2021 yılı Haziran ayı kamu personeli alımı yeni başvuru ilanı yayımlandı

2021 yılı Haziran ayı kamu personeli alımı yeni başvuru ilanı yayımlandı

Kamu personeli alımı yeni başvuru ilanı yayımlandı

Muhasebeci alımı GİH sınıfı 9. derece kadrolar için olacak. Lisans düzeyinde eğitim veren Fakültelerin Maliye, Muhasebe, İktisat, Muhasebe ve Denetim, Muhasebe ve Finans Yönetimi veya Muhasebe Bilgi Sistemleri programlarının herhangi birinden mezun olmak gerekiyor. Kadın/Erkek adaylar başvuru yapabilirken KPSS’den en az 60 puan şartı var.
 
BAŞVURU ŞARTI

Adaylar başvurularını 28 Temmuz ile 30 Temmuz 2021 tarihleri arasında yapabileceklerdir. Başvurular online olarak yapılabilecektir. Şahsen veya posta ile başvuru yapılabilir.

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

Adayların 657 DMK’da yer alan genel başvuru şartlarını taşıması gerekiyor. Aşağıdaki başvuru kılavuzundan gerekli tüm detaylara ayrıca erişim sağlayabilirsiniz.

AZATLI BELEDİYESİİLK DEFA ATANMAK ÜZERE
MEMUR ALIMI İLANI
Niğde Azatlı Belediye Başkanlığı bünyesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa
tabi olarak istihdam edilmek üzere;“Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve
Atama Yönetmeliği” hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri,
KPSS türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla,belirtilen boş kadroya açıktan
atama yoluyla 1(bir) adetmemur alınacaktır.
Sıra
no
Kadro
Unvanı
Sınıfı Kadro
Derecesi
Adet Niteliği Cinsiyet KPSS
Türü
KPSS
Puanı
1 Muhasebeci GİH 9 1
Lisans düzeyinde
eğitim veren
Fakültelerin Maliye,
Muhasebe,
İktisat,Muhasebe ve
Denetim, Muhasebe ve
Finans Yönetimi veya
Muhasebe Bilgi
Sistemleri
programlarının
herhangi birinden
mezun olmak
Kadın/Erkek P3 60
BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI
Belediyemizin yukarıda belirtilen boş memur kadrosu için yapılacak başvurularda uyulması gereken genel ve
özel şartlar aşağıdadır.
1) BAŞVURU GENEL ŞARTLARI
İlan edilen memur kadrosuna atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4
8’inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir;
a) Türk vatandaşı olmak,
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
c) Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan
dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar,
Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik,
görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan
malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş
bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa
geçirilmiş olmak,
e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,
f) İlan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak,
2) BAŞVURU İÇİN ÖZEL ŞARTLAR
2)BAŞVURU İÇİN ÖZEL ŞARTLAR
a) İlan edilen unvan için son olarak mezun olunan okul itibarı ile öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle
ilgili olarak, 2020 yılı KPSS sınavına girmiş ve belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak,
b) Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış
olmamak,
3) BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER
Başvuru sırasında;
Başvuru Formu Kurumumuzdan veya Belediyemiz www.azatli.bel.tr internet adresinden temin edilecektir.
Başvuru formuna aşağıdaki belgeleri ekleyecektir.
a) Nüfus cüzdanı aslı veya kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi,
b) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-devlet üzerinden alınacak
barkotlu mezuniyet belgesi, (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir.)
c) Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek
kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),
ç) KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM sitesinden alınan barkotlu bilgisayar çıktısı,
d) Erkek Adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,
e) Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,
f) 2 adet biyometrik fotoğraf, (1 adedi forma yapıştırılacak)
Belirtilen başvuru tarihlerinde elektronik ortamda veya posta yoluyla yapılan başvurularda fotokopisi
gönderilen belgelerin aslının sınav tarihine kadar kurumumuza ibraz edilmesi gerekmektedir. (Aslı ibraz edilmek
kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilecektir.)
4-BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ
Adaylar sözlü sınava katılabilmek için;
Adaylar başvuru esnasında istenilen belgeler ile 28.07.2020tarihinden 30.07.2021tarihine saat 17.00’ye kadar
(mesai günlerinde 08.00
- 17.00 saatleri arasında) müracaatlarını yapabileceklerdir.
Adaylar başvuru belgelerini;
- Elektronik ortamda, Belediyemiz www.azatli.bel.trinternet adresine,
- Şahsen veya iadeli taahhütlü posta yolu ile Azatlı-Yeni Mah. Asmasız Sok. 1 Çiftlik, Niğdeadresine
gönderebileceklerdir. (Geciken postalardan Belediyemiz sorumlu olmayacaktır.).Şahsen yapılan başvurular
Azatlı Belediyesi Yazı İşleri Birimine yapılacaktır.
-Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular, belediyemizce
değerlendirmeye alınmayacaktır.
-Postadaki gecikmeler ve duyuruda belirtilen süre içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.
 5- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ-BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN İLANI
a) T.C. Kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumu kontrol edilmek suretiyle KPSS puanlarına göre
sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak boş kadro sayısının beş katı oranında aday
sözlü sınava çağrılacaktır,
b) Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylarda sınava çağrılacaktır. Sözlü
sınava katılmaya hak kazanan adaylar ve KPSS puanları ile sınav yeri ve zamanı 03.08.2021tarihinde Belediyemiz
www.azatli.bel.tr internet adresinden ilan edilecektir.
c) Başvurusu kabul edilip sınava çağrılan adaylara, kimlik bilgileri ile sınav yeri ve tarihinin bulunduğu
“Sınav Giriş Belgesi” posta yolu ile gönderilecektir.
d) Sınava katılma hakkı elde edemeyen adaylara herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.
6- SINAV YERİ, ZAMANI VE KONULARI
Azatlı Belediyesi hizmet binasında(Azatlı-Niğde) memur alımı için 09.08.2021 tarihinde saat 11:00’da
sözlü sınav yapılacaktır. Sözlü sınav aynı gün içinde bitirilemez ise ertesi günü devam edilecektir.
Sınav Konuları:
1- Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
2-Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi
3-657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu
4-Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat konuları ile
Kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesini kapsar.
7- SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ
 Sınavda Değerlendirme; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlke ve İnkılapları Tarihi, 657 Sayılı
Devlet Memurları Kanunu, Mahalli İdareler ile İlgili Temel Mevzuat konularında 15’ er puan, kadro unvanına
ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesinde ise 40 puan olmak üzere toplamda 100 tam puan
üzerinden yapılır. Sınavda başarılı sayılmak için sınav kurulu üyelerince verilen puanların aritmetik ortalamasının an
az 60 olması şarttır.
Adayların atamaya esas başvuru puanı; belediye tarafından yapılan sözlü sınav puanı ile KPSS puanının
aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirtilenecek ve belediyenin internet sitesinden ilan edilecektir.
 Adayların atamaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde KPSS puanı yüksek olana öncelik tanınır.
En yüksek başarı puanından başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl aday ve asıl aday sayısı kadar
da yedek aday belirtilenecektir. Asıl ve yedek aday listeleri belediyenin internet adresinden ilan edilecek ve listede
yer alanlara ayrıca yazılı tebligat yapılacaktır.
 Sınav Kurulu; Sınav sonunda personel alımı için ilana çıktığı kadrolardan, başarı puanlarını düşük
bulduğu veya yeterli bulmadığı takdirde sınav duyurusunda ilan edilenlerin bir kısmını ya da hiçbirini alıp almama
hakkına sahiptir.
 Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği
sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bunların atamaları yapılmaz. Bu gibi durumları tespit
edilenlerin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak ve talep edemezler ve haklarında
Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.
 Sınav sonuçlarına, başarı listesinin belediyenin internet adresinde ilanından itibaren yedi gün içinde
yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar, sınav kurulu tarafından yedi gün içerisinde sonuçlandırılır ve ilgiliye yazılı
olarak bilgi verilir.
 İlan olunur

KOLAY İŞ BULMAK İÇİN 4 ŞEY YAPIN!

  1. 30 Bin Personel Alımını kaçırmamak için hemen buraya tıklayıp Türkiye'nin En iyi Youtube iş ilanları kanalına abone olup Bildirim zilini açın!
  2. 100 bin kişinin cebine indirdiği Türkiye'nin En iyi Cep uygulamasını indirin iş ilanlarını ücretsiz cebinize iletelim!
  3. TÜRKİYE'NİN EN İYİ İŞ İLANLARI TELEGRAM GRUBU. 2000 KİŞİ ANLIK YAZIŞIYOR HİÇBİR İŞ İLANINI KAÇIRMIYOR TIKLA SENDE ARAMIZA GEL
  4. FACEBOOKTA TÜRKİYENİN EN İYİ TYP VE İŞ İLANLARI KPSS MEMUR ALIMLARI GRUBU TIKLA SENDE ARAMIZA GEL

İlgili Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.