsızlık, dikkatsizlik ve düzensizlik göstermek.

4) Usulsüz başvuru ve şikâyette bulunmak, özlük hakları ile ilgili konularda aracı kullanmak.

5) Mazeretsiz veya izinsiz mesaiye geç gelmek veya erken ayrılmak.

6) Görevin iş birliği içinde yapılması ilkesine aykırı davranışta bulunmak.

7) Şirketçe belirlenen dış görünüm ve kılık kıyafet düzenlemesi hükümlerine aykırı davranmak.

 

Bu yazı toplam 1624 defa okunmuştur
Önceki ve Sonraki Yazılar

YAZIYA YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.