Daimi kadroda KPSS 60 puanla ikamet şartsız iş başvurusu

Daimi kadroda KPSS 60 puanla ikamet şartsız iş başvurusu

Daimi kadroda KPSS 60 puanla ikamet şartsız İtfaiye Eri alımı yapılacağı belirtilmektedir.

Bayat Belediyesi görevlendirilmek üzere ikamet şartsız daimi kadroda KPSS 60 puanla 3 İtfaiye Eri alımı yapılacaktır.

Adaylar için başvuru zamanı

Adaylar başvurularını 23 -  27 Ağustos 2021 tarihleri arasında (27 Ağustos dahil) yapacaklardır.

Adaylar için başvuru şekli ve yeri

Adaylar başvurularını, Bayat Belediyesi Basın Yayın ve Halkla ilişkiler Müdürlüğüne şahsen yapabileceklerdir.

Adaylarda aranan ortak nitelikler

Türk vatandaşı olmak, Kamu haklarından mahrum bulunmamak, Affa uğramış olsa bile belirli suçlardan mahkum olmamak, Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak, Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak, 2020 yılı KPSS sınavından belirtilen puan türünden puan almış olmak, Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak, En az C sınıfı sürücü belgesine sahip olmak, Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak, Sağlık açısından kapalı mekân, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydıyla itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmak, Erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmamak.
 
İtfaiye Eri için aranan nitelikler 3 personel

İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği, İtfaiyecilik ve Sivil Savunma, Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Önlisans programlarının birinden mezun olmak, KPSSP93 puan türünden en az 60 puan almış olmak

ÇORUM İLİ BAYAT BELEDİYESİ İLK DEFA ATANMAK
ÜZERE İTFAİYE ERİ ALIM İLANI
Bayat Belediye Başkanlığı bünyesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak istihdam
edilmek üzere; Belediye İtfaiye Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi,
nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla belirtilen boş kadroya açıktan
atama yoluyla itfaiye eri alınacaktır.
S.No Kadro
Unvanı Sınıfı Derecesi Adedi Niteliği Cinsiyeti
KPSS
Puan
Türü
KPSS
Taban
Puanı
1
İtfaiye
Eri GİH 10 3
İtfaiyecilik ve Yangın
Güvenliği, İtfaiyecilik ve
Sivil Savunma, Sivil
Savunma ve İtfaiyecilik
Önlisans programlarının
birinden mezun olmak. En az
C Sınıfı Sürücü Belgesine
sahip olmak.
Kadın/
Erkek KPSS
P93
En az
60
puan
BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI:
Belediyemizin yukarıda belirtilen boş itfaiye eri kadrosu için yapılacak başvurularda
uyulması gereken genel ve özel şartlar aşağıda belirtilmiştir.
1)BAŞVURU GENEL ŞARTLARI:
İlan edilen itfaiye eri kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet
Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara
sahip olmaları gerekmektedir.
a) Türk vatandaşı olmak.
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
c) Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten
işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış
olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı
suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye
kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan
kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm
olmamak.
d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik
çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini
yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli
bulunmamak.
f) İlan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.
2)BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI:
a) İlan edilen itfaiye eri kadro unvanı için mezun olunan okul itibarıyla öğrenim şartını
taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2020 yılı Kamu Personel Seçme Sınavından (KPSS)
alım yapılacak kadronun karşısındaki puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanını
almış olmak.
b) Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle
çıkarılmış olmamak.
c) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen genel şartların yanı sıra
Belediye İtfaiye Yönetmeliği’nin 15/A maddesindeki özel şartlara göre, tartılma ve
ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67
metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı
ile kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmaması. Boy ve kilo tespitleri
belediyemizce yapılacaktır.
d) Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.
e) Sağlık açısından kapalı mekân, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydıyla itfaiye
teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmak.
f) 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen
tablonun nitelik kısmında belirtilen en az (C) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.
3)BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER:
Başvuru sırasında;
a) Başvuru Formu Kurumumuzdan veya belediyemizin internet sayfasından
www.corumbayat.bel.tr temin edilecektir.
b) Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı veya kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi,
c) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-Devlet’ten alınan
kare kodlu öğrenim belgesi (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik
edilebilir),
d) Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz
edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),
e) KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM sitesinden alınan barkotlu bilgisayar çıktısı,
f) Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,
g) Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,
h) Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri
belediyemizce tasdik edilebilir),
i) Son altı ay içerisinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak),
4)BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ:
Adaylar, sözlü ve uygulamalı sınava katılabilmek için;
 Yukarıda sayılan başvuru belgeleri ile birlikte, 23.08.2021 tarihinden 27.08.2021 tarihi
saat 17.00’a kadar (mesai günlerinde saat 08:00-17:00 arasında) Bayat Belediyesi Basın
Yayın ve Halkla ilişkiler Müdürlüğüne şahsen başvurmaları gerekmektedir.
(Posta ve mail yolu ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır.)
 Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular,
belediyemizce değerlendirmeye alınmayacaktır.
5)BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ-BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN
İLANI:
 T.C. Kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumunu kontrol etmek suretiyle adaylar
KPSS puanlarına göre sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama
yapılacak boş kadro sayısının beş katı oranında aday sözlü ve uygulamalı sınava
çağrılacaktır.
 Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylar da sınava
çağrılacaktır.
 Sınava girmeye hak kazanan adaylar ve KPSS puanları ile sınav yeri ve zamanı
başvuruların değerlendirilmesini müteakip 06.09.2021 tarihinden itibaren
Belediyemizin https://corumbayat.bel.tr/duyurular.html resmi internet sayfasından
ilan edilecektir.
 Başvuruları kabul edilip sınava çağrılan adaylara Belediyemizce düzenlenen ve
adayların kimlik bilgileri ile sınav yeri ve tarihinin bulunduğu “Sınav Giriş Belgesi”
gönderilecektir. Bu belge sınava girişte ibraz edilecektir.
 Sınava katılma hakkı elde edemeyen adaylara herhangi bir bildirimde
bulunulmayacaktır.
 Sınav giriş belgeleri sınava girmeye hak kazanan adaylara başvuru formunun iletişim
bilgileri bölümünde belirtmiş olduğu adrese gönderilecektir. Başvuru formunda
belirtilmiş olan adres tebligat adresi olarak kabul edilecek olup, hatalı adres
bildirimleri başvuranın sorumluluğundadır.
6)SINAVIN YERİ, ZAMANI VE KONULARI:
Sözlü ve uygulamalı sınav 14.09.2021’de saat 09.30’da başlamak üzere Bayat Belediyesi
İtfaiye Amirliğinde yapılacaktır. Sözlü ve uygulamalı sınavlar aynı gün içerisinde bitirilemez
ise ertesi gün devam edilecektir.
İtfaiye eri sınavı sözlü ve uygulamalı olmak üzere iki bölüm halinde yapılacaktır.
Sınava girmeye hak kazandığı halde, ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan ve/veya
mazeretine binaen katılamayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaklardır.
Sınav Konuları:
1. Sözlü Sınav
a) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,
b) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi,
c) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,
d) Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat konularını kapsar.
2. Uygulamalı Sınav
 İtfaiye eri kadrosu için, kadro unvanına ilişkin mesleki bilgi ve yeteneğin ölçülmesi ile
araç kullanımı ve sportif dayanıklılık gibi özelliklerin ölçülmesini kapsayacak şekilde,
yapılır.
7)SINAV DEĞERLENDİRME – SONUÇLARA İTİRAZ:
a) Sözlü sınav, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, 657 sayılı
Devlet Memurları Kanunu, Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat konularında 25’er
puan olmak üzere toplamda 100 puan ve sınav kurulu üyelerince verilen puanlar ayrı ayrı
tutanağa geçirilir.
Uygulamalı sınav, 100 tam puan üzerinden yapılır ve sınav kurulu üyelerince verilen
puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir.
b) Sınavda değerlendirme; İtfaiye eri kadrosu için, sözlü sınavın %40’ı, uygulamalı sınavın
%60’ı alınarak sınav puanı hesaplanır. Sınavda başarılı sayılmak için en az 60 puan
alınması şarttır.
c) Adayların atamaya esas başarı puanı, bu maddenin (b) bendinde belirtilen sınav puanı ile
KPSS puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenecek ve belediyemizin
internet adresinde ilan edilecektir.
d) Adayların atanmaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde KPSS puanı yüksek olana
öncelik tanınır.
e) En yüksek başarı puanından başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl aday
ve asıl aday sayısı kadarda yedek aday belirlenecektir. Asıl ve yedek aday listeleri
belediyemizin internet adresinde https://corumbayat.bel.tr/duyurular.html ilan
edilecek ve listede yer alanlara ayrıca yazılı tebligat yapılacaktır.
Sınav Kurulu; sınav sonunda personel alımı için ilana çıktığı kadrolardan, başarı
puanlarını düşük bulduğu veya yeterli bulmadığı takdir de sınav duyurusunda ilan edilenlerin
bir kısmını yada hiç birini alıp almama hakkına sahiptir.
Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde
gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bunların atamaları yapılmaz.
Bu gibi durumları tespit edilenlerin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir. Bu
kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda
bulunulacaktır.
Sınav sonuçlarına, başarı listesinin Belediyemizin internet adresinde ilanından itibaren
yedi gün içinde yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar, sınav kurulu tarafından yedi gün
içerisinde sonuçlandırılır ve ilgiliye yazılı olarak bilgi verilir.
İlan Olunur.

KOLAY İŞ BULMAK İÇİN 4 ŞEY YAPIN!

  1. 30 Bin Personel Alımını kaçırmamak için hemen buraya tıklayıp Türkiye'nin En iyi Youtube iş ilanları kanalına abone olup Bildirim zilini açın!
  2. 100 bin kişinin cebine indirdiği Türkiye'nin En iyi Cep uygulamasını indirin iş ilanlarını ücretsiz cebinize iletelim!
  3. TÜRKİYE'NİN EN İYİ İŞ İLANLARI TELEGRAM GRUBU. 2000 KİŞİ ANLIK YAZIŞIYOR HİÇBİR İŞ İLANINI KAÇIRMIYOR TIKLA SENDE ARAMIZA GEL
  4. FACEBOOKTA TÜRKİYENİN EN İYİ TYP VE İŞ İLANLARI KPSS MEMUR ALIMLARI GRUBU TIKLA SENDE ARAMIZA GEL

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.