KPSS 50 puanla daimi kadroda 6 unvanda 10 tahsildar memur

KPSS 50 puanla daimi kadroda 6 unvanda 10 tahsildar memur

KPSS 50 puanla daimi kadroda 6 unvanda 10 tahsildar memur mühendis zabıta ve personel alımı yapılacağı belirtilmektedir.

Bilecik İli Osmaneli Belediyesi bünyesinde görevlendirilmek üzere daimi kadroda KPSS 50 puanla 6 unvanda 10 memur ve personel alınacaktır.
 
Adaylarda aranan ortak nitelikler

Türk vatandaşı olmak, Kamu haklarından mahrum bulunmamak, Affa uğramış olsa bile belirli suçlardan mahkum olmamak, Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak, Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak ve Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak şartları aranmaktadır.

Adaylarda aranan özel nitelikler

Zabıta Memuru kadrosu için Erkeklerde en az 1,67 metre, kadınlarda en az 1,60 metre boyunda olmak 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (±) 10 kg. dan fazla fark olmamak, Zabıta Memuru ve itfaiye eri kadrosu için; Sınavın yapılacağı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak, İtfaiye Eri kadrosuna başvuracak adaylar için sağlık açısından kapalı mekan, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydıyla itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmak şartları aranmaktadır.

Mühendis için aranan nitelikler (1 personel)

Lisans düzeyinde eğitim veren Mühendislik Fakültelerinin Çevre Mühendisliği Bölümünden mezun olmak, en az B sınıfı sürücü belgesi sahibi olmak, 2020 KPSS sınavından KPSSP3 puan türünden en az 65 puan almış olmak.

Mühendis için aranan nitelikler (1 personel)

Lisans düzeyinde eğitim veren Mühendislik Fakültelerinin İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun olmak, en az B sınıfı sürücü belgesi sahibi olmak, 2020 KPSS sınavından KPSSP3 puan türünden en az 60 puan almış olmak.

Tekniker için aranan nitelikler (1 personel)

Üniversitelerin Elektrik ön lisans bölümünden mezun olmak, en az B sınıfı sürücü belgesi sahibi olmak, 2020 KPSS sınavından KPSSP93 puan türünden en az 60 puan almış olmak.

Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni için aranan nitelikler (2 personel)

Lisans düzeyinde eğitim veren fakültelerin İşletme veya maliye bölümü mezunu olmak, Milli Eğitim Bakanlığı onaylı Bilgisayar işletmeni sertifikasına sahip olmak veya bitirdiği okulun ders müfredatında bilgisayarla ilgili ders aldığını belgelemek, 2020 KPSS sınavından KPSSP3 puan türünden en az 60 puan almış olmak.

İtfaiye Eri için aranan nitelikler (1 personel)

Lisans düzeyinde eğitim veren üniversitelerin Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği Bölümünden mezun olmak, en az B sınıfı sürücü belgesi sahibi olmak, 2020 KPSS sınavından KPSSP3 puan türünden en az 60 puan almış olmak.

İtfaiye Eri için aranan nitelikler (1 personel)

Herhangi bir ön lisans programından mezun olmak, en az B sınıfı sürücü belgesi sahibi olmak, 2020 KPSS sınavından KPSSP93 puan türünden en az 60 puan almış olmak.

Zabıta Memuru için aranan nitelikler (2 personel)

Lisans düzeyinde eğitim veren Üniversitelerin İşletme Fakültesi Bölümü mezunu olmak, en az B sınıfı sürücü belgesi sahibi olmak, 2020 KPSS sınavından KPSSP3 puan türünden en az 50 puan almış olmak.

Zabıta Memuru için aranan nitelikler (1 personel)

Lisans düzeyinde eğitim veren Üniversitelerin İşletme Fakültesi Bölümü mezunu olmak, 2020 KPSS sınavından KPSSP3 puan türünden en az 55 puan almış olmak.

Adaylar için başvuru zamanı

Adaylar başvurularını 9 – 14 Temmuz 2021 tarihleri arasında (14 Temmuz dahil) yapacaklardır.

Adaylar için başvuru şekli ve yeri

Adaylar başvurularını, Elektronik ortamda belediye osmaneli@osmaneli.bel.tr internet adresine online, Şahsen veya iadeli taahhütlü posta yolu ile Camikebir Mah. Prof. Dr. Yunus SÖYLET Cad. No: 34 adresine, (Geciken postalardan belediye sorumlu olmayacaktır) yapabileceklerdir.

Bilecik İli Osmaneli Belediye Başkanlığından:
İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI
Bilecik ili Osmaneli Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları
Kanunu’na tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye İtfaiye Yönetmeliği, Belediye Zabıta
Yönetmeliği ve Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği
hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS türü, KPSS taban puanı
ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadroya açıktan atama yoluyla memur
alınacaktır.
Sıra
No
Kadro
Unvanı
Sınıfı
Kadro
Derecesi
Adedi Niteliği Cinsiyeti
KPSS
Türü
KPSS
Puanı
1 Mühendis T.H
8
1
Lisans düzeyinde eğitim
veren Mühendislik
Fakültelerinin Çevre
Mühendisliği Bölümünden
mezun olmak, en az B sınıfı
sürücü belgesi sahibi olmak.
E/K P3 65
2 Mühendis T.H
8
1
Lisans düzeyinde eğitim
veren Mühendislik
Fakültelerinin İnşaat
Mühendisliği bölümünden
mezun olmak, en az B sınıfı
sürücü belgesi sahibi olmak.
E/K P3 60
3 Tekniker T.H
8
1
Üniversitelerin Elektrik ön
lisans bölümünden mezun
olmak, en az B sınıfı sürücü
belgesi sahibi olmak.
E/K P93 60
4
Veri
Hazırlama
ve Kontrol
İşletmeni
G.İ.H
9
2
Lisans düzeyinde eğitim
veren fakültelerin İşletme
veya maliye bölümü mezunu
olmak, Milli Eğitim Bakanlığı
onaylı Bilgisayar işletmeni
sertifikasına sahip olmak veya
bitirdiği okulun ders
müfredatında bilgisayarla ilgili
ders aldığını belgelemek
E/K P3 60
5 İtfaiye Eri G.İ.H
9
1
Lisans düzeyinde eğitim
veren üniversitelerin Spor
Bilimleri Fakültesi Spor
Yöneticiliği Bölümünden
mezun olmak, en az B sınıfı
sürücü belgesi sahibi olmak.
E/K P3 60
6 İtfaiye Eri G.İ.H 11 1
Herhangi bir ön lisans
programından mezun olmak,
en az B sınıfı sürücü belgesi
sahibi olmak.
E/K P93 60
7
Zabıta
Memuru
G.İ.H 9 2
Lisans düzeyinde eğitim
veren Üniversitelerin İşletme
Fakültesi Bölümü mezunu
olmak, en az B sınıfı sürücü
belgesi sahibi olmak.
E/K P3 50
8 Tahsildar G.İ.H 9 1
Lisans düzeyinde eğitim
veren Üniversitelerin İşletme
Fakültesi Bölümü mezunu
olmak,
E/K P3 55
BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI:
Belediyemizin yukarıda belirtilen boş memur, zabıta memuru ve itfaiye eri kadroları için
yapılacak başvurularda uyulması gereken genel ve özel şartlar aşağıdadır.
1) BAŞVURU GENEL ŞARTLARI:
İlan edilen memur, zabıta memuru ve itfaiye eri kadrolarına atanmak için başvuracak
adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen
aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.
a) Türk vatandaşı olmak,
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
c) Türk Ceza Kanunu'nun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten
işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile
devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet,
irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye
fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama
veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,
d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya
askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini
yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli
bulunmamak,
f) İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak,
g) Hangi kadroya başvuru yaptığına dair dilekçe (Her aday eğitim durumuna göre ilan
edilen yalnızca bir kadroya başvuru yapacaktır.)
2) BAŞVURU İÇİN ÖZEL ŞARTLAR:
a) İlan edilen unvanlar için mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartını taşımak ve bu
öğrenimle ilgili olarak 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak
unvanların karşısında belirtilen puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanı almış olmak.
b) Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki
nedenlerle çıkarılmış olmamak.
c) Zabıta memuru ve itfaiye eri kadrosuna başvuracaklar için; 657 sayılı Kanunun 48'inci
maddesinin (A) fıkrasında belirtilen şartların yanı sıra Belediye Zabıta Yönetmeliği'nin 13/A ve
Belediye İtfaiye Yönetmeliği’nin 15/A maddesinde yer alan özel şartlara göre zabıta memuru ve
itfaiye eri kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına ve çıplak ayakla
olmak kaydıyla erkeklerde en az 1,67 metre, kadınlarda en az 1,60 metre boyunda olmak 1
metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (±) 10 kg. dan fazla fark olmamak. Boy ve kilo
tespitleri belediyemizce yapılacaktır.
d) Zabıta Memuru ve itfaiye eri kadrosu için; Sınavın yapılacağı tarihte 30 yaşını
doldurmamış olmak.
e) İtfaiye Eri kadrosuna başvuracak adaylar için sağlık açısından kapalı mekan, dar alan
ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydıyla itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmaları,
f) 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince Zabıta
Memuru, İtfaiye Eri, Tekniker ve Mühendis kadrolarına başvuran adaylar için en az B sınıfı
sürücü belgesine sahip olmak,
3) BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER:
Başvuru sırasında;
a) Başvuru Formu Kurumumuzdan veya Belediyemizin internet sayfasından
(www.osmaneli.bel.tr) temin edilebilecektir.
b) Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı veya kurumumuzca onaylanmak üzere
fotokopisi,
c) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-Devlet
üzerinden alınacak barkotlu mezuniyet belgesi (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri
belediyemizce tasdik edilebilir),
d) Yabancı okul mezunları için denklik belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz
edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),
e) KPSS sonuç belgesinin ÖSYM web sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar
çıktısı,
f) Erkek adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,
g) Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,
h) 2 adet biyometrik fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak),
ı) Zabıta Memuru, İtfaiye Eri, Tekniker ve Mühendis kadroları için sürücü belgesinin aslı
veya noter onaylı örneği, (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilecektir.)
4) BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ:
Adaylar, sözlü ve uygulamalı sınava katılabilmek için;
a) Memur alımı için adaylar, başvuru esnasında istenilen belgelerle birlikte 09/07/2021-
14/07/2021 tarihleri arasında (mesai saatleri ) müracaatlarını;
aa) Elektronik ortamda belediyemiz osmaneli@osmaneli.bel.tr internet adresine,
ab) Şahsen veya iadeli taahhütlü posta yolu ile Camikebir Mah. Prof. Dr. Yunus SÖYLET
Cad. No: 34 adresine, (Geciken postalardan belediyemiz sorumlu olmayacaktır) yapabileceklerdir.
ac) Postadaki gecikmeler ve duyuruda belirtilen süre içinde yapılmayan başvurular
dikkate alınmayacaktır.
b) Zabıta memuru ve itfaiye eri kadrolarına başvurular şahsen yapılacak olup adaylar
yukarıda belirtilen tarihlerde boy ve kilo ölçümü yapmak üzere Osmaneli Belediye Başkanlığı
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü'ne istenilen belgelerle birlikte şahsen müracaat ederek
başvuru sürecini tamamlayacaklardır.
c) Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular
değerlendirmeye alınmayacaktır.
d) Duyuruda belirtilen süre içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.
e) İlanda belirtilen şartları taşımayan başvurular işleme alınmayacaktır.
5) BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ-BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN
İLANI:
a) Belediyemizce, T.C. Kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumu kontrol edilmek
suretiyle KPSS puanlarına göre sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere ilan edilen
kadro sayısının beş katı oranında adayı; zabıta memuru ve itfaiye eri kadroları için sözlü ve
uygulamalı sınava, memur kadroları için sözlü sınava çağrılacaktır,
b) Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylar da sınava
çağrılacaktır.
c) Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar ve KPSS puanları ile sınav yeri ve
zamanını 26/07/2021 Pazartesi günü Belediyemiz www.osmaneli.bel.tr internet adresinden ilan
edilecektir.
d) Belediyemizce düzenlenen ve adayların kimlik bilgileri ile sınav yeri ve tarihinin
bulunduğu "Sınav Giriş Belgesi" düzenlenecektir. Sınava girmeye hak kazanan adaylar sınav giriş
belgelerine 28/07/2021 tarihinden itibaren Belediyemizin (http://www.osmaneli.bel.tr) resmi
internet sayfasından erişebileceklerdir. Ayrıca; Sınav Giriş Belgeleri sınava girmeye hak kazanan
adaylara başvuru formunun iletişim bilgileri bölümünde belirtilmiş olduğu adrese gönderilecektir.
Başvuru formunda belirtilmiş olan adres tebligat adresi olup, hatalı adres bildirimleri başvuranın
sorumluluğundadır. Bu belge sınava girişte ibraz edilecektir.
e) Sınava katılma hakkı elde edemeyen adaylara herhangi bir bildirimde
bulunulmayacaktır.
6) SINAVIN YERİ, ZAMANI VE KONULARI:
- Zabıta Memuru ve itfaiye eri alımı için; sözlü ve uygulamalı sınav yapılacak olup, sözlü
sınav ve uygulamalı sınav 30/07/2021 tarihinde itibaren başlamak üzere, Osmaneli Belediye
Başkanlığı merkez hizmet binası adresinde yapılacaktır. Sözlü ve uygulamalı sınav aynı gün
içerisinde bitirilemez ise ertesi gün devam edilecektir.
- Memur alımı için; sözlü sınav yapılacak olup, sözlü sınav 30/07/2021 tarihinden itibaren
başlamak üzere Osmaneli Belediye Başkanlığı merkez hizmet binasında yapılacaktır. Sözlü sınav
aynı gün içinde bitirilemez ise ertesi günü devam edilecektir.
Sınav Konuları:
a) Sözlü sınav;
. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,
. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi,
. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,
. Mahalli İdareler İle İlgili Temel Mevzuat, konuları ile
Kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesini kapsar.
b) Uygulamalı Sınav
● Zabıta memuru kadrosu için, kadro unvanına ilişkin mesleki bilgi ve yeteneğin
ölçülmesi ile sportif dayanıklılık gibi özelliklerin ölçülmesini kapsayacak şekilde,
● İtfaiye eri kadrosu için, kadro unvanına ilişkin mesleki bilgi ve yeteneğin ölçülmesi ile
araç kullanımı ve sportif dayanıklılık gibi özelliklerin ölçülmesini kapsayacak şekilde, yapılır.
7) SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ:
Memur kadrosu sınavında değerlendirme:
Sözlü sınav, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, 657 sayılı
Devlet Memurları Kanunu, Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat konularında 15'er puan,
kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesinde ise 40 puan olmak
üzere toplamda 100 tam puan üzerinden yapılır. Sınavda başarılı sayılmak için sınav kurulu
üyelerince verilen puanların aritmetik ortalamasının en az 60 olması şarttır. Adayların atamaya
esas başarı puanı; belediye tarafından yapılan sözlü sınav puanı ile KPSS puanının aritmetik
ortalaması alınmak suretiyle belirlenecek ve Belediyemizin internet adresinde ilan edilecektir.
İtfaiye Eri ve Zabıta Memuru Kadrosu Sınavında Değerlendirme:
a) Sözlü sınav, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, 657
sayılı Devlet Memurları Kanunu, Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat konularında 25’er
puan olmak üzere toplamda 100 puan ve sınav kurulu üyelerince verilen puanlar ayrı ayrı
tutanağa geçirilir.
Uygulamalı sınav, 100 tam puan üzerinden yapılır ve sınav kurulu üyelerince verilen
puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir.
b) Sınavda değerlendirme;
● Zabıta memuru kadrosu için, sınavın sözlü bölümünün %50’si, uygulamalı bölümünün
%50’si alınarak sınav puanı hesaplanır.
● İtfaiye eri kadrosu için, sınavın sözlü bölümünün %40’ı, uygulamalı bölümünün %60’ı
alınarak sınav puanı hesaplanır.
c) Sınavda başarılı sayılmak için en az 60 puan alınması şarttır.
d) Adayların atamaya esas başarı puanı, belediyemiz tarafından yapılan sözlü ve
uygulamalı sınav sonucu hesaplanan sınav puanı ile KPSS puanının aritmetik ortalaması alınmak
suretiyle belirlenecek ve Belediyemizin internet adresinde ilan edilecektir.
İtfaiye eri, zabıta memuru ve diğer memur kadrolarına başvuran adayların atanmaya esas
başarı puanlarının aynı olması halinde KPSS puanı yüksek olana öncelik tanınır. En yüksek başarı
puanından başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl aday ve asıl aday sayısı kadar
da yedek aday belirlenecektir. Asıl ve yedek aday listeleri Belediyemizin internet adresinde ilan
edilecek ve listede yer alanlara ayrıca yazılı tebligat yapılacaktır.
Sınav Kurulu; sınav sonunda personel alımı için ilana çıktığı kadrolardan, başarı
puanlarını düşük bulduğu veya yeterli bulmadığı takdirde sınav duyurusunda ilan edilenlerin bir
kısmını ya da hiçbirini alıp almama hakkına sahiptir.
Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde
gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bunların atamaları yapılmaz. Bu
gibi durumları tespit edilenlerin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir. Bu kişiler
hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda
bulunulacaktır.
Sınav sonuçlarına, başarı listesinin belediyenin internet adresinde ilanından itibaren yedi
gün içinde yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar, sınav kurulu tarafından yedi gün içerisinde
sonuçlandırılır ve ilgiliye yazılı olarak bilgi verilir.
İlan olunur.

KOLAY İŞ BULMAK İÇİN 4 ŞEY YAPIN!

  1. 30 Bin Personel Alımını kaçırmamak için hemen buraya tıklayıp Türkiye'nin En iyi Youtube iş ilanları kanalına abone olup Bildirim zilini açın!
  2. 100 bin kişinin cebine indirdiği Türkiye'nin En iyi Cep uygulamasını indirin iş ilanlarını ücretsiz cebinize iletelim!
  3. TÜRKİYE'NİN EN İYİ İŞ İLANLARI TELEGRAM GRUBU. 2000 KİŞİ ANLIK YAZIŞIYOR HİÇBİR İŞ İLANINI KAÇIRMIYOR TIKLA SENDE ARAMIZA GEL
  4. FACEBOOKTA TÜRKİYENİN EN İYİ TYP VE İŞ İLANLARI KPSS MEMUR ALIMLARI GRUBU TIKLA SENDE ARAMIZA GEL

İlgili Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.