SYDV Personeli Ne İş Yapar, Ne Kadar Maaş Alır?

SYDV Personeli Ne İş Yapar, Ne Kadar Maaş Alır?

Birçok il ve ilçedeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları ile ilgili personel alım ilanları web sitemizde yer almıştır.

 İlanlar nedeniyle Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları’na başvuru yapacak adaylar alım yapılacak pozisyonlarda ne iş yapılacağı, maaş ve özlük hakları konusunda bilgi almak istemektedir. Bu nedenle yapılan açıklama aşağıda yer almaktadır. Birçok Vakfın ilanında sözleşmeli personel alımı yapılacağı belirtilmektedir. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından istihdam edilen personel 657 4/b kapsamında sözleşmeli personel olarak algılanmamalıdır, Vakıflar tarafından işe alınacak personel İş Kanunu’na tabi (özel sektör benzeri) sözleşmeli personel olacaktır. Aşağıda SYDV’lerde görev yapan-yapacak personelin maaşları ile ilgili açıklama yer almaktadır.
 
SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA
VAKIF PERSONELLERİ HAKKINDA GENEL BİLGİ
 
 
 
      3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu ile tüm il ve ilçelerde kurulan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları, İş Kanunu hükümleri çerçevesinde personel istihdam ederler.
 
 
 
      633 sayılı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevler Hakkında Kanun Hükmünde Kararname uyarınca Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü, “vakıfların çalışma usûl ve esaslarını belirlemekle”; Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu Kurulu, “vakıflarında çalıştırılacak personelin nitelikleri ile özlük hakları ve diğer hususlarla ilgili belirlenecek kriterleri görüşmek ve karara bağlamakla” görevlidir. Bu kapsamda 16.02.2012 tarih ve 2012/1 sayılı Fon Kurulu Kararı ile ‘Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları Personelinin Norm Kadro Standartları, İş Tanımları, Nitelikleri, Özlük Hakları ve Çalışma Şartlarına İlişkin Esaslar’ belirlenmiştir. Belirlenen usul esaslar uyarınca;
 
 
 
PERSONEL UNVANLARI, İŞ TANIMLARI;
 
 
 
Vakıflarda belirsiz süreli olarak istihdam edilecek unvanlar;
 
 
 
-    Vakıf Müdürü : Vakıf Başkanına karşı sorumlu olarak mevzuat ve Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü düzenlemeleri çerçevesinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının faaliyetlerini yürütür ve koordine eder. 16.02.2012 tarih ve 2012/1 sayılı kararda İş Tanımlarında belirtilen; sosyal yardım faaliyetlerine vakfın muhasebe ve mali yükümlülüklerine, vakfın genel idaresine yönelik görevleri yerine getirirler. Gerekli nitelikler;
 
 
 
o 4 Yıllık Yükseköğretim Kurumlarından mezun olmak
 
 
 
o İşe alım sürecinde geçerli olan Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSS P3 puan türünde en az 60 puan almış olmak
 
 
 
İhtiyaç duyulması halinde Mütevelli Heyeti tarafından; yabancı dil bilmek, bilgisayar programları kullanabilmek vb. özel şartlar da aranabilir.
 
 
 
-    Muhasebeci : Vakfın mali işlerini yürütmek, muhasebe kayıtlarını tutmak ve yükümlülüklerini yerine getirmekle sorumludur.
 
 
 
-    Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi : Sosyal yardım ve proje başvuru sahiplerinin ve Genel Sağlık Sigortası gelir testine ilişkin başvuru sahiplerinin muhtaçlığına ilişkin araştırmalarını mahalinde yürütür, Mütevelli Heyetine sunulmak üzere “Sosyal İnceleme Raporunu” hazırlar ve diğer kamu hizmetleri ile ilgili olarak hedef kitleye yönelik danışmanlık ve yönlendirme faaliyetlerini yürütür. 16.02.2012 tarih ve 2012/1 sayılı kararda İş Tanımlarında belirtilen; sosyal yardım ve proje destek programlarının yürütülmesine, hedef kitleyi izlemeye, hedef kitle ile diğer kamu hizmetleri arasında bağ kurmaya ve danışmanlık yapmaya yönelik görevleri yerine getirirler. Gerekli nitelikler;
 
 
 
o 4 Yıllık Yükseköğretim Kurumlarından mezun olmak ( ihtiyaç durumuna göre Mütevelli Heyeti tarafından İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve Eğitim Fakülteleri ile Sosyoloji, Psikoloji, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Halkla İlişkiler, İletişim ve Sosyal Hizmetler Bölümleri tercih edilebilir.)
 
 
 
o İşe alım sürecinde geçerli olan Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSS P3 puan türünde en az 60 puan almış olmak
 
 
 
o Sosyal iletişim becerisine sahip olmak
 
 
 
İhtiyaç duyulması halinde Mütevelli Heyeti tarafından; yabancı dil bilmek, işaret dili bilmek, bilgisayar programları kullanabilmek vb. özel şartlar da aranabilir.
 
 
 
-    Büro Görevlisi : Vakfa başvuran vatandaşlarla görüşerek talepleri kaydeder, genel büro hizmetlerini yürütür ve Vakıf Müdürünün vereceği diğer görevlerini yerine getirir. Gerekli nitelikler;
 
 
 
o En az 4 yıllık lisans eğitimini tamamlamış olmak
 
 
 
o Sosyal iletişim becerisine sahip olmak
 
 
 
o Bilgisayar sertifikası (zorunlu olmayıp tercih nedenidir.)
 
 
 
o İşe alım sürecinde geçerli olan Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSS P3 puan türünde en az 60 puan almış olmak
 
 
 
İhtiyaç duyulması halinde Mütevelli Heyeti tarafından; yabancı dil bilmek, işaret dili bilmek, bilgisayar programları kullanabilmek gibi özel şartlar da aranabilir.
 
 
 
-    Yardımcı Hizmet Görevlisi : Vakfın ulaşım, temizlik, yardım dağıtımı, güvenlik ve evrak dağıtımı gibi işlerini yürütür. Gerekli nitelikler;
 
 
 
o En az ilköğretim okulu mezunu olmak
 
 
 
İŞE ALIM SÜRECİ;
 
 
 
KPSS şartı bulunan kadrolar ( Vakıf Müdürü, Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi, Büro Görevlisi) için Vakıflarda ilk defa istihdam edilecek personele yönelik Mütevelli Heyeti kararı ile ilana çıkılır. Adaylar Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğünün SYDV Personel Alım İlanları bölümünde yayınlanan ilanlara web sayfasından başvuruda bulunur.
 
 
 
Online olarak başvuran adaylar KPSS puanlarına göre en yüksekten başlanarak sıralanır ve alınacak personel sayısının 3 (üç) katı kadar aday mülakata çağrılır. Son sıradaki aday ile aynı puanı almış adaylar da mülakat listesine eklenir.
 
 
 
Mülakat neticesinde genel şartları ve varsa Vakıf tarafından belirlenmiş özel şartları taşıyan adaylardan iş için uygun görülen aday/ adaylar Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğüne bildirilir. Yapılan kontrol neticesinde Genel Müdürlük tarafından işe alım koşullarını taşıdığı tespit edilen kişiler işe başlatılır.
 
 
 
KPSS şartı bulunmayan Yardımcı Hizmet Görevlisi kadrosu için başvuran adaylardan uygun görülen aday / adaylar Mütevelli Heyeti kararı ve Genel Müdürlükçe sistem üzerinden işe alım koşullarının uygunluğunun kontrolü ile işe başlatılır.
 
 
 
PERSONEL ALIMINDA ARANACAK ŞARTLAR;
 
 
 
Personel alımında aranacak genel ve özel şartlar aşağıda belirtilmiştir.
 
 
 
1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 
 
 
2) Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak,
 
 
 
3) 18 yaşını bitirmiş olmak ve 35 yaşını doldurmamış olmak,
 
 
 
4) Askerlik görevini yapmış veya muaf olmak ya da askerlikle ilişkisi bulunmamak,
 
 
 
5) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 
 
 
6) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
 
 
 
7) Görevin özelliğine göre eğitim, yaş, tecrübe gibi özel şartları taşımak.
 
 
 
8) Vakıflarda ilk defa istihdam edilecek Vakıf Müdürü, Muhasebeci, Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi ile Büro Görevlisinde, 4 Yıllık Yükseköğretim Kurumlarının her bir unvanın iş tanımında belirtilen bölümlerinden mezun olmak ve ÖSYM tarafından yapılan geçerli Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSSP3 puan türünde en az 60 puan almış olmak şartları aranır. İhtiyaç duyulması halinde Mütevelli Heyeti tarafından yabancı dil bilmek, bilgisayar programları kullanabilmek vb. özel şartlar da aranabilir.
 
 
 
9) İş Tanımlarında belirtilen nitelikleri taşımak
 
 
 
PERSONEL ÇALIŞMA USULLERİ;
 
 
 
-    Personele; unvanı, eğitimi, kıdemi ve Vakıfların il ilçe sınıflandırmasına göre Fon Kurulunca belirlenen ücretler ödenir. Belirlenen ücretler, her yılın Ocak ve Temmuz aylarında, Devlet memuru aylıklarında yapılan artış oranında artırılır.
 
 
 
-    16.02.2012 tarih ve 2012/1 sayılı Fon Kurulu kararına göre yeni başlayan ve lisans mezunu olan personeller için belirlenen brüt ücretler il ilçe sınıflandırmaları bazında aşağıdaki gibidir. Personellerin eğitim durumuna göre ücretler farklılaşmaktadır.
 
 
 
Unvan  6.sınıf
ilçe   5.sınıf
ilçe   4.sınıf
ilçe   3.sınıf
ilçe   2.sınıf
ilçe   1.sınıf
ilçe   4.sınıf
il   3.sınıf
il   2.sınıf
il   1.sınıf
il  
 Vakıf Müdürü 2.991 3.020 3.050 3.080 3.110 3.140 3.200 3.230 3.260 3.290 
 Sosyal Yardım ve İnceleme  Görevlisi  2.651 2.678 2.704 2.731 2.757 2.784 2.837 2.863 2.890 2.916 
 Büro Görevlisi 2.372 2.396 2.419 2.443 2.467 2.491 2.538 2.562 2.585 2.609 
 Yardımcı Hizmet Görevlisi 1.793 1.811 1.829 1.847 1.865 1.883 1.919 1.937 1.955 1.973
 
  
 
-    Personele her yılın Ocak ve Temmuz aylarında birer sözleşme ücreti tutarında ikramiye ödenir.
 
 
 
-    Vakıf personelinin istihdam edildiği vakıfta çalışması esastır. İş Kanunu hükümlerine tabi olarak istihdam edilen ve ayrı tüzel kişiliğe sahip Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarında çalışan personelin tayin hakkı bulunmamaktadır. 
 
-    Personelin; yazılı olarak unvan değişikliği talebinde bulunması, bu unvan için gerekli olan eğitim durumu gibi nitelikleri taşıması, unvan değişiklik talebine uygun boş kadronun bulunması ve talebin Mütevelli Heyetince uygun görülmesi durumunda personelin unvanı değiştirilebilir.


HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
1 Yorum