Bütün Kamu İşçilerine Önemli Bir Şey Diyeceğim

SENDİKA

Öncelikle bilinmelidir ki, “ İŞÇİLERİN GÜCÜ BİRLİĞİNDEN GELİR.”

Birlikteliğin yolu ise; dil, ırk, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebepleri bir tarafa bırakıp birlikte hareket etmekten geçmektedir.

Birlikte hareket etmek ve işçi ile işveren arasındaki güç eşitsizliğini ortadan kaldırmak için bir araya gelme düşüncesi ve özellikle sanayi devrimi ile birlikte çalışma koşullarında önemli değişiklikler olmasından dolayı işçilerin haklarını korumak ve geliştirmek için sendikalar oluşturulmaya başlamıştır.

Sözlüklerde Sendika,

İşçilerin iş, kazanç, toplumsal ve kültürel konular yönünden çıkarlarını korumak, yeni haklar sağlamak ve onları daha da geliştirmek amacıyla aralarında yasalar uyarınca kurdukları birlik, 

Çalışanların sosyal, ekonomik hak ve çıkarlarını korumak, sorunlarını çözme amacı ile kurulmuş ekonomik öğeler taşıyan, devlet, siyasi parti ve iktidar örgütlenmelerinden bağımsız birlikler, anlamlarına gelmektedir.

Kanunda Sendika, ( 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu )

İşçilerin veya işverenlerin çalışma ilişkilerinde, ortak ekonomik ve sosyal hak ve çıkarlarını korumak ve geliştirmek için en az yedi işçi veya işverenin bir araya gelerek bir işkolunda faaliyette bulunmak üzere oluşturdukları tüzel kişiliğe sahip kuruluşları, SENDİKA olarak tanımlamıştır.

Kanunun amacı ise, işçi ve işveren sendikaları ile konfederasyonların kuruluşu, yönetimi, işleyişi, denetlenmesi, çalışma ve örgütlenmesine ilişkin usul ve esaslar ile işçilerin ve işverenlerin karşılıklı olarak ekonomik ve sosyal durumları ile çalışma şartlarını belirlemek üzere toplu iş sözleşmesi yapmalarına, uyuşmazlıkları barışçı yollarla çözümlemelerine, grev ve lokavta başvurmalarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Özetle sendikayı; yürürlükteki yasalara göre işçilerin örgütlenmek, sınıf birliğini sağlamak, mücadeleyi geliştirmek, iş ve yaşam koşullarını iyileştirmek, sömürüyü sınıflandırmak için kurulmuş sınıf birlikleri olarak tanımlayabiliriz.

Ayrıca sendikalar, doğrudan siyasal istikrarı amaçlamamalı, siyasal parti işlevini üstlenmemeli ama toplumsal siyasal sorunlarda emeğin temsilcisi olarak tutum almalıdır.

Sendikaların en önemli görevleri arasında toplu iş sözleşmesi vardır.

Toplu iş sözleşmesi ise 6356 sayılı Kanunda “iş sözleşmesinin yapılması, içeriği ve sona ermesine ilişkin hususları düzenlemek üzere işçi sendikası ile işveren sendikası veya sendika üyesi olmayan işveren arasında yapılan sözleşme” olarak tanımlanmıştır.

Toplu iş sözleşmesinin amacı, işçilerin ve işverenlerin karşılıklı olarak ekonomik ve sosyal durumları ile çalışma şartlarını belirlemektir. Böylelikle, işçi ve işveren arasındaki çalışma barışını tesis etmek, çalışma koşullarına ve ekonomik şartlara ilişkin çıkabilecek ihtilafları engellemektir.

Toplu iş sözleşmeleri için işçilerin yasası, sendikaların ise aynası diyebiliriz.

İşçilerin haklarının korunmasının ve geliştirilmesinin başka yollarında biride hukuktur. 6356 sayılı Kanun sendikalara, işçilerin yazılı başvuruları üzerine iş sözleşmesinden ve çalışma ilişkisinden doğan hakları ile sosyal güvenlik haklarında üyelerini temsilen dava açmak ve bu nedenle açılmış davayı takip yetkisini vermiştir.

Sendikacı nasıl olmalı!

Sendikacılık bir kazanç kapısı ve bir meslek olarak görmemelidir. Çünkü sendikacılık kazanç kapısı olarak görüldüğünde işçi hakları için değil koltuğu korumak için mücadele verilir.

Sendikacı;

    • Önyargılardan uzak olmalı,

    • Eleştirilere açık olmalı,

    • Tabanın sesine kulak vermeli,

    • İşçilere eşit davranmalı ve ayrımcılık yapmamalı,

    • İşçiler arasında dayanışmayı geliştirebilmeli,

    • Mücadele araçlarını etkili kullanabilmeli,

    • Yaşantısı ve mücadelesi ile işçiye güven vermeli,

    • Yaptığı hataları kabul edebilmeli,

    • En önemlisi yürürlükteki yasaları iyi takip edebilmelidir.

Ve tüm bunlardan sonra başarısız olduğunda çekip gitmeyi bilmelidir.

Sonuç olarak,

Sendikalar, sendika içi demokrasiyi ( temsilci, delege ve şube seçimleri gibi ) güçlendirilmeli ve üyelerinin çalışma ilişkilerinde, ortak ekonomik ve sosyal hak ve çıkarlarını korumak ve geliştirmek için çalışmalıdır.

Not: Sendikaların faaliyetleri arasında temsil ettikleri ve temsil etmeği düşündükleri işçileri pazarlık aracı olarak kullanmak ve mağdur etmek gibi bir görev yoktur, olmamalıdır.

2024 yılı resmi ve dini tatil günleri 9 gün tatilde var videoyu izleyiniz

Önceki ve Sonraki Yazılar