Düz memur alımı ve zabıta alımı başvuruları

Düz memur alımı ve zabıta alımı başvuruları

Düz memur alımı ve zabıta alımı başvuruları 14 Haziran 2021 tarihinde sona erecek

Ön lisans yerel yönetimler, mahalli idareler, halkla ilişkiler ve tanıtım, iletişim ve halkla ilişkiler, muhasebe, bankacılık, bankacılık ve sigortacılık, işletme yönetimi, maliye, pazarlama, dış ticaret, ithalat ihracat, büro yönetimi ve yönetici asistanlığı, emlak ve emlak yönetimi, sekreterlik, acil durum ve afet yönetimi, iş sağlığı ve güveliği, medya ve iletişim, adalet bölümlerinin herhangi birinden mezun olması, kadın ve erkek adayların KPSS P93 puan türünden asgari 60 puanlarının olması gerekmektedir.
 
Zabıta Memuru Alımı 5 Kişi Lise Başvuru Şartları

Lise mezunu olması ile birlikte Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSS 60 puanı en az bulunması istenmektedir.

Zabıta Memuru Alımı 5 Kişi Önlisans Başvuru Şartları

Önlisans yerel yönetimler, mahalli idareler, mahalli idareler zabıta, halkla ilişkiler ve tanıtım, iletişim ve halkla ilişkiler, muhasebe, bankacılık, bankacılık ve sigortacılık, işletme yönetimi, maliye, pazarlama, dış ticaret, ithalat ihracat, büro yönetimi ve yönetici asistanlığı, emlak ve emlak yönetimi, acil durum ve afet yönetimi, iş sağlığı ve güvenliği, adalet bölüm mezunu olması, KPSS 60 puanı olması gerekmektedir.
 
Ortak Müracaat Koşulları

T.C. vatandaşı olması ve kamusal haklardan yararlanması için kısıt olmaması istenmektedir. Erkek adaylar askerliğini yapmış, ertelemiş veya muaf olması gerekmektedir.

Başvuru Şekli

Adaylar başvurularını iki yöntemle yapabilir. Bursa Osmangazi Belediyesi resmi internet sitesinden elektronik olarak veya şahsen 14 Haziran bitimine kadar yapılması gerekiyor.

OSMANGAZİ BELEDİYESİNE İLK DEFA ATANMAK
ÜZERE MEMUR VE ZABITA MEMURU ALIM İLANI
Bursa - Osmangazi Belediye Başkanlığı bünyesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak istihdam edilmek
üzere; Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği ve Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre
aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş
kadrolara açıktan atama yoluyla memur ve zabıta memuru alınacaktır.
Sıra
No
Kadro Unvanı Sınıfı
Kadro
Derecesi
Adedi Niteliği Cinsiyeti
KPSS
Türü
KPSS
Puanı
1
Memur GİH 7/10 5
Yerel Yönetimler, Mahalli İdareler, Halkla
İlişkiler ve Tanıtım, İletişim ve Halkla
İlişkiler, Muhasebe, Bankacılık, Bankacılık ve
Sigortacılık, İşletme Yönetimi, Maliye,
Pazarlama, Dış Ticaret, İthalat- İhracat, Büro
Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, Emlak ve
Emlak Yönetimi, Sekreterlik, Acil Durum ve
Afet Yönetimi, İş Sağlığı ve Güveliği, Medya
ve İletişim, Adalet ön lisans programlarından
birinden mezun olmak.
Kadın /
Erkek
P93 En az 60
puan
2 Zabıta
Memuru
GİH
10
5
Yerel Yönetimler, Mahalli İdareler, Mahalli
İdareler (Zabıta), Halkla İlişkiler ve Tanıtım,
İletişim ve Halkla İlişkiler, Muhasebe,
Bankacılık, Bankacılık ve Sigortacılık, İşletme
Yönetimi, Maliye, Pazarlama, Dış Ticaret,
İthalat- İhracat, Büro Yönetimi ve Yönetici
Asistanlığı, Emlak ve Emlak Yönetimi, Acil
Durum ve Afet Yönetimi, İş Sağlığı ve
Güvenliği, Adalet ön lisans programlarından
birinden mezun olmak.
Kadın/
Erkek
P93 En az 60
puan
3 Zabıta
Memuru
GİH 11 5
Herhangi bir ortaöğretim kurumundan (lise
veya dengi okul) mezun olmak. Kadın/
Erkek
P94 En az 60
puan
BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI:
Belediyemizin yukarıda belirtilen boş memur ve zabıta memuru kadroları için yapılacak başvurularda uyulması gereken
genel ve özel şartlar aşağıdadır.
1) BAŞVURU GENEL ŞARTLARI:
İlan edilen memur ve zabıta memuru kadrolarına atanmak için başvuracak adayların, 657 sayılı Devlet Memurları
Kanunu’nun 48’inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.
a) Türk vatandaşı olmak,
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
c) Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl
veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve
bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma,
hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama
veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak
ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,
f) İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak,
g) Hangi kadroya başvuru yaptığına dair dilekçe (Her aday eğitim durumuna göre ilan edilen yalnızca bir kadroya
başvuru yapacaktır.
2) BAŞVURU İÇİN ÖZEL ŞARTLAR:
a) İlan edilen unvanlar için mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2020 yılı
Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak unvanların karşısında belirtilen puan türlerinden, belirtilen
asgari KPSS puanı almış olmak.
b) Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.
c) Zabıta memuru kadrosuna başvuracaklar için; 657 sayılı Kanunun 48’inci maddesi’nin (A) fıkrasında belirtilen
şartların yanı sıra Belediye Zabıta Yönetmeliği’nin 13/A maddesinde yer alan özel şartlara göre zabıta memuru
kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 
1,67 metre, kadınlarda en az 1,60 metre boyunda olmak 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (±) 10 kg. dan
fazla fark olmamak. Boy ve kilo tespitleri belediyemizce yapılacaktır.
d) Zabıta Memuru kadrosu için; Sınavın yapılacağı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.
3) BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER:
Başvuru sırasında;
a) Başvuru Formu Kurumumuzdan veya Belediyemizin internet sayfasından (www.osmangazi.bel.tr) temin
edilebilecektir.
b) Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı veya kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi,
c) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-Devlet üzerinden alınacak barkotlu mezuniyet
belgesi (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),
d) Yabancı okul mezunları için denklik belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri
belediyemizce tasdik edilebilir),
e) KPSS sonuç belgesinin ÖSYM web sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı,
f) Erkek adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,
g) Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,
h) 2 adet biyometrik fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak),
4) BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ:
Adaylar, sözlü ve uygulamalı sınava katılabilmek için;
a) Adaylar, başvuru esnasında istenilen belgeleri ile birlikte 07/06/2021 tarihinden 14/06/2021 gününe kadar (mesai
saatleri arasında) Santral Garaj Mahallesi Ulubatlı Hasan Bulvarı No: 10 Osmangazi/ BURSA binası içinde kurulacak
olan başvuru noktasına müracaatlarını yapabileceklerdir.
b) Elektronik ortamda, Belediyemiz ik@osmangazi.bel.tr internet adresine,
c) Şahsen veya iadeli taahhütlü posta yolu ile Santral Garaj Mahallesi Ulubatlı Hasan Bulvarı No:10 Osmangazi/BURSA
adresinde bulunan Osmangazi Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne teslim edilmesi gerekmektedir.
(Geciken postalardan Belediyemiz sorumlu olmayacaktır)
d) Zabıta memuru kadrolarına başvurular şahsen yapılacak olup adaylar yukarıda belirtilen tarihlerde boy ve kilo ölçümü
yapmak üzere Osmangazi Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’ne istenilen belgelerle birlikte şahsen
müracaat ederek başvuru sürecini tamamlayacaklardır.
e) Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
f) Postadaki gecikmeler ve duyuruda belirtilen süre içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.
5) BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ-BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN İLANI:
a) Belediyemizce, T.C. Kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumu kontrol edilmek suretiyle KPSS puanlarına göre
sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının beş katı oranında adayı; zabıta memuru
kadroları için sözlü ve uygulamalı sınava, memur kadroları için sözlü sınava çağrılacaktır,
b) Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylar da sınava çağrılacaktır.
c) Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar ve KPSS puanları ile sınav yeri ve zamanını 28/06/2021 Pazartesi günü
Belediyemiz www.osmangazi.bel.tr internet adresinden ilan edilecektir.
d) Belediyemizce düzenlenen ve adayların kimlik bilgileri ile sınav yeri ve tarihinin bulunduğu “Sınav Giriş Belgesi”
düzenlenecektir. Sınava girmeye hak kazanan adaylar sınav giriş belgelerine 28/06/2021 tarihinden itibaren
Belediyemizin (http://www.osmangazi.bel.tr) resmi internet sayfasından erişebileceklerdir. Ayrıca; Sınav Giriş Belgeleri
sınava girmeye hak kazanan adaylara başvuru formunun iletişim bilgileri bölümünde belirtilmiş olduğu adrese
gönderilecektir. Başvuru formunda belirtilmiş olan adres tebligat adresi olup, hatalı adres bildirimleri başvuranın
sorumluluğundadır. Bu belge sınava girişte ibraz edilecektir.
e) Sınava katılma hakkı elde edemeyen adaylara herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.
6) SINAVIN YERİ, ZAMANI VE KONULARI:
- Zabıta Memuru alımı için; sözlü ve uygulamalı sınav yapılacak olup, sözlü sınav ve uygulamalı sınav 05/07/2021
tarihinde itibaren başlamak üzere, Bursa-Osmangazi Belediye Başkanlığı merkez hizmet binası (Santral Garaj Mahallesi
Ulubatlı Hasan Bulvarı No:10 Osmangazi/BURSA) adresinde yapılacaktır. Sözlü ve uygulamalı sınav aynı gün içerisinde
bitirilemez ise ertesi gün devam edilecektir.
- Memur alımı için; sözlü sınav yapılacak olup, sözlü sınav 05/07/2021 tarihinden itibaren başlamak üzere BursaOsmangazi Belediye Başkanlığı merkez hizmet binasında yapılacaktır. Sözlü sınav aynı gün içinde bitirilemez ise ertesi
günü devam edilecektir.
Sınav Konuları:
a) Sözlü sınav;
• Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,
• Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi,
• 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,
• Mahalli İdareler İle İlgili Temel Mevzuat, konuları ile
Kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesini kapsar. 
b) Zabıta Memuru için uygulamalı sınav; kadro unvanına ilişkin mesleki bilgi ve yeteneğin ölçülmesi ve sportif
dayanıklılık gibi özelliklerin ölçülmesini kapsayacak şekilde yapılır.
7) SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ:
Memur kadrosu sınavında değerlendirme:
Sözlü sınav, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,
Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat konularında 15'er puan, kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve
yeteneğin ölçülmesinde ise 40 puan olmak üzere toplamda 100 tam puan üzerinden yapılır. Sınavda başarılı sayılmak için
sınav kurulu üyelerince verilen puanların aritmetik ortalamasının en az 60 olması şarttır. Adayların atamaya esas başarı
puanı; belediye tarafından yapılan sözlü sınav puanı ile KPSS puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle
belirlenecek ve Belediyemizin internet adresinde ilan edilecektir.
Zabıta memuru sınavında değerlendirme;
Sözlü sınav, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,
Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat konularında 25’er puan olmak üzere toplamda 100 puan ve uygulamalı sınav ise
100 tam puan üzerinden yapılır.
Sınavda değerlendirme; sözlü sınavın %50 si, uygulamalı sınavın %50 si alınarak sınav puanı hesaplanacaktır. Sınavda
başarılı sayılmak için en az 60 puan alınması şarttır. Adayların atamaya esas başarı puanı, Belediyemiz tarafından yapılan
sözlü ve uygulamalı sınav sonucu hesaplanan sınav puanı ile KPSS puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle
belirlenecek ve Belediyemizin internet adresinde ilan edilecektir.
Adayların atanmaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde KPSS puanı yüksek olana öncelik tanınır. En yüksek
başarı puanından başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl aday ve asıl aday sayısı kadar da yedek aday
belirlenecektir. Asıl ve yedek aday listeleri belediyemizin internet adresinden ilan edilecek ve listede yer alanlara ayrıca
yazılı tebligat yapılacaktır.
Sınav Kurulu; sınav sonunda personel alımı için ilana çıktığı kadrolardan, başarı puanlarını düşük bulduğu veya yeterli
bulmadığı takdirde sınav duyurusunda ilan edilenlerin bir kısmını ya da hiçbirini alıp almama hakkına sahiptir.
Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit
edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bunların atamaları yapılmaz. Bu gibi durumları tespit edilenlerin atamaları
yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına
suç duyurusunda bulunulacaktır.
Sınav sonuçlarına, başarı listesinin belediyenin internet adresinde ilanından itibaren yedi gün içinde yazılı olarak itiraz
edilebilir. İtirazlar, sınav kurulu tarafından yedi gün içerisinde sonuçlandırılır ve ilgiliye yazılı olarak bilgi verilir.
İlan olunur. 

KOLAY İŞ BULMAK İÇİN 4 ŞEY YAPIN!

  1. 30 Bin Personel Alımını kaçırmamak için hemen buraya tıklayıp Türkiye'nin En iyi Youtube iş ilanları kanalına abone olup Bildirim zilini açın!
  2. 100 bin kişinin cebine indirdiği Türkiye'nin En iyi Cep uygulamasını indirin iş ilanlarını ücretsiz cebinize iletelim!
  3. TÜRKİYE'NİN EN İYİ İŞ İLANLARI TELEGRAM GRUBU. 2000 KİŞİ ANLIK YAZIŞIYOR HİÇBİR İŞ İLANINI KAÇIRMIYOR TIKLA SENDE ARAMIZA GEL
  4. FACEBOOKTA TÜRKİYENİN EN İYİ TYP VE İŞ İLANLARI KPSS MEMUR ALIMLARI GRUBU TIKLA SENDE ARAMIZA GEL

İlgili Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.