Gençlik ve Spor Bakanlığı 1071 Kadrolu İşçi Alımı Yapılacaktır

Kamuya Daimi personel alımlarında devam ediyor

Gençlik ve Spor Bakanlığı'na 1071 Sözleşmeli Gençlik Çalışanı alım ilanı resmi gazetede yayımlanmış olup başvuru için son tarih 08 ocak 2024

İlanı hemen üstten video olarakta izleyebilirsiniz 

Eğer bu iş ilanı size uymuyor ise haberin Hemen altındaki diğer kamu iş ilanlarına başvuruda bulunabilirsiniz 

222-000001.jpg222-000005.jpg222-000006.jpg

Gençlik ve Spor Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünden:
2023 YILI SÖZLEŞMELİ GENÇLİK ÇALIŞANI ALIM İLANI
Bakanlığımız taşra teşkilatı gençlik merkezi müdürlüklerinde istihdam edilmek üzere, boş bulunan sözleşmeli Gençlik Çalışanı pozisyonları için 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4'üncü maddesinin (B) fıkrası ile 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar çerçevesinde 2022 yılı KPSS B grubu P3 puan sırası esas alınarak boş kontenjan sayısının üç (3) katına kadar çağırılacak adaylar arasından sözlü sınav sonucu başarı sırasına göre, Sözleşmeli Gençlik Çalışanı alımı yapılacaktır.


GRUP, ÖĞRENİM ŞARTLARI VE KONTENJAN TABLOSU


1. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI BAŞVURU ŞARTLARI
Adayların başvurunun son günü itibarıyla aşağıda aranan şartlara haiz olması gerekmektedir.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin 4, 5. 6 ve 7’nci alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak,
Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 18 yaşım tamamlamış olmak.
Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamak, (Dul ve yetim aylığı hariç)
2022 yılı KPSS sınavına girmiş ve belirtilen puan türünde asgari 50 (elli) puan almış olmak,
Tercih edilecek her grup için yukarıdaki tabloda aranan nitelikleri taşıyor olmak,
Herhangi bir kamu kuruntunda çalışmakta iken görevden veya meslekten ihraç edilmemiş olmak.
Sözleşmeli personel olarak çalışmakta iken sözleşme esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurum!arınca sözleşmesi feshedilenler veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshedenlerin, sözleşme fesih tarihinin üzerinden bir yıl geçmiş olmak,
Görevini devamlı yapmaya engel sağlık sorunu bulunmamak,
10)Tam zamanlı çalışmaya engel durumu bulunmamak,


Arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak,
Gençlik Çalışanı pozisyonu 6. Grup için Bakanlığımızca verilen gençlik liderliği belgesine sahip olmak.

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI
Adaylar başvurularını, 29 Aralık 2023 (00.00) - 08 Ocak 2024 (17.00) tarihlerinde e-Devlet üzerinde Gençlik ve Spor Bakanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım vc Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden elektronik ortamda yapacaktır.

Adaylar III- BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER başlığında belirtilen belgelerini başvuru sisteminde belirtilen yerlere istenilen formatta yükleyecektir.


Kariyer Kapısı (https://iscalimkarivcrkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden yapılmayan, posta yolu veya şahsen müracaat şeklinde yapılan ve bu duyuruda belirtilen esaslara uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

Adaylar, başvuru işleminin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından sorumlu olacaktır.

Başvuruların sona ermesinden sonra adayların başvuru bilgilerinde hangi nedenle olursa olsun kesinlikle değişiklik yapılmayacaktır.

Adaylar, öğrenim durumları itibarıyla şartlarını taşıdığı ve ilan edilen farklı gruplardan sadece 1 (bir) grup ve l (bir) il için başvuru yapabilecektir.


Adaylar sözleşmeli personel pozisyonları için belirlenen gruplar arasında kendilerine uygun doğru gruba başvuru yapmaktan sorumludur. Yanlış gruba başvuruda bulunan adayların başvuruları iptal edilecektir.

BAŞV URU İÇİN GEREKLİ BELGELER
dayların başvuru yapılan grup ve il için istenilen aşağıda belirtilen belgeleri (çift taraflı belgeler önlü ve arkalı olarak) sisteme yüklemeleri gerekmektedir.

Yükseköğretim karınlılarından mezun olup eşdeğerliğe sahip olan adaylar için YÖK’ten alınmış eşdeğerlik belgesi veya eğitimini yurt dışında tamamlayan adaylar için YÖK’ten alınmış denklik belgesi,
Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel pozisyonlarında tam zamanlı olarak görev yapmakta iken kuramlarınca sözleşmesi feshedilen ya da sözleşmesini tek taraflı fesheden adayların, bir yıllık bekleme süresini doldurdukları ile ilgili önceki kuramlarından alınmış onaylı hizmet belgesi,
Gençlik Çalışanı pozisyonu 6. Grup için Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Liderliği yetiştirme eğitimini başarı ile tamamladığını gösterir Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Liderliği Eğitini, Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönerge kapsamında Bakanlığımızca verilen Gençlik Liderliği Belgesi.


BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SÖZLÜ SINAVA ÇAĞIRMA
Başvurular, başvurulan grup için aranan niteliklere uygunluk yönünden incelenecek ve başvuru şartlarından herhangi birini taşımadığı tespit edilenlerin başvurusu iptal edilecektir.

KPSS puanı en yüksek adaydan başlanarak her bir grup ve il için ilan edilen kontenjan sayısının üç (3) katı aday sözlü sınava çağrılacaktır.

Sözlü sınava girmeye hak kazanan son sıradaki aday ile aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu adayların tamamı sözlü sınava çağırılacaktır.

Adaylar başvurularına ve sınava ilişkin bilgilerini Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecek tir.

SINAVIN ŞEKLİ, KONULARI, YERİ VE TARİHİ
Sınav sözlü olarak Ankara'da yapılacaktır.

Sözlü sınavda adaylar: sınav komisyonu üyelerinin her biri tarafından;

Görevin gerektirdiği mesleki alan bilgisi (Genel mevzuat, Bakanlığımız mevzuatı, Yönetim ve Organizasyon, Gönüllülük Kavramı ve Gönüllü Yönetimi, Temel Gönüllülük Alanları (Afet ve Acil Durum, Çevre, Eğitim ve Kültür, Spor, Sağlık ve Sosyal Hizmetler vd,), Gönüllü Çalışmalarla İlgili Proje Geliştirme ve Sahada Gönüllü Çalışmalara Katılım. Gönüllü Çalışmalarda Etik, Ahlaki. Dini, Geleneksel Değerler ve İlkeler, Kanıtı Kurumlan, Yerel Yönetimler ve Sivil Toplum Kuruluşlarında (STK) Gönüllü Çalışmalara Katılım, Toplumda Risk Grupları ve Gönüllülük, Göçmenler ve Gönüllülük, Gençlik Çalışmaları, l iderlik vb.) (50 puan),
Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü (10 puan),
Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu (10 puan),
Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı (10 puan),
Genel kültürü ve genel yeteneği (10 puan).
Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı (10 puan),
konularından 100 puan üzerinden değerlendirmeye tabi tutulacaktır.

Komisyon üyelerinin vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması esas alınmak suretiyle sözlü sınav puanı belirlenecektir.

Adaylar sözlü sınava ilişkin bilgilerini, sözlü sınava katılmaya hak kazananlar sınava katılacakları sınav tarihini Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir.

Adaylar sözlü smava gelirken kimlik belgelerinden birini (nüfus cüzdanı veya pasaport) yanlarında bulunduracaklardır. Kimlik belgesi bulunmayan adaylar sınava alınmayacaktır. Nüfus cüzdanı veya pasaport dışında başka bir belge kimlik belgesi olarak kabul edilmeyecektir.

Sözlü sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihlerinde sınava katılmayan adaylar sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır. Bu durumdaki adaylına ikinci bir sınav halikı verilmeyecektir. Ancak belge ile ispatı mümkün mücbir sebeplerle (doğum, hastalık, askerlik vb.) sınava katılamayacak olunması halinde belirlenen sınav tarihleri içerisinde olmak kaydıyla adaylar için sınav tarihinde değişiklik yapılabilecektir.

Bakanlık sınav yeri ve tarihleriyle ilgili değişiklik yapma hakkına sahiptir.

Sözlü sınav esnasında tutulacak tutanaklar dışında sesli veya görüntülü herhangi bir kayıt yapılmayacaktır.

DEĞERLENDİRME VE BAŞARI SIRALAMASI
Sözlü sınavda başarılı açılabilmek için sınav komisyonu üyelerinin her birinin ayrı ayrı verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 (yetmiş) puan olması gerekmektedir.

Başarı sırasının belirlenmesinde, sözlü sınav puanı esas alınacaktır. Başarı listesi sözlü sınav puanı cn yüksek adaydan başlanarak her bir grup ve il için ilan edilen kontenjan sayısına göre belirlenecektir.

Her bir grup ve il için, sözlü sınav puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere ilan edilen pozisyon sayısı kadar aday asıl ve bir o kadar aday da yedek olarak belirlenecektir. Sözlü sınav puanlarının eşit olması halinde sırası ile KPSS puanı yüksek olan, mezuniyet tarihi ve doğum tarihi ünce olan adaya öncelik verilecektir.

Asıl veya yedek sıralamaya giremeyen adaylar için sözlü sınavda 70 (yetmiş) ve üzerinde puan almış olmak, müktesep hak teşkil etmeyecektir.

Yedek sıralamasında yer ulan adaylar için yedek listede yer almak daha sonraki alımlar için müktesep hak teşkil etmeyecektir.

SINAV SONUÇLARI VE İTİRAZ
Adaylar sözlü sınav sonuçlarına ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir.

Sözlü sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar, sözlü smav sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 3 (üç) iş günü içinde ıslak imzalı ve yazılı olarak Personel Genel Müdürlüğü Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığına yapıl uçaktır. İtirazlar, en fazla 5 (beş) iş günü içinde incelenerek karara bağlanacak ve adayın itiraz dilekçesinde beyan ettiği posta adresine bildirilecektir.

Süresi içinde yapılmayan, e-posta veya faks ile yapılan, itiraz dilekçesinde T C. Kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adres bilgileri bulunmayan dilekçeler dikkate alınmayacaktır.

YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ VE GÖREVE BAŞLAMA
Sözlü sınav puanı en yüksek olan adaydan başlanmak suretiyle ilan edilen her bir grup ve il için belirlenen kontenjan sayısı kadar adayın başvurduğu ile yerleştirmesi yapılacaktır.

Adaylar yerleştirme sonuçlarına ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir.

Adaylar belirlenecek olan süre içerisinde yerleştirildikleri ilde hizmet sözleşmesini imzalayıp görevine başlayacaktır. Süresi içinde belge ile ispatı mümkün mücbir sebepler (doğum, hastalık, askerlik vb.) olmadan göreve başlamayan adaylar yerleştirme hakkından feragat etmiş sayılacaktır.

Mücbir sebeplerle süresinde göreve bağlayamayacak durumda olanlar, bu durumlarım belgelendirmeleri halinde mazeretlerinin bitimini takip eden 15 (on beş) gün içerisinde göreve başlatılabilecektir.

Asıl olarak yerleştirilen adaylar ile yerleştirme sırası gelen yedek adaylardan; haklarından feragat edenler, yerleştirmeye esas islenilen belgeleri belirlilen sürede teslim etmeyenler, gerçeğe aykırı belge ibraz etliği tespit edilerek yerleştirme hakkını kaybedenler, belirtilen sürede belge ile ispatı mümkün mücbir sebep olmaksızın sözleşme imzalamayanlar, sözleşme imzalayıp göreve başlamayanlar, sözleşmesi feshedilenler, sözleşmesini feshedenler, sözleşme imzalayıp göreve başlamış olsa bile yerleştirme için aranılan şartları taşımadığı tespit edilenler ile herhangi bir sebeple boşalan pozisyonlar yerine aynı pozisyon için müteakip alım duyurusuna kadar her bir il ve grup için belirlenen yedek adaylar arasından ilgili sözlü sınav puanı en yüksek yedek adaydan başlamak üzere sırasıyla yerleştirme yapılacaktır.

Başvuru esnasında beyan edilen bilgilere dair yerleştirmeye esas belgeler ile istenilecek diğer belgeler yerleştirilmeye hak kazanan adaylar tarafından yerleştirme sürecinde ilgili birime teslim edilecektir.

- DİĞER HUSUSLAR

Gençlik Çalışanı Bakanlığımız taşra teşkilatına bağlı gençlik merkezi müdürlüklerinde görev yapacak olup çalışma saatleri ilgili birimlerce mevzuat çerçevesinde belirlenecektir.

Bakanlık başvuru, sınav ve yerleştirme sürecinin her aşamasında aday tarafından beycin edilen hususlarda adaydan belge talep edebilecektir.

Başvuru, sınav ve yerleştirme sürecindeki işlemlerde gerçeğe aykırı belge verdiği ya da beyanda bulunduğu tespit edilen adayların başvuru ve sınavları geçersiz sayılacak, sözleşme yapılmış ise sözleşmeleri feshedilecektir. Bu kişiler hakkında ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

Sınav ile ilgili Bakanlığımızın internet sitesinde yapılan tüm duyurular ve Kariyer Kapısı üzerinden yapılan tüm bilgilendirmeler tebligat sayılacak, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Sınavla ilgili iş ve işlemlerde faks ve e-maıl ile işlem yapılmayacaktır. Adayların ıslak imzalı ve yazılı dilekçelerini Bakanlığımız Personel Genel Müdürlüğü Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığına ulaştırmaları gerekmektedir.

Bu duyuruda yer almayan hususlarla ilgili olarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar İ1c Kamu Görevlerine İ1k Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümleri geçerlidir.

Bu ilan tebliğ niteliğinde olup adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır

- İLETİŞİM
Yazışma Adresi: Gençlik ve Spor Bakanlığı

Personel Genel Müdürlüğü

Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığı

Örnek Mahallesi Oruç Reis Caddesi No: 13 Altındağ / Ankara

İletişim: GSB Kurumsal İletişim Merkezi 444 0 472

İlgililere duyurulur

GSB PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ek-1: Kontenjan Dağılımı Listesi

İlgili Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.