Belediye Başkanlığı 10 Kamu Personeli alımı yapacak

Belediye Başkanlığı 10 Kamu Personeli alımı yapacak

Belediye Başkanlığı’nın yayımlamış olduğu ilana göre 10 Kamu Personeli alımı yapacak

Memur olarak görev yapmaya engel ruhsal veya bedensel engeli olmamak.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 2022 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavına girmiş ve KPSS-P3 puan türünden asgari 75 puan almış olmak gerekiyor.
4 yıllık Lisans düzeyinde eğitim veren üniversitelerin; Uluslararası İlişkiler, Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği, Arşivcilik, Dokümantasyon ve Enformasyon, Bilgi ve Belge Yönetimi, Muhasebe, İşletme veya İktisat programlarının herhangi birinden mezun olmak.


En az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak gerekiyor.

YDS İngilizce’den en az B düzeyinde puan almış olmak.

Başvuru Esnasında Talep Edilen Belgeler

Selçuklu Belediyesi web sitesinden temin edilmiş; eksiksiz ve doğru bilgiler ile doldurulmuş

Başvuru Formu.

T.C. Nüfus Cüzdanı aslı veya kurum tarafından onaylanmış fotokopisi.

Diploma veya Mezuniyet Belgesinin aslı ya da noter onaylı sureti.

Yabancı okul mezunu olan adaylar için denklik belgesi aslı veya noter onaylı sureti.

KPSS Sonuç belgesi.

Askerlik ile ilişiği olmadığını gösteren durum belgesi.


YDS Sonuç belgesi.

Çalışmaya engel durumu olmadığını gösteren belge.

1 adet başvuru formuna yapıştırılmış 4 fotoğraf.

Sürücü belgesi aslı veya onaylı fotokopisi.

Kamu Personeli Alım İlanı Başvuru Süreci ve Tarihleri

Konya ili Selçuklu Belediye Başkanlığı tarafından yayımlanan ilana müracaatlar 2 Ocak ile 6 Ocak 2023 tarihleri arasında mesai saatleri içerisinde şahsen veya iadeli taahhütlü posta yoluyla Selçuklu Belediyesi başvuru bürosuna yapılabilecek.

Konya ili Selçuklu Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak
istihdam edilmek üzere; Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği hükümlerine
göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları
taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadroya açıktan atama yoluyla memur alınacaktır.
S
No
Kadro
Unvanı Sınıfı Kadro
Derecesi Adedi Niteliği Cinsiyeti KPSS
Türü
KPSS
Puanı
1 Memur GİH 9 2
- Lisans düzeyinde eğitim
veren fakültelerin Uluslararası
İlişkiler, Seyahat İşletmeciliği
ve Turizm Rehberliği
programlarının birinden
mezun olmak,
- İngilizce YDS’de en az (B)
düzeyinde puan almış olmak,
- En az (B) sınıfı sürücü
belgesine sahip olmak,
Kadın/Erkek
KPSS
P3
En az
75
puan
2 Memur GİH 9 1
- Lisans düzeyinde eğitim
veren fakültelerin Arşivcilik,
Dokümantasyon ve
Enformasyon, Bilgi ve Belge
Yönetimi programlarının
birinden mezun olmak,
- En az (B) sınıfı sürücü
belgesine sahip olmak,
Kadın/Erkek KPSS
P3
En az
75
puan
3 Memur GİH 9 2
- Lisans düzeyinde eğitim
veren fakültelerin Muhasebe,
İşletme ve İktisat
programlarının birinden
mezun olmak,
- En az (B) sınıfı sürücü
belgesine sahip olmak,
Kadın/Erkek KPSS
P3
En az
75
puan
4 Memur GİH 9 5
- Lisans düzeyinde eğitim
veren fakültelerin herhangi
birinden mezun olmak,
- En az (B) sınıfı sürücü
belgesine sahip olmak,
Kadın/Erkek KPSS
P3
En az
75
puan
BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI
Belediyemizin yukarıda belirtilen boş memur kadroları için yapılacak başvurularda uyulması gereken
genel ve özel şartlar aşağıdadır.
1) BAŞVURU GENEL ŞARTLARI
İlan edilen kadrolara atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48
inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir;
a) Türk vatandaşı olmak,
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
c) Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan
dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine
karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık,
dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına
fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm
olmamak,
d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına
gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut
ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,
f) İlan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.
2) BAŞVURU İÇİN ÖZEL ŞARTLAR
a) İlan edilen unvan için mezun olunan okul itibarı ile öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak,
2022 yılı KPSS sınavına girmiş ve belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak,
b) Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış
olmamak.
c) 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen en az (B) sınıfı sürücü
belgesine sahip olmak.
d) 1 sıra nolu unvan için nitelik kısmında belirtilen İngilizce YDS’de en az (B) düzeyinde puan almış olmak
veya buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olmak.
3) BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER
Başvuru Belgeleri;
Başvuru Formu Kurumumuzdan veya Belediyemiz www.selcuklu.bel.tr internet adresinden temin
edilecektir. Başvuru formuna aşağıdaki belgeler eklenecektir.
a) Nüfus cüzdanı aslı veya Kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi,
b) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya E-devlet üzerinden alınacak
barkotlu mezuniyet belgesi, (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir.)
c) Yabancı okul mezunları için denklik belgesinin aslı veya noter onaylı örneği, (aslı ibraz edilmek
kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilebilir.)
d) KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM sitesinden alınan barkotlu bilgisayar çıktısı,
e) Erkek Adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,
f) 1 sıra nolu unvan için İngilizce YDS sonuç belgesinin doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı veya buna denk
kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir belgenin aslı veya noter onaylı örneği, (Aslı ibraz
edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilebilir)
g) Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,
h) 4 adet fotoğraf, (1 adedi forma yapıştırılacak)
i) Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği, (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce
tasdik edilebilir.)
j) Hangi kadroya müracaat edeceğine dair başvuru dilekçesi.(Adaylar şartlarını sağladığı yalnızca bir
 Kadroya başvuru yapabileceklerdir.)
Belirtilen başvuru tarihlerinde şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurularda fotokopisi gönderilen
belgelerin aslının sınav tarihine kadar Kurumumuza ibraz edilmesi gerekmektedir. (Aslı ibraz edilmek
kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilecektir.)
4) BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ
Adaylar, sözlü sınava katılabilmek için;
Adaylar, başvuru esnasında istenilen belgeleri ile birlikte 02/01/2023 – 06/01/2023 tarihleri arasında
ve mesai saatleri içerisinde (08:00 - 16:30) şahsen veya iadeli taahhütlü posta yoluyla Selçuklu Belediyesi
(Şeyh Şamil Mah. Doç. Dr. Halil Ürün Cad. No:19 Selçuklu / KONYA) yerleşkesinde bulunan başvuru
bürosuna müracaatlarını yapabileceklerdir. (Geciken postalardan Belediyemiz sorumlu olmayacaktır.)
-Elektronik ortamda başvuru belgeleri, başvuru tarihleri içerisinde Belediyemiz
insankaynaklari@selcuklu.bel.tr adresine eklenecektir.
-Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular, Belediyemizce
değerlendirmeye alınmayacaktır.
 -Postadaki gecikmeler ve duyuruda belirtilen süre içinde yapılmayan başvurular dikkate
alınmayacaktır.
5) BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ-BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN İLANI
a) Belediyemiz tarafından adayların T.C. Kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumu kontrol edilmek
suretiyle KPSS puanlarına göre sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak
boş kadro sayısının beş katı oranında aday sözlü sınava çağrılacaktır,
b) Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylarda sınava çağrılacaktır.
c) Sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi ile sınav yeri ve zamanı başvurularının
değerlendirilmesine müteakip 16.01.2023 tarihinde Belediyemiz www.selcuklu.bel.tr internet
adresinden ilan edilecektir.
d) Başvurusu kabul edilip sınava çağrılan adaylar, kimlik bilgileri ile sınav yeri ve tarihinin bulunduğu
Sınav Giriş Belgelerini sınava girişte İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünden temin edecektir.
e) Sınava katılma hakkı elde edemeyen adaylara herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.
6) SINAV YERİ, ZAMANI VE KONULARI
Sözlü Sınav;
Sözlü sınav 24.01.2023 - 25.01.2023 tarihlerinde Selçuklu Belediyesi hizmet binasında yapılacaktır.
Sözlü sınav aynı gün içinde bitirilemez ise ertesi günü devam edilecektir.
Sınava girmeye hak kazandığı halde, ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan ve/veya mazeretine
binaen katılamayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaklardır.
Sınav Konuları:
1- Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
2-Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi
3-657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu
4-Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat konuları ile
Kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesini kapsar.
7) SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ
Sınavda Değerlendirme; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, 657 sayılı
Devlet Memurları Kanunu, Mahalli İdareler ile ilgili temel mevzuat konularında 15'er puan, kadro unvanına
ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesinde ise 40 puan olmak üzere toplamda 100 tam
puan üzerinden yapılır. Sınavda başarılı sayılmak için sınav kurulu üyelerince verilen puanların aritmetik
ortalamasının en az 60 olması şarttır.
Adayların atamaya esas başarı puanı; Belediyemiz tarafından yapılan sözlü sınav puanı ile KPSS
puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenecek ve Belediyemizin internet adresinde ilan
edilecektir.
Adayların atanmaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde KPSS puanı yüksek olana öncelik
tanınır. En yüksek başarı puanından başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl aday ve asıl aday
sayısı kadar da yedek aday belirlenecektir. Asıl ve yedek aday listeleri Belediyemizin internet adresinden
ilan edilecek ve listede yer alanlara ayrıca yazılı tebligat yapılacaktır.
Sınav Kurulu; sınav sonunda personel alımı için ilana çıktığı kadrolardan, başarı puanlarını düşük
bulduğu veya yeterli bulmadığı takdirde sınav duyurusunda ilan edilenlerin bir kısmını ya da hiçbirini alıp
almama hakkına sahiptir.
Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği
sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bunların atamaları yapılmaz. Bu gibi durumları tespit
edilenlerin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve
haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.
Sınav sonuçlarına, başarı listesinin Belediyemizin internet adresinde ilanından itibaren yedi gün içinde
yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar, sınav kurulu tarafından yedi gün içerisinde sonuçlandırılır ve ilgiliye
yazılı olarak bilgi verilirÜ

KAMUDA İŞ SAHİBİ OLMAK İÇİN;

1- Youtube TYP ve kamu iş ilanları kanalımıza tıklayın hemen abone olun

2- Android uygulamızı indirin kamuda iş ilanlarını cep telefonlarınıza ücretsiz bir bildirimle gönderelim. iş ilanlarını kaçırmayın tıklayınız

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.