İcra İşleri Dairesi Başkanlığı 814 sözleşmeli personel alacaktır!

İcra İşleri Dairesi Başkanlığı 814 sözleşmeli personel alacaktır!

Adalet Bakanlığı, İcra İşleri Dairesi Başkanlığı, 12 Mart 2021 son başvuru tarihli ilanında, İcra Katibi, Pozisyonlarına 814 Sözleşmeli personel alacak.

SÖZLEŞMELİ ZABIT KÂTİBİ, MÜBAŞİR, KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ,
ŞOFÖR, AŞÇI VE İŞARET DİLİ TERCÜMANI PERSONEL İSTİHDAMI
SINAV İLÂNI
Adlî ve İdarî yargıda görev yapmak üzere;
EK-1/A,B,C,D,E,F listelerde yeri, sayısı, unvanı ve niteliği belirtilen, 6/6/1978 tarihli ve
7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ekindeki “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin
Esaslar” ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında, adalet
komisyonlarınca yapılacak uygulamalı ve/veya sözlü sınav sonucuna göre 3.605 sözleşmeli zabıt
kâtibi (EK 1/A), 700 sözleşmeli mübaşir (EK-1/B), 625 sözleşmeli koruma ve güvenlik görevlisi
(EK-1/C), 110 sözleşmeli şoför (EK-1/D), 25 sözleşmeli aşçı (EK-1/E) ve 10 sözleşmeli işaret dili
tercümanı (EK-1/F) olmak üzere toplam 5.075 personel alınacaktır.
Adayların öğrenim durum bilgisi ve Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) puan bilgisi
web servisleri aracılığı ile alınacaktır. e-Devlet üzerinde mezuniyet bilgileri bulunmayan
adayların başvuru sırasında mağduriyet yaşamamaları için e-Devlet üzerinde yer almayan
mezuniyet bilgilerini mezun oldukları eğitim kurumundan güncelleştirmeleri gerekmektedir.
İlanda belirtilen KPSS puan türü dışında farklı bir puan türünden başvuru yapan adayların
başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır. Bu husustaki sorumluluk adayın kendisine aittir.
Adalet komisyonlarınca yapılacak uygulamalı sınav ve/veya sözlü sınava, lisans
mezunları için 2020 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS-2020) KPSSP3, ön lisans
mezunları için 2020 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS-2020) KPSSP93, ortaöğretim
mezunları için 2020 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS-2020) KPSSP94 puan türünden
70 ve daha yukarı puan alanlar başvurabilecektir. EK-1/A,B,C,D,E,F listelerde belirtilen
sözleşmeli pozisyonlarda ilk defa istihdam edileceklerin Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama
ve Nakil Yönetmeliğinin 5 ve 6 ncı maddelerinde yazılı olan aşağıdaki şartları taşımaları
gerekmektedir.
I) Genel Şartlar:
a) Türk vatandaşı olmak,
b) İlk defa atanacaklar için yapılacak sınavın son başvuru günü olan 12 Mart 2021
tarihinde 657 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak,
c) Merkezî sınavın (lisans, ön lisans ve ortaöğretim mezunları için KPSS-2020) yapıldığı
yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla;
- Zabıt kâtibi, mübaşir, şoför, aşçı ve işaret dili tercümanı unvanları için 35 yaşını
bitirmemiş olmak,
(1 Ocak 1985 ve sonrası doğumlu olanlar sınava müracaat edebilecektir.)
- Koruma ve güvenlik görevlisi unvanı için 30 yaşını bitirmemiş olmak, (01 Ocak 1990 ve
sonrası doğumlu olanlar sınava müracaat edebilecektir.)
ç) Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak, askerlik çağına
gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş
olmak,
d) 657 sayılı Kanunun 48/1-A/5 bendinde sayılan suçlardan mahkûm olmamak,
e) 657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini
devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
f) Kamu haklarından mahrum olmamak,
g) Arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.
II) Özel Şartlar:
A- Sözleşmeli zabıt kâtibi pozisyonunda istihdam edilebilmek için;
a) Fakülte veya yüksekokulların bilgisayar bölümü, adalet meslek yüksekokulu veya
meslek yüksekokullarının adalet, adalet ön lisans veya ceza infaz ve güvenlik hizmetleri 
programı, lise veya meslek liselerinin adalet alanı ve ilgili mevzuat uyarınca bunlara denkliği
kabul edilen program veya alanları ile diğer lise ve dengi okulların bilgisayar veya bilişim
teknolojileri alanlarından mezun olmak, (Bu bentte sayılan öğretim kurumlarından mezun
olanlardan ayrıca daktilo veya bilgisayar sertifikası istenmeyecektir.)
b) Yukarıda sayılanlar dışında, en az lise veya dengi okul mezunu olup, daktilo ya da
bilgisayar dersini başarıyla tamamladığını belgelemek veya en son başvuru tarihi itibarıyla Millî
Eğitim Bakanlığınca onaylı veya kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen kurslar sonucu
verilen daktilo ya da bilgisayar sertifikasına sahip olmak. (Daktilo ya da bilgisayar dersini
başarıyla tamamlayan aday buna ilişkin resmi belgeyi, daktilo veya bilgisayar sertifikası bulunan
aday ise sertifikayı e-Devlet başvurusu esnasında sisteme yükleyecektir.)
c) Uygulamalı sınavdan en az bir hafta önce Bakanlık internet sitesinde ilan edilecek
yazılı metinler arasından, sınav sırasında her bir grup için ilgisine göre sınav kurulu veya
komisyon tarafından kura yöntemiyle belirlenerek adaylara verilen ya da UYAP sistemi üzerinden
otomatik olarak seçilerek elektronik ortamda gönderilen bir metinden bilgisayar ile üç dakikada
yanlışsız ve tekrarsız en az doksan kelime yazmak,
Adayların uygulamalı sınavda en az doksan kelime yazıp yazmadıkları tespit edilirken;
verilen metne sadık kalınıp kalınmadığına, yanlış yazılan kelime sayısı, yazı içerisindeki kelime
ve cümle tekrarları ile kelime ve satır atlama nedeniyle metnin anlam bütünlüğünün bozulup
bozulmadığına dikkat edilir. Bu işlem yapılırken yanlış yazılan kelime sayısının toplam yazılan
kelime sayısına oranının yüzde kırktan fazla olması veya iki ve üzeri satır ya da toplam 14 ve
üzeri kelime atlanması halinde yazılan metnin anlam bütünlüğü şartını taşımadığı kabul edilir.
(Uygulamalı sınavda aday F ya da Q klavyeden herhangi birini seçebilecektir. Değerlendirme
yapılırken büyük/küçük harf ve noktalama işaretleri dikkate alınmayacaktır.)
B- Sözleşmeli mübaşir pozisyonunda istihdam edilebilmek için;
En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
C-Sözleşmeli koruma ve güvenlik görevlisi pozisyonunda istihdam edilebilmek için;
a) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
b) Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış özel güvenlik görevlisi kimlik
kartına (silahlı ibareli) sahip olmak,
c) Yapılacak sınavın son başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını doldurmuş, merkezi sınavın
yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 30 yaşını bitirmemiş olmak, (01 Ocak 1990 ve
sonrası doğumlu olanlar sınava müracaat edebilecektir.)
ç) Erkeklerde 170 cm, kadınlarda 160 cm’den kısa boylu olmamak,
d) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak, bedensel
özürlü olmamak, şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, çehrede sabit eser, uzuv noksanlığı,
kekemelik ve benzeri engeller bulunmamak,
e) Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 13’ten
fazla, 17’den az olmamak, (Örneğin;180 cm boyunda olan bir adayın kilosunun 80+13=93’ten
fazla, 80-17=63’ten az olmaması gerekmektedir.)
f) 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu maddesi hükmü
gereğince güvenlik soruşturması olumlu olmak,
D- Sözleşmeli şoför pozisyonunda istihdam edilebilmek için;
a) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
b) Hizmetin özelliğine göre en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.
E- Sözleşmeli aşçı pozisyonunda istihdam edilebilmek için;
a) Ortaöğretim veya yükseköğrenim kurumlarının aşçılık veya dengi bölümü mezunu
olmak. (Bu bentte sayılan öğretim kurumlarından mezun olanlardan ayrıca aşçılık sertifikası,
ustalık belgesi veya dengi sertifika istenmeyecektir.)
b) En az lise veya dengi okul mezunu olup, halk eğitim müdürlükleri ile diğer resmî
kurum veya kuruluşlarca düzenlenen kurslardan verilen Milli Eğitim Bakanlığının aşçılık mesleği
için belirlediği kriterlere uygun aşçılık sertifikası, ustalık belgesi veya dengi sertifikaya sahip
olmak. (Aday sertifikayı e-Devlet başvurusu esnasında sisteme yükleyecektir.)
F- Sözleşmeli işaret dili tercümanı pozisyonunda istihdam edilebilmek için;
a) En az ön lisans veya dengi okul mezunu olmak,
b) Tercümanlık yapacak seviyede işaret dilini bildiğini gösteren en az 200 saatlik Milli
Eğitim Bakanlığı onaylı belge veya sertifikaya sahip olmak, (Aday belge veya sertifikayı e-Devlet
başvurusu esnasında sisteme yükleyecektir.)
III) Başvuru Şekli ve Tarihi:
Başvurular e-Devlet üzerinden yapılacak olup, adaylar 23/02/2021-12/03/2021 tarihleri
arasında saat 23:59:59’a kadar https://www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden giriş yaparak, “Adalet
Bakanlığı İş Başvurusu” ekranını kullanarak başvuruları gerçekleştireceklerdir. Şahsen veya posta
yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
Adaylar EK-1/A,B,C,D,E,F listelerde yeri, sayısı, unvanı ve niteliği belirtilen sözleşmeli
pozisyonlardan sadece bir unvan için bir adalet komisyonuna başvuru yapabileceklerdir. Adayın
birden fazla adalet komisyonuna veya birden fazla unvana başvuru yaptığının tespit edilmesi
halinde hiçbir başvurusu kabul edilmeyecek, bu şekilde sınava girenler kazanmış olsalar dahi
istihdamları yapılmayacaktır.
İstihdam edilmeye hak kazanan adaylar başvuru yaptıkları adalet komisyonlarına bağlı
merkez veya mülhakat adliyelerden birinde istihdam edilebileceklerdir.
Adaylar, başvurduğu unvan için istenilen ve bu ilanın “IV) Başvuru Esnasında Sisteme
Yüklenmesi Gereken Belgeler” maddesinde belirtilen belge, sertifika ve formları sisteme eksiksiz
ve tek tek yüklemek suretiyle başvuru işlemlerini tamamlayacaklardır. Yanlış veya eksik belge
yüklenmesi nedeniyle doğabilecek hak kayıplarından adaylar sorumludur.
EK-2 Güvenlik Soruşturması Formunun “UYARI” bölümünde belirtilen hususlara uygun
olarak bilgisayar ortamında doldurulması, fotoğraf eklenerek çıktısının alınması ve ilgili bölümün
imzalanması suretiyle taratılarak sisteme yüklenmesi gerekmektedir. (EK-2 Güvenlik
Soruşturması Formu dışında başka form kullanılmayacaktır.)
Adayların başvuru işlemi tamamlandıktan sonra “Başvurularım” ekranından
başvurularının tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmeleri gerekmektedir. “Başvurularım”
ekranından “Başvuru Tamamlandı” ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirilmeye
alınmayacaktır.
IV) Başvuru Esnasında Sisteme Yüklenmesi Gereken Belgeler:
a) Zabıt kâtibi unvanı için;
- Mezuniyeti gösterir öğrenim belgesi, (Öğrenim bilgileri ilgili web servisleri aracılığı ile
alınacaktır. Öğrenim bilgisi alınamayan veya hatalı olan adaylar söz konusu belgeyi sisteme
kendisi yükleyecektir.)
- Daktilo veya bilgisayar dersini başarıyla tamamladığını gösterir resmî belge, (Bu ilanın
“Özel Şartlar” başlıklı maddesinin A bendinin (b) alt bendinde belirtilen öğrenim kurumlarından
mezun olan adaylar bu belgeyi sisteme yükleyecektir.)
- Daktilo veya bilgisayar sertifikası, (Bu ilanın “Özel Şartlar” başlıklı maddesinin A
bendinin (b) alt bendinde belirtilen öğrenim kurumlarından mezun olan adaylar bu belgeyi
sisteme yükleyecektir.)
- Uygulamalı sınavda kullanılmak istenilen F veya Q klavye türüne ilişkin tercih beyanı,
- Güvenlik soruşturması formu,
- Sağlık beyanı formu,
b) Mübaşir unvanı için;
- Mezuniyeti gösterir öğrenim belgesi, (Öğrenim bilgileri ilgili web servisleri aracılığı ile
alınacaktır. Öğrenim bilgisi alınamayan veya hatalı olan adaylar söz konusu belgeyi sisteme
kendisi yükleyecektir.)
- Güvenlik soruşturması formu,
- Sağlık beyanı formu,
c) Koruma ve güvenlik görevlisi unvanı için;
- Mezuniyeti gösterir öğrenim belgesi, (Öğrenim bilgileri ilgili web servisleri aracılığı ile
alınacaktır. Öğrenim bilgisi alınamayan veya hatalı olan adaylar söz konusu belgeyi sisteme
kendisi yükleyecektir.)
- Özel güvenlik görevlisi kimlik kartı,
- Güvenlik soruşturması formu,
d) Şoför unvanı için;
- Mezuniyeti gösterir öğrenim belgesi, (Öğrenim bilgileri ilgili web servisleri aracılığı ile
alınacaktır. Öğrenim bilgisi alınamayan veya hatalı olan adaylar söz konusu belgeyi sisteme
kendisi yükleyecektir.)
- Sürücü belgesi,
- Güvenlik soruşturması formu,
- Sağlık beyanı formu,
e) Aşçı unvanı için;
- Mezuniyeti gösterir öğrenim belgesi, (Öğrenim bilgileri ilgili web servisleri aracılığı ile
alınacaktır. Öğrenim bilgisi alınamayan veya hatalı olan adaylar söz konusu belgeyi sisteme
kendisi yükleyecektir.)
- Aşçılık sertifikası, ustalık belgesi veya dengi sertifika, (Bu ilanın “Özel Şartlar” başlıklı
maddesinin E bendinin (b) alt bendinde belirtilen öğrenim kurumlarından mezun olan adaylar bu
belgeyi sisteme kendisi yükleyecektir.)
- Güvenlik soruşturması formu,
- Sağlık beyanı formu,
f) İşaret dili tercümanı unvanı için;
- Mezuniyeti gösterir öğrenim belgesi, (Öğrenim bilgileri ilgili web servisleri aracılığı ile
alınacaktır. Öğrenim bilgisi alınamayan veya hatalı olan adaylar söz konusu belgeyi sisteme
kendisi yükleyecektir.)
- Tercümanlık yapacak seviyede işaret dilini bildiğini gösteren en az 200 saatlik Milli
Eğitim Bakanlığı onaylı belge veya sertifika,
- Güvenlik soruşturması formu,
- Sağlık beyanı formu,
V) Boy ve Kilo Ölçümü, Uygulamalı ve/veya Sözlü Sınav Yeri ve Tarihi:
a) Koruma ve Güvenlik Görevlisi unvanı için:
Merkezi sınav puanlarına göre en yüksek puandan başlamak üzere her bir adalet
komisyonu için ilan edilen pozisyon sayısının 3 katı aday (son sıradaki adayla aynı puana sahip
olan adaylar da dâhil edilecektir.) içerisinden boy ve kilo şartını taşıyanlar sözlü sınava katılmaya
hak kazanır.
-Boy ve kilo ölçümüne katılmaya hak kazananlar ile ölçümün yapılacağı yer ve tarih,
-Sözlü sınava katılmaya hak kazananlar ile sözlü sınav yer ve tarihi,
İlgili adalet komisyonu internet sitesinde ilan edilecektir. Sınava katılma hakkını elde
edemeyen adaylara herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.
b) Zabıt Kâtibi unvanı için:
Merkezi sınav puanlarına göre en yüksek puandan başlamak üzere her bir adalet
komisyonu için ilan edilen pozisyon sayısının 20 katı aday uygulamalı sınava çağrılır. Son 
sıradaki adayla aynı puana sahip olan adayların tamamı uygulamalı sınava alınır. Uygulamalı
sınavda başarılı olanlar arasından doğru kelime sayısı esas alınmak kaydıyla en fazla doğru
kelime yazan adaydan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının üç katı aday sözlü sınava
çağrılır. Son sıradaki adayla aynı sayıda doğru kelime yazan adayların tamamı sözlü sınava alınır.
-Uygulamalı sınava katılmaya hak kazananlar ile sınavın yapılacağı yer ve tarih,
-Sözlü sınava katılmaya hak kazananlar ile sözlü sınav yer ve tarihi,
İlgili adalet komisyonu internet sitesinde ilan edilecektir. Sınava katılma hakkını elde
edemeyen adaylara herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.
c) Mübaşir, Şoför, Aşçı ve İşaret Dili Tercümanı unvanları için:
Merkezi sınav puanlarına göre en yüksek puandan başlamak üzere her bir adalet
komisyonu için ilan edilen pozisyon sayısının 3 katı aday sözlü sınava çağrılır. Son adayla aynı
puana sahip olan adayların tamamı sözlü sınava alınır.
-Sözlü sınava katılmaya hak kazananlar ile sözlü sınav yer ve tarihi,
İlgili adalet komisyonu internet sitesinde ilan edilecektir. Sınava katılma hakkını elde
edemeyen adaylara herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.
VI) Sözlü sınav konuları:
Adayın sözlü sınavda başarılı sayılabilmesi için 100 tam puan üzerinden en az 70 puan
alması gerekecektir. Sözlü sınavda konular ve puanlama aşağıda belirtildiği şekilde olacaktır:
a) İlgilinin istihdam edileceği pozisyonun gerektirdiği mesleki bilgi (40 puan),
b) Atatürk ilkeleri ve inkılâp tarihi (20 puan),
c) Genel kültür (20 puan),
d) Bir konuyu kavrama ve ifade yeteneği (20 puan) puan olmak üzere toplam 100 puan
üzerinden yapılır.
İlgilinin istihdam edileceği pozisyonun gerektirdiği mesleki bilgi tespit edilirken;
1) Zabıt kâtibi ve mübaşir pozisyonlarına istihdam edilecekler için genel hukuk bilgisi ve
kalem mevzuatına ilişkin konuların bir veya birkaçından soru sorulur.
2) Koruma ve güvenlik görevlisi, şoför, aşçı ve işaret dili tercümanı pozisyonlarına
istihdam edilecekler için istihdam edilecekleri pozisyonun gerektirdiği teknik bilgiye ilişkin
konuların bir veya birkaçından soru sorulur.
3) Şoför pozisyonuna istihdam edilecekler için bu tespit araç başında ve kullanma becerisi
de ölçülmek suretiyle yapılacaktır.
VII) Nihai Başarı Listesi:
Nihai başarı listesi, adayların merkezi ve sözlü sınavda aldıkları puanların aritmetik
ortalamasına göre en yüksek puandan başlayarak sıralanması suretiyle düzenlenecektir.
Zabıt kâtibi ve mübaşir pozisyonlarında istihdam edileceklere ilişkin nihai başarı listesi
düzenlenirken; öncelikle hukuk fakültesi, adalet meslek yüksekokulu veya meslek
yüksekokulların adalet, adalet ön lisans veya ceza infaz ve güvenlik hizmetleri programı, lise veya
meslek liselerinin adalet alanı ve ilgili mevzuat uyarınca bunlara denkliği kabul edilen program
veya alan mezunları en yüksek puan alan adaydan başlamak suretiyle sıralanacak olup, diğer
adaylar bu sıralamayı takiben kendi aralarında en yüksek puandan başlayarak sıralanacaktır.
Nihai başarı listesi ilgili adalet komisyonu internet sitesinde yayınlanacak olup, ayrıca
yazılı bildirim yapılmayacaktır. Belirlenen nihaî başarı listesinde puanların eşit olması halinde;
sırasıyla merkezi sınav puanı, sözlü sınav puanı ve diploma notu yüksek olan aday sıralamada
üstte yer alacaktır.
VIII) Atama Sırasında İstenilecek Belgeler:
a) Koruma ve Güvenlik Görevlisi unvanı için:
Bu ilanın “Özel Şartlar” başlıklı maddesinin C bendinin (d) alt bendinde belirtilen
hususlara ek olarak;
“1) Psikiyatri: Psikiyatrik bir hastalık veya kişilik bozukluğu (Psikopati); alkol ve
uyuşturucu bağımlılığı olmamak,
2) Nöroloji: Koruma ve güvenlik hizmetini yerine getirmesine engel teşkil edebilecek
nörolojik rahatsızlığı olmamak,
3) Göz: Körlük veya gece körlüğü olmamak,
4) Kulak Burun Boğaz (KBB): Koruma ve güvenlik hizmetini yapmasına engel teşkil
edebilecek işitme kaybı olmamak,”
hususlarını da kapsayacak şekilde Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet
hastanelerinden alınan “koruma ve güvenlik görevlisi olur” ibareli sağlık raporu,
b) Tüm unvanlar için:
- Mal Bildirimi Formu,
- Gerek görülmesi halinde ilgili adalet komisyonlarınca bu ilanın “IV) Başvuru Esnasında
Sisteme Yüklenmesi Gereken Belgeler” başlıklı maddesinde belirtilen ve sisteme yüklenen
belgelerin asıllarının ibraz edilmesi adaylardan istenebilecektir.
IX) Diğer Hususlar:
Sınav sonucunun tebliğinden itibaren kanuni bir mazereti olmaksızın 15 gün içerisinde
istenilen belgeleri teslim etmeyenler ile aranılan şartları taşımadığı anlaşılanların istihdamları
yapılmayacaktır. İstihdam edilenlerden aranılan şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların ise
sözleşmeleri feshedilecektir.
Başarı sıralamasının kesinleştiği tarihten itibaren bir yıllık süreyi aşmamak üzere aynı
unvanlı pozisyonlar için yapılacak müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar yukarıda belirtilen
nedenlerle istihdamın yapılmaması veya ölüm ya da sözleşme feshi sebepleriyle boş kalan veya
boşalan pozisyonlara, başarı listesindeki sıralamaya göre yedekler arasından istihdam
yapılabilecektir. Bunlar dışında kalanlar herhangi bir hak iddiasında bulunamayacaklardır.
İlan metninde belirtilmeyen hususlar hakkında, ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem
yapılacaktır.
6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ekindeki “Sözleşmeli Personel
Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” uyarınca, bu pozisyonlarda istihdam edilenlerin yer değişiklikleri
özel şartlara bağlanmış olduğundan, ilgililerin ileride mağduriyet yaşamamaları için eş, öğrenim,
sağlık vb. gibi hususları dikkate alarak sınava girmeleri önem arz etmektedir.
İstihdam yapılacak yerlere ilişkin sayıları ve Bakanlıkça uygun görülen sınavı yapacak
adalet komisyonlarını gösteren EK-1/A,B,C,D,E,F listeler aşağıda gösterilmiştir.
Duyurulur.
EK-1/A : Sözleşmeli zabıt kâtibi pozisyonlarında başvuru yapılacak ve istihdam edilecek
adalet komisyonları ile sınav izni verilen mahaller
EK-1/B : Sözleşmeli mübaşir pozisyonlarında başvuru yapılacak ve istihdam edilecek
adalet komisyonları ile sınav izni verilen mahaller
EK-1/C : Sözleşmeli koruma ve güvenlik görevlisi pozisyonlarında başvuru yapılacak ve
istihdam edilecek adalet komisyonları ile sınav izni verilen mahaller
EK-1/D : Sözleşmeli şoför pozisyonlarında başvuru yapılacak ve istihdam edilecek adalet
komisyonları ile sınav izni verilen mahaller
EK-1/E : Sözleşmeli aşçı pozisyonlarında başvuru yapılacak ve istihdam edilecek adalet
komisyonları ile sınav izni verilen mahaller
EK-1/F : Sözleşmeli işaret dili tercümanı pozisyonlarında başvuru yapılacak ve istihdam
edilecek adalet komisyonları ile sınav izni verilen mahaller
i01.pngi02.pngi03.pngi04.png

i05.pngi06.pngi07.png

KOLAY İŞ BULMAK İÇİN 4 ŞEY YAPIN!

  1. 1- 30 Bin Personel Alımını kaçırmamak için hemen buraya tıklayıp Türkiye'nin En iyi Youtube iş ilanları kanalına abone olup Bildirim zilini açın!
  2. 2- Türkiye'nin En iyi Cep uygulamasını indirin iş ilanlarını ücretsiz cebinize iletelim!
  3. TÜRKİYE'NİN EN İYİ İŞ İLANLARI TELEGRAM GRUBU. 1000 KİŞİ ANLIK YAZIŞIYOR HİÇBİR İŞ İLANINI KAÇIRMIYOR TIKLA SENDE ARAMIZA GEL
  4. FACEBOOKTA TÜRKİYENİN EN İYİ  TYP İŞ İLANLARI KPSS MEMUR ALIMLARI GRUBU TIKLA SENDE ARAMIZA GEL

İlgili Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.